Elektro montuotojo saugaus darbo instrukcija
5 (100%) 1 vote

Elektro montuotojo saugaus darbo instrukcija

Nr 1

SAUGAUS DARBO INSTRUKCIJOS ELEKTROS ĮRENGINIŲ MONTUOTOJUI BENDROJI DALIS

1. Elektromontuotojais gali dirbti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus asmenys, pasitikrinę sveikatą ir gavę gydytojų išvadą apie tinkamumą šiam darbui.

2. Priimami į darbą elektromontuotojai privalo išklausyti įvadinį instruktavimą ir pirminį instruktavimą darbo vietoje.

3. Elektromontuotojai privalo turėti PK ar aukštesnę elektrosaugos kvalifikaciją. Prieš leidžiant savarankiškai dirbti, naujai priimtiems elektromontuotojams gali būti nustatytas atitinkamas stažavimosi laikotarpis.

4. Elektromontuotojas privalo:

4.1. vykdyti tik darbdavio ir jo įgaliotų asmenų nurodymus bei kontroliuojančių asmenų teisėtus reikalavimus;

4.2. kokybiškai ir saugiai atlikti darbo užduotis, nesudaryti pavojaus kitų dirbančiųjų ir įrengimų darbo saugumui, netrukdyti saugiai dirbti kitiems;

4.3. žinoti apsaugos darbe priemones, dirbti tik su techniškai tvarkingais įrankiais ir įrengimais;

4.4. laikytis vidaus tvarkos taisyklių, darbo metu nenaudoti alkoholinių gėrimų bei narkotinių medžiagų, rūkyti tik tam skirtose vietose;

4.5. mokėti atpalaiduoti elektros srovės traumuojamą žmogų ir suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems nelaimingo atsitikimo metu.

5. Darbuotojui, kuris pažeidė darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktus ar įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminius dokumentus, su kuriais buvo supažindintas, taikoma įstatymų nustatyta atsakomybė.

PAVOJINGI, KENKSMINGI IR KITI RIZIKOS VEIKSNIAI, JŲ POVEIKIS SVEIKATAI. BŪTINOS SAUGOS PRIEMONĖS

1. Pagrindiniai pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai elektromontuotojų darbe tokie:

1.1. pavojus būti traumuotam elektros srovės (prisilietus ar nesaugiai priartėjus prie įrenginių neizoliuotų srovinių dalių, neizoliuotų elektros laidų, atsiradus įtampai įrenginių korpusuose, susikaupus statiniam elektros krūviui įrenginiuose, prisilietus prie neiškrautų statinių kondensatorių baterijų ir t. t.);

1.2. elektromagnetinio lauko ir statinės elektros poveikis;

1.3. terminiai arba cheminiai nudegimai;

1.4. darbas aukštyje;

1.5. galimybė susižeisti darbo įrankiais, aštriomis vamzdžių, šynų briaunomis, laidų ir kabelių aštriais galais, plafonų ir lempų stiklais;

1.6. galimybė susižeisti metalo drožlėmis, atskilusiomis kalimo ar kirtimo įrankių dalimis;

1.7. gaisro ir sprogimo pavojus;

2. Kad išvengti traumų ar bent sumažinti minėtų pavojingų, kenksmingų ir kitų rizikos veiksnių poveikio galimybę, reikalinga naudoti atitinkamas organizacines, technines ir kitas atsargumo priemones.

3. Dirbti elektros įrenginių montavimo darbus reikia užsidėjus apsauginį šalmą, darbo metu dėvėti spec. aprangą ir avalynę.

4. Gręžti skyles ir kirsti angas bei griovelius mūro ar betono sienose ar perdengimuose reikia užsidėjus nedūžtančio stiklo apsauginius akinius ar pridengus veidą permatomu tvirtos medžiagos skydeliu.

5. Atliekant 1,3 m ar didesniame aukštyje darbus, turi būti naudojamos priemonės, apsaugančios dirbančiuosius nuo kritimo iš aukščio.

6. Skirti elektros montavimo darbams pastoliai, paklotai, darbo aikštelės ir platformos, keltuvų lopšiai (krepšiai) turi būti su ne žemesniais kaip 1 m aptvarais per visą perimetrą ir su ne žemesniu kaip 15 cm aukščio apatiniu borteliu.

7. Gręžti ir kirsti skyles sienose ir perdengimuose, horizontaliai tempti didesnio kaip 4 mm2 skerspjūvio laidus galima tik stovint ant pastolių, paklotų ar kilnojamų bokštelių. Šie darbai negali būti vykdomi užsilipus ant pristatomų kopėčių ar atsitiktinių daiktų (dėžių, statinių, suoliukų, taburečių ir pan.).

8. Draudžiama atremti pristatomas kopėčias į įtemptus lynus, silpnos konstrukcijos pertvaras; pastatyti kopėčias didesniu kaip 750 kampu, nepritvirtinus jų viršutinės dalies.

9. Tiesiant lynus, jų galutinį įtempimą reikia atlikti tempimo įtaisais ir tik pastačius tarpinius laikiklius. Lyno tempimo metu draudžiama laikyti jį rankomis ir būti pavojingoje zonoje. Lynas turi būti tempiamas prisisegus apsaugos diržo stropu prie tvirtos konstrukcijos.

10. Montavimo darbams reikalingi įrankiai turi būti sudėti į specialų krepšelį ar dėžutę ir paduodami į aukštai esančią darbo vietą nelaidžios medžiagos virve ar lynu. Dirbant ant konstrukcijų, po kuriomis yra srovinės dalys, turinčios įtampą, darbo įrankiai ir įtaisai turi būti pririšti, kad negalėtų nukristi.

11. Vamzdžių, kuriuose bus montuojami laidai ir kabeliai, galai turi būti be užvartų, kišamų į vamzdį laidų galai turi būti apvaliai užlenkti.

12. Montuoti laidus ar kabelius vamzdžiuose galima tik tada, kai vamzdžiai pritvirtinti prie konstrukcijų.

13. Draudžiama kišti laidus ir kabelius į vamzdžius ir skirstyklas, kuriuose jau yra laidai ar kabeliai su įtampa.

14. Elektromontuotojams draudžiama dirbti arti judamų mechanizmų dalių, taip pat arti neizoliuotų laidų ir kitokių srovės laidininkų;

15. Rankiniai smūginiai įrankiai (plaktukai, kirstukai, prakalai, ir pan.) turi būti:

15.1. neapgadintais, neišmuštais, neištrupėjusiais, nenuskilusiais darbo galais, su neįskilusia, nešerpetota galvute;

15.2. medinės rankenos turi būti tvarkingos, neskilusios ir gerai pritvirtintos.

16. Veržlių raktai turi atitikti veržlių matmenis. Raktų darbo paviršiai neturi
būti atmuštais kraštais, o rankenos – šerpetotos. Draudžiama atsukinėti ir užsukinėti veržles didesnių matmenų raktu, tarp rakto ir veržlės įdėjus metalines plokšteles, pailginti raktą, prijungiant prie jo kitą raktą arba vamzdį, taip pat, atsukant veržles, raktą mušti plaktuku.

17. Dildės turi būti tvirtai įleistos į rankenas, suveržiamas metaliniais žiedais.

18. Montuojant elektros apšvietimo įrenginius būtina sekti, kad:

18.1. elektros apšvietimo įrenginiai atitiktų projektą ir būtų sumontuoti pagal šių įrenginių įrengimo taisykles;

18.2. laidų įvadą į armatūros korpusą įstatyti taip, kad nebūtų galimybės laidams deformuotis ar persisukti įvado vietoje;

18.3. patronas prie armatūros pritvirtinamas taip, kad įsukant ir išsukant lempas jis nesisuktų. Patronas į korpusą įleidžiamas taip, kad esant įsuktai lempai prie jos cokolio prisiliesti būtų neįmanoma. Patrono metalinės srieginės gilzės turi būti prijungtos prie nulinio o ne prie fazinio laidininko.

18.4. šviestuvai su metaliniu korpusu būtina įžeminti.

19. Dirbant didelio triukšmo zonose (triukšmo lygis viršija 85 dBA), būtina naudoti antifonus arba prieštriukšminius kamštelius.

20. Dirbant aplinkoje, kur susikaupia žmogaus sveikatai kenksmingos dujos, kurių negalima pašalinti natūralios ar priverstinės ventiliacijos pagalba, būtina naudoti žarnines dujokaukes, žarnos galas turi būti neuždujintoje aplinkoje.

21. Dirbant aplinkoje, kur susikaupia žmogaus sveikatai kenksmingi aerozoliai ir dulkės, būtina naudoti respiratorius.

22. Negalima dirbti prastai apšviestose darbo vietose. Bendrojo apšvietimo (pastovaus ar laikinojo) instaliacija turi būti įrengta pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles. Darbo vietų pavojingose patalpose apšvietimui naudojami kilnojami šviestuvai turi būti su apsauginiu tinkleliu ir ne aukštesnės kaip 50 V įtampos, o labai pavojingose patalpose ir lauke – ne aukštesnės kaip 12 V įtampos.

23. Darbams pavojingoje gaisro ar sprogimo atžvilgiu aplinkoje bei labai pavojingose patalpose, objektuose ir požeminiuose statiniuose turi būti išduotas raštiškas nurodymas, brigada turi išklausyti specialųjį instruktavimą.

24. Atlikti visus elektros montavimo bei remonto darbus srovinėse dalyse arba arti jų, prijungti ir atjungti laidus ar kabelius veikiančiuose didesnės kaip 50 V įtampos elektros įrenginiuose leidžiama tik išjungus įtampą ir atjungus įrenginį.

25. Dirbant naudoti tik išbandytas ir patikrintas individualias ir kolektyvines apsaugos priemones.

ELEKTRO MONTUOTOJO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ

1. Prieš darbo pradžią elektromontuotojai privalo apsivilkti spec. drabužius, užsidėti apsauginius šalmus, paruošti kitas individualios apsaugos priemones bei darbui reikalingus įrankius, patikrinti jų tvarkingumą.

2. Apžiūrėti darbo vietą, pašalinti iš jos darbui trukdančius daiktus, išlaisvinti takus. Duobes, kanalus, angas uždengti skydais arba aptverti. Kur to reikia, iškabinti atitinkamus plakatus bei įspėjamuosius ženklus.

3. Apžiūrėti darbui reikalingas paaukštinimo priemones, įsitikinti ar jos tvarkingos.

4. Gauti darbo užduotį, susipažinti su darbų vykdymo dokumentacija (darbų vykdymo projektu, technologine korta, darbų vykdymo instrukcija ir kt.).

5. Jeigu darbai bus vykdomi veikiančiame objekte, be bendrųjų saugos priemonių, reikia atsižvelgti ir į objekto technologinio proceso ypatumus. Turi būti parengtos konkrečios priemonės, užtikrinančios būtiną darbų saugą elektromontuotojams ir veikiančio objekto darbuotojams.

6. Prieš darbų pradžią veikiančiuose elektros įrenginiuose turi būti įvykdytos saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius numatytos organizacinės ir techninės priemonės.

ELEKTROMONTUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU

1. Kiekvienas elektromontuotojas privalo atlikti tik jam pavestą darbą.

2. Dirbant pavestus darbus, būtina tiksliai laikytis darbo brėžinių, technologinio reglamento ir darbų saugos taisyklių bei instrukcijų reikalavimų.

3. Vykdant kabelių tiesimo darbus, reikia laikytis šių taisyklių:

3.1. jėgos kabelių tiesimo darbus montuotojai privalo atlikti užsimovę darbines pirštines;

3.2. kabelių būgnai iš transporto priemonių turi būti iškraunami mechanizmų pagalba;

3.4. tempiant kabelį per angas sienose, perdengimuose, elektromontuotojai privalo būti abiejose angos pusėse;

3.5. tempdami kabelį per angas sienose, perdengimuose, per vamzdį, elektrmontuotojai privalo rankas laikyti ne arčiau kaip 1 m iki angos ar vamzdžio galo;

3.6. tempiant kabelį mechanizuotai, draudžiama kabelį liesti rankomis trasoje ir žmonėms būti tranšėjoje. Bet kokius kabelio pataisymus atlikti tik pilnai sustabdžius tempimo mechanizmą ir atlaisvinus tempimo lyną;

3.7. klojant kabelius draudžiama būti vidinėje pusėje kabelio tempimo atžvilgiu;

3.8. perklojant veikiančius kabelius, jie turi būti atjungti ir įžeminti, movos patikimai pritvirtintos prie lentos.

4. Dirbant su litavimo lempa privalu laikytis tokių reikalavimų:

4.1. naudoti tik numatytą eksploatavimo instrukcijoje kurą;

4.2. nepilti kuro į degančią lempą;

4.3. lempos bakelio neperpildyti;

4.4. jeigu lempa pradeda praleisti orą ar kurą, darbus nutraukti.

5. Jeigu montavimo ar remonto darbai atliekami nuo teleskopinio bokštelio, reikia laikytis šių
taisyklių:

5.1. bokštelis turi būti pastatytas lygioje vietoje, jo atramos turi būti nuleistos ir užtvirtintos;

5.2. būtina prisirišti apsaugos diržo stropu prie bokštelio aptvaro;

5.3. draudžiama lipti ant bokštelio aptvarų ir sėdėti ant jų;

5.4. kiekviename bokštelio krepšyje gali būti tik vienas žmogus.

6. Jeigu reikia remontuoti ar keisti naujomis veikiančios elektros instaliacijos arba kabelių atkarpas, remontuoti veikiančius elektros įrenginius, darbai turi būti atliekami pagal nurodymą arba pavedimą, įvykdžius šias technines priemones:

6.1. įtampos šaltinio išjungimas;

6.2. remontuojamos ar keičiamos elektros tinklų atkarpos, elektros įrenginio atjungimas;

6.4. įtampos nebuvimo patikrinimas;

6.5. įžeminimas ir plakatų “ĮŽEMINTA” iškabinimas;

6.6 darbo vietos paruošimas.

7. Darbo vietų paruošimui turi būti taikomos šios priemonės:

7.1. darbo vietos aptvėrimas;

7.2. darbo vietos ribų ir kitų pavojingų zonų paženklinimas darbų saugos įspėjančiais ženklais arba plakatais “STOK! ĮTAMPA”;

7.3. saugių atstumų tarp dirbančiųjų ir įtampą turinčių srovinių dalių užtikrinimas;

7.4. dirbant iki 1000 V įtampos įrenginiuose, kai neįmanoma uždėti kilnojamų įžemiklių, būtina iš visų darbo vietos pusių, iš kur gali būti paduota įtampa, uždėti intarpus arba širmas.

8. Baigus darbus, darbo vieta sutvarkoma šiuo nuoseklumu:

8.1. atjungiami kilnojamo įžemiklio galai nuo srovinių dalių;

8.2. nukabinamas plakatas “ĮŽEMINTA”;

8.3. atjungiamas kilnojamo įžemiklio galas nuo “žemės”;

8.4. nuimami laikini aptvarai, darbo vietos ir pavojingų zonų aptvėrimai;

8.5. plakatai ,,NEJUNGTI ! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA’’ įtampos išjungimo ir atjungimo vietoje paliekami tol, kol nustatyta tvarka nebus apiformintas visiškas darbų užbaigimas nurodyme arba pavedimų žurnale.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1749 žodžiai iš 5763 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.