Einsteinas
5 (100%) 1 vote

Einsteinas

REFERATAS

ALBERTAS EINŠTEINAS

Klaipėda 2004

Vaisingiausias vokiečių mokslininko A.Einšteino mokslinės kūrybos laikotarpis buvo jo gyvenimo metai Berne, kai jis tarnavo Šveicarijos patentų biure eiliniu ekspertu: tuo metu jis sukūrė specialiąją reliatyvumo teoriją, paskelbė darbą apie fotoefektą, už kurį jam vėliau buvo suteikta Nobelio premija, Suformulavo Brauno judėjimo dėsnius, ėmė galvoti apie bendrąją reliatyvumo teoriją.

Jis gimė Vokietijoje 1879m. kovo 14d. Ulmo mieste, savo tėvų, Hermano ir Paulinos Koch namuose. 1880 m. su šeima atsikrausto į Miuncheną. 1881 m. lapkričio 18 d. gimė Einšteino sesuo Maja. 1885 m. rudenį Einšteinas pradeda lankyti katalikišką pradinę mokyklą. Klasėje jis – vienintelis žydas. Namuose pradėtas mokyti žydų religijos ir susidomi ja; sulaukus dvylikos metų, jo religingumas išblėsta. Prasideda smuiko pamokos. 1888 m. įstoja į Luitpoldo gimnaziją Miunchene. Auga susidomėjimas fizika, matematika ir filosofija. 1894 m. šeima atvyksta į Italiją, tačiau Albertas pasilieka Miunchene baigti mokyklą. Metų pabaigoje jis baigia gimnaziją ir atvyksta į Italiją. 1895 m. rudenį, būdamas dvejais metais jaunesnis už visus stojančiuosius į aukštąsias mokyklas, Einšteinas stoja į Ciuricho federalinę aukštąją technikos mokyklą, tačiau neišlaiko egzamino. Po to mokosi Aargau kantono mokykloje AArau miestelyje, esančiame dešiniajame Aaro upės krante, ir gyvena pas vieną iš savo mokytojų, Jostą Winterį. 1896 m. dėl savo neigiamo požiūrio į vokiečių militaristinį mentalitetą atsisako Vokietijos pilietybės ir penkerius metus gyvena be jokios. Rudenį baigia Aargau mokyklą, kuri suteikia teisę stoti į Federalinę aukštąją technikos mokyklą ir spalio pabaigoje atvyksta į Ciurichą. 1899 m. būdamas dvidešimties metų prašo Šveicarijos pilietybės. 1900 m. baigia Federalinę aukštąją technikos mokyklą, bet jo prašymas įdarbinti joje asistentu rudens semestrui atmetamas. Vasarą pasako motinai apie savo planus vesti studentę Miletą Marič. Metų pabaigoje į žurnalą „Annalen der Physik“ nusiunčia savo pirmąjį mokslinį straipsnį. 1901 m. tampa Šveicarijos piliečiu. Ieško darbo. Kovo mėnesį žurnale „Annalen der Physik“ išspausdinamas jo pirmasis mokslinis straipsnis „Išvados iš kapiliarinių reiškinių“. Vasarą dirba mokytoju Vinterturo technikos mokykloje, o rudenį – privačioje Šathauzeno internatinėje mokykloje. Reguliariai bendrauja su Mileva, lankosi pas ją. Pradeda rašyti daktaro disertaciją apie molekulines jėgas dujose; lapkričio mėnesį atiduoda ją svarstyti Ciuricho universitetui. Gruodį prašo priimamas į darbą Šveicarijos patentų biure, Berne. A.Einšteinas buvo paskirtas technikos trečios klasės ekspertu patentų biure Berne 1902 m. birželio 23d. Baigęs Ciuricho federalinę aukštąją politechnikos mokyklą, jis dvejus metus vertėsi atsitiktiniu skaičiuotojo, mokytojo ir repetitoriaus darbu, tad buvo patenkintas, gavęs nuolatinę tarnybą.

Eksperto darbas Einšteinui nebuvo vien pragyvenimo lėšų šaltinis. Savo biografijoje 1955 m. Einšteinas rašė: „Patentinių formulių sudarymas man buvo palaima. Jis versdavo daug galvoti apie fiziką ir teikdavo tam paskatų. Beje, praktinė profesija – apskritai išsigelbėjimas tokiems žmonėms kaip aš: iš akademine veikla užsiimančio jaunuolio nuolat reikalaujama mokslinės produkcijos, ir tik stiprios asmenybės gali atsispirti paviršutiniškos analizės pagundai“. Šių Einšteino žodžių nereikėtų priimti „už gryną pinigą“, turint galvoje jam būdingą humorą. Patentams gauti įteiktų darbų analizė vargu ar turėjo tiesioginį ryšį su naująja fizika, bet ji kėlė jam asociacijų ir idėjų, lavino gebėjimą aiškiai ir trumpai formuluoti mintis. 1903 m. sausio 6 d. Berne veda Milevą, ten jie ir apsigyvena. Rugsėjį užregistruojama duktė Lieseri. 1094 m. gegužės 14 d. Berne gimė sūnus Hansas Albertas. 1905 m. mokslinių publikacijų atžvilgiu , tai Einšteino „stebuklų metai“. Balandžio 30 d. atiduodama spausdinti jo daktaro disertacija „Naujas būdas molekulių didumui nustatyti“. Be to, publikuojami trys svarbiausi moksliniai darbai: „Apie euristinį požiūrį į šviesos išspinduliavimą ir virtimą“, kuriame išdėstoma kvantų hipotezė, atskleidžianti, kad elektromagnetinė radiacija sąveikauja su materija taip, tarsi radiacija būtų granulinės struktūros (vadinamasis fotoelektrinis efektas); „Šilumos molekulinės kinetinės teorijos reikalaujamas pakibusių parimusiame skystyje dalelyčių judėjimas“ – tai pirmasis jo darbas apie Brauno judėjimą, vedęs eksperimentus, vertinusius kinetinę-molekulinę šilumos teoriją; ir „Judančių kūnų elektrodinamikos klausimu“ – tai pirmoji Einšteino studija apie reliatyvumo teoriją bei svarbi šiuolaikinės fizikos vystimosi gairė. Antrajame, trumpesniame darbe šia tema, pateikta Einšteino išvesta formulė E. 1906 m. sausio 15 d. Ciuricho universitete jam oficialiai suteikiamas mokslų daktaro laipsnis. Savo pareigas Einšteinas atlikdavo sąžiningai, ir biuro direktorius buvo juo patenkintas: 1906 m. Einšteinas paaukštintas antros klasės ekspertu su 4500 frankų alga. 1907 m. dirbdamas patentų biure, ieško darbo Ciuricho
kantono mokykloje ir Berno universitete.

1908 m. vasario mėnesį tampa Berno universiteto privatdocentu. 1909 m. gegužės 7 d. Ciuricho universitete paskiriamas teorinės fizikos ekstraordinariniu profesoriumi. Išeina iš darbo Šveicarijos patentų biure ir Berno universitete. Ženevos universitete jam pirmą kartą suteikiamas garbės daktaro vardas. 1910 m. kovo mėnesį sesuo Maja išteka už Paulo Winterio, Einšteino mokytojo Aargau miestelyje sūnaus. Spalio mėnesį Einšteinas baigia darbą apie krizinę opalescenciją bei mėlyną dangaus spalvą – tai buvo paskutinis veikalas iš klasikinės statistinės fizikos. 1911 m. paskiriamas vokiškojo Prahos universiteto Teorinės fizikos instituto direktoriumi ir išeina iš darbo Ciuricho universitete. Atsikrausto su šeima į Prahą. 1912 m. priima pasiūlymą nuo spalio dirbti teorinės fizikos profesoriumi Ciuricho federalinėje aukštojoje technikos mokykloje, bet lieka gyventi Prahoje. 1913 m. lapkričio mėnesį Einšteinas išrenkamas Į Prūsijos mokslų akademiją ir gauna darbą Berlyne. Į pareigas įeina profesoriavimas Berlyno universitete be privalomo dėstymo bei direktorystė steigiamajame Kaizerio Vilhelmo Fizikos institute. Išeina iš darbo Ciuricho federalinėje aukštojoje technikos mokykloje. 1914 m. balandį atvyksta į Berlyną ir užima naujas pareigas. 1915 m. drauge su kitais pasirašo Europos kultūrą palaikantį „Kreipimąsi į europiečius“ – turbūt tai pirmasis Einšteino politinis pareiškimas. Lapkritį baigia darbą apie loginę bendrojo reliatyvumo struktūrą. 1916 m. „Annalen der Physik“ išspausdina „Bendrosios reliatyvumo teorijos pagrindus“. Gegužės mėnesį tampa vokiečių fizikų draugijos prezidentu. Spaudoje paskelbia tris veikalus apie kvantų teoriją. 1917 m. vasarį parašo savo pirmąjį veikalą apie kosmologiją. Suserga kepenų liga ir opa. Spalio 1 d. mokslininkas tampa Kaizerio Vilhelmo fizikos instituto direktoriumi. 1919 m. vasario 14 d. išsiskiria su Mileva. Gegužės 29 d. per saulės užtemimą, seras Arthuras Eddingtonas išmatuoja šviesos spindulių pakrypimą ir patvirtina Einšteino prielaidas. Einšteinas išgarsėja. Birželio 2 d. jis veda Elsą. 1921 m. balandį ir gegužę pirmą kartą keliauja po JAV. Prinstono universitete jam suteikiamas garbės daktaro laipsnis. Čia jis perskaito keturias paskaitas apie reliatyvumo teoriją. Vėliau Prinstono universiteto leidykla ir Didžiojoje Britanijoje esanti leidykla „Methuen and Company“ jas išleido atskira knyga „Reliatyvumo teorijos prasmė“. 1922 m. pabaigia darbą, kurdamas visuotinio lauko teoriją. Nuo spalio iki gruodžio keliauja į Japoniją, pakeliui aplankydamas įvairius miestus. Lapkričio mėnesį, dar būdamas Šanchajuje, sužino, kad 1921 m. laimėjo Nobelio premiją. 1923 m. aplanko Palestiną ir Ispaniją. 1925 m. keliauja po Pietų Ameriką. Solidarizuodamasis su Gandhi pasirašo manifestą prieš prievartinę karo tarnybą. Tampa karštu pacifistu. Gauna Copley medalį. Iki 1928 m. dirba Hebrajų universiteto valdybos taryboje. 1928 m. suserga širdies liga. 1929m. visam gyvenimui susidraugauja su Belgijos karaliene Elizabeth. Birželio mėnesį gauna PLancko medalį. 1930 m. Einšteinas pasirašo pasaulinio nusiginklavimo manifestą. Gruodį lankosi Niujorke bei Kuboje ir iki 1931 m. kovo pasilieka Kalifornijos technologijos institute, Pasadenoje. 1931 m. gegužės mėnesį lankosi Oksforde, kur jam suteikiamas garbės daktaro laipsnis. Kelis mėnesius praleidžia savo vasarnamyje, Pietvakarių Berlyne. Gruodį vėl keliauja į Pasadeną. 1932 m. nuo sausio iki kovo dirba Kalifornijos technologijos institute. Grįžta į Berlyną. Vėliau sutinka profesoriauti Prinstono aukštesniųjų tyrinėjimų institute. Gruodį dar kartą lankosi JAV. 1933 m. sausį į valdžią ateina nacistai. Einšteinas atsisako narystės Prūsijos mokslų akademijoje, išsižada Vokietijos pilietybės ir į šalį nebegrįžta. Iš JAV su Elsa išvyksta į Belgiją. Birželį jis keliauja į Oksfordą, vėliau į Šveicariją. 1935 m. Einšteinas apdovanojamas Franklino medaliu. 1939 m. rugpjūčio 2 d. jis parašo garsųjį laišką prezidentui Rooseveltui apie atominės energijos karines implikacijas. 1940 m. gauna JAV pilietybę. 1943 m. tampa JAV laivyno artilerijos skyriaus, sprogstamųjų ginklų ir amunicijos dalinio konsultantu. 1944 m. aukcione už 6 milijonus dolerių parduodamas Einšteino naujai perrašytas 1905 m. specialiosios reliatyvumo teorijos rankraštis. Pinigai skiriami karo reikalams. 1955 m. balandžio 11 d. parašo paskutinįjį savo laišką, adresuotą Bertrandui Russelliui. Jame sutinka pasirašyti manifestą, raginantį visas tautas sudėti branduolinius ginklus. Balandžio 15d. dėl arterijų užkalkėjimo sukelto išsiplėtusios pilvo aortos trūkimo Albertas Einšteinas mirė.

Šiuo metu Jūs matote 37% šio straipsnio.
Matomi 1425 žodžiai iš 3818 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.