Darbo sutartis1
5 (100%) 1 vote

Darbo sutartis1

1121

TURINYS

Įžanga …….…………………………………………………………………….…… 3 psl.

Sutarties samprata .………..………………….………………………………………. 4 psl

Darbo sutarties nutraukimo atvejai …………..……………………………………… 5 psl.

Darbo sutarties nutraukimo apribojimai …………………………………………….. 8 psl.

Garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus ……………… 8 psl.

Garantijos sergantiems ir sužalotiems darbe darbuotojams ……………….………… 9 psl.

Garntijos darbuotojų atstovams …….…………..………………….……….…….… 9 psl.

Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius ……… 10 psl.

Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo …………………………………..……… 10 psl.

Išeitinė išmoka ……………………………………………………………….…….. 11 psl.

Išvados …………………………………………………………….……………….. 12 psl.

Naudota literatūra ……………………………..…………..…………….…………. 13 psl.

Įžanga

Teisė yra sistema, valstybės nustatytu ar sankcionuotų visiems privalomų, formaliai apibrėžtų normų (bendrų elgesio taisyklių), skirtų reguliuoti visuomeninius santykius ir prireikus garantuoti valstybės prievartą.

O darbas yra socialinė ekonominė sąvoka, apibūdinama kaip tam tikru laikotarpiu reikalinga tinkama ir tikslinga žmogaus veikla, t.y. fiziologinių žmogaus gebėjimų panaudojimas, biologinių žmogaus gebėjimų panaudojimas ir intelektinė veikla.

Iš prieš tai minėtų sąvokų išeina, kad darbo teisė yra valstybės nustatytu ir taikomų teisės normų, reguliuojančių darbo santykius tarp darbdavio ir darbuotojo darbo sutarties pagrindų visuma.

Tai reiškia, kad darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikrą darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį.

Sutarties samprata

Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nu-traukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Atskirų rūšių sutarčių specialiosios normos gali būti nustatytos ir kituose įstatymuose.

Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas. Draudžiama versti kitą asmenį sudaryti sutartį, išskyrus atvejus, kai pareigą sudaryti sutartį nustato įstatymai ar savanoriškas įsipareigojimas sudaryti sutartį.

Šalys turi teisę sudaryti sutartį, turinčią kelių rūšių sutarčių elementų. Tokiai sutarčiai taikomos atskirų rūšių sutartis reglamentuojančios normos, jeigu ko kita nenumato šalių susitarimas arba tai neprieštarauja pačios sutarties esmei.

Jeigu kai kurių sutarties sąlygų nereglamentuoja nei įstatymai, nei šalių susi-tarimai, tai jas ginčo atveju nustato teismas remdamasis papročiais, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įstatymų ar teisės analogija.

Sutarties elementai, kurių pakanka sutarties galiojimui, yra veiksnių šalių susitarimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir sutarties forma.

Sutartys gali būti dvišalės ir vienašalės; atlygintinės ir neatlygintinės; konsensualinės ir realinės; vienkartinio įvykdymo sutartys ir tęstinio įvykdymo sutartys; vartojimo sutartys ir kitos.

Pagal sudarymo būdą sutartys skirstomos į abipusėmis derybomis sudaromas sutartis ir prisijungiant sudaromas sutartis.

Pagal gaunamos naudos apibrėžtinumą sutartys skirstomos į rizikos sutartis – tai konkrečiai nenustatytas naudos gavimas ir šalių pareigos dydis arba tai priklauso nuo tam tikro įvykio buvimo ar nebuvimo, ir ekvivalentines sutartis – jose sudarymo metu konkrečiai nurodoma gaunama nauda ir jos dydis ar šalių pareigų dydis.

Viešąja sutartimi laikoma sutartis, kurią sudaro juridinis asmuo, teikiantis paslaugas ar parduodantis prekes visiems, kas tik kreipiasi.

Darbo sutarties nutraukimo atvejai

Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutartis baigia-si:

 Ją nutraukus Civilinio Kodekso ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais;

 Likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo;

 Darbuotojui mirus.

Viena darbo sutarties šalis gali raštu pasiūlyti kitai šaliai nutraukti darbo su-tartį šalių susitarimu. Jei ši sutinka su pasiūlymu, per 7 dienas turi apie tai pranešti šaliai, pateikusiai pasiūlymą nutraukti darbo sutartį. Sutariusios nutraukti sutartį, šalys sudaro raštišką susitarimą dėl sutarties nutraukimo. Susitarime numatoma, nuo kurio laiko sutartis nutraukiama ir kitos sutarties nutraukimo sąlygos, pvz. kompensacijos, nepanaudotų atostogų suteikimas.

Jei antroji šalis per nustatytą laiką nepraneša, kad sutinka nutraukti sutartį, laikoma, kad pasiūlymas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu yra atmestas.

Suėjus darbo sutarties terminui, darbdavys arba darbuotojas turi teisę nu-traukti darbo sutartį.
Nė vienai iš šalių darbo sutarties nenutraukus, laikoma, kad sutartis tapo neterminuota.

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ir kitoks įspėjimo terminas, bet jis negali viršyti vieno mėnesio. Įspėjimo terminui pasibaigus, darbuotojas turi teisę nutraukti darbą, o darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su darbuotoju.

Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš 3 dienas, jei reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas darbuotojo liga ar invalidumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą, arba kitokiomis svarbiomis priežastimis, nustatytomis kolektyvinėje sutartyje, arba jei darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš 3 dienas, jeigu jis jau yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją arba ją gauna. Darbo sutartis tokiais atvejais turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos.

Darbo sutartyje gali būti sulygtą: jeigu sutartis nutraukiama darbuotojo pa-reiškimu be svarbios priežasties, tai darbuotojas įsipareigoja atlyginti darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius vienerius darbo metus darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms ir t.t.

Darbuotojas turi teisę atšaukti prašymą nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prašymo padavimo dienos.

Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuota darbo sutartį, taip pat terminuotą darbo sutartį, sudarytą ilgesniam kaip šešių mėnesių laikui, jeigu jo darbo vietoje darbo sutartyje nustatytu darbo laiku prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 30 dienų iš eilės arba jeigu ji sudaro daugiau kaip 60 dienų per paskutinius dvylika mėnesių, taip pat jeigu jam daugiau kaip 2 mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis.

Darbo sutartis turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos datos. Ši data turi būti ne ankstesnė kaip 3 dienos nuo prašymo padavimo dienos.

Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra dar-buotojo kaltės. Darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs jį. Atleisti darbuotoją iš darbo kai nėra darbuotojo kaltės, leidžiama, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą.

Svarbiomis gali būti pripažįstamos tik tos aplinkybės, kurios yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe. Darbo sutartis taip pat gali būti nutraukta dėl ekonominių, technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų ir dėl panašių svarbių priežasčių.

Teisėta priežastis nutraukti darbo santykius negali būti:

 Narystės profesinėje sąjungoje arba dalyvavimas profesinės sąjungos veikloje

ne darbo metu, o darbdavio sutikimu ir darbo metu;

 Darbuotojų atstovo funkcijų atlikimas dabartyje ar praeityje;

 Dalyvavimas byloje prieš darbdavį, kaltinimą įstatymų, kitų norminių teisės

aktų ar kolektyvinės sutarties pažeidimas, taip pat kreipimasis į administracinius organus;

 Lytis, seksualinė orientacija, rasė, tautybė, kalba, kilmė, pilietybė ir socialinė

padėtis, tikėjimas, santuokinė ir šeimyninė padėtis, įsitikinimai ir pažiūros, priklausomybė politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms;

 Amžius, išskyrus atvejus, kai darbuotojas jau yra įgijęs teisę į visą senatvės

pensiją arba ją gauna;

 Nebuvimas darbe, kai darbuotojas įstatymų nustatytais atvejais atlieka karines

ar kitokias Lietuvos Respublikos piliečio pareigas ir prievoles.

Darbo sutartis su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip 5 metai, asmenims iki 18 metų, invalidas, darbuotojais, auginančiais vaikų iki 14 metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Darbdavys turi teisę nutraukti terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, laikydamasis nuostatų, tik ypatingais atvejais, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą, arba sumokėjęs darbuotojui už likusį darbo sutarties galiojimo laiką vidutinį darbo užmokestį.

Šiuo metu Jūs matote 53% šio straipsnio.
Matomi 1327 žodžiai iš 2500 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.