Daugiabučių namų renovacijos programa
5 (100%) 1 vote

Daugiabučių namų renovacijos programa

ĮVADAS

Šio darbo tikslas yra supažindinti kas tai yra daugiabučių namų renovacijos programa, kaip ji veikia Lietuvoje bei kokia paramą suteikia valstybė.

Daugiabučių namų renovacijos programa – tai LR Vyriausybės patvirtinta programa, kuria siekiama padėti daugiabučių namų savininkams modernizuoti savo namus, didinant jų ekonomiškumą bei patogumą. Pagal šią programą daugiabučių namų bendrijos arba savininkai, sudarę Jungtinės veiklos sutartį, turi galimybę modernizuoti namus, pasinaudodami valstybės parama.

Programos privalumai:

• Galimybė gyventi žymiai ekonomiškiau. Pagal renovuotinų namų monitoringo duomenis faktiniai energijos sutaupymai, atlikus namo renovaciją, siekia 50 proc.

• Galimybė realiai padidinti savo būsto vertę. Ekspertų teigimu, pastato statybos kokybė ir jo nusidėvėjimas, komunikacijų funkcionalumas, buto eksploatavimo išlaidos, šildymo sistemos ekonomiškumas yra vieni svarbiausių veiksnių, lemiančių buto vertę. Modernizavimo programa leidžia visus šiuos veiksnius reikšmingai pagerinti.

• Galimybė pasinaudoti parama. Priklausomai nuo investicijų energetinio efektyvumo valstybės parama daugiabučių modernizavimui gali siekti iki 50 proc. investicijų sumos.

Sukurtoje būsto atnaujinimo ir modernizavimo projektams įgyvendinti finansavimo programoje kaip finansavimo šaltiniai yra numatyti:

• DNSB lėšos (mažiausiai 5 proc. investicijų sumos);

• Vilniaus miesto savivaldybės parama;

• valstybės parama;

• komercinių bankų paskola.

Pagal šiuos finansavimo šaltinius pristatysime renovacijos paramas ir pateiksime ateotoes prognozes.

DNSB FONDAS

(SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMAS)

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr.202 “Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo savivaldybėse sudarymo ir lėšų naudojimo tvarkos”, Druskininkų savivaldybės taryba sudarė Specialųjį daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondą ir jo tarybą. 2007 m. Specialiajam daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondui iš Savivaldybės biudžeto skirta 100 tūkst. Lt.

Minėto Fondo lėšos naudojamos:

1. bendrijų valdomų daugiabučių namų techninių defektų, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir (ar) žmonių saugumui, likvidavimo išlaidų daliai padengti;

2. bendrijų išlaidų, susijusių su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimu ar modernizavimo projektų parengimu ir (ar) įgyvendinimu, daliai padengti;

3. bendrijų steigimosi išlaidoms apmokėti.

Prašymai skirti lėšų Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybai (toliau- Fondo tarybai) pateikiami visus kalendorinius metus kartu su šiais dokumentais:

1. Konkretaus daugiabučio namo techninių defektų pašalinimo arba namo atnaujinimo ir energijos naudojimo efektyvumo didinimo projektu (jei jis parengtas);

2. Darbų sąmata;

3. Sutarties su rangovu kopija;

4. Atliktų darbų akto kopija;

5. Rangovo pateiktos Bendrijai sąskaitos kopija;

6. Nurodoma, kiek Bendrija šiam tikslui lėšų skolinasi ir kiek skiria savo lėšų;

7. Gyventojų sąrašu, pažymint pensininkus, invalidus, bedarbius, pridedant pensininko, invalido ir bedarbio pažymėjimų kopijas;

8. Bendrijos įstatų kopija;

9. Bendrijos narių susirinkimo protokolo kopija ar išrašu, patvirtinančiu Bendrijos narių pritarimą pateikiamam projektui ir jo sąmatai;

10. Pažymą, kad Bendrija nesiskolino lėšų iš valstybės remiamų fondų ir negavo atitinkamų valstybės subsidijų. Jei Bendrija gavo atitinkamą valstybės subsidiją, pažymoje turi būti nurodyta konkreti jos suma.Fondo taryba, atsižvelgdama į Fondo turimas lėšas ir bendrijų pateiktų projektų tikslingumą bei ekonomiškumą, priima sprendimą dėl lėšų skyrimo, nustato bendrijų rėmimo eilę.

Fondo lėšos skiriamos tik tuo atveju, jei darbai pagal Bendrijos pateiktą sąmatą jau atlikti ir terminas nuo atliktų darbų akto pasirašymo iki Bendrijos prašymo skirti lėšų pateikimo Fondo tarybai neužsitęsė ilgiau nei dvylika mėnesių.

Bendrija prašymą Fondo tarybai skirti lėšų gali pateikti tik kartą per metus. Jie nagrinėjami ir sprendimas skirti lėšų priimamas kiekvieną mėnesį. Bendrijoms skirtos lėšos pagal Fondo tarybos sprendimus pervedamos apmokant sąskaitas už atliktus darbus arba įsigytas statybines medžiagas ar įrangą. Pirmiausia lėšų bus skiriama avarinės būklės pastatams remontuoti, taip pat bendrijoms, kuriose santykinai dauguma patalpų savininkų yra bedarbiai, invalidai, pensininkai, socialinės pašalpos gavėjai.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PARAMA

Bendra nuostata, galiojanti teikiant Savivaldybės paramą – bendrija turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 8 d. patvirtintos daugiabučių namų modernizavimo programos ir Finansų ministerijos ir Aplinkos ministerijos 2005 m. rugpjūčio 12 d. patvirtintų valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

Vilniaus miesto

savivaldybės paramos teikimo kriterijai

Eil.

Nr. Paramos teikimo daugiabučių namų savininkų bendrijoms kriterijai

1.

Bendrija turi būti įregistruota įstatymų nustatyta tvarka. Bendrijos registracijos pažymėjo kopija ir bendrijos galiojančių įstatų kopija pristatoma VŠT.

2.

Bendrija turi būti priėmusi sprendimą kaupti lėšas namo atnaujinimui įdiegiant energiją taupančias priemones. Sprendimą patvirtinančio dokumento kopija pristatoma VŠT.

3.

Bendrija turi būti priėmusi sprendimą įdiegti pastato atnaujinimo priemones, imti paskolą (jei reikia), surinkti 5 proc. dydžio pradinį įnašą ir t.t. Sprendimą patvirtinančio dokumento kopija pristatoma VŠT.

4.

Bendrija turi kaupti lėšas namo atnaujinimui. Pažyma apie renovacijai sukauptų lėšų likutį pristatoma VŠT.

5.

Bendrijos privalumai: parengtas gyvenamojo namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas, didesnė sukauptų lėšų suma.Sostinės Savivaldybė teiks negrąžintiną paramą daugiabučių namų savininkų bendrijoms.

Vilniaus miesto tarybos sprendimu Dėl savivaldybės paramos bendrijoms (2005 m. lapkričio 23 d. Nr. 1 – 976) negrąžintina parama teikiama:

• energetinių auditų atlikimui ir investicijų projektų (jeigu sąlyginio energinio efektyvumo rodiklių suma pagal Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 1K-237/D1-394, nuostatas yra ne mažesnė kaip 10) parengimui apmokėti;

• techninių dokumentų rengimo išlaidoms padengti;

• daliai investicijų daugiabučio namo modernizavimui apmokėti.

Vilniaus miesto daugiabučių namų savininkų bendrijos galės pasinaudoti ir valstybės, ir Savivaldybės parama.

Stokojant lėšų pirmenybė gauti paramą bus teikiama anksčiau prašymus pateikusioms bendrijoms. Bendrijoms, dėl lėšų stokos negavusioms paramos einamaisiais metais, teisė į paramą išliks kitais metais.

Teikdama paramą Savivaldybė siekia paskatinti bendrijas aktyviau dalyvauti būsto atnaujinimo programoje ir taip užtikrinti, kad mieste būtų atnaujinta kuo daugiau daugiabučių namų. Atnaujinus senus daugiabučius bus suvartojama mažiau šilumos energijos, gyventojams sumažės būsto išlaikymo išlaidos.

VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS MODERNIZUOTI TEIKIMO

IR INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO NUSTATYMO TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo Taisyklės reglamentuoja Daugiabučių namų modernizavimo Programos dalyvių funkcijas, Programos finansavimą, daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų parengimą, pateikimą ir įgyvendinimą, šių projektų kreditavimą, investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymą bei valstybės paramos teikimą Programos įgyvendinimui.

Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Daugiabutis namas, butas, daugiabučio namo savininkų bendrija (toliau – Bendrija) – taip, kaip paaiškinta Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme.

Mažas pajamas gaunančios šeimos (vieni gyvenantys asmenys) – šeimos, kurios turi teisę į būsto šildymo, šalto vandens bei nuotekų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms.

Daugiabučio namo savininkų jungtinės veiklos sutartis – Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka sudaryta butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartis daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti. Šios sutarties sudarymo faktas turi būti įregistruotas viešajame registre.

Daugiabučio namo modernizavimas – statybos darbai, kuriais visiškai ar iš dalies atnaujinamos ir pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės.

Namo energinis auditas – namo šilumos nuostolių bei inžinerinių sistemų patikrinimas ir įvertinimas efektyvaus energijos vartojimo požiūriu ir pagrįstų energijos taupymo priemonių parinkimas.

Daugiabučio namo modernizavimo investicijų projektas – daugiabučio namo energinio audito ir techninės būklės įvertinimo pagrindu parengtas daugiabučio namo modernizavimo planas, numatantis namo energinių savybių ir fizinės būklės pagerinimo priemones bei šių priemonių energinį efektyvumą, lėšų poreikį šioms priemonėms įgyvendinti, finansavimo šaltinius bei investicijų atsipirkimo laiką. Į Investicijų projektą įtraukiamos priemonės, susijusios su projekto parengimu ir jo įgyvendinimu: namo energinio audito atlikimas ir techninės būklės įvertinimas, Investicijų projekto parengimas, rangos darbų pirkimo organizavimas ir jų techninė priežiūra, statybinių tyrinėjimų darbai ir techninio projekto parengimas, jeigu tai nustato statybos techniniai reglamentai.

Investicijų suma – Investicijų projekto pagrindu numatytų darbų realios įgyvendinimo sąnaudos.

Daugiabučio namo naudingasis plotas – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų naudingojo ploto suma, išreikšta kvadratiniais metrais, kuri apskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo
įsakymu Nr.310 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“.

Pradinis įnašas – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų piniginiai įnašai (nuosavos lėšos) ir valstybės biudžeto lėšos, kurios skiriamos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) kaip valstybės parama investicijų projekto pradiniam įnašui apmokėti ir naudojamos namo energiniam auditui atlikti bei namo techninei būklei įvertinti, investicijų projektui parengti ir jam įgyvendinti (šio įnašo dydis turi būti ne mažesnis kaip 10 procentų investicijų sumos);

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1489 žodžiai iš 4823 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.