Didmeninio pirkimo pardavimo sutartis
5 (100%) 1 vote

Didmeninio pirkimo pardavimo sutartis

1121

TURINYS

ĮVADAS 2

DIDMENINIO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS 3

1. Sutarties turinys 3

2. Iš pardavimo kylančios šalių teisės ir pareigos 5

3. Sankcijos 7

4. Šalių atsakomybės sąlygos 7

5. Kitos sąlygos 9

6. Ypatingos sąlygos 9

7. Juridiniai šalių adresai 9

Sutarties priedai 9

IŠVADOS 11

LITERATŪROS SĄRAŠAS 12

ĮVADAS

Atsižvelgiant į prekes, taip pat kontrakto objekto bei sandorio ypatumus, tipiniame didmeninio pirkimo – pardavimo kontrakte gali būti apie 15 – 20 straipsnių. Sudėtingi, individualūs sandoriai su specifinėmis sąlygomis turi būti tinkamai įforminti. Atskirais atvejais kontraktas gali būti labai didelės apimties. Jame, be tradicinių straipsnių dėl pristatymo bazės, ginčų reguliavimo tvarkos, turėtų būti detalūs kainininkai, išplėstinės specifikacijos, tiekimų grafikai, garantinės priežiūros ir remonto sąlygos bei tvarka, atsiskaitymų sąlygos (įskaitant ir kreditavimą), atsiskaitymų už dalinius mokėjimus grafikas ir palūkanų mokėjimo už atsiskaitymą atidėjimas.

Svarbiausi kontrakto straipsniai yra tarpusavyje susiję: kontrakto objektas, kaina, mokėjimo sąlygos, transportavimo sąlygos. Šių straipsnių aptarimas yra svarbiausioji derybų dėl prekybos kontrakto sudarymo dalis ir turi būti atliekama pagal nustatytą eiliškumą ir derinimo ypatumus.

Kainos aptariamos galutiniame derybų etape. Tuo tikslu apibendrinami šalių susitarimo rezultatai pagal visas kontrakto sąlygas, turinčias poveikio kainai nustatyti.

Didmeninio pirkimo – pardavimo derybos pradedamos nuo principinių susitarimų dėl kontrakto objekto (prekių kiekybinės ir kokybinės charakteristikos, įpakavimo, komplektiškumo ir kt.). po to aptariami tiekimo terminai, transportavimo sąlygos, bazinės tiekimo sąlygos. Derybų metu taip pat aptariamos šalių sąlygos ir įsipareigojimai gaunant eksporto licenciją, apmokant eksporto rinkliavas, mokesčius ir kitus mokesčius eksportuotojo šalyje (teritorijoje) – visa tai paprastai priskiriama pardavėjui(. Importo licencijos gavimas, importo rinkliavų sumokėjimas importuotojo šalyje priskiriama pirkėjui.

Prekės kaina yra vienas iš svarbiausių komercinių derybų su pirkėju objektas, todėl pardavėjas ją turi pakelti 10 – 20 % tos kainos, kurią firma yra numačiusi gauti, kad ją būtų galima laipsniškai mažinti, atsižvelgiant į pirkėjo reakciją derybų metu.

DIDMENINIO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. .

m. d.

, toliau pardavėjas, atstovaujama . , veikiančio . iš vienos pusės, ir , toliau pirkėjas, atstovaujama . , veikiančio . iš kitos pusės, sudarė šia sutartį:

1. SUTARTIES TURINYS

1.1. Pirkimo – pardavimo sutartimi pardavėjas įsipareigoja perduoti jam nuosavybės teise priklausantį turtą, įrengimus ir prekes pirkėjo nuosavybėn, o pirkėjas įsipareigoja priimti turtą ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą.

Didmeninio pirkimo ir pardavimo sutartis gali būti ilgalaikė, trumpalaikė, vienkartinė.

1.2. Parduodamų įrengimų ir prekių pavadinimas, asortimentas, kiekybė, techninės charakteristikos aprašomos sutarties priede Nr.1, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

1.3. Parduodamo turto kaina (sutarties kaina) nustatoma šalių susitarimu . Kainos apskaičiavimas reglamentuojamas sutarties priede Nr.2, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

1.4. Pardavėjas išsiunčia prekes į šalių suderintais terminais. Detali prekių išsiuntimo tvarka ir terminai aptariami šios sutarties prieduose. Prekių išsiuntimo (perdavimo) terminai reglamentuojami sutarties priede Nr.3, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

1.5. Prekių taros ir įpakavimo reikalavimus, taros grąžinimo tvarką ir terminus šalys aptaria sutarties priede Nr.4, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

1.6. Visą perkamų prekių kainą pirkėjas sumoka mėnesiniais mokėjimais pagal šalių aptartą grafiką.

Perkamų prekių kainos mokėjimo terminai ir tvarka reglamentuojama sutarties priede Nr.5, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

1.7. Įrengimų ir prekių kokybė.

Parduodamos prekės ir įrengimai turi atitikti šios sutarties norminių dokumentų (standartų, techninių sąlygų, etalonų, pavyzdžių ir kt.) reikalavimus, išskyrus tas prekes, kurioms norminių dokumentų nereikia.

Prekių kokybę apibūdinantys reikalavimai nurodyti sutarties priede Nr.6.

Pardavėjas suteikia pirkėjui išsamią informaciją apie parduodamų įrengimų ir prekių kokybę, saugumą, vartojimo būdą, garantijos laiką.

Prekės, kurias vartojant gali atsirasti pavojus žmonių gyvybei, sveikatai arba aplinkai, gali būti parduodamos tik turint gamintojo ar kitų kompetentingų institucijų dokumentus, patvirtinančius prekių kokybę ir saugumą.

Vidaus rinkoje draudžiama vartotojui parduoti prekes, kurios nepaženklintos teisės aktų
nustatyta tvarka. Pardavėjas nurodo prekės pavadinimą, gamintojo pavadinimą ir jo adresą, kitus prekės ženklinimo rekvizitus.

1.8. Prekių pervežimo (perdavimo) būdą, atsiskaitymo tvarką ir formą šalys aptaria sutarties priede Nr.7 arba sudarydamos atskiras pervežimo sutartis.

1.9. Prekių draudimo susitarimas yra šios sutarties priedas Nr.8.

1.10. Prekių ir įrengimų priėmimas vykdomas .

(vieta)

Prekių ir įrengimų priėmimas yra jų kiekio ir kokybės patikrinimas. Prieš priimdamas prekes ir įrengimus, pirkėjas privalo įsitikinti, ar yra gautos visos prekės ir įrengimai pagal faktinį kiekį; ar yra prekes ir įrengimus lydintys dokumentai (pirminis juridinę galią turintis buhalterinės apskaitos dokumentas, sertifikatas, kokybės pažymėjimas ir kt.). Priimant prekes ir įrengimus gali dalyvauti abiejų įmonių atstovai. Priėmimo metu tikrinama prekių ir įrengimų kokybė bei komplektiškumas. Nustatęs paslėptus prekių ir įrengimų defektus, pirkėjas turi nedelsdamas raštu pranešti apie juos pardavėjui. Prekės ir įrengimai pagal faktinį kiekį, kokybę bei komplektiškumą turi būti priimamos per 10 dienų, nuo jų pristatymo. Prekės, kurioms nustatytas garantinis laikas, turi būti priimamos nesibaigus nustatytam garantiniam laikui. Prekių ir įrengimų priėmimo rezultatai įforminami aktais, kurie surašomi tą pačią dieną, kai baigiamas priėmimas.

1.11. Kilus nesutarimams dėl priėmimo, laikomasi šių sutartie sąlygų.

Jeigu prekių ir įrengimų vietų skaičius neatitinka pirminiame juridinę galią turinčiame buhalterinės apskaitos dokumente nurodyto vietų skaičiaus, prekės ir įrengimai priimami pagal faktinį kiekį.

Jeigu nustatoma, kad gautų prekių ir įrengimų kokybė, komplektiškumas neatitinka sutarties, normatyvinių dokumentų (standartų, techninių sąlygų ir kt.) bei lydinčiųjų dokumentų reikalavimų, ar prekių kiekis neatitinka nurodytojo pirminiuose juridinę galią turinčiuose buhalterinės apskaitos dokumentuose, pirkėjas privalo sustabdyti prekių ir įrengimų priėmimą, surašyti aktą ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti apie tai raštu pardavėjui. Atsižvelgiant į laiką, kurio reikia pardavėjui atvykti, pranešime nurodoma tolesnio prekių ir įrengimų kokybės ar kiekio tikrinimo data (laikantis prekių priėmimui nustatyto termino).

Pardavėjas, gavęs pranešimą, privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu atsakyti pirkėjui. Pirkėjas gali tęsti prekių ir įrengimų priėmimą vienašališkai, be pardavėjo ar jo įgaliotojo atstovo, jeigu yra rašytinis pardavėjo sutikimas. Negavęs atsakymo į savo pranešimą ir nurodytu laiku nesulaukęs pardavėjo ar jo įgaliotojo atstovo, pirkėjas savo nuožiūra turi kviestis Lietuvos valstybinės kokybės inspekcijos prie Valstybinės konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnybos atstovą arba Lietuvos prekių ekspertizės įmonių asociacijos ar kitos prekių ekspertizę atliekančios institucijos ekspertą (specialistą), kad įvertintų prekių ir įrengimų kokybę. Šiuo atveju prekes ir įrengimus pagal kiekį pirkėjas gali priimti vienašališkai.

Jeigu prekių ir įrengimų priėmimo metu tarp pirkėjo ir pardavėjo kyla ginčų nustatant prekių ir įrengimų kokybės neatitikimo ar kiekio trūkumo priežastis, pirkėjo ar pardavėjo nuožiūra kviečiamas aukščiau nurodytų institucijų atstovas.

Jeigu prekių ir įrengimų kokybė neatitinka sutarties, normatyvinių dokumentų (standartų, techninių sąlygų ir kt.) bei lydinčiųjų dokumentų reikalavimų, pirkėjas gali atsisakyti prekes ir įrengimus priimti.

1.12. Pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta sutarties pasirašymo momentu.

Pirkimo ir pardavimo sutartis yra įvykdyta tą dieną:

1) kai prekės išsiunčiamos nevietiniam gavėjui;

2) kai prekės perduodamos pirkėjo arba pardavėjo sandėlyje.

Šalių susitarimu gali būti numatyta ir kitokia sutarties vykdymo tvarka.

2. IŠ PARDAVIMO KYLANČIOS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Pardavėjo teisės ir pareigos:

– pardavėjas privalo perduoti parduodamą turtą pirkėjui.

– Pardavėjas privalo iki turto perdavimo jį saugoti ir neleisti jam pablogėti.

– Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad pirkėjas priimtų turtą ir sumokėtų kainą, taip pat atlygintų nuostolius, padarytus įvykdymo uždelsimu, arba atsisakyti nuo sutarties ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu pirkėjas, pažeisdamas sutartį, atsisako priimti pirktą turtą arba sumokėti už jį nustatytą kainą.

– pardavėjas privalo aptarti parduodamo daikto trūkumus sutartyje.

– tais atvejais, kai daiktams yra nustatyti garantiniai terminai, pardavėjas privalo užtikrinti neatlygintiną parduoto turto (daikto) trūkumų pašalinimą, arba pakeisti jį tinkamos kokybės daiktu, arba priimti jį atgal ir grąžinti pirkėjui sumokėtą už jį sumą, jeigu neįrodo, jog trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė naudojimosi turtu (daiktu) ar jo laikymo taisykles.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 1386 žodžiai iš 2722 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.