Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras praktikos ataskaita
5 (100%) 1 vote

Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras praktikos ataskaita

2005 m.

Turinys

1. Įvadas…………………………………………………………………………………………………………………3

2. Bendra įmonės charakteristika……………………………………………………………………………….3

3.. Įmonės veiklos rūšys, jos siūlomos paslaugos………………………………………………………….4

4.. Įmonės valdymo struktūra, padaliniai ir jų funkcijos………………………………………………..5

5. Įmonės darbuotojai, jų darbo standartai. Darbuotojų apmokėjimo, skatinimo sistemos…6

6. Įmonės marketingo aplinkos…………………………………………………………………………………..8

7. Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas…………………………………………………9

8. Įmonės marketingo kompleksas……………………………………………………………………………..10

9. Įmonės veiklos planavimas………………………………………………………………………………..11-18

10.Įstaigos pagrindinės problemos, pasiūlymai……………………………………………………………19

11. Pagrindiniai įmonės veiklos rodikliai ir jų apskaičiavimai……………………………………….20

12. Kokybės laidavimo sistema įmonėje……………………………………………………………………….21

13. Įmonėje naudojami apskaitos dokumentai……………………………………………………………….22

14. Praktikos įvertinimas……………………………………………………………………………………..……22

15.Naudota literatūra……………………………………………………………………………………………. 23

16.Priedai………………………………………………………………………………………………………………..23

1. Įvadas

Aš pasirinkau atlikti profesinę praktiką Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centre, kadangi mano įmonėje, kurioje aš dirbu, šiuo metu vyksta kapitalinis viešbučio remontas, tuo pasinaudodama, kad turiu laisvo laiko, o šios įstaigos veikla susijusi su turizmo ir verslo vadybos studijomis bei leidžia panaudoti teorines žinias ir kartu daugiau pažinti Druskininkų miestą, o dirbant viešbutyje yra labai aktualu, nes dauguma klientų, atvykę pailsėti nori ir daugiau sužinoti apie Druskininkų miestą.

Šios praktikos tikslas:susipažinti su įmonės atliekamomis funkcijomis,gebėti prisiderinti prie darbo komandoje, gebėti savarankiškai rinkti ir apdoroti informaciją apie įmonės veiklą. Šiame darbe išdėsčiau surinktus duomenis apie įmonę šiais klausimais:

aprašiau apie įmonę, jos valdymą, marketingą ir apskaitą.

2 .Bendra įmonės charakteristika

Pavadinimas: Viešoji įstaiga Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras

Adresas: Gardino g. 3/Čiurlionio g. 65

Tel. nr.: +370-313-60800, 51777

Faksas: +370-313-52984, 51777

El. paštas: information@druskininkai.lt

Internetas: www.druskininkai.lt, www.druskonis.lt/info

Druskininkų Turizmo informacijos biuras buvo įsteigtas 1995 m. rugpjūčio 9d. Tai buvo vienas iš pirmųjų Lietuvoje įsteigtų informacijos centrų. Ir veikė kaip savivaldybės įmonė. Vėliau turizmo informacijos biuras (TIB) reorganizuotas į biudžetinę įstaigą. TIB buvo iš savivaldybės biudžeto visiškai išlaikoma įstaiga. Įstaigos pagrindiniai tikslai išliko tokie patys kaip ir savivaldybės įmonėje: kaupti ir platinti turizmo informaciją, vykdyti reklamos marketingą, planuoti turizmo rinkos strategiją, formuoti Druskininkų kaip unikalaus kurorto įvaizdį. Įstaigos veiklos pobūdis: informacijos ir turizmo paslaugų teikimas, turizmo rinkos analizė ir planavimas, turizmo maršrutų ir projektų rengimas.

2003m. vasario 25d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 868 biudžetinė įstaiga Druskininkų turizmo informacijos biuras 2003m. balandžio 1 d. reorganizuotas į viešąją įstaigą Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centrą (toliau TVIC).

3.Įmonės veiklos rūšys ir jos siūlomos paslaugos

Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro pagrindinis uždavinys – informacijos apie Druskininkus ir jų lankytinus objektus bei verslo informacijos rinkimas, kaupimas ir teikimas.

TVIC veikla ir siūlomos paslaugos:

 Seminarų, konferencijų ir mokymų organizavimas

 Konsultavimas verslo, finansų ir turizmo klausimais

 Finansinių galimybių paieškos vykdymas

 Informacijos teikimas apie apgyvendinimo galimybes bei kitas turizmo paslaugas

 Apgyvendinimo paslaugų teikimas

 Konferencijų salės ir įrangos nuoma

 Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių veikla

 Informacinių-reklaminių leidinių ir knygų leidyba

 Prekyba suvenyrais, leidiniais ir raštinės reikmenimis

 Spausdinimas ir susijusių paslaugų veikla

 Turizmo rinkos analizė ir planavimas

 Inžinerinė-technologinė veikla

 Teisinė veikla

 Sekretoriavimo ir vertimo veikla

 Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla

4.

Įmonės valdymo struktūra, padaliniai ir jų funkcijosTVIC padalinys-filialas:

Adresas: Čiurlionio g. 65

Tel./faksas: +370-313-51777

El. paštas: dtvic@takas.lt

TVIC padalinys-filialas buvo įsteigtas 2001 m. pagrindinėje miesto gatvėje nedidelėje patalpoje. Labai svarbi filialo lokacijos vieta, dėka to, kad jis randasi centrinėje gatvėje, ženkliai padidėjo apsilankiusiųjų skaičius Centre. Filiale dirba du vadybininkai informacijai. Pagrindinė filialo atliekama funkcija yra miesto svečių aptarnavimas ir prekyba suvenyrais bei literatūra.

5.Įmonės darbuotojai, jų darbo standartai. Darbuotojų apmokėjimo bei skatinimo sistemos.

Įmonėje dirba aštuoni darbuotojai: direktorius, vyr. finansininkas, vyr. vadybininkas, vadybininkas rinkodarai, vadybininkas rezervacijai, vadybininkas verslui ir 2 vadybininkai turizmo informacijai.

Direktorius: koordinuoja visos įmonės darbą, atstovauja įmonę, priima įmonei svarbius sprendimus, neša atsakomybę už įmonės veiklą.

Direktoriaus teisės ir pareigos:

1. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktus, steigėjo rekomendacijas, didinti ar mažinti paslaugų asortimentą.

2. Nustatyti paslaugų, prekių kainas ir tarifus.

3. Tvirtinti įstaigos vidaus struktūrą.

4. Sudaryti su darbuotojais darbo sutartis bei jas nutraukti įstatymų nustatyta tvarka.

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais nustatyti įstaigos darbuotojų tarnybinius atlyginimus (koeficientais) bei kitas darbo apmokėjimo sąlygas, neviršijant steigėjo patvirtinto darbo užmokesčio fondo, ir įstaigos darbuotojų tarnybinių atlyginimų personalinius priedus iš įstaigos uždirbtų nebiudžetinių lėšų pagal steigėjo patvirtintą nebiudžetinių lėšų išlaidų sąmatą.

6. Tvirtinti įstaigos vidaus taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus ir instrukcijas, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus.

7. Kreiptis į steigėją dėl neefektyviai dirbančios įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo.

8. Atsakyti už įstaigos įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą.

9. Pagal savo kompetenciją leisti įstatymus, kitus tvarkomuosius dokumentus.

10. Įstaigos vardu pasirašyti dokumentus.

11. Atstovauti įstaigai teisme ir kitose institucijose;

12. Turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Vyr. finansininkas (buhalteris): tvarko buhalterinę ūkinę – finansinę apskaitą, vadovaudamasis Lietuvos respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Finansų ministerijos patvirtintais dokumentais, steigėjo sprendimais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais. Vyriausiojo finansininko funkcijas pagal sutartį gali atlikti ir kitas juridinis asmuo ar juridinio asmens teisių neturinti įmonė.

Vyr. vadybininkas: vadovauja įmonei direktoriui išvykus, koordinuoja kitų vadybininkų darbą, atsako už pateiktą ir surinktą informaciją, rūpinasi įmonės įvaizdžiu, atsako už reklamą.

Vadybininkas rezervacijai: tvarko užsakymus, teikia informaciją, ruošia turizmo paketus bei atnaujina informaciją internete, taip pat dirba su privačiu sektoriumi.

Vadybininkas rinkodarai: rengia ir leidžia informacinius-reklaminius leidinius, rūpinasi reklama spaudoje bei televizijoje, organizuoja komferencijas, seminarus.

Vadybininkas verslui: teikia verslo informaciją ir paslaugas pradedantiesiems verslininkams, rengia įvairius verslo projektus, organizuoja verslininkų verslo valdymo kvalifikacijos kėlimo kursus.

Vadybininkas informacijai: renka, apdoroja, sistemina ir skleidžia informaciją, atsako už prekybą ir jos organizavimą, aptarnauja interesantus, taip pat dirba su privačiu sektoriumi. Darbuotojų darbo apmokėjimo bei skatinimo sistemos: TVIC darbuotojų darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nutarimu dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos nutarimu (1993 m. liepos 8d. Nr. 511 Vilnius) ir jo priedais. Nustatyta tarifinė alga ir taikomi koeficientai sudaro darbuotojo mėnesinį darbo užmokestį. Konkrečius įstaigos darbuotojų tarnybinius atlyginimus (koeficientais) bei kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato įstaigos direktorius. Vadovo tarnybinį atlyginimą (koeficientu), personalinius priedus prie tarnybinių atlyginimų bei skatinimo sąlygas nustato aukštesnė organizacija. Personalinių priedų, kurie nustatomi nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos, dydis neturi viršyti tarnybinio atlyginimo dydžio. Personalinis priedas mažinamas arba panaikinamas, jeigu pablogėja tų asmenų darbo rezultatai.

6. Įmonės marketingo aplinkos

Marketingo aplinka – tai visuma už įmonės ribų veikiančių jėgų, darančių tiesioginę ar netiesioginę įtaką įmonės veiklai, jos marketingo sprendimams. Marketingo aplinka yra skirstoma į mikroaplinką ir makroaplinką.

TVIC mikroaplinka. TVIC mikroaplinką sudaro pirkėjai, pardavimo tarpininkai bei konkurentai. Centro pirkėjai yra klientai, apsilankantys pačiame centre ir įsigyjantys čia pardavinėjamų suvenyrų, leidinių, atvirukų ir kt. Pardavimo tarpininkai yra bendradarbiaujančios agentūros ar kelionių organizatoriai ir padedančios klientams, pvz. rezervuoti vietas kokioje nors
sanatorijoje Druskininkuose. Tokios agentūros yra: FreeWind Travel (JAV), Cinderella Travel (JAV), Blagovest (Latvija), Za Rulem (Rusija) bei kt. Kalbant apie konkurentus, pagrindiniai jų yra “Relaturas”, “Ligaturas” ir kt.

TVIC makroaplinka.

Ekonominė aplinka. Kalbėdami apie TVIC supančią ekonominę aplinką, turėtume kalbėti apie Druskininkus. Šiuo metu ekonominė situacija mieste ypač gerėja: statomi nauji viešbučiai, kavinės, pramogų centrai bei kiti objektai, pritraukiantys vis daugiau turistų ne tik į miestą, bet ir į TVIC.

Socialinė-kultūrinė aplinka. Mūsų kultūra gali būti šiek tiek keista užsieniečiams, taip pat kaip ir mums jų, kadangi kiekviena šalis turi savitus kultūros bruožus. Manau, jeigu būtume “šiltesni” ir daugiau šypsotumėmės, sulauktume daugiau dėmesio iš užsienio valstybių.

Politinė-teisinė aplinka.Šią įmonės aplinką įtakoja įvairūs teisės aktai, kurie šiuo metu yra palankūs įmonės vidaus veiklai ir neigiamos įtakos nedaro. Įstojus į Europos sajungą ir panaikinus vizas padaugėjo turistų iš užsienio šalių, o tai yra labai pelninga Centrui.

Mokslinė-technologinė aplinka. Didelė techninės pažangos sparta yra ypač naudinga kiekvienai pelningai dirbančiai įmonei, taip pat ir TVIC. Centre esantys kompiuteriai, telefonai bei kita įranga ypač pravarti šios įmonės veikloje dėl pastovaus bendravimo su turistais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse.

Gamtinė aplinka. Ši aplinka greičiausiai yra pagrindinis faktorius, kurio dėka ir gyvuoja Centras. Akivaizdu, jog nesant tokiems gamtiniams ištekliams kaip mineralinio vandens srovės bei gydomasis purvas, kurortas nesulauktų tokio populiarumo kaip dabar, o to pasekoje nebūtų reikmės steigti tokios įstaigos kaip turizmo ir verslo informacijos centras.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1449 žodžiai iš 4699 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.