Dendrometrijos špera
5 (100%) 1 vote

Dendrometrijos špera

1.Paprastosios ir sudėtinės stiebo tūrio formulės Sudėtinė Huberio f Vst=l(g1l/2+g2l/2+g3l/2+…+gnl/2)+Vvirš Sudėtinė Smalijano f Vst=l((g0+gn)/2+(g1+g2+g3+…+gn-1))+Vvirš Sudėtinė Hosfeldo f Vst=l/4(g1+g2+g3+…gn+3(p1+p2+p3+…+pn))+ Vvirš Sudėtinė Rikės- Simpsono f Vst=l/6(g0+gn+2(g1+g2+g3+..+gn-1)+4(g1l/2+g2l/2+g3l/2+…+gnl/2))+Vvirš Formulių tikslumas stiebo tūrio nustatymio tikslumas priklauso nuo matuojamų skersmenų skaičiaus bei jų matavimo tikslumo iš paprastųjų formolių tiksliausia yra Huberio paklaida iki 20% o didžiausios paklaidos pagal paprastąją Smalijano f paklaida net iki 100% Sudėtinių tūrio formulių tikslumas yra labai panašus tūrio paklaidos ne didesnės kaip ±2%

2.MEDŽIŲ STIEBO NULAIBĖJIMAS,FORMOS KOEFICIANTAI. Norint nustatyti stiebo santykinį nulaibėjimą,stiebo skersmuo 0,1h imamas pagrindu(100%),o visi kiti matuojamieji skersmenys iki 0,9h išreiškiami 0,1hskersmens procentais: N%=(d0.1h*100)/d0.1*h .Čia gaunama procentų eilė,kuri gana tiksliai nusako stiebo santykinį nulaibėjimą,formą ir tūrį.Norint stiebo santykinio nulaibėjimo vidutines reikšmes rasti 1% tikslumu,reikia kiekvienam storumo laipsniui išmatuoti 8-10stiebų,o kiekvienos medžių rūšies formai bei nulaibėjimui nustatyti-apie150 stiebų.Šis santykinis nulaibėjimas įvairių medžių rūšių yra gana vienodas.Formos koeficiantų keitimasis priklauso nuo medžių rūšių biologinių,ekologinių savybių,amžiaus ir daugelio išorinių bei vidinių veiksnių,kurie veikia besiformuojantį stiebą.Geriausiai stiebo formą iš A.Šifelio pateiktų formos koeficiantų nusako q2 .Formos koeficianto q2 keitimasi lemia aukštis ir skersmuo 1,3m h,kuriems didėjant,formos koeficiantas mažėja.Pagal kitų mokslininkų tyrinėjimus ištirta,kadįvairių medžių rūšių formos koeficiantas q2 kinta gana plačiai nuo 0,45 iki 0,87,vidutinė jo reikšmė 0,68+-0,003.

3.MIŠKO ELEMENTO VID MEDIS JO VIETA MEDYNE RANGAI IR REDUKCINIAI SKAITMENYS miško elementas išreiškia kiekvieno medyno atatinkamą medžių skaičiaus procentą nuo vid tūrio skersmens aukščio procentas miško elemento medžių padėtis apibūdinama nuo bendro skaičiaus procentą miško elemento taksacinio rodiklio santykį su vidutinio medžio rodikliu

4.Miško elemento aukščio ir skersmens matavimas. Vidutinis skersmuo matuojamas iki 3% tikslumu.Jis gali buti randamas vidutinį skersplotį,pagal vidutinio medžio vietą medyną,pagal skersmenis redukcinį skaitmenį.Vidutinis aukštis nustatomas pagal koreliacinį ryšį tarp skersmens ir aukščio.Šifelis skaičiavo pagal aukščio kreivę.Dar galima skaičiuoti pagal aritmetinį vidurkį.

5. Medyno tūrio prieaugio nustatymas kartotinio matavimo metodu.Nuolatiniuose tyrimo bareliuose nustatomas medžių susidariusių medyną prieš n-metų einamasis tūrio prieaugis,aysižvelgiant į išnykusią medyno dalį.Kartotinai kas 1 3 5 metai tiksliai apskaičiuojant medžius(skersmenis)1,3m aukštyje, galima suzinoti skespločių sumas.Tuomet einamasis prieaugis: Zmb=GaHFa-Ga-n*Hfa-n+ Msunykusiu /n

Daugelis sako kad tai tiksliausias metodas(+-5-6%).Paklaida turi būti apie10%.

7.Stiebo tūrio matavimas paprasruoju stereometriniu Paprastoji vidurinio skersmens Huberio f Vst=gl/2*L+Vvirš Vvirš=gL*lvirš/3 Paprastoji vidutinio skersmens Smalijano f Vst=((g0+gL)/2)*L+Vvirš Paprastoji Hosfeldo f Vst=(3gL/3+gL)*L/4+Vvirš Paprastoji Rikės f Vst=(g0+4gL/2+gL)*L/6+Vvirš Norint tiksliau nustatyti medžio sdtiebo tūrį stiebas padalijamas 1,0 ar 2,0m ilgio atkarpas ir randama atkarpų o vėliau viso stiebo tūrį.Paprastujų tiksliausia paklaida 11%,o didziausia 15-20%.Smalijano gali buti iki 70%,kartais iki 100%.

9.MIŠKO ELEMENTO SĄVOKA REIKŠMĖ MIŠKO TAKSACIJOJE miško elementas yra viena tos pačios medžių rūšies karta vienodai susidariusi vienodomis augavietės sąlygomis ir vienodai išsivysčiusi Iš čia išplaukia kad miško elementas yra pitrminė nedaloma medyno dalis susidedanti iš vienos rūšies vienaamžių ir vienodo aikščio medžių o miško elemento reikšmė taksacijoje ta kad miško elementą išskyrus iš medyno būtų lengviau apibūdinti ir yvertinti

10.MEDYNO SKALSUMAS GLAUDUMAS TANKUMAS IR JŲ NUSTATYMAS Skalsumas medžių skaičius ploto vienete lajų susivėrimo laipsniu Medynų skalsumas rodo kiek aplinkos sąlygos dirvožemio potencinis našiumas panaudojami medienai išauginti ir sukaupti Skalsumas glaudžiai susijęs su medyno tūriu tūrio einamuoju prieaugiu Normalusis medynas yra toks kuris kai ta pati medyno forma rūšinė sudėtis amžius ir augavietės sąlygos yra tobuliausias ty kai panaudojamos visos gamtinės jo jėgos ir šio medyno skalsumas lygus vienetui. Medyno glaudumas rodo kaip medyne augantieji medžiai ir jų lajos yra susivėrusios kokia jo dalis padengta lajų ir kokia dalis tenka prošvaistėms tarp lajų Medyno glaudumas gali būti nustatomas pagal į vairių medžių ir ardo lajų projekcijos santykį su medyno užimamu plotu Norint tiksliai nustatyti medyno glauduma atliekamas erdvinio medžių išsidėstymo kartografavimas ir lajų projekcijų nuotrauka Medynų tankumas išreiškia medžių skaičių ploto vienete tai yra vienas svarbiausių taksacinių rodiklių sprendžiant miško atkūrimo ir našių medynų formavimo klausimus Medynų tamnkumą gerai apibūdina erdvinis medžių išsidėstymas Vidutiniam atstumui tarp medžių medyne kartu ir tankumui
nustatyti gali būti naudojami geometriniai ir statistiniai metodai Nustačius vid atstumą tarp medžių (l) medyno tankumas gali būti aps: N/ha=1,0000*F/l2

11,MEDYNŲ TŪRIO PRIEAUGIO KLASIFIKACIJA IR JO RŪŠYS Medyno tūrio prieaugis- medyno našumą apibūdinantis rodiklis Medyno tūrio pasikeitimas pagal esmę skirstomas į tūrio prieaugį ir tūrio pokytį itin paplitęs vidutinis tūrio pokytis faktišką medyno tūrio pasikeitimą rodo einamasis tūrio pokytis šis pokytis neretai interpretuojamas kaip grynasis einamasis prieaugis ir procentais nustatomas P∆M=((MA-MA-n)/MA)*100/n o medyno vidutinis tūrio prieaugis aps ZvidM=MbendrA*A MbendrA- bendras medyno tūris Dar nadojamas plačiai einamasis tūrio prieaugis kuris pagal iškertamosios medyno tūrio dalies panaudojimą skirstomas į esamų medžių tūrio einamąjį prieaugį ir į medžių sudariusių medyną prieš n metų tūrio einamąjį prieaugį Esamų medžių tūrio einamasis prieaugis yra pagrindinė ir objektyviausia prieaugio rūšis kuriam nustatyti pakanka vienkartinių ir palyginus nedidelės apimties matavimų

12.TAKSACINIAI DARBAI ATRĖŽIANT BIRŽES atlikus parengamuosius darbus atrėžiamos biržės jos atrėžiamos prieš 1-2metus iki kirtimo biržė yra atribojama iškertant iš visų pusių spindžius spindžiuose įsmeigiamos gairelės aptašomi artimesni spindžiui medžiai atribotų biržių atliekama busolinė nuotrauka vėliau jos plotas nustatomas mechaniniu būdu biržės kampuose statomi stulpai įkasant į žemę stulpų išpjovose užrašoma kvartalo numeris kirtimo būdas biržės kirtimo metai ir eksploatacinis plotas ha Numatant biržės kirtimo metu palikti medžius pažymimi 1,3m aukštyje apribojus biržę atliekami taksaciniai darbai Taksacinio metodo pasirinkimas priklauso nuo apskaitos būdo biržės ploto ir medyno būklės Atliekant apskaitą pagal kirtimų plota naudojami atrankiniai instrumentiniai metodai Atrankos schema parenkama pagal atribotoje biržėje išskirtus taksacinius sklypus jų santykinį skalsumą vidutinį skersmenį ir sklypų plotą Taksaciniai darbai prasideda nuo vizualinės taksacijos svarbu suskirstyti padaringumą jei medis žemesnis 20 m tai diferincijuojama padarinė mediena ir turi užimti 1/3 viso aukščio atmatuojama pagal storumo laipsnius

13.STAČIOJO MEDŽIO TAKSACINIŲ RODIKLIŲ TAKSACINIAI RYŠIAI IR JŲ REIKŠMĖ. Stačio medžio taksacija susijusi su tiesiogiai matuojamu vieninteliu stiebo skersmeniu 1,3m aukštyje nuo šaknies kaklelio. Stiebo aukštis matuojamas netiesiogiai aukštimačiu +-3-7% paklaida.Pagal šiuos skersmens 1,3m aukštyje ir aukščio matavimus koreliaciniu būdu nustatoma stiebo forma bei liemeningumas, poto-ir stiebo tūris.Stačio medžio taksacijai svarbiausia yra medžių stiebų forma,liemeningumas bei nulaibėjimas,jų koreliacija su stiebo skersmeniu 1,3m aukštyje ir aukščiu.Remiantis šiais ryšiais yra sudarytos stačio miško tūrio lentelės-pagrindinis stačio medžio tūrio ivertinimo normatyvas.

14.NUPJAUTO MEDŽIO VIENETINIAI MATAVIMO METODAI čia matuojamas kiekvieno rąsto ilgis ir storis šiuo vienetiniu matavimo metodu nustatoma ilgesnių kaip 2 metrų rąstų karčių ar stiebų tūris o ąž ous klev liep medienos nepriklausomai nuo ilgio Skersmuo matuojamas žerglėmis taksacine matuokle matuojamąja lazda sulankstomu stalių metru Ilggį nesunku išmatuoti 1m ilgio matavimo lazda rulete arba matavimo juosta Matavimams būdingos sisteminės paklaidos ir atsitiktinės

15.MEDYNO BONITAVIMAS BONITETIONĖS KLASĖS Norint įvertinti miško augimo sąlygas ir jį panaudoti medynai bonituojami Skitingos miškui augti sąlygos ir pačių medynų produktyvumas įvertinamas pagal bonitetines klases jos gali būti santykinės (rodančios koks yra medyno aukščio santykis su amžiumi) ir absoliutinės (rodančios medyno aukštį arba tūrio vidutinį prieaugį tam tikro dažniausiai 100,50 metų amžiaus Kuo didesnis tam tikro amžiaus medyno vidutinis arba viršutinis aukštis tuo geresnės miško augimo sąlygos didesnis tūris aukštesnė bonitetinė klasė Bendra bonitetinė visų medžių rūšių skalė suskirsto medynus į 5 pagrindines (l,ll,lll, lV, V)ir 2 papildomus (la, Va) bonitetines klases Pagal bonitetinę skalę diferincijuotą pagal medžių rūšis dabar bonituojami Lietuvos miškai Tam tikro amžiaus medyno didžiausias vidutinio tūrio prieaugio rodiklis rodo augimo sąlygų gerumą ty bonitetinę klasę kuo medynas anksčiau pasiekia didžiausią tūrio vidutinį prieaugį tuo aukštesnė bonitetinė klasė ir priešingai Medyno bonitavimas pagal aukštį atsižvelgiant į amžių itin korealiuojasi su bendru memedienos tūriu tačiau neatspindi besikeičiančių medyno augimo sąlygų bei našumo todėl paplitusį statinį bonitavimą tenka papildyti dinaminiu bonitavimu Dinaminis bonitavimas tai realaus augimo sąlygų įvertinimas atsžvelgiantį nuolat besikeičiančias augimo sąlygas

16.MEDYNO TŪRIO NUSTATYMAS RELASKOPINIU METODAS šis metodas pagrįstas kampinio matavimo principu- matuojamas stovėdamas viename taške ir vizuodamas pro instrumento dioptrą apsisuka 360 lapsnių ir nustato skerspločių sumą tam naudojama Biterlicho lazdelė 100cm ilgio su dioptru d=2 cm sukdamiesi aplink išskiriame skritulį šios nlazdelės relaskopinis koeficientas K=1 ir ji skirta skerspločių sumai nustatyti vėliau atsirado veidrodinis relaskopas šis optinis instrumentas skirtas
medynų skerspločių sumai stačių medžių aukščiui skersmeniui bet kuriame aukštyje nuolydžio kampams atstumui matuoti formrodžiams bei formrodiniam aukščiui rasti bet jis sunkus ir nepatogus tad Biterlicho lazdelė populiaresnė ir labiau paplitusi MODELINIŲ MEDŽIŲ METODAS Patikimai medynų tūris sortimentinė sudėtis tūrio prieaugis nustatomi pagal modelinius medžius kurie atspindi tamtikrą medžių grupę medyne Modelinių medžių skersmenį 1,3m aukštyje aukštį ir tūrį pagal miško elementus galima apibūdinti tokiais būdais 1)pagal viso miško elemento vidutinį modelinį medį (tai pats paprasčiausias metodas su ±13% paklaida Me=Vm*ΣG/gm Me-medyno tūris tyrimo barelyje Vm- modlinio medžio tūris ΣG- medyno skerspločių suma tyrimo barelyje gm- modelinio medžio skersplotis 1,3m aukštyje) 2)pagal modelinį medį įvairių storumo laipsnių bei jų grupių (parenkami keli 5-7 modeliniai medžiai ir paklaida tūrio ±5-6% ir medyno tūris tyrimo barelyje pagal rastus modelinio medžio aps Me=V1*ΣG1/g1+…+Vn*ΣGn/gn) 3)pagal modelinius medžius parenkamus laipsniškai proporcingu būdu (modeliniai medžiai parenkami pagal storumo laipsnius ir grafiniu būdu pagal nustatytus aukščius Me=V1*ΣG1/g1+…+ΣV3*ΣG3/g3+…+Vn*ΣGn/gn) 4)grafišku būdu (nupjautų mod medž tūrius trūkstamiems storumo laipsniams randame analitiniu arba grafiniu būdu išbrėžiant tūrio kreivę arba tiesę Pagal gautą tūrio kreivę randamas mod medž tūris kiekvienam storumo laipsniui Me=V1*n1+…Vn*nn)

Šiuo metu Jūs matote 36% šio straipsnio.
Matomi 1926 žodžiai iš 5423 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.