Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje
5 (100%) 1 vote

Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje

1121314151

Turinys

ĮVADAS…………………………………………………………….

………………………………………………………2

1. Darbuotojų saugos struktūros

įmonėse……………………………………………………………

…………..3

2. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų

apskaita………………………………………………..3

3. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos

klausimais…………7

4. Saugos ir sveikatos reikalavimai darbo priemonėms ir darbuotojų

aprūpinimas jomis……..9

5. Reikalavimai darbo vietoms ir jų

įrengimas………………………………………………………….

……11

6. Profesinės rizikos vertinimas

įmonėje……………………………………………………………

………….12

7. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir

apskaita…………………………………………………………13

IŠVADOS……………………………………………………………

……………………………………………………18

LITERATŪRA…………………………………………………………

……………………………………………….19

ĮVADAS

Kiekvieno žmogaus teisė – turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo

sąlygas. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos, netinkamos darbo

sąlygos daro fizinę, moralinę ir ekonominę žalą žmonėms, įmonėms ir

valstybei. Darbdavio pareiga užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, o tai

priklauso nuo jo žinių apie darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo

santykius reglamentuojančius teisės aktus, darbuotojų saugos ir sveikatos

tarnybų bei komitetų steigimo, jų efektyvios veiklos.

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika turi būti pagrįsta šiais

principais:

➢ darbuotojų gyvybės, sveikatos ir darbingumo išsaugojimo prioritetu,

palyginus su darbo arba gamybos rezultatais,

➢ darbdavių ir darbuotojų pareiga vykdyti darbuotojų saugos ir

sveikatos teisės aktų reikalavimus, trišaliu valstybės, darbdavių ir

darbuotojų organizacijų bendradarbiavimu darbuotojų saugos ir

sveikatos srityje, darbuotojų saugos ir sveikatos mokslo plėtojimu,

ekonominių priemonių, skatinančių saugių ir nekenksmingų darbo sąlygų

darbuotojams sudarymą, taikymu, darbuotojų saugos ir sveikatos

specialistų rengimo, nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų

priežasčių tyrimo vienodos tvarkos nustatymu, vienoda valstybine

darbuotojų saugos ir sveikatos kontrole.

Šiame darbe remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Vyriausybės

nutarimais ir kitais norminiais aktais yra išdėstyta darbuotojų saugos ir

sveikatos organizavimo tvarka įmonėje.

1. Darbuotojų saugos struktūros įmonėse

Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės,

skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti,

kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad

darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma

sumažinta. Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir

sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, nustatytos Darbuotojų saugos ir

sveikatos įstatyme. Užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą privalo

darbdavys. Atsižvelgdamas į įmonės dydį, pavojus darbuotojams, darbdavys

steigia įmonėje arba samdo darbuotojų saugos ir sveikatos atestuotą

tarnybą, arba šias funkcijas atlieka pats (1). Taigi įmonėje gali būti

steigiamos:

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba (toliau – tarnyba). Tarnybos

veiklą reglamentuoja Įmonių saugos darbe tarnybų pavyzdiniai nuostatai.

Tarnyba sudaroma iš vieno ar daugiau įmonėje dirbančių saugos ir sveikatos

specialistų . Jeigu įmonėje tokių specialistų nėra, tarnybos funkcijas gali

atlikti:

• darbdavio samdoma tarnyba arba darbdavio samdomi vienas ar daugiau

šios srities specialistų;

• darbdavio paskirtas asmuo (asmenys) (įmonėse, kuriose dirba mažiau

kaip 50 darbuotojų). Jeigu įmonėje tarnyba nesteigiama, jos funkcijų

neatlieka samdoma organizacija ar paskirtas asmuo, tarnybos funkcijas

atlieka pats darbdavys.

Apie įsteigtą tarnybą darbdavys raštu praneša Valstybinei darbo

inspekcijai, užpildydamas specialią formą.

Darbo medicinos tarnyba (medicinos punktas) (toliau – medicinos

punktas). Medicinos punkto veiklą reglamentuoja Pavyzdiniai įmonių darbo

medicinos tarnybų (medicinos punktų) nuostatai. Šie nuostatai nustato

medicinos punktų steigimo tvarką, funkcijas, darbuotojų teises, pareigas ir

atsakomybę.

2. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų apskaita.

Instrukcijos privalo būti parengtos ir turi įsigalioti prieš

pradedant eksploatuoti įmonę, jos padalinius, darbo priemones, prieš

įdiegiant naujus technologinius procesus ar
pradedant darbus. Įmonėje turi

būti rengiamos:

➢ įvadinė instrukcija (įvadinio instruktavimo);

➢ instruktavimo darbo vietoje instrukcijos.

Instrukcijos rengiamos vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos

įstatymu, kitais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, norminiais

dokumentais (taisyklėmis, nuostatais, normomis, Lietuvos standartais,

reglamentais), darbo ir apsaugos priemonių techniniais dokumentais,

atsižvelgiant į konkrečias darbo sąlygas, darbuotojų saugos ir sveikatos

pažeidimų, nelaimingų atsitikimų, avarijų, profesinių ligų analizės

duomenis, saugaus darbo organizavimo psichofiziologinius aspektus įmonėje

bei kita turima informacija. Instruktavimo darbo vietoje instrukcijos

rengiamos arba tam tikrų profesijų darbuotojams (šaltkalviams,

šlifuotojams, mūrininkams, medienos gaminių mašinų operatoriams, miško

kirtėjams, kasininkams, valytojams, laborantams ir pan.), arba darbams

(remonto, montavimo, derinimo, bandymo, darbams aukštyje ir t.t.), arba

darbo priemonių naudojimui (šlifavimo staklių, kompiuterinės įrangos ir

t.t.). Kai naudojamiems darbo įrenginiams yra gamintojo parengtos naudojimo

instrukcijos, kurių laikymasis užtikrina darbuotojo saugą ir sveikatą,

darbuotojas, naudojantis šį įrenginį, instruktuojamas pagal įrenginio

naudojimo instrukciją. Šiais atvejais papildoma instrukcija rengiama, kai

darbuotojo darbo sąlygomis to nepakanka. Įmonės darbuotojų, kuriems

nerengiamos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, sąrašą sudaro

darbdavys, suderinęs su Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus

viršininku Jei tokio sąrašo nėra, instrukcijos rengiamos visiems

darbuotojams. Instrukcijas tvirtina darbdavys įsakymu, potvarkiu, kitu

tvarkomuoju dokumentu. Instrukcijos derinamos su įmonės darbuotojų saugos

ir sveikatos komitetu (jeigu jis įsteigtas) ar darbuotojų atstovu.

Instrukcijose vartojami terminai ir apibrėžimai turi atitikti vartojamus

teisės aktuose ir terminų žodynuose. Instrukcijų tekstas turi būti aiškus,

reikalavimai – trumpi, konkretūs ir vienareikšmiai. Raidinius sutrumpinimus

galima vartoti, jeigu jie paaiškinami tekste. Instrukcijose neturi būti

nuorodų į taisykles, normas bei kitus teisės aktus. Esant būtinybei, minėtų

aktų reikalavimai išdėstomi instrukcijoje, tačiau jie turi būti pritaikyti

konkrečiai darbo vietai bei realioms darbo sąlygoms. Visi instrukcijų

punktai yra vienodai privalomi darbuotojams, todėl nevartotini žodžiai,

nusakantys reikalavimų svarbą („griežtai“, „ypač“, „būtinai“,

„kategoriškai“, „besąlygiškai“ ir pan.), taip pat nekonkretūs,

nevienareikšmiai, neapibrėžti pasakymai „per didelė įtampa“, „per didelė

temperatūra“, „patraukti saugiu atstumu“ „rekomenduojama“, „geriausiai

būtų“ ir pan.). (7)

Įvadinės instrukcijos turinys:

▪ bendrosios žinios apie įmonę ir jos veiklos ypatumus;

▪ pavojai ar rizika, kurie egzistuoja įmonėje ir su kuriais gali

susidurti darbuotojas;

▪ darbdavio pareigos ir teisės garantuojant darbuotojams saugias ir

sveikas darbo sąlygas;

▪ darbuotojo teisės ir pareigos atliekant darbo sutartimi sulygtą

darbą;

▪ darbuotojo pareigos ir veiksmai įvykus nelaimingam atsitikimui

darbe, avarijai, incidentui, kilus gaisrui (gelbėjimo, medicinos

tarnybų iškvietimo tvarka, jų telefono numeriai, telefonų išdėstymo

vietos);

▪ darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje (saugos

tarnybos, vidinė darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė, darbuotojų

atstovai, medicininis aptarnavimas ir pan.);

▪ evakuacijos keliai, priešgaisrinės ir pirmosios pagalbos priemonės

ir jų išdėstymo vietos;

▪ darbuotojo veiksmai darbo metu už įmonės ribų;

▪ kiti darbuotojui aktualūs su darbuotojų sauga ir sveikata įmonėje

susiję klausimai.

Instruktavimo darbo vietoje (profesinės) instrukcijos turinys :

▪ bendroji dalis;

▪ profesinės rizikos veiksniai, saugos priemonės nuo jų poveikio;

▪ darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią;

▪ darbuotojo veiksmai darbo metu;

▪ darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais;

▪ darbuotojo veiksmai baigus darbą.

Skyriuje „Bendroji dalis“ turi būti nurodyta:

▪ leidimo savarankiškai dirbti sąlygos (būtina kvalifikacija,

kompetencija darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, privalomi

specialūs kvalifikaciniai pažymėjimai, elektrosaugos kvalifikacija,

asmens medicininės knygelės ir pan.);

▪ darbo ir poilsio režimas;

▪ pranešimų apie nelaimingus atsitikimus, darbo ir darbų saugos

priemonių gedimus, apie darbo metu pastebėtus trūkumus darbdaviui

(padalinio vadovui), įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai,

darbuotojų atstovui tvarka; darbuotojo atsisakymo dirbti, esant

nesaugiai darbo vietai, tvarka;

▪ asmens higienos
atsakomybė už šios instrukcijos nevykdymą.

Skyriuje „Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų

poveikio“ turi būti nurodyta:

▪ darbuotojui pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, esantys

ar galintys pasireikšti jo darbo aplinkoje, jų galimas poveikis

sveikatai;

▪ saugos priemonės (techninės, organizacinės, kolektyvinės,

asmeninės), jų taikymo ir naudojimo tvarka, netinkamumo požymiai.

Skyriuje „Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią“ turi būti

nurodyta:

▪ pamainos priėmimo tvarka (pasirašant, dalyvaujant padalinio ar darbų

vadovui ir t.t.);

▪ darbo vietos ir asmeninių apsauginių priemonių paruošimo tvarka;

▪ naudojamų darbo ir darbų saugos priemonių, aptvarų, signalizacijos,

blokuočių, įžeminimų, ventiliacijos, apšvietimo patikrinimo, ar

tinkami darbui, tvarka;

▪ užduočių įforminimo atsižvelgiant į darbų pavojingumą ir

kenksmingumą (paskyros ir leidimai, potvarkiai, nurodymai ir pan.)

tvarka.

Skyriuje „Darbuotojo veiksmai darbo metu“ turi būti nurodyta:

▪ saugūs darbo metodai, darbo ir darbų saugos priemonių naudojimo

tvarka;

▪ saugaus medžiagų, pagalbinių gamybos priemonių naudojimo tvarka;

▪ darbo vietos priežiūra (švara, tvarka, praėjimų ir pravažiavimų

saugos užtikrinimas, medžiagų, žaliavų, gaminių saugus sukrovimas,

inventoriaus saugojimas, atliekų tvarkymas);

▪ saugos įtaisų būklė;

▪ reikalavimai dirbant šalia veikiančių elektros įrenginių, kėlimo ir

transportavimo priemonių, potencialiai pavojingų įrenginių, sprogių,

degių medžiagų ir pan.;

▪ draudimas be padalinio vadovo žinios patikėti ar užleisti savo darbo

vietą, darbo priemones, pareigų vykdymą kitam asmeniui arba imtis

darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu. Laikino pasitraukimo iš

darbo vietos tvarka.

Skyriuje „Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais“ turi

būti nurodyta:

▪ darbuotojo veiksmai susidarius avarinei ar kitai ypatingai

situacijai, įvykus incidentui, avarijai.

Skyriuje „Darbuotojo veiksmai baigus darbą“ turi būti nurodyta:

▪ darbo priemonių išjungimo, sustabdymo, palikimo, valymo, tepimo ir

pan. tvarka;

▪ darbo vietos sutvarkymo, jos perdavimo kitam darbuotojui tvarka

(pasirašant, dalyvaujant vadovui ir pan.);

▪ atliekų pašalinimas;

▪ asmens higienos reikalavimai;

▪ patalpų uždarymo tvarka. (7)

Instrukcijų apskaita. Kiekviena instrukcija (išskyrus įvadinę instrukciją)

privalo turėti pavadinimą ir numerį, pvz., „Šaltkalvio saugos ir sveikatos

instrukcija Nr.1“. Profesijos pavadinimas profesinėje instrukcijoje turi

sutapti su profesijos pavadinimu darbuotojo darbo sutartyje ir su

pavadinimu Lietuvos profesijų klasifikatoriuje Kiekvienas instrukcijos

lapas numeruojamas bei nurodomas bendras lapų skaičius. Darbuotojų saugos

ir sveikatos tarnyba patvirtintų instrukcijų kontrolinius egzempliorius

registruoja įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo

žurnale. Surištų, užantspauduotų instrukcijų kontroliniai egzemplioriai

saugomi įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboje. Instrukcijų

kopijos instruktuojamiesiems darbuotojams gali būti įteikiamos

pasirašytinai atskirame lape, pridedamame prie instrukcijos kontrolinio

egzemplioriaus. Padalinio vadovas privalo turėti visų to padalinio

profesijų, darbų (darbo vietų) instrukcijų kopijų komplektą bei jų sąrašą.

Padalinio vadovui išduodamos instrukcijos registruojamos įmonės darbuotojų

saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnale. Įmonėje saugomų

instrukcijų kontroliniai egzemplioriai turi būti valstybine kalba. Į kitas

kalbas verstos instrukcijos taip pat turi būti darbdavio patvirtintos.(7)

3. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų

saugos ir sveikatos klausimais

Darbdavys negali reikalauti, kad darbuotojas pradėtų dirbti

įmonėje, jeigu jis nemokytas ir (ar) neinstruktuotas saugiai dirbti.

Darbuotojų instruktavimas. Įmonių darbuotojai saugos ir sveikatos

darbe klausimais turi būti instruktuojami pagal įmonėse patvirtintas

darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas. Šias instrukcijas rengia ir

tvirtina darbdaviai, vadovaudamiesi Įmonės darbų saugos instrukcijų

rengimo, tvirtinimo ir apskaitos taisyklėmis, technologinių procesų ir

darbo priemonių techniniais dokumentais. Darbuotojų instruktavimas

įforminamas instruktavimų registracijos žurnaluose, pasirašant

instruktuojamajam ir instruktuojančiajam. Privalomi darbuotojų

instruktavimai jų saugos ir sveikatos klausimais:

• Įvadinis instruktavimas. Visi darbuotojai, sudarydami darbo sutartį,

privalo išklausyti įvadinį instruktavimą, ir tai turi būti įforminta

įvadinio instruktavimo registracijos žurnale. Instruktuoja darbdavys

arba
jo įgaliotas asmuo, turintis atitinkamą pažymėjimą. Įvadinio

instruktavimo metu darbuotojai taip pat supažindinami su vidaus

tvarkos taisyklėmis, kolektyvinės sutarties susitarimais, žinotinais

darbuotojui. Įvadinio instruktavimo registravimo žurnalas saugomas

įmonėje 75 metus po paskutinio įrašo.

• Pirminis instruktavimas darbo vietoje. Darbuotojai, gaminantys

produkciją, teikiantys paslaugas, dirbantys su medžiagomis,

žaliavomis, įrankiais, įranga arba kurių darbas susijęs su

kenksmingais bei pavojingais veiksniais, potencialiai pavojingais

įrenginiais, privalo išklausyti pirminį instruktavimą darbo vietoje.

Šis instruktavimas turi būti įformintas instruktavimų darbo vietoje

registracijos žurnale. Darbuotojus instruktuoja darbdavys arba

padalinio vadovas, atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos

klausimais. Padalinio vadovą instruktuoti darbo vietoje neprivalu.

Suderinęs su Valstybine darbo inspekcija, darbdavys gali sudaryti

sąrašą profesijų, kurių darbuotojams neprivalus pirminis

instruktavimas darbo vietoje. Instruktavimų darbo vietoje

registracijos žurnalas saugomas įmonėje 10 metų.

• Periodinis instruktavimas darbo vietoje. Periodiškai instruktuojama ne

rečiau kaip kartą per 12 mėnesių. Šis instruktavimas įforminamas tame

pačiame instruktavimų darbo vietoje registracijos žurnale. Periodinis

instruktavimas atliekamas tokia pat tvarka, kaip ir pirminis

instruktavimas darbo vietoje.

• Papildomas instruktavimas darbo vietoje. Darbdavys arba jo įgaliotas

asmuo privalo papildomai instruktuoti darbuotojus pasikeitus gamybos

technologiniams procesams, patvirtinus naują darbuotojų saugos ir

sveikatos instrukciją arba padarius pakeitimų esančioje, pakeitus

darbo vietą ir kitais atvejais. Papildomas instruktavimas įforminamas

tame pačiame instruktavimų darbo vietoje registracijos žurnale.

• Specialusis instruktavimas darbo vietoje. Specialųjį instruktavimą

privalo išklausyti darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (gamybos

procesus). (6,7)

Darbdavių mokymas ir atestavimas. Darbdavys, jo įgaliotas asmuo,

prieš pradedant eksploatuoti įmonę (teikti paslaugas), o vėliau ne rečiau

kaip kas 5 metai, turi būti atestuojami darbuotojų saugos ir sveikatos

klausimais ir apie tai turi būti pranešta Valstybinei darbo inspekcijai.

Darbdaviai, jų įgalioti asmenys mokomi darbuotojų saugos ir sveikatos

mokymo institucijose arba atestavimui rengiasi savarankiškai. Teigiamai

įvertinus žinias, išduodamas programos baigimo pažymėjimas. Šis pažymėjimas

galioja 5 metus. Skiriamas naujas veikiančios įmonės vadovas turi būti

atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Darbdavys, atestuotas

kaip darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistas, yra atleidžiamas

nuo atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. (6)

Saugos darbe tarnybų specialistų mokymas ir atestavimas. Saugos

darbe tarnybų specialistai mokomi ir atestuojami kaip darbdaviai. (6)

Padalinių vadovų atestavimas. Įmonės atskiro struktūrinio

padalinio, esančio kitoje negu įmonė teritorijoje, vadovas darbuotojų

saugos ir sveikatos klausimais atestuojamas kaip darbdavys. (6)

4. Saugos ir sveikatos reikalavimai darbo priemonėms

ir darbuotojų aprūpinimas jomis

Leidžiama naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones,

atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus.

Minimalius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus darbo priemonėms

nustato atitinkami darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai. Privalomus

saugos ir sveikatos reikalavimus atskirų darbo priemonių ar jų grupių

gamybai bei jų atitikties įvertinimo procedūroms nustato techniniai

reglamentai ar kiti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai. Konkrečios

darbo priemonės saugaus naudojimo reikalavimai, kurių privaloma laikytis,

nustatomi darbo priemonės dokumentuose. Juos kartu su darbo priemone

privalo pateikti gamintojas. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros

tvarką nustato Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas. Šių

įrenginių, kuriems privaloma speciali Vyriausybės įgaliotų ar nustatyta

tvarka akredituotų įmonių priežiūra, kategorijų sąrašą tvirtina Vyriausybė.

Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinę privalomą priežiūrą vykdo jų

savininkai. Šių įrenginių privalomą nuolatinę priežiūrą pagal įrenginio

savininko ir juridinio asmens tarpusavio sutartis gali vykdyti juridiniai

asmenys, turintys teisės aktų nustatyta tvarka leidimą tokiai veiklai.

Valstybinė darbo inspekcija, nustačiusi, kad darbo priemonė naudojama

pažeidžiant darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ar darbo priemonės

techniniuose dokumentuose nurodytus saugaus naudojimo reikalavimus, turi

teisę įstatymų nustatyta tvarka sustabdyti jos
naudojimą. Darbdavys,

vadovaudamasis darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais ir įvertinęs

darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėje, įrengia kolektyvines saugos

priemones, nemokamai darbuotojams duoda asmenines apsaugos priemones.

Kolektyvinių darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įrengimas darbo

vietose ir (ar) darbo patalpose numatomas darbo ar gamybos technologinių

procesų projektavimo metu, įvertinant darbo ar gamybos procesuose numatomas

naudoti medžiagas, darbo priemones ir galimus rizikos veiksnius. Jei

kolektyvinės apsaugos priemonės neužtikrina darbuotojų apsaugos nuo rizikos

veiksnių, darbuotojams privalo būti išduotos asmeninės apsaugos priemonės.

Asmeninės apsaugos priemonės turi būti pritaikytos darbui, patogios naudoti

ir neturi sudaryti papildomų pavojų darbuotojų saugai. Reikalavimus

asmeninių apsaugos priemonių projektavimui, gamybai, jų atitikties

įvertinimui nustato reglamentai, standartai, normos, kiti darbuotojų saugos

ir sveikatos teisės aktai. Darbdavys organizuoja asmeninių apsaugos

priemonių laikymą, džiovinimą, skalbimą, valymą, taisymą, tikrinimą pagal

tvarką, nustatytą konkrečios asmeninės apsaugos priemonės dokumentuose,

kuriuos pateikia asmeninės apsaugos priemonės gamintojas kartu su priemone.

Jeigu darbai yra susiję su užteršimu, darbuotojams nemokamai turi būti

duodamos asmens higienos priemonės (muilas,

rankšluosčiai ir kita). Projektuojant darbo ar gamybos technologinius

procesus, įvertinus cheminių medžiagų ar preparatų, kurie bus naudojami

gamyboje, savybes, privalo būti numatytos kenksmingumo pašalinimo

priemonės. Kai įmonėje pradedamos naudoti naujos cheminės medžiagos ar

preparatai, darbdavys, vadovaudamasis cheminės medžiagos saugos duomenų

lapo informacija apie pavojingas medžiagas ar preparatus, privalo išduoti

atitinkamas asmenines apsaugos bei kenksmingumo pašalinimo priemones.

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatus tvirtina

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. (2,3)

Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas. Padalinio vadovas, o

kai jo nėra – darbdavio įgaliotas asmuo ar darbdaviui atstovaujantis asmuo

privalo organizuoti pirmosios medicinos pagalbos suteikimą darbuotojams ir,

jeigu reikia, iškviesti greitąją medicinos pagalbą nelaimingų atsitikimų

darbe, ūmių susirgimų darbe atvejais. Padalinio vadovas, o kai jo nėra –

darbdavio įgaliotas asmuo ar darbdaviui atstovaujantis asmuo privalo

skubiai organizuoti darbuotojų, susirgusių darbo vietoje arba nukentėjusių

nuo traumų ar ūmių ligų, gabenimą į sveikatos priežiūros įstaigas, kai

nebūtina kviesti greitosios medicinos pagalbos arba kai dėl nenumatytų

priežasčių ar aplinkybių greitoji medicinos pagalba nesuteikiama. Įmonių

darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos, įmonių darbo medicinos punktai

atlieka sveikatos priežiūros funkcijas. Įmonės kolektyvinėje sutartyje gali

būti numatyta teikti įmonės darbuotojams ir kitas sveikatos priežiūros

paslaugas. Įmonės padaliniuose gerai matomose vietose turi būti priemonės,

reikalingos pirmajai medicinos pagalbai suteikti, nuorodos (ženklai), kur

yra medicinos punktas, ir nurodytas greitosios medicinos pagalbos

telefonas. Darbuotojai, kuriems yra pavojus susirgti užkrečiamąja liga,

skiepijami darbdavio lėšomis. Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio

lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašus tvirtina sveikatos apsaugos

ministras. (3)

Asmenys, kurie darbe gali būti veikiami sveikatai kenksmingų

veiksnių, privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami

tikrintis periodiškai. Profesijas ir darbus, kuriuos dirbant ir priimant į

darbą privaloma tikrintis sveikatą, tikrinimų dažnumą nustato Asmenų,

dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių

poveikyje ir pavojingą darbą) privalomo sveikatos tikrinimo tvarka.

Periodiški sveikatos patikrinimai atliekami pagal įmonės darbuotojų, kurie

privalo pasitikrinti sveikatą, sveikatos tikrinimo grafiką. Darbuotojų,

kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sąrašą ir sveikatos tikrinimo

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 2859 žodžiai iš 5703 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.