Darbo sauga jos uzdaviniai
5 (100%) 1 vote

Darbo sauga jos uzdaviniai

TURINYS

1. DARBO SAUGOS SAMPRATA………………………………………………………………………………………..3

2. ATSAKOMYBĖ UŽ DARBO SAUGOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS…………………………….6

IŠVADOS…………………………………………………………………………………………………………………………….8

LITERATŪRA……………………………………………………………………………………………………………………..91. DARBO SAUGOS SAMPRATA

Norminiai aktai, reglamentuojantys darbo saugą, nesuderinti tarpusavy¬je. Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbo įstatyme yra nemažai blanketinių, normų. kurios pateikia nuorodas į neegzistuojančius istatymus.

Tarptautiniai dokumentai, įtvirtinantys darbo saugos principus yra:

• Visuotinė žmogaus teisių deklaracija,

• Europos Sąjungos dokumentai:

1. Bendrijos chartija dėl darbuotojų pagrindinių socialinių teisių ir laisvių:

2. Europos Sąjungos direktyvos.

3. TDO konvencija Nr. 155 dėl darbo saugos darbo higienos ir ga¬mybos aplinkos.

Prie daugelio tarptautinių dokumenų Lietuva yra prisijungusi. Tarp¬tautiniuose dokumentuose nustatytus principus būtina reglamentuoti na¬cionaliniuose įstatymuose. Esant kolizijai, tiesiogiai taikomi tarptauti¬niai dokumentai.

Žmonių darbo sauga apima įvairius visuomeninius santykius – tei¬sinius ekonominius, organizacinius, techninius ir kitus. Todėl nėra vie¬ningos nuomonės, kas yra darbo sauga. Manoma, kad tai:

• darbo teisės principas;

• darbo sutarties institutas;

• viena iš pagrindinių darbuotojų teisių.

Žmonių darbo saugos institutas – tai visuma tam tikrų organizacinių, techninių priemonių privalomų darbo sutarties šalims. Šis institu¬tas apima tik tas priemones, kuriomis siekiama užtikrinti sveikas darbo sąlygas.

Vienas iš organizacinių priemonių užtikrinti darbo saugą – steigti dar¬bo saugos komitetus. Įmonėje, kur dirba daugiau negu 50 darbuotojų, būtina sudaryti darbo saugos komitetą. Jis susideda iš vienodo darbda¬vio ir dnrbuotojų profsąjungos atstovų skaičius. Jei įmonėje dirba mažiau darbuotojų, galima steigti komitetą darbdavio iniciatyva arba dar¬buotojų reikalavimu. Darbo saugos komiteto nario darbdavys negali at¬leisti iš darbo savo iniciatyva be Darbo inspekcijos sutikimo.

Yra numatyti tam tikri darbuotojo darbo vietos ir darbo aplinkos reikalavimai. Darbo vietą Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymas supranta kitaip negu Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymas. Pagal pirmąjį įstatmą, darbo vieta reiškia darbo funkcijų atlikimo vietą.

Atsižvelgiant į darbo sąlygas darbuotojui mokami priedai už kenksmingas sąlygas, taikoma sutrumpinta darbo savaitė. Darbo inspekcija gali sustabdyti tam tikrus darbus, jeigu darbuotojai neišmokyti saugiai dirbti, neaprūpinti individualiomis darbo saugos priemonėmis. Kai darbdavys nesutinka, darbo inspektorius pats sustabdo darbus.

Pagrindinės darbdavio pareigos yra pranešti Darbo inspekcijai apie įmonės, jos padalinių eksploatacijos pradžią, instruktuoti ir mokyti dar¬buotojus saugiai dirbti, tikrinti jų žinias, nustatyta tvarka apdrausti juos nuo nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų ir vykdyti kitus Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymo 28 straipsnyje nustaty¬tus reikalavimus:

Darbuotojų aprūpinimas saugos ir sveikatos priemonėmis

1. Kolektyvinių darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įrengimas darbo vietose ir (ar) darbo patalpose turi būti numatomas darbo ar gamybos technologinių procesų projektavimo metu, įvertinant darbo ar gamybos procesuose naudojamas medžiagas, darbo priemones ir galimus rizikos veiksnius. Pasikeitus darbo, technologiniams procesams ar pradėjus naudoti medžiagas, darbo priemones, darbdavys, įvertinęs profesinę riziką, prireikus tobulina esamas ir (ar) įrengia naujas kolektyvines apsaugos priemones.

2. Jei kolektyvinės apsaugos priemonės neužtikrina darbuotojų apsaugos nuo rizikos veiksnių, darbuotojams privalo būti išduodamos asmeninės apsaugos priemonės. Asmeninės apsaugos priemonės darbuotojui išduodamos tik įvertinus jį veikiančius rizikos veiksnius ir turi būti parenkamos tokios, kad apsaugotų darbuotoją nuo rizikos veiksnių poveikio. Asmeninės apsaugos priemonės turi būti pritaikytos darbui, patogios naudoti, neturi sudaryti papildomų pavojų darbuotojų saugai ir atitiktidarbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus.

3. Darbdavio įgalioti asmenys organizuoja asmeninių apsaugos priemonių laikymą, džiovinimą, skalbimą, valymą, taisymą, tikrinimą konkrečios asmeninės apsaugos priemonės dokumentuose, kuriuos kartu su priemone pateikia asmeninės apsaugos priemonės gamintojas, nustatyta tvarka.

4. Jeigu darbai yra susiję su užteršimu, darbuotojams nemokamai turi būti duodamos asmens higienos priemonės (muilas, rankšluosčiai ir kita). Jei darbai susiję su pavojingų cheminių medžiagų ar jų preparatų naudojimudarbuotojams, atsižvelgiant į cheminės medžiagos saugos duomenų lapo informaciją apie medžiagos ar preparato savybes ir nuorodas dėl kenksmingumo pašalinimo priemonių naudojimo, privalo būti nemokamai išduodamos kenksmingumo pašalinimo priemonės.

5. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatus ir privalomuosius
šių priemonių saugos reikalavimus tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras.

Įstatyme numatytos ir darbuotojų pareigos. Nepilnamečiai darbuotojai turi pateikti medicinos pažymą. Darbuotojo atsisakymas pasitikrinti sveikatą laikomas darbo drausmės pažeidimu ir darbdavys gali skirti drausminę nuobaudą. Darbuotojui suteikta teisė, jeigu jo sveikatai ar gyvybei gresia pavojus, atsisakyti dirbti darbą, o ginčą per 5 dienas sprendžia Darbo inspekcija ar darbo saugos komitetas. Jeigu reikalavimasteisėtas, darbuotojui sumokamas darbo užmokestis, jeigu ne – manoma, kad darbuotojas padarė darbo drausmės pažeidimą.

Darbo sąlygos yra skirstomos į:

1. optimalias (optimali darbo aplinka – darbo aplinka, kurioje nėra kenksmingų veiksnių, neigiamai veikiančių darbuotojų savijautą, darbingumą, sveikatą (Darbo saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymas praktikoje, 2002 m.));

2. normalias (normali darbo aplinka – kai darbo aplinkoje esantys kenksmingi veiksniai arba veiksnių, turinčių panašų poveikį, suminiai dydžiai neviršija darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatytų leistinų ribinių dydžių (Darbo saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymas praktikoje, 2002 m.));

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 816 žodžiai iš 1566 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.