Es komisija tarybos
5 (100%) 1 vote

Es komisija tarybos

6.EUROPOS KOMISIJA

6.1. Bendra charakteristika, funkcijos

Tvirtinama, kad tokių valdžios institucijų, kokia yra Europos Komisija arba bent panašių į ją daugiau nėra jokioje kitoje tarptautinėje organizacijoje ar pavieniai paimtoje kokioje nors kitoje pasaulio valstybėje.120 Ji yra tarsi kelių valstybės institucijų hibridas ir atlieka šias pagrindines funkcijas:

– dalyvauja teisės aktų leidyboje per priskirtą jų ruošimo iniciatyvos teisę;

– įgyvendina priimtus sprendimus;

– prižiūri, kad būtų laikomąsi Bendrijų steigimo sutarčių;

– priima savarankiškai administracinius sprendimus dėl vidaus rinkos.

Komisija dažnai yra charakterizuojama kaip ES valstybės tarnyba, nors iš tiesų ji turi daugiau valdžios galių nei bet kurios šalies atskira valstybės tarnyba. Jai pagal sutartis ir suformuotas politikas yra suteiktos politikų formavimo ir sprendimų priėmimo iniciatyvos teisių daugiau nei bet kurios valstybės narės analogiškai valstybės tarnybai.

Europos Komisijos darbas yra reglamentuotas vidaus tvarkos taisyklių, kurios nuolat yra tobulinamos, atsižvelgiant į mokslo ir technologijų pažangą bei naujas viešojo administravimo tendencijas. Šiuo metu veikia Komisijos veiklos taisyklės, kurios buvo patvirtintos 2000 m. gruodžio mėn. 8 d.121 Pagal šių taisyklių 2 str. kiekvieniems metams yra paruošiama ir patvirtinama Komisijos darbų programa, kurioje atsispindi prioritetinės numatytų atlikti darbų kryptys.

Iki 1967 metų visos trys Europos bendrijos turėjo savas vykdomosios valdžios institucijas. Tai buvo:

– Europos anglių ir plieno bendrijos Aukščiausioji Valdyba;

– Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) Komisija;

– Europos ekonominės bendrijos Komisija.

1965 metų Sujungimo sutartimi nutarta visoms trims bendrijoms įsteigti bendrą Komisiją. Ši sutartis įsigaliojo nuo 1967 metų liepos, sujungus abi Komisijas ir Aukščiausiąją Valdybą į vieną Komisiją.122

Europos Sąjungos (Mastrichto) sutartimi ši vieninga Komisija buvo pavadinta Europos Komisija.

EEB Komisija, kaip ir Aukščiausioji valdyba buvo sudaryta iš 9 narių, o Euratomo Komisija – iš 5 narių. Komisijų nariai buvo skiriami bendru tarpvyriausybiniu susitarimu, ne daugiau po 2 narius iš valstybės EEB Komisijoje ir po 1 narį iš kiekvienos valstybės Euratomo Komisijoje (išskyrus Liuksemburgą).

J.Peterson nurodo, kad per devynis EEB egzistavimo metus (iki Sujungimo sutarties įsigaliojimo) komisarais pabuvojo tik keturiolika piliečių iš bendrijas sudarančių penkių valstybių. Septyni iš jų anksčiau buvo dirbę nacionalinių vyriausybių ministrais ar viceministrais, o kiti buvę akademinių sluoksnių atstovai ar viešojo administravimo specialistai.123

Dabartinėje Komisijoje yra 20 narių – po du iš penkių didžiausių ES valstybių (Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Italijos ir Ispanijos) ir po vieną iš likusių dešimt valstybių-narių. Komisija posėdžiauja vieną kartą per savaitę. Esant reikalui, Komisija rengia papildomus posėdžius (vidaus veiklo taisyklių 5 str.). Kiekvieno posėdžio darbotvarkę tvirtina Komisijos pirmininkas, o jos klausimai turi atitikti Komisijos metinę darbų programą. Komisijos posėdžiai nėra vieši (Komisijos vidaus veiklos taisyklių 9 str.).124

Komisjos nariai, atlikdami savo pareigas, privalo vadovautis tik ES interesais ir negali proteguoti tų valstybių interesų, kurias jie atstovauja. Patvirtinti Komisijos narių pareigoms, jie nebeatstovauja savo valstybėms ir tampa joms neatskaitingi.

1999-2004 metų Europos Komisijos dar vadinamos (R.Prodi) sudėtis, dabartinės ir ankstesnės Komisijos narių pareigos pateikiamos 16 lentelėje.125

R.Prodi komisarų kolegija 16 lent.

Vardas, pavardė Valstybė Einamos pareigos Ankstesnės pareigos

Romano Prodi Italija Pirmininkas (be portfelio) Italijos Ministras Pirmininkas

Neil Kinnock J.Karalystė Vice-pirmininkas (administracinė reforma) JK leiboristų partijos pirmininkas

Loyola de Palacio Ispanija Vice-pirmininkas (ryšiai su EP, transportas, energetika) Ispanijos žemės ūkio ministrė

Franz Fischler Austrija Žemės ūkis ir žuvininkystė Austrijos žemės ūkio ministras

Erkki Liikanen Suomija Įmonės, informac.visuomenė Suomijos finansų ministras

Mario Monti Italija Konkurencija Ekonomikos profesorius

Michel Barnier Prancūzija Regionų politika, institucijos Europos ministras Prancūzij.

Frits Bolkestein Olandija Vidaus rinka Olandijos liberalų pirminink.

Philippe Busquin Belgija Mokslas Belgijos švietimo ministras

David Byrne Airija Vartotojų teisės Airijos generalinis prokuroras

A.Diamantopoulou Graikija Darbo ir socialiniai reikalai Graikijos pramonės minister.

Pascal Lamy Prancūzija Užsienio prekyba Ž.Deloro patarėjas (privatus)

Poul Nielson Danija Vystymas, humanitar. param Danijos vystymo ministras

Chris Patten J.Karalystė Užsienio ryšiai Hong Kongo gubernatorius

Viviane Reding Liuksemburg. Švietimas ir kultūra Parlamento narė

Michaele Schreyer Vokietija Biudžetas Berlyno vyriausybės finansų ministrė

Pedro Solbes Ispanija Monetarinė politika Ispanijos finansų ministras

Gunter Verheugen Vokietija ES plėtra Europos ministras Vokietijoje

Antonio Vitorino Portugalija Teisingumas, vidaus reikalai Portugalijos vice-premjeras

Margot Wallstrom Švedija Aplinka Švedijos soc.reikalų
ministrėKomisijos nariams (komisarams) talkina didelis Komisijos tarnautojų aparatas, kurių kiekis pagal skirtingus informacijos šaltinius yra pateikiamas gana skirtingas. Štai pagal Ateities Komisijos projekto DECODE ataskaitą (angl. DECODE – designing the Commission of tomorrow), kuris buvo pradėtas 1998 metais siekiant reorganizuoti Komisijos tarnybas, iš jų perduodant administracines funkcijas specializuotoms agentūroms nurodoma, kad Komisijoje iš viso dirba 31 013 tarnautojai.126

Kitokie duomenys apie Komisijos tarnautojus yra pateikiami tvirtinant 2001 metų Europos Sąjungos biudžetą. Pagal Oficialiame žurnale pateikiamus duomenis nurodoma, kad Komisijoje buvo tik 21 479 tarnautojai.127

Pagal 2001 metų ES biudžeto patvirtinimą Komisijoje dirbo žmonių. 18 lentelė

Tarnybos Nuolatiniai darbuotojai Laikini darbuotojai Viso

Administracija 16.409 678 17.087

Mokslas ir technologijos 3.704 – 3.704

Publikacijos (Oficialūs leidiniai) 522 – 522

Vystymo ir kvalifikacijos kėlimo centras 45 36 81

Gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas 85 – 85

Viso 21.703

Iš 18 lentelėje pateiktų duomenų matosi, kad pagrindinę Komisijos darbuotojų dalį sudaro nuolatiniai administracijos aparato darbuotojai.

N.Nugent nurodo, kad 2002 m. visoje ES biurokratijoje dirbo 29 997 valdininkai, 21 750 iš kurių dirbo Komisijoje.127a

Jie atlieka didelį darbą ES teisės aktų ruošimo procese. Štai per 2001 metus Komisija pateikė Tarybai ir Europos Parlamentui 456 pasiūlymus, rekomendacijas ar teisės aktų projektus, 182 iš kurių buvo reglamentai, 43 – direktyvos, 231 – nutarimai. Be to, tais pačiais metais Komisija paruošė keturias Baltąsias knygas, šešias Žaliąsias knygas, 297 komunikatus bei pranešimus.127b

6.2. Pirmininkas

Komisijos pirmininką bendru sutarimu skiria ES valstybių narių vyriausybės. Kiekviena ES valstybė gali vetuoti pretendento į Komisijos pirmininkus kandidatūrą, tad dėl šios pareigybės neretai vyksta ilgos derybos.128

Europos Bendrijos sutartimi Komisijos pirmininkui yra suteikti dideli įgaliojimai:129

– gali vetuoti valstybių narių vyriausybių siūlomas komisarų kandidatūras;

– sutartimi numatyta, kad Komisija privalo dirbti politiškai vadovaujama Pirmininko;

– Komisijos pirmininkas padalija komisarų portfelius;

– Jam deleguota atsakomybė už svarbiausių Komisijos tarnybų darbą, įskaitant Generalinį Sekretoriatą, Spaudos ir Komunikacijų tarnybas;

– Pirmininkas patvirtina Komisijos posėdžių darbotvarkę ir pirmininkauja jiems;

– Pirmininkas dalyvauja kasmėnesiniuose posėdžiuose su nuolatiniais valstybių narių atstovais, periodiniuose posėdžiuose su Europos Parlamento ir Tarybos pirmininkais, nereguliariai susitinka su valstybių narių vyriausybių vadovais.

Nicos sutartimi buvo peržiūrėtas Bendrijų sutarties 217 straipsnis “Komisijos organizavimas ir pirmininko galių didinimas”, kuriuo buvo numatyta suteikti pirmininkui galimybę perskirstyti komisarų pareigas, esant reikalui pasiūlyti jiems atsistatydinti, siekti efektyvesnio komisarų darbo ir didesnės kolektyvinės atsakomybės.130

Nuo Romos sutarties pasirašymo iki dabar Europos Komisijos pirmininkų pareigose pabuvojo septynių Bendriją sudarančių valstybių narių piliečiai:131

Walter Hallstein (Vokietija) – 1958-1967;

Jean Rey (Belgija) – 1967-1970;

Franco Maria Malfatti (Italija) – 1970-1972;

Sicco Mansholt (Nyderlandai) – 1972-1973;

Francois Xavier-Ortoli (Prancūzija) – 1973-1977;

Roy Jenkins (J. Karalystė) – 1977-1981;

Gaston Thorn (Liuksemburgas) – 1981-1985;

Jacques Delors (Prancūzija) – 1985-1995;

Jacques Santer (Liuksemburgas) – 1995-1999;

Romano Prodi (Italija) – nuo 1999. 6.3. Komisijos formavimas

Europos Bendrijų Komisiją (teisiškai teisingas pavadinimas, o nuo 1993 metų sutrumpintas pavadinimas – Europos Komisija) sudaro 20 Komisijos narių kolegija ir didelis jiems pavaldus valdininkų aparatas.

Europos bendrijos sutartyje yra numatyta trijų etapų Komisijos narių skyrimo procedūra.132

Pirmame etape kiekvienos valstybės narės vyriausybė bendru susitarimu su nominuotu Komisijos pirmininku siūlo kandidatus į komisarus. Sutartimi nustatyta, kad Komisijai gali būti pasiūlyta bent po vieną valstybės narės kandidatą, bet ne daugiau dviejų kandidatų. Penkios didžiosios valstybės – Italija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Vokietija pasiūlo po du kandidatus, o kitos visos – po vieną. Valstybės narės negali ginčyti ar keisti kitų valstybių kandidatų.

Antrame etape kandidatai į komisarus, įskaitant ir kandidatą į Komisijos pirmininką pateikiami patvirtinti kaip vieninga visuma Europos Parlamentui. Dabartinė Romano Prodi vadovaujama Komisijos kolegija Europos Parlamente buvo patvirtinta 1999 metų gegužės mėnesį 414 balsų dauguma, prieš balsavus 142 parlamentarams ir susilaikius – 35.133

Trečias etapas. Po Komisijos narių ir pirmininko patvirtinimo Parlamente, juos privalo patvirtinti Taryba kvalifikuota balsų dauguma. Jeigu kadencijos metu dėl kokių nors priežasčių Komisijoje atsiranda vakuojanti komisaro vieta, tai ji yra užpildoma vieningu valstybių narių vyriausybių susitarimu. Bendrijos sutarties 216 straipsniu yra numatyta, kad Teisingumo Teismas gali atstatydinti Komisijos
dėl nesugebėjimo atlikti savo pareigas ar padarius rimtus nusižengimus, kai dėl to kreipiasi į Teisingumo Teismą Taryba arba Komisija.134

Mastrichto sutartimi buvo suvienodinti Komisijos ir Parlamento kadencijų terminai. Komisijos narių kolegijos sudėtis turi būti suformuota praėjus 6 mėnesiams po eilinių Europos Parlamento rinkimų, kurie rengiami fiksuotu laiku t.y. birželio mėnesį tų metų, kurių paskutinis skaičius yra 4 arba 9. Komisijos sudėtis yra tvirtinama penkių metų kadencijai ir ji pradeda eiti pareigas sausio mėnesį (nuo 2004 m. – lapkricio 1 d). Komisijos ir Parlamento kadencijų sulyginimui nuo 1993 metų sausio iki 1995 metų sausio buvo suformuota dviems metams pereinamoji Komisijos kolegija.135

Pagal Europos bendrijos sutartį numatyta, kad Komisija gali būti atsatatydinta. Europos Parlamento vidaus veiklos 34 taisyklė nustato, kad nepasitikėjimą Komisija gali pareikšti vienas dešimtadalis parlamentarų, o priversti ją atsistatydinti gali tik tuo atveju, kai du trečdaliai EP narių balsavimu tam pritaria.

Neil Nugent konstatuoja, kad visose Komisijose iki pastarojo laiko absoliučiai dominavo vidutinio ir vyresnio amžiaus su juridiniu ar ekonominiu universitetiniu išsilavinimu vyrai. Absoliuti jų dauguma buvo iki tol kurį laiką dirbę valstybių narių ministerijose ar parlamentuose. Jų tarpe buvo privataus verslo vadybininkų, privačių teisininkų.136

Nurodoma, kad per pirmą bendrijų gyvavimo dešimtmetį komisarų pareigos buvo patikėtos tik keturiolikai piliečių iš bendrijas sudarančių valstybių.137

Dabartinė R.Prodi vadovaujama Komisijos kolegija tęsia ankstesnių Komisijų kolegijų formavimo tradicijas. Ją charakterizuoja šie duomenys:

– amžiaus vidurkis – 52 metai;

– yra penkios moterys (iki 1989 metų nebuvo nei vienos moters Komisijos narės);

– priklauso dažniausiai toms politinėms partijoms, kurios valstybėse narėse dalyvauja vyriausybių formavime;

– trys ketvirtadaliai Komisijos narių (15) turi darbo patirtis valstybių narių vyriausybėse;

– R.Prodi Komisijoje liko keturi nariai, dirbę ankstesnėje Komisijoje.138

Komisija yra kolektyviai atsakinga už priimtus sprendimus ir visus kitus veiksmus. Komisijos nariams yra palikta individuali politinė atsakomybė, kurios ribos yra labai griežtai limituotos. Visi Komisijos sprendimai yra kolegialaus darbo ir kolektyvinės atsakomybės rezultatas.

Pagal 2003 m. stojimo į ES sutarties (Atėnų) V dalies 45(1) straipsnį yra numatyta, jog kiekviena į Sąjungą įstojusi valstybė turi teisę, kad vienas iš jos piliečių būtų Europos Komisijos narys. Antroji šio straipsnio dalis numato, kad nauja Komisija, kurią sudaro po vieną kiekvienos valstybės paskirtą pilietį, pradeda savo darbą 2004 m. lapkričio 1 d.; šios naujos Komisijos narių kadencija baigiasi 2009 m. spalio 31 dieną.139

6.4. Posėdžiai

Komisijos vidaus veiklos taisyklių 5 str. numato, kad visi Komisijos nariai privalo dalyvauti posėdžiuose. Komisijos pirmininkas gali dėl pateisinamos priežasties leisti Komisijos nariui nedalyvauti posėdyje. Daugumoje posėdžių dalyvauja apie 90 proc. Komisijos narių. Dažniausiai iš posėdžių dėl suprantamų priežasčių yra išleidžiami tie Komisijos nariai, kurie yra atsakingi už užsienio politikos reikalus.

Svarbus Europos Komisijos veiklos bei sprendimų priėmimo bruožas yra kolegialumas. Jis pasireiškia tuo, kad:

– Komisijos nariai yra skiriami ne individualiai, o kaip kolegiali valdžios institucija;

– visi Europos Komisijos sprendimai yra priimami kolegialiai.

Priešingai Ministrų Tarybos posėdžiams, kuriuose dalyvauja ir ministrų patarėjai ir tokiu būdu susirenka dažnai virš 100 žmonių, Komisijos posėdžiai yra labiau apriboti. Jose be Komisijos narių nuolat būna Komisijos generalinis sekretorius ir jo pavaduotojas, Juridinės tarnybos generalinis direktorius, Spaudos ir Komunikacijų tarnybos vadovas, Dokumentų Registro tarnybos vadovas iš generalinio sekretoriato. Kai kuriais atvejais posėdžiai organizuojami tik dalyvaujant vien Komisijos nariams ir generaliniam sekretoriui.140

Posėdžių darbotvarkę ir dokumentus paruošia generalinis sekretorius ir jo tarnybos darbuotojai. Į posėdžių darbotvarkes patenka įvairūs klausimai:141

– pasiūlymai dėl ateities politikos krypčių, kuriems reikia Komisijos pritarimo. Tokie pasiūlymai gali būti paruošti pačioje Komisijoje arba Komisijai paprašius – kitose institucijose, dažniausiai Ministrų Taryboje ar Viršūnių Taryboje. Jie gali būti pateikiami, kaip Žaliosios ar Baltosios knygos (Green, White paper), strateginės programos, veiksmų programos, komunikatai, pranešimai. Šiems politiniams pasiūlymams realizuoti yra būtina paruošti atitinkamas priemones, įskaitant ir teisės aktus. Komisijai pritarus, šie dokumentai yra teikiami Ministrų Trybai, o Baltosios knygos – Viršūnių Tarybai;

– Komisijos pritarimo reikia Europos Tarybos arba Europos tarybos ir Europos Parlamento teisės aktams;

– ES biudžeto projektas, paruoštas Biudžeto generaliniame direktorate pradedamas svarstyti sausio mėnesį sekantiems metams, dalyvaujant kitiems komisarams;

– Panašiai, kaip biudžeto projektas, pradedamos svarstyti metinės žemės ūkio produkcijos institucinės kainos, pasiūlytos Žemės ūkio ir žuvininkystės generaliniame direktorate (daugumai produkcijos rūšių ūkiniai metai prasideda
balandžio-gegužės mėnesiais, nuo tada ir kainos įsigalioja);

– Patvirtinama Komisijos metinė veiklos programa. Ši procedūra prasideda spalio mėnesį ir dėl programos diskutuojama kartu su Taryba ir Europos Parlamentu.

6.5. Komisijos narių (komisarų) kabinetai

Akademinėje literatūroje mažai nagrinėtą, bet labai svarbų darbą Komisijoje atlieka Komisijos narių kabinetų darbuotojai. Jie nepriklauso Komisijos tarnyboms ir yra tiesiogiai pavaldūs bei atsakingi juos į darbą priėmusiam Komisijos nariui.

Nors formaliai į darbą Komisijos narių kabinetų personalą skiria Komisijos pirmininkas, bet pasirenka juos patys Komisijos nariai. Komisijos narių kabinetų personalas betarpiškai vykdo savo kabineto vadovo pavedimus. Kai Komisijos narys baigia kadenciją, jo kabineto darbuotojai automatiškai yra atleidžiami iš darbo.

Ankstesnėse nei R.Prodi Komisijose, Komisijos nario kabinetui priklausė 6-7 A funkcinės grupės pareigūnai ir panašus kiekis pagalbinio personalo. Išimtį sudarė Komisijos pirmininko kabineto personalas, kurio buvo dvigubai daugiau nei eilinių Komisijos narių kabineto darbuotojų. Ankstesnėse nei R.Prodi Komisijose iš ES biudžeto lėšų buvo išlaikoma apie 300 Komisijos narių kabinetų darbuotojų.142

R.Prodi, manydamas, jog kabinetų tarnybos įgyja per didelę įtaką Komisijos sistemoje, inicijavo šių darbuotojų kiekio sumažinimą. Pagal naujas kabinetų tarnybų formavimo taisykles, kurias patvirtino darbą pradedanti dabartinė Komisija yra numatyta, kad Komisijos pirmininko kabinete dirbs tik 9 A funkcinės grupės valdininkai. Be jų, Komisijos pirmininko kabinete yra numatyta ir 15 pagalbinio personalo narių, iš kurių ne daugiau 3 gali būti B funkcinės grupės valdininkai.

Visiems kitiems Komisijos nariams yra numatyta po 6 A funkcinės grupės kabineto darbuotojus ir po 10 pagalbinio personalo, iš kurių ne mažiau 2 turi būti B funkcinės grupės valdininkai.143

Iki R.Prodžio Komisijos, dauguma kabineto narių buvo tos pačios valstybės narės atstovai, kaip ir kabineto sudėtį formuojantis Komisijos narys. Buvo reikalaujama, kad tik vienas funkcinės grupės valdininkas būtų kitos valstybės narės pilietis nei pats Komisijos narys.

R.Prodi Komisijos paruoštose ir patvirtintose kabinetų darbuotojų komplektavimo taisyklėse yra numatyta, kad kiekvieno kabineto darbuotojai būtų parenkami mažiausiai iš 3 valstybių narių, o kabineto vadovo pavaduotojas būtų kitos valstybės narės atstovas nei yra pats Komisijos narys.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2457 žodžiai iš 8103 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.