Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje
5 (100%) 1 vote

Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje

Turinys

ĮVADAS…………………………………………………………….

………………………………………………………2

1. Darbuotojų saugos struktūros

įmonėse……………………………………………………………

…………..3

2. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų

apskaita………………………………………………..3

3. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos

klausimais…………7

4. Saugos ir sveikatos reikalavimai darbo priemonėms ir darbuotojų

aprūpinimas jomis……..9

5. Reikalavimai darbo vietoms ir jų

įrengimas………………………………………………………….

……11

6. Profesinės rizikos vertinimas

įmonėje……………………………………………………………

………….12

7. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir

apskaita…………………………………………………………13

IŠVADOS……………………………………………………………

……………………………………………………18

LITERATŪRA…………………………………………………………

……………………………………………….19

ĮVADAS

Kiekvieno žmogaus teisė – turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo

sąlygas. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos, netinkamos darbo

sąlygos daro fizinę, moralinę ir ekonominę žalą žmonėms, įmonėms ir

valstybei. Darbdavio pareiga užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, o tai

priklauso nuo jo žinių apie darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo

santykius reglamentuojančius teisės aktus, darbuotojų saugos ir sveikatos

tarnybų bei komitetų steigimo, jų efektyvios veiklos.

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika turi būti pagrįsta šiais

principais:

➢ darbuotojų gyvybės, sveikatos ir darbingumo išsaugojimo prioritetu,

palyginus su darbo arba gamybos rezultatais,

➢ darbdavių ir darbuotojų pareiga vykdyti darbuotojų saugos ir

sveikatos teisės aktų reikalavimus, trišaliu valstybės, darbdavių ir

darbuotojų organizacijų bendradarbiavimu darbuotojų saugos ir

sveikatos srityje, darbuotojų saugos ir sveikatos mokslo plėtojimu,

ekonominių priemonių, skatinančių saugių ir nekenksmingų darbo sąlygų

darbuotojams sudarymą, taikymu, darbuotojų saugos ir sveikatos

specialistų rengimo, nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų

priežasčių tyrimo vienodos tvarkos nustatymu, vienoda valstybine

darbuotojų saugos ir sveikatos kontrole.

Šiame darbe remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Vyriausybės

nutarimais ir kitais norminiais aktais yra išdėstyta darbuotojų saugos ir

sveikatos organizavimo tvarka įmonėje.

1. Darbuotojų saugos struktūros įmonėse

Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės,

skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti,

kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad

darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma

sumažinta. Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir

sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, nustatytos Darbuotojų saugos ir

sveikatos įstatyme. Užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą privalo

darbdavys. Atsižvelgdamas į įmonės dydį, pavojus darbuotojams, darbdavys

steigia įmonėje arba samdo darbuotojų saugos ir sveikatos atestuotą

tarnybą, arba šias funkcijas atlieka pats (1). Taigi įmonėje gali būti

steigiamos:

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba (toliau – tarnyba). Tarnybos

veiklą reglamentuoja Įmonių saugos darbe tarnybų pavyzdiniai nuostatai.

Tarnyba sudaroma iš vieno ar daugiau įmonėje dirbančių saugos ir sveikatos

specialistų . Jeigu įmonėje tokių specialistų nėra, tarnybos funkcijas gali

atlikti:

• darbdavio samdoma tarnyba arba darbdavio samdomi vienas ar daugiau

šios srities specialistų;

• darbdavio paskirtas asmuo (asmenys) (įmonėse, kuriose dirba mažiau

kaip 50 darbuotojų). Jeigu įmonėje tarnyba nesteigiama, jos funkcijų

neatlieka samdoma organizacija ar paskirtas asmuo, tarnybos funkcijas

atlieka pats darbdavys.

Apie įsteigtą tarnybą darbdavys raštu praneša Valstybinei darbo

inspekcijai, užpildydamas specialią formą.

Darbo medicinos tarnyba (medicinos punktas) (toliau – medicinos

punktas). Medicinos punkto veiklą reglamentuoja Pavyzdiniai įmonių darbo

medicinos tarnybų (medicinos punktų) nuostatai. Šie nuostatai nustato

medicinos punktų steigimo tvarką, funkcijas, darbuotojų teises, pareigas ir

atsakomybę.

2. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų apskaita.

Instrukcijos privalo būti parengtos ir turi įsigalioti prieš

pradedant eksploatuoti įmonę, jos padalinius, darbo priemones, prieš

įdiegiant naujus technologinius procesus ar
pradedant darbus. Įmonėje turi

būti rengiamos:

➢ įvadinė instrukcija (įvadinio instruktavimo);

➢ instruktavimo darbo vietoje instrukcijos.

Instrukcijos rengiamos vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos

įstatymu, kitais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, norminiais

dokumentais (taisyklėmis, nuostatais, normomis, Lietuvos standartais,

reglamentais), darbo ir apsaugos priemonių techniniais dokumentais,

atsižvelgiant į konkrečias darbo sąlygas, darbuotojų saugos ir sveikatos

pažeidimų, nelaimingų atsitikimų, avarijų, profesinių ligų analizės

duomenis, saugaus darbo organizavimo psichofiziologinius aspektus įmonėje

bei kita turima informacija. Instruktavimo darbo vietoje instrukcijos

rengiamos arba tam tikrų profesijų darbuotojams (šaltkalviams,

šlifuotojams, mūrininkams, medienos gaminių mašinų operatoriams, miško

kirtėjams, kasininkams, valytojams, laborantams ir pan.), arba darbams

(remonto, montavimo, derinimo, bandymo, darbams aukštyje ir t.t.), arba

darbo priemonių naudojimui (šlifavimo staklių, kompiuterinės įrangos ir

t.t.). Kai naudojamiems darbo įrenginiams yra gamintojo parengtos naudojimo

instrukcijos, kurių laikymasis užtikrina darbuotojo saugą ir sveikatą,

darbuotojas, naudojantis šį įrenginį, instruktuojamas pagal įrenginio

naudojimo instrukciją. Šiais atvejais papildoma instrukcija rengiama, kai

darbuotojo darbo sąlygomis to nepakanka. Įmonės darbuotojų, kuriems

nerengiamos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, sąrašą sudaro

darbdavys, suderinęs su Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus

viršininku Jei tokio sąrašo nėra, instrukcijos rengiamos visiems

darbuotojams. Instrukcijas tvirtina darbdavys įsakymu, potvarkiu, kitu

tvarkomuoju dokumentu. Instrukcijos derinamos su įmonės darbuotojų saugos

ir sveikatos komitetu (jeigu jis įsteigtas) ar darbuotojų atstovu.

Instrukcijose vartojami terminai ir apibrėžimai turi atitikti vartojamus

teisės aktuose ir terminų žodynuose. Instrukcijų tekstas turi būti aiškus,

reikalavimai – trumpi, konkretūs ir vienareikšmiai. Raidinius sutrumpinimus

galima vartoti, jeigu jie paaiškinami tekste. Instrukcijose neturi būti

nuorodų į taisykles, normas bei kitus teisės aktus. Esant būtinybei, minėtų

aktų reikalavimai išdėstomi instrukcijoje, tačiau jie turi būti pritaikyti

konkrečiai darbo vietai bei realioms darbo sąlygoms. Visi instrukcijų

punktai yra vienodai privalomi darbuotojams, todėl nevartotini žodžiai,

nusakantys reikalavimų svarbą („griežtai“, „ypač“, „būtinai“,

„kategoriškai“, „besąlygiškai“ ir pan.), taip pat nekonkretūs,

nevienareikšmiai, neapibrėžti pasakymai „per didelė įtampa“, „per didelė

temperatūra“, „patraukti saugiu atstumu“ „rekomenduojama“, „geriausiai

būtų“ ir pan.). (7)

Įvadinės instrukcijos turinys:

▪ bendrosios žinios apie įmonę ir jos veiklos ypatumus;

▪ pavojai ar rizika, kurie egzistuoja įmonėje ir su kuriais gali

susidurti darbuotojas;

▪ darbdavio pareigos ir teisės garantuojant darbuotojams saugias ir

sveikas darbo sąlygas;

▪ darbuotojo teisės ir pareigos atliekant darbo sutartimi sulygtą

darbą;

▪ darbuotojo pareigos ir veiksmai įvykus nelaimingam atsitikimui

darbe, avarijai, incidentui, kilus gaisrui (gelbėjimo, medicinos

tarnybų iškvietimo tvarka, jų telefono numeriai, telefonų išdėstymo

vietos);

▪ darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje (saugos

tarnybos, vidinė darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė, darbuotojų

atstovai, medicininis aptarnavimas ir pan.);

▪ evakuacijos keliai, priešgaisrinės ir pirmosios pagalbos priemonės

ir jų išdėstymo vietos;

▪ darbuotojo veiksmai darbo metu už įmonės ribų;

▪ kiti darbuotojui aktualūs su darbuotojų sauga ir sveikata įmonėje

susiję klausimai.

Instruktavimo darbo vietoje (profesinės) instrukcijos turinys :

▪ bendroji dalis;

▪ profesinės rizikos veiksniai, saugos priemonės nuo jų poveikio;

▪ darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią;

▪ darbuotojo veiksmai darbo metu;

▪ darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais;

▪ darbuotojo veiksmai baigus darbą.

Skyriuje „Bendroji dalis“ turi būti nurodyta:

▪ leidimo savarankiškai dirbti sąlygos (būtina kvalifikacija,

kompetencija darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, privalomi

specialūs kvalifikaciniai pažymėjimai, elektrosaugos kvalifikacija,

asmens medicininės knygelės ir pan.);

▪ darbo ir poilsio režimas;

▪ pranešimų apie nelaimingus atsitikimus, darbo ir darbų saugos

priemonių gedimus, apie darbo metu pastebėtus trūkumus darbdaviui

(padalinio vadovui), įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai,

darbuotojų atstovui tvarka; darbuotojo atsisakymo dirbti, esant

nesaugiai darbo vietai, tvarka;

▪ asmens higienos
atsakomybė už šios instrukcijos nevykdymą.

Skyriuje „Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų

poveikio“ turi būti nurodyta:

▪ darbuotojui pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, esantys

ar galintys pasireikšti jo darbo aplinkoje, jų galimas poveikis

sveikatai;

▪ saugos priemonės (techninės, organizacinės, kolektyvinės,

asmeninės), jų taikymo ir naudojimo tvarka, netinkamumo požymiai.

Skyriuje „Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią“ turi būti

nurodyta:

▪ pamainos priėmimo tvarka (pasirašant, dalyvaujant padalinio ar darbų

vadovui ir t.t.);

▪ darbo vietos ir asmeninių apsauginių priemonių paruošimo tvarka;

▪ naudojamų darbo ir darbų saugos priemonių, aptvarų, signalizacijos,

blokuočių, įžeminimų, ventiliacijos, apšvietimo patikrinimo, ar

tinkami darbui, tvarka;

▪ užduočių įforminimo atsižvelgiant į darbų pavojingumą ir

kenksmingumą (paskyros ir leidimai, potvarkiai, nurodymai ir pan.)

tvarka.

Skyriuje „Darbuotojo veiksmai darbo metu“ turi būti nurodyta:

▪ saugūs darbo metodai, darbo ir darbų saugos priemonių naudojimo

tvarka;

▪ saugaus medžiagų, pagalbinių gamybos priemonių naudojimo tvarka;

▪ darbo vietos priežiūra (švara, tvarka, praėjimų ir pravažiavimų

saugos užtikrinimas, medžiagų, žaliavų, gaminių saugus sukrovimas,

inventoriaus saugojimas, atliekų tvarkymas);

▪ saugos įtaisų būklė;

▪ reikalavimai dirbant šalia veikiančių elektros įrenginių, kėlimo ir

transportavimo priemonių, potencialiai pavojingų įrenginių, sprogių,

degių medžiagų ir pan.;

▪ draudimas be padalinio vadovo žinios patikėti ar užleisti savo darbo

vietą, darbo priemones, pareigų vykdymą kitam asmeniui arba imtis

darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu. Laikino pasitraukimo iš

darbo vietos tvarka.

Skyriuje „Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais“ turi

būti nurodyta:

▪ darbuotojo veiksmai susidarius avarinei ar kitai ypatingai

situacijai, įvykus incidentui, avarijai.

Skyriuje „Darbuotojo veiksmai baigus darbą“ turi būti nurodyta:

▪ darbo priemonių išjungimo, sustabdymo, palikimo, valymo, tepimo ir

pan. tvarka;

▪ darbo vietos sutvarkymo, jos perdavimo kitam darbuotojui tvarka

(pasirašant, dalyvaujant vadovui ir pan.);

▪ atliekų pašalinimas;

▪ asmens higienos reikalavimai;

▪ patalpų uždarymo tvarka. (7)

Instrukcijų apskaita. Kiekviena instrukcija (išskyrus įvadinę instrukciją)

privalo turėti pavadinimą ir numerį, pvz., „Šaltkalvio saugos ir sveikatos

instrukcija Nr.1“. Profesijos pavadinimas profesinėje instrukcijoje turi

sutapti su profesijos pavadinimu darbuotojo darbo sutartyje ir su

pavadinimu Lietuvos profesijų klasifikatoriuje Kiekvienas instrukcijos

lapas numeruojamas bei nurodomas bendras lapų skaičius. Darbuotojų saugos

ir sveikatos tarnyba patvirtintų instrukcijų kontrolinius egzempliorius

registruoja įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo

žurnale. Surištų, užantspauduotų instrukcijų kontroliniai egzemplioriai

saugomi įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboje. Instrukcijų

kopijos instruktuojamiesiems darbuotojams gali būti įteikiamos

pasirašytinai atskirame lape, pridedamame prie instrukcijos kontrolinio

egzemplioriaus. Padalinio vadovas privalo turėti visų to padalinio

profesijų, darbų (darbo vietų) instrukcijų kopijų komplektą bei jų sąrašą.

Padalinio vadovui išduodamos instrukcijos registruojamos įmonės darbuotojų

saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnale. Įmonėje saugomų

instrukcijų kontroliniai egzemplioriai turi būti valstybine kalba. Į kitas

kalbas verstos instrukcijos taip pat turi būti darbdavio patvirtintos.(7)

3. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų

saugos ir sveikatos klausimais

Darbdavys negali reikalauti, kad darbuotojas pradėtų dirbti

įmonėje, jeigu jis nemokytas ir (ar) neinstruktuotas saugiai dirbti.

Darbuotojų instruktavimas. Įmonių darbuotojai saugos ir sveikatos

darbe klausimais turi būti instruktuojami pagal įmonėse patvirtintas

darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas. Šias instrukcijas rengia ir

tvirtina darbdaviai, vadovaudamiesi Įmonės darbų saugos instrukcijų

rengimo, tvirtinimo ir apskaitos taisyklėmis, technologinių procesų ir

darbo priemonių techniniais dokumentais. Darbuotojų instruktavimas

įforminamas instruktavimų registracijos žurnaluose, pasirašant

instruktuojamajam ir instruktuojančiajam. Privalomi darbuotojų

instruktavimai jų saugos ir sveikatos klausimais:

• Įvadinis instruktavimas. Visi darbuotojai, sudarydami darbo sutartį,

privalo išklausyti įvadinį instruktavimą, ir tai turi būti įforminta

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1709 žodžiai iš 5695 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.