Darbo drausme ir drausminė atsakomybė
5 (100%) 2 votes

Darbo drausme ir drausminė atsakomybė

DARBO DRAUSMĖ

Darbo drausmė – tai sistema teisės normų, nustatančių įmonės, įstaigos ar organizacijos darbo tvarką, darbuotojų ir darbdavio darbo pareigas, paskatinimus už sėkmingą darbą bei drausminę atsakomybę už darbo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą esant darbuotojo kaltei.

Paprastai darbo drausmė teisės literatūroje suprantama dvejopai: objektyviai ir subjektyviai. Suprantant objektyviai, tai tam tikra normų visuma, bendras teisės institutas, kuris nustato vidaus darbo tvarką, darbdavio ir darbuotojo teises ir pareigas, skatinimo priemones ir drausminę atsakomybę. Vertinant subjektyviai, tai konkreti darbuotojo pareiga laikytis visų teisės normų ir darbdavio reikalavimų, kylančių iš darbo sutarties.

Darbo drausmė gamyboje apima technologinės ir gamybinės drausmės laikymąsi. Technologinė drausmė – tai gamybos produkto pagaminimo technologinio proceso laikymąsi. Gamybinė drausmė – tai administracijos atstovų pareiga užtikrinti technologinio proceso nepertraukiamumą, laiku pristatyti medžiagas, įrengimus, derinti atskirų gamybos padalinių darbą, kad būtų ritmiškai ir racionaliai dirbama. Darbo drausmė padeda pasiekti kiekvieno darbuotojo ir visos gamybos aukštos kokybės rezultatų; leidžia darbuotojui dirbti su visa energija, rodyti iniciatyvą, novatoriškumą darbe; kelia gamybos efektyvumą ir kiekvieno darbuotojo darbo našumą; padeda racionaliai panaudoti kiekvieno darbuotojo darbo laiką; saugo kiekvieno darbuotojo ir viso kolektyvo sveikatą ir kt.

Be DĮK, darbo drausmę įmonėse, įstaigose ir organizacijose reglamentuoja vidaus darbo tvarkos taisyklės, kurias tvirtina darbdavys, suderinęs su darbdavių atstovais. Tai – gana svarbus norminis aktas, rengiamas remiantis DK ir kitais įstatymais, atsižvelgiant į darbovietės specifiką, darbo sutarties šalių pagrindines teises, pareigas ir atsakomybę, darbo ir poilsio laiką, darbuotojams skiriamus skatinimus ir taikomas drausmines nuobaudas, taip pat kitus darbo santykių reguliavimo klausymus.

Kai kuriose šalies ūkio šakose ir srityse tam tikrų darbuotojų kategorijų darbo drausmę reglamentuoja įstatymai, drausmės statutai ir nuostatai ar kt. specialūs teisės aktai (geležinkelių transporte, civilinėje aviacijoje, laivininkystėje ir kt.), numatantys padidintus darbo drausmės reikalavimus. Be darbo tvarkos taisyklių, drausmės statutų ir nuostatų kai kuriose profesijose ir tarnybose darbuotojų pareigas taip pat gali nustatyti pareigybės aprašymai, techninės taisyklės, institucijos ir nuostatai.

Darbo tvarkos taisyklėse ir kituose čia nurodytuose norminiuose aktuose akcentuojamos pagrindinės darbinės darbuotojų ir darbdavio teisės, kurios yra glaudžiai tarp savęs susijusios, nes vienos darbo sutarties šalies pareigoms atitinka kitos šalies teisės, o šios teisės ir pareigos paėmus kartu sudaro pagrindinį darbo teisinių santykių turinį.

DK, kuris yra pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis darbo drausmę, labai glaustai bendrais bruožais pateikiamos svarbiausios darbuotojų ir darbdavių pareigos.

Darbuotojų pareigos:

1.) dirbti dorai ir sąžiningai;

2.) laikytis darbo drausmės;

3.) laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir administracijos nurodymus, darbo normas;

4.) laikytis technologinės drausmės;

5.) laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;

6.) tausoti darbdavio turtą.

Darbdavys ir administracija privalo:

1.) tinkamai organizuoti darbuotojų darbą;

2.) laikytis darbo įstatymų;

3.) laikytis darbuotojų sauga ir sveikatą reglamentuojančių bei kitų teisės aktų reikalavimų;

4.) rūpintis darbuotojų poreikiais.

Darbo drausmė įmonėse, įstaigose ir organizacijose parastai užtikrinama sudarant organizacines ir ekonomines sąlygas normaliam našiam darbui, įtikinėjimo metodu formuojant sąmoningą požiūrį į jį, taip pat skatinant už sąžiningą darbą.

Reikiamų organizacijų ir ekonominių sąlygų sudarymas našiam ir produktyviam darbui pasiekti turi didelės įtakos darbo drausmei palaikyti. Tai svarbiausia administracijos pareiga, nes bloga darbo organizacija, prastovos, ne laiku išmokamas darbo užmokestis ir pan. yra palankūs faktoriai darbo drausmės pažeidimams atsirasti.

Įtikinėjimo metodas grindžiamas darbuotojo skatinimu sąmoningai laikytis darbo drausmės pagal jo valią ir interesus, nes įtikinėjimas – tai auklėjimo, poveikio į darbuotojo sąžinę, siekiant sužadinti jo naudingą veiklą arba pristabdyti nepageidaujamus poelgius, metodas. Darbo įstatymų nustatytos skatinimo priemonės yra įtikinėjimo metodo teisinis įgyvendinimas.

Skatinimas, kaip darbo drausmės užtikrinimo būdas, – tai darbuotojo darbe pasiektų laimėjimų viešo pripažinimo forma, turintis ne tik teigiamą moralinį poveikį, bet ir suteikiantis jam tam tikras lengvatas ir pirmenybes. Skatinimo pagrindus ir tvarką reglamentuoja DK 233 straipsnis, darbo tvarkos taisyklės, drausmės statutai, nuostatai ir lokaliniai norminiai aktai.

Dažniausiai darbdavys skatina darbuotojus už gerą darbo pareigų vykdymą, našų darbą, geros kokybės produkciją, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, taip pat už kirus darbo rezultatus.

DK numato tokias skatinimo formas:

1.) pareikšdamas padėką;

2.) premijos išdavimu;

3.) apdovanodamas vertinga dovana;

4.) suteikdamas papildomų atostogų;

5.) pirmumo teisę pasiųsti
tobulintis;

6.) kita.

Premijos išdavimas ir apdovanojimas vertinga dovana nelaikoma darbo užmokesčio dalimi ir šioms pajamoms taikomas kitoks apmokestinimas. Įmonėse, kur numatyta materialiojo premijavimo sistema su konkrečiais rodikliais, darbuotojas įgyja subjektyvią teisę į premiją. Galima sujungti keletą skatinimo priemonių. Paskatinimai skelbiami administracijos įsakymais (potvarkiais) ir su jais supažindinami visi darbuotojai.

DRAUSMINĖ ATSAKOMYBĖ

Numatydami darbuotojų, sąžiningai atliekančių darbines pareigas, skatinimą, darbo įstatymai kartu nustato darbo drausmės pažeidėjams drausminio poveikio priemones. Už darbo drausmės pažeidimą, t.y. teisėtų darbo pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, esant darbuotojo kaltei, numatyta drausminė atsakomybė.

Drausminė atsakomybė – tai darbuotojo pareiga atsakyti už padarytą drausmės pažeidimą ir patirti įstatyme nustatytas drausmines nuobaudas. Drausminės atsakomybės taikymas – drausminiai nusižengimai. Drausminiai nusižengimai – tai priešinga teisei veika, kurią padarė darbuotojas pažeisdamas vidaus darbo tvarką.

Pagal DK 237 straipsnį už darbo drausmės pažeidimą gali būti skiriamos šios drausminės nuobaudos:

1.) pastaba;

2.) papeikimas;

3.) griežtas papeikimas;

4.) atleidimas iš darbo.

Darbuotojas atleidžiamas iš darbo už nerūpestingą darbo pareigų atlikimą ar kitokį darbo drausmės pažeidimą, jei prieš tai darbuotojui nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos ir kai darbuotojas nors vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas.

Kaip galima spręsti iš DK 237 straipsnio redakcijos, įstatymų leidėjas sugriežtino drausminę atsakomybę, įvesdamas šiurkštų darbo pareigų pažeidimų kategoriją, tuo pabrėždamas, kad net už tokius vienkartinius pažeidimus darbuotojas gali būti atleistas iš darbo.

Kad neliktų abejonių, DK 235 straipsnyje yra pateikiamas šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo apibrėžimas ir išvardijami tokie pažeidimai. Tai yra labai svarbu taikant už juos pačią griežčiausią drausminės nuobaudos rūšį – atleidimą iš darbo.

Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas yra darbo drausmės pažeidimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojų darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai.

Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu gali būti laikoma:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1065 žodžiai iš 3549 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.