Ekonomikos projektas
5 (100%) 1 vote

Ekonomikos projektas

Įvadas

Žodis ekonomika kilęs iš graikų kalbos ir reiškia ūkio valdymo meną, kuris turi dvi prasmes- tai arba mokslo šakos pavadinimas, arba ūkio šakos ar kokio kito smulkesnio ūkio vieneto ūkinės veiklos pavadinimas.Gana nesunku tvarkyti nedidelį ūkį arba nedidelės įmonės veiklą.Kitaip yra, kai tvarkoma didelė įmonė arba šalies ūkis.Tam reikalinga ir patirtis, ir solidus teorinis pagrindas.Štai čia praverčia ekonomikos mokslas, kurį bendriausiai būtų galima apibūdinti kaip mokslą apie geriausią išteklių panaudojimo būdą.

Kitaip tariant, ekonomika- tai ūkinių vienetų, tarpusavyje susijusių gamybiniais, vartojimo, mainų, finansiniais ir kitais ryšiais, sistema.

Ekonomikos problemos yra vienos opiausių, su kuriomis susiduria šių laikų visuomenė.Kiekvienas mūsų svarstome: kokį darbą pasirinkt, kiek ir kodėl tiek už jį mokama, kas lemia perkamų prekių ar paslaugų kainų pabrangimą, ir kaip visa tai veikia mūsų gyvenimo lygį, kodėl ir kokius mokesčius turime mokėti valstybei, kaip naudingiau panaudoti savo pajamas ir t.t.

Ekonomika dažnai siejama su ekonomiškumu.Tai pasiekimas didžiausios naudos mažiausia kaina,t.y.taupiai naudojant turimus išteklius; tai pastangos iš turimų išteklių gauti kuo daugiau naudos.

Ryšių įmonėse šią sąvoką taip pat galima taikyti.Nors ryšių įmonės ir negamina daiktinės produkcijos, o tik teikia klientūrai ryšių paslaugas, už kurias yra gaunamos pajamos, jos vis tiek turi gamybos kaštų.Visų pirma tai yra perdavimo išlaidos, o antra pačios įmonės išlaikymo išlaidos.Kiekviena ryšių įmonė turi stengtis gauti kuo didesnes pajamas, mažesnes išlaidas ir tokiu būdu siekti kuo didesnio pelno bei rentabilumo.Deja, kaip tik to šiuolaikinėms ryšių įmonėms kaip tik ir trūksta, nes didžioji jų dalis dirba nuostolingai.

Šiame kursiniame projekte bus nagrinėjama pašto įmonės ekonominių rodiklių sistema.Turėsime galimybę susipažinti su svarbiausiais ekonominiais rodikliais ir juos apskaičiuoti.

Pašto įmonės pajamų prognozavimas ateinantiems metams

Pajamos gaunamos už ryšių paslaugas yra vienas svarbiausių įmonių ekonominių rodiklių, kadangi šių pajamų sąskaita finansuojamos ryšių įmonių išlaidos.Todėl kiekvienai įmonei labai svarbu tiksliai nustatyti ateinančių metų prognozuojamas pajamas.pajamų dydis prognozuojamas sudarant įmonės gamybinę programą ateinantiems metams.Ši programa paprastai sudaroma ataskaitinių metų rugsėjo-spalio mėnesyje.Todėl ryšių įmonės iš anksto turi numatyti ateinančių metų paslaugų kiekį ir numatoma gauti pajamų už jas suma.

Prognozuojant ateinančių metų pajamas reikia turėti du dydžius kiekvienos rūšies paslaugų,išsiunčiamą apsimainymo apimtį ir vidutinę pajamų taksą.Vidutinė pajamų taksa parodo, keik vidutiniškai pajamų gaunam už vieną paslaugą.Vidutinę pajamų taksą nustatome pagal pereitų metų duomenis, bendrą pajamų sumą, gautą už konkrečią paslaugą, dalijant iš paslaugų skaičiaus.

Prognozuojant išsiunčiamo apsimainymo apimtį, pirmiausiai gerai išanalizuojame keleto pereitų metų paslaugų augimo tempus.Pagal pereitų metų augimo tempus numatome prognozuojamą augimo tempą ateinantiems metams.Remiantis ataskaitinių metų paslaugų kiekiu ir užplanuotu augimo tempu, nustatom prognozuojamą paslaugų apimtį.

Išsiunčiamų siuntų kiekį ateinantiems metams galim nustatyti ir kitu būdu.Kiekviena pašto įmonė turi savo aptarnaujamą teritoriją su gana pastoviu gyventojų skaičiumi.Iš kitos pusės ryšių įmonės analizuoja savo paslaugų paklausą.Jos veda detalią apskaitą, kiek vidutiniškai per metus paslaugų tenka vienam gyventojui.Todėl ateinančių metų išsiunčiamų siuntų skaičių galima nustatyti ir tokiu būdu:

Q = q*T, kur

q – vidutinis paslaugų skaičius tenkantis vienam gyventojui per metus

T – gyventojų skaičius teritorijoje

1 lentelė

Išsiučiamo apsimainymo rūšys Apsimainymas tūkst.vnt. Augimo tempai % Prognozė 2004m.

2001 2002 2003 2002/2001 2003/2002 % tūkst.vnt.

Paprasti,registruoti laiškai, smulkūs paketai 1840,0 1900,0 1953,0 103,3 102,8 104 2031,1

Įvertinti laiškai, smulkūs paketai 96,5 100,7 101,8 104,4 101,1 105 106,9

Siuntiniai 320,2 328,8 332,1 102,7 101 103 342,1

Piniginės perlaidos 300 310 323 103,3 104,2 105 339,2

I. 2002/2001*100% 2003/2002*100%

1) 1900,0/1840,0*100%=103,3% 1953,0/1900,0*100%=102,8

2) 100,7/96,5*100%=104,4% 101,8/100,7*100%=101,1

3) 328,8/320,2*100%=102,7 332,1/328,8*100%=101

4) 310/300*100%=103,3 323/310*100%=104,2


II. 1) 1953,0*104/100=2031,1 tūkst.vnt.

2) 101,8*105/100=106,9 tūkst.vnt

3) 332,1*103/100=342,1 tūkst.vnt.

4) 323*105/100=339,2 tūkst.vnt

2 lentelė

Tarifinių pajamų šaltiniai Prognozuojamos išsiunčiamos Siuntos, tūkst.vnt. Vidutinė pajamų taksa, lt Pajamos tūkst.lt

Paprasti,registruoti laiškai, smulkūs paketai 2031,1 1,20 2437,3

Įvertinti laiškai, smulkūs paketai 106,9 1,52 162,5

Siuntiniai 342,1 9,80 3352,6

Piniginės perlaidos 339,2 12,40 4206,1

Pašto įmonės pajamos
už kitas ryšių paslaugas

(tūkst.lt) 283,3

Iš viso: 10441,8

1) 2031,1*1,20=2437,3 tūkst.lt

2) 106,9*1,52=162,5 tūkst.lt

3) 342,1*9,80=3352,6 tūkst.lt

4) 339,2*12,40=4206,1 tūkst.lt

Darbo rodiklių apskaičiavimas

Šiame skyriuje nustatomas centriniam paštui reikalingas darbuotojų skaičius ir darbo našumo rodiklis.

Kiekviena įmonė vykdydama veiklą planuoja savo darbo rodiklius.Vienas iš šių rodiklių yra darbo jėgos poreikis, t.y. įmonės personalas, kuris reikalingas pagal įmonės atliekamų darbų apimtį.

Prognozuojant darbo rodiklius ir apskaičiuojant reikiamą darbuotojų skaičių, reikia turėti šiuos duomenis:

1) produkcijos apimtį natūriniais vienetais;

2) etatinius normatyvus;

3) įmonės darbo pamainingumą.

Svarbų vaidmenį nustatant darbo jėgos poreikį įmonėje, vaidina etatiniai normatyvai.Etatiniai normatyvai- tai darbo laiko normos atitinkamų operacijų atlikimui.Apskaičiuojant pašto operatorių skaičių, kuris įmonei reikalingas, remiamės įmonės mėnesio apsimainymo apimtimis ir nustatytais laiko normatyvais.

Darbuotojų skaičius apskaičiuojamas pagal visas įmonėje vykdomas operacijas.Administracijos darbuotojų skaičius nustatomas išskiriant atskiras valdymo funkcijas, jų apimtį, etatus.

Apskaičiavus bendrą darbuotojų skaičių įmonėje, sudaromas etatų sąrašas, kuriame nurodomos darbuotojo pareigos, jo mėnesinis pareigybinis atlyginimas, bendras darbo užmokesčio fondas.Etatų sąrašą tvirtina įmonės vadovas.

Bendras įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius fiksuojamas kaip sąrašinis darbuotojų skaičius.Atliekant ekonominius skaičiavimus, dažniausiai nustatomas vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius.Darbuotojai, dirbantys įmonėje sudaro įmonės personalą.Įmonės personalas dabartiniu metu yra skirstomas į tokias grupes:

1) vadovai-tai darbuotojai priimantys valdymo sprendimus ir organizuojantys jų įgyvendinimą;

2) specialistai-valdymo personalo kategorija, dalyvaujanti sprendimų paruošimo etape bei teikianti konkrečius sprendimo variantus;

3) aptarnaujantis personalas-tai darbuotojai, aptarnaujantys vadovų ir specialistų darbą;

4) darbininkai. Jie skirstomi į pagrindinius ir pagalbinius.

Pagrindiniai darbuotojai- tai darbininkai, kurie tiesiogiai dalyvauja gamybiniame procese.

Pagalbiniai darbuotojai- tai darbininkai, aptarnaujantys pagrindinių darbininkų darbą.

.

Be šio pasiskirstymo įmonės darbuotojai gali būti skirstomi į šias grupes:

1) administracija;

2) tarnautojai;

3) inžinierinis techninis personalas;

4) darbininkai;

5) jaunesnysis aptarnaujantis personalas;

6) mokiniai.

3 lentelė

Apsimainymo rūšys Matavimo vienetas Siuntų skaičius Etatinis normatyvas: siuntų kiekis vienam žmogui per 1val. Žm./val. Kiekis metams

1)Išsiunčiamų laiškų ir smulkių paketų apdorojimas

a)išsiunčiamų

b)gaunamų

c)tranzitinių

tūkst.vnt.

tūkst.vnt.

tūkst.vnt.

2031100

3738000

5190000

20

19

27

101555

196736,8

192222,2

2)Įvertintų laiškų ir smulkių paketų

a)gaunamų

b)išsiunčiamų

c)tranzitinių

tūkst.vnt.

tūkst.vnt.

tūkst.vnt.

106900

91300

133600

22

18

30

4859,1

5072,2

4453,3

3)Siuntinių apdorojimas

a)išsiunčiamų

b)tarnzitinių

c)gaunamų

tūkst.vnt.

tūkst.vnt.

tūkst.vnt

342100

183400

259900

20

21

30

17105

8733,3

8663,3

4)Piniginių perlaidų

a)išsiunčiamų

b)gaunamų

tūkst.vnt.

tūkst.vnt

339200

202400

65

73

5218,5

2772,6Viso:

547391,3

Ryšių operatorių skaičius pašto įmonėse nustatomas taip:

Q – produkcijos apimtis natūriniais vienetais;

N – etatinis normatyvas

F – vieno žmogaus mėnesio darbo laiko fondas, lygus 174 val.

I. 1) 2031100/20=101555 (žm./val.) 7) 342100/20=17105 (žm./val.)

2) 3738000/19=196736,8(žm./val.) 8) 183400/21=8733,3(žm./val.)

3) 5190000/27=192222,2(žm./val.) 9) 259900/30=8663,3(žm./val.)

4) 106900/22=4849,1(žm./val.) 10) 339200/65= 5218,5(žm./val.)

5) 91300/18=5072,2(žm./val.) 11) 202400/73=2772,6(žm./val.)

6) 133600/30=4453,3 (žm./val.)

II.

T = (547391,3/174*1,08)/12=283 žm.sk.

T = 283+26=309 žm.sk.

III. Darbo našumas – tai ekonominis rodiklis, parodantis darbo efektyvumą.Jis matuojamas produkcijos kiekiu, pagamintu per laiko vienetą arba darbo laiko sąnaudomis produkcijos vienetui pagaminti.Pirmuoju atveju darbo našumas išreiškiamas per išdirbio rodiklį, antruoju atveju- darbo našumas fiksuojamas kaip darbo imlumas.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1223 žodžiai iš 3939 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.