Darbo sutartis
5 (100%) 1 vote

Darbo sutartis

Panevėžio kolegija

Verslo ir technologijų fakultetas

Teisės pagrindai

(referatas)

Darbo sutartis

Darba priėmė: E.Čiužienė

2006

TURINYS

1) ĮVADAS……………………………………………………………………………………………………………..3

2) DARBO SUTARTIS…………………………………………………………………………………………….4

3) GARANTIJOS IR APRIBOJIMAI PRIIMANT Į DARBA…………………………………..…4

4) KAI KURIŲ DARBO SUTARČIŲ RŪŠIŲ YPATYBĖS………………………………………….5

5) DARBO SUTARTIES FORMA IR SUDARYMO TVARKA…………………………….6

6) DARBO SUTARTIES VYKDYMAS……………………………………………………………………….7

7) DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMAS……………………………………………………….…8

8) DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS: APRIBOJIMAI IR GARANTUOS……….…10

11) ATSISKAITYMO SU ATLEIDŽIAMU DARBUOTOJU TVARKA………………….….11

12) IŠVADOS……………………………………………………………………………….12

13) NAUDOTA LITERATŪRA…………………………………………………………………………………13

ĮVADAS

Pagrindinis darbuotojo ir darbdavio susitarimo raštas yra darbo sutartis. Darbo sutartis yra piliečių teisės į darbą realizavimo būdas. Darbo kodekse darbą sutartis yra apibrėžiama kaip darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuo¬tojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą ar¬ba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti dar¬buotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės akluose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susi¬tarimu.

DARBO SUTARTIS

Taigi pagrindinis darbo sutarties požymis yra tas, kad viena sutarties šalis (darbuotojas) kitos šalies (darbdavio) yra priimamas į darbą ne konkrečiai užduo¬čiai atlikti, kaip yra civilinėje sutartyje (pvz., rangos, autorinėje, paslaugų), o vyk¬dyti tam tikrai darbo funkcijai. Pažymėtina, kad darbuotojas, atlikdamas pagal šią Individualus darbo santykiai sutartį tam tikrą darbo funkciją (apibrėžtos profesijos, specialybės, kvalifikacijos ar tam tikrose pareigose), privalo laikysis tam tikros vidaus darbo tvarkos, o darb¬davys privalo vykdyti visus įsipareigojimus ir užtikrinti sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu.

Darbo kodekso 95 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad atskiroms darbo sutarčių rūšims darbo įstaty¬muose ir kolektyvinėse sutartyse gali būti nustatomos ir kitos būtinosios sąlygos, kurias šalys sulygsta sudarydamos darbo sutarti (dėl sutarties termino, sezoninio darbo pobūdžio ir kt.). Nesusitarus dėl jų, sutartis taip pat laikoma nesudaryta. Darbo sutarties šalys gali susitarti ir dėl kitų darbo sutarties sąlygų, jeigu darbo įstatymai, kiti norminiai teisės aktai arba kolektyvinė sutartis nedraudžia jas nusta¬tyti (pvz., išbandymas, profesijų jungimas ir kt.). Tos kitos darbo sutarties sąlygos nėra būtinos, kad darbo sutanis galiotų. Taigi darbo teisėje egzistuoja dvi darbo sutarties turinio sąlygų grupės; būtinosios ir fakultatyvinės. Pastarosios nėra priva¬lomos. Darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartyje.

Darbo sutarties turinys yra jos šalių sulygtos sutarties sąlygos, apibrėžiančios šalių teises ir pareigas, šalys negali nustatyti tokių darbo sąlygų, kurios pablogina darbuotojo padėtį, palyginti su ta. kurią nustato D K. įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ir kolektyvinė sutartis. Jei darbo sutarties sąlygos prieštarauja DK. įstatymui arba kolektyvinei sutarčiai, taikomos DK. Įstatymų, norminių teisės aktų arba ko¬lektyvinės sutarties nuostatos.

ir būtinosios, ir kitos šalių sutartos sąlygos, jei jos neprieštarauja norminiams darbo teisės aktams, darbo sutarties šalims yra vienodai privalomos.

GARANTIJOS IR APRIBOJIMAI PRIIMANT Į DARBA

Draudžiama atsisakyti priimti i darbų dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tau¬tybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, santuokinės ir šei¬minės padėties, amžiaus, Įsitikinimų ar pa/iūrų, priklausomybės politinėms parti¬joms ir visuomeninėms organi2acijoms. aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis, be to, jeigu yra raštiškas darbdavių susitarimas dėl darbuo¬tojo perkėlimo į kitą darbovietę, kitais Įstatymų nustatytais atvejais.

Priėmimo į darbą apribojimus gali nustatyti tik Įstatymai. Draudžiama eiti tar¬nautojų pareigas vienoje valstybės ir savivaldybės institucijoje bei valstybės ar savi¬valdybės įmonėje asmenims, kuriuos sieja artimi giminystės arsvainystės ryšiai (tė¬vai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneiiai. sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai), jeigu
ju tarnyba kartu yra susijusi su vieno iš jų tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą. Išimtis iš šios taisyklės gali nustatyti Vyriausybė.

KAI KURIŲ DARBO SUTARČIŲ RŪŠIŲ YPATYBĖS

Darbo sutartys gali būti: neterminuotos: terminuotos, laikinosios, sezoninės; dėl papildomo darbo, antraeilių pareigų; su namudininkais; patarnavimo darbams ir kilos.

Darbo sutartis paprastai sudaroma neapibrėžtam laikui (neterminuotu). Ter¬minuota darbo sutartis gali būti sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui, bet ne ilgiau kaip penkeriems metams. Neleidžiama sudaryti termi¬nuotos darbo sutarties, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, išskyrus atvejus, kū¬ne numatyti Statymuose arba kolektyvinėse sutartyse. Su renkamaisiais darbuoto¬jais terminuota darbo sutartis sudaroma laikui, kuriam jie išrinkti, o su darbuotojais, kuriuos pagal įstatymus arba pagal įmonės, įstaigos, organizacijos įstatus skiria į darbų renkamieji organai, terminuota darbo sutartis sudaroma tų renkamųjų orga¬nų Įgaliojimų laikui (kadencijai).

Darbo sutarties terminas gali būti nustatomas iki tam tikros kalendorinės dalos arba iki tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo arba pasibaigimo. Jeigu dar¬bo sutartyje jos terminas nenurodytas arba netinkamai nustatytas, laikoma, kad sudaryta neterminuota darbo sutartis.

Terminuota darbo sutartis tampa neterminuota, kai darbo santykių buvimo lai¬kotarpiu išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo apibrėžtas sutarties terminas (darbuo¬tojas po atostogų negrįžta | darbi) ir kt.).

Sezoninė darbo sutartis sudaroma sezoniniams darbams atlikti. Sezoniniais vadinami darbai, kurie dėl gamtinių ir klimato sąlygų dirbami ne visus metus, o tam tikrais periodais (sezonais), ne ilgesniais kaip aštuoni mėnesiai (vienas po kito einančių dvylikos mėnesių laikotarpiu), ir yra įtraukti į sezoninių darbų sąrašą. Se¬zoninių darbų sąrašą, sezoninės darbo sularties sudarymo, pakeitimo ir nutrauki¬mo, taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatybes, remdamasi DK, nustato Vyriausybė.

Laikinoji darbo sutartis yra darbo sutartis, sudaryta ne ilgesniam kaip dviejų mėnesių laikolarpiui. Laikinosios darbo sutarties sudarymo pagrindus (aplinky¬bes, kurioms esant gali būti sudaroma laikinoji darbo sutartis), tokios sutarties pa¬keitimo ir pasibaigimo, taip pat laikinųjų darbuotojų darbo ir poilsio laiko ypaty¬bes nustato Vyriausybė.

Darbuotojas, jeigu to nedraudžia įstatymai, gali susitarti, kad toje pačioje dar¬bovietėje jis eis tam tikras papildomas pareigus arba dirbs tam tikrą papildomą (‘su¬tartyje nešuly g tą) darbą.

Darbuotojas gali eiti antraeiles pareigas arba dirbti darbus kitoje darbovietėje, jeigu lo nedraudžia Įstatymai ir kiti norminiai teisės aklai. Darbo sutarties dėl ant¬raeilių pareigų (darbo) ypatumus nustato Vyriausybė ir kolektyvinės sutartys.

DARBO SUTARTIES FORMA IR SUDARYMO TVARKA

Darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą po darbo sutarties sudarymo dieną, jeigu šalys nesusitarė kitaip. Siekiant sudaryti sąlygas darbdaviui parinkti labiausiai kva¬lifikuotus darbuotojus, taip pat darbuotojui pageidaujant patikrinti, ar darbas. į kurį jis pretenduoja, jam tiks. sudarant darbo sutarti leidžiama sulygti dėl išbandy¬mo (DK 105 str.). Išbandymo sąlyga turi būti nustatoma darbo sutartyje. Išbandy¬mo laikotarpiu darbuotojui taikomi visi darbo Įstatymai. Išbandymas norint patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, nenustatomas priimant j darbą asme¬nis: iki aštuoniolikos metų; pareigoms konkurso arba rinkimų būdu, taip pat išlai¬kiusius kvalifikacinius egzaminus pareigoms eiti: darbdaviu susitarimu perkelia¬mus dirbti į kitą darbovietę: kitais darbo įstatymuose numatytais atvejais.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 1203 žodžiai iš 3684 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.