Etika ir korupcija xxi a pietų afrikos pavyzdys
5 (100%) 1 vote

Etika ir korupcija xxi a pietų afrikos pavyzdys

Turinys:

Įvadas – 2 psl.

Pietų Afrikos valstybė: istorija ir dabartis – 4 psl.

Korupcija Pietų Afrikoje – 5 psl.

Kovos su korupcija strategijos – 10 psl.

Išvados – 19 psl.

Literatūros šaltiniai – 20 psl.

ĮVADAS:

Nei vienoje visuomenėje nerasime jos narių elgesio taisyklių kodekso. Tokiame kodekse turėtų atsispindėti visos, toje visuomenėje egzistuojančios moralinės ir etinės normos. Dėja to padaryti neįmanoma, todėl bandoma įtvirtinti bent dalies visuomenės narių, dažniausiai priskiriamų tam tikrai profesijai, elgesio normas. Tokių kodeksų sudaymas turėtų apsaugoti likusios visuomenės narių dalies interesus. Kuo reikšmingesnės užimamos pareigos, tuo labiau juntamos netinkamo elgesio pasekmės. Valdžios atstovų, policijos pareigūnų, valstybės tanautojų bei kitų valdžios institucijų darbuotojų etikos pažeidimai tiesiogiai/netiesiogiai juntami visiems šalies gyventojams.

Esant korumpuotai visuomenei, tokių kodeksų, taisyklių nebuvimas ir jokių sankcijų netaikymas suteikia darbuotojams teisę elgtis visiškai laisvai ir siekti savų interesų. Tokiu asmenys, tarnaujantys visuomenės interesams veikia korupuotai, kaip ir pati visuomenė.

Kovos su korupcija svarba šių dienų demokratinėse valstybėse abejonių nebekelia. Tai greičiau būtinybė, siekiant užtikrinti nuoseklų valstybės vystimąsi ir puoselėti pagrindinę valdžios funciją – tarnavimą viešiesiems interesams. . Lot. Corruptio – gadinimas; papirkimas . Korupcijos žala neišmatuojama. Ji griauna visuomenines moralines normas, stabdo ekonominį šalies vystymąsi, užkerta kelią demokratinių procesų pėtrai, daro neigiamą poveikį tarptautiniam bendradarbiavimui. Anksčiau aptinkama tik nacionaliniu lygiu, dabar su tuo susiduriama priimant tarptautinius sprendimus. Korupcija įgauna globalinį mąstą.

To pasekoje, pastebimas didžiulis tarptautinės bendruomenės susidomėjimas šiuo klausimu. Tarptautinės organizacijos priima kovos su korupcija strategijas, veiksmų planus, kurių paskirtis padėti korupcijos alinamoms valstybėms. Europos Sąjunga, Jungtinės Tautos, Pasaulio Bankas deda dideles pastangas bandydamos suteikti tinkamą pagalbą savo narėms bei partnerėms. Tačiau savaime suprantama, kad visam šiam procesui reikalinga pačių šalių iniciatyva.

Darbe nagrinėjamas Pietų Afrikos atvejis. Ši šalis pasirinkta kaip atkakli kovotoja su korupcija. Nuo pat apartheido rėžimo pabaigos visomis pastangomis siekianti tapti pavyzdine demokratijos siekėja. Tokios šalies pastangos jau susilaukė tarptautinio įvertinimo. 2006 m. Transperancy International „Korupcijos suvokimo indekso“ duomenimis Pietų Afrika užima 51 vietą, penkiais laipteliais aukščiau (46) yra Lietuva. Tai dar vienas veiksnių, paskatinusių pasirinkti Pietų Afrikos valstybę. Nors įsikurusios skirtinguose žemynuose, abi valstybės turi didelių ambicijų – įveikti „jaunom demokratijos“ valstybės kylančius sunkumus ir užtikrinti tvarų šalies vystymąsi. Atkakli kova su korupcija – vienas iš būdų tai padaryti.

Darbo tikslas – atskleisti Pietų Afrikos valstybės pasiekimus kovoje su korupcija užtikrinant demokratinių procesų šalyje vyksmą.

Uždaviniai:

1. bendrais bruožais pristatyi dabartinę šalies padėtį, bei jos susiformavimo aplinkybes,

2. apibūdinti Pietų Afrikos korupcinę situaciją (orientuojantis į valdžios ir viešąjį sektorių),

3. apžvelgti pagrindines priemones, taikomas kovoje su korupcija

PIETŲ AFRIKOS VALSTYBĖ:

Pietų Afrika yra besivystanti valstybė, turinti 45,3 mln. gyventojų. Palaikanti gerus politinius, prekybos ir bendradarbiavimo santykius su Europos valstybėmis. Šalies BPD vienam gyventojui siekia 3200 JAV dolerių (≈8640 Lt). Diversifikuota šalies ekonomika yra 50 metų trukusio apartheido palikimas. Tačiau, nepaisant to, kad visi sektoriai prisideda prie šalies gerovės, pastarųjų dvyliktos metų ekonomikos augimas gana lėtas. Šalis taip pat tenka kovoti su tokiomis problemomis kaip aukštas nedarbo lygis; didelis ŽIV/AIDS paplitimo laipsnis; prastas profesinis rengimas; vis dar neišspręstas žemės skirstymo klausimas bei didelis nusikalstamumas.

1994 m. balandį įvyko pirmieji laisvi rinkimai, kurie užbaigė apartheido rėžimą. Jų metu prezidentu buvo išrinktas Mandela. Antrųjų (1999 m.) ir trečiųjų (2004 m.) rinkimų metu piliečiai išreiškė savo pasitikėjimą Afrikos nacionaliniu kongresu (ANC), kuriam 2004 m. teko beveik 70% rinkėjų balsų. Mbeki dėkodamas rinkėjams už palaikymą tokius rezultatus apibūdino kaip praėjusių penkių metų darbo įvertinimą ir prižadėjo nenuvilti. (Pasak Tarptautinės rinkimų komisijos, rinkimai vyko sklandžiai, be stambesnių pažeidimų).

Pietų Afrika yra Pietinės Afrikos Muitinių sąjungos narė (SACU), taip pat Pietinės Afrikos vystymo bendruomenės (SADC) narė. Kaip Lomé konvencijos signatarė bei Kotonu susitarimo (Cotonou Agreement) dalyvė Pietų Afrika yra viena iš Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR/ACP). Ji teikė paramą SADC narėms derybose dėl Ekonominio bendradarbiavimo susitarimo (EPA). 2006 m. pradžioje SADC-EPA šalys pasiūlė Pietų Afrikai būti nuolatine derybų dalyve. 2002 m. Pietų Afrikai atiteko vadovaujantysis vaidmuo Afrikos Sąjungoje (AS). 2004 m. joje įsikūrė Pan Afrikos Parlamentas.

2005 m. Spalį Europos sąjungos
(ES) Komisija pateikė ES strategiją Afrikai: Europos ir Afrikos paktą Afrikos vystymuisi spartinti. Pagrindiniu tikslu įvardijamas JT tūkstantmečio plėtros tikslų (TPT/MDG) įgyvendinimas Afrikoje.

Geras ir veiksmingas valdymas apibūdinamas kaip viena esminių darnaus vystymosi sąlygų. Sveikintina Afrikos šalių iniciatyva šioje srityje. Sukurtas Afrikos tarpusavio vertinimo mechanizmas (ATVM), kurio padedamos šalys gali stebėti viena kitą ir drauge tobulėti. Kovoje su korupcija, pasisakoma už informacinės sklaidos viešajame sektoriuje gerinimą, kuris padeda užtikrinti institucijų veiklos skaidrumą. Akcentuojama parama pažeidžiamoms grupėms, ypač moterims, žmogaus teisių ir lygiųgalimybių apsaugos užtikrinimas.

Didyjį šuolį ES ir Afrikos santykiuose galima paaiškinti ES ir Pietų Afrikos santykiais. Dešimtmetį trunkantis demokratijos kūrimas Pietų Afrikai padėjo tapti viena pagrindinių ES partnerių Afrikos pietuose. Pietų Afrika yra pagrindinis veikėjas regionų integracijos procesuose bei būsimų Ekonominio bendradarbiavimo sutarčių iniciatorius. Jos vaidmuo svarbus žemyno mąstu: šalis yra viena aktyviasių AS ir Naujosios Afrikos partnerystės (NEPAD) varomųjų jėgų. Šalis aktyviai veikia Afrikos taikos ir saugumo palaikyme. Prezidentas Mbeki dalyvauja krizių ir konfliktų sprendime. Pietų Afrikos ginkluotosios pajėgos dislokuotos Taikos misijose Ruandoje, Kongo demokratinėje respublikoje, Darfure (Sudano teritorija).

ES, įvertinusi šalies indėlį tiek regioniniu, tiek pasauliniu mąstu, nutarė gilinti ir plėsti esamą bendradarbiavimą su Pietų Afrika paruošiant 2006 m. bendrą partnerystės strategiją.

KORUPCIJA PIETŲ AFRIKOJE:

Transperancy International „Korupcijos suvokimo indeksas 2006 m.” tyrimų duomenimis Pietų Afrika užima 51-ąją vietą iš 163 valstybių.

Vieta Valstybė/teritorija 2005 KSI* Patikimumo ribos** Naudoti tyrimai***

1 Suomija 9.6 9.4 – 9.7 7

1 Islandija 9.6 9.5 – 9.7 6

1 Naujoji Zelandija 9.6 9.4 – 9.6 746 Čekija 4.8 4.4 – 5.2 8

46 Kuveitas 4.8 4.0 – 5.4 5

46 Lietuva 4.8 4.2 – 5.6 6

51 Pietų Afrika 4.6 4.1 – 5.1 8

51 Tunisas 4.6 3.9 – 5.6 5

163 Haitis 1.8 1.7 – 1.8 3

Paaiškinimai

* KSI (Korupcijos suvokimo indeksas) – susideda iš verslininkų ir analitikų vertinimų dešimtbalėje sistemoje. Kai 10 balų skiriama už korupcijos valstybėje nebuvima (ang. Highly clean – visiškai švari) ir 0 balų už didelį korupcingumą (ang. Highly corrupt – labai korumpuota).

** Patikimumo ribos – pateikia galimą nuokrypiį dėl įvairaus KSI vertinimo. Tai priklauso nuo metodų, naudojamų šalyje atliekant vertinimus, tikslumo. Formaliai, KSI nuokrypis yra 5%.

*** Naudoti tyrimai – tyrimų skaičius, kurie buvo naudoti šalies įvertinimo metu. Buvo remtasi 16 tyrimų (apklausų) ir ekspertų įvertinimais. Minimalus skaičius, kad šalis būtų įtraukta į KSI skaičiavimą – 3.

Tik nustačius ir aiškiai apibrėžus korupcijos priežastis, galima bandyti išskirti efektyvias antikorupcines strategijas. Tai ypač svarbu siekiant užkirsti kelią bet kokioms korupcijos apraiškoms.

Remiantis viešojo pasirinkimo teorija, korupcija kyla iš klientistinių santykių tarp verslininų, paprastų piliečių, politikų ir valstybės tarnautojų, kurie matomi kaip savo naudos siekėjai. Šiuo atveju esminėmis antikorupcinėmis priemonėmis įvardijamos ekonominės reformos ir valstybinio aparato mažinimas.

Johnston’as, nurodo keturias, įsišaknijusios korupcijos apraiškas :

• Žema politinė kompetencija

• Žemas ekonomikos augimas

• Silpna pilietinė visuomenė

• Valstybinių antikorupcinių mechanizmų nebuvimas.

Tuo tarpu visuomenės, remiančios viešąsias laisves, turinčios atskaitingą vyriausybę, plačias ekonomines galimybes bei struktūrizuotą politinį aparatą gali pasigirti santykinai mažu korupcijos laipsniu. Daugiausia šį apibūdinimą atitinka vakarų valstybės.

Vertėtų paminėti keletą aplinkybių, kurios sąlygoja korupcijos augimą Pietų Afrikoje:

• Dėl staigaus vystymosi ir modernizacijos keičiasi vertybės, iš naujo pasiskirsto galios ir gerovės šaltiniai, plečiasi vyriausybė.

• Trūksta socialinės stratifikacijos, klasinės poliarizacijos, feodalizmo tendencijų, kurios lemia normuotos ir sankcijonuotos sistemos kūrimą, taip sumažindamos tikimybę atsirasti korpupcingumui.

• Korupcijos prigimtį lemia santykis tarp politinių ir ekonominių galimybių šalyje. Jei pirmosios yra svaresnės už antrąsias, žmonės tampa politikais tik iš finansinių paskatų. Tai veda prie dar didesnio korupcijos laipsnio.

• Korupciją skatina šalyje duominojantis užsienio verslas.

• Partijų išsivystimas yra atvirkščiai proporcingas korupcijos paplitimo laipsniui.

Tarp pagrindinių korpucijos priežasčių minimi prasti valdžios pareigūnų atlyginimai, kurie verčia ieškoti papildomo uždarbio imant kyšius ar gaunant tam tikras paslaugas; metami kaltinimai demokratinei sistemai, kuri taip pat skatina biurokratijos plitimą šalyje; privatizacijos procesai.

Pagrindine priežastimi, lemiančia korupciją Pietų Afrikoje, įvardijamas moralės ir etikos normų nuosmukis, kuris formuoja tokias savybes kaip gobšumas ir savo asmeninės materialinės naudos siekimas. Įtaką daro soialinė-ekonominė šalies situacija: skurdas, nedarbas.
dar juntamas apartheido palikimas, problemų kelia ir politinio aparato transformavimo procesai. Valdžios skaidrumą menkina patikrinimų, ataskaitų teikimo trūkumas – jį ekspertai nurodo kaip pagrindinį valdžios korupcingumą skatinantį elementą.

Huberts’o atlikto tyimo metu iš 20 socialinių, ekonominių, politinių, organizacinių bei individualių faktorių, turinčiais didžiauią įtaką korupcijai išskirti šie: asmeninės valstybės tarnautojų ir politikų vertybės (91%); kontrolės, priežiūros ir audito trūkumas (89%); stipri sąsaja tarp privatsaus sektoriau, politikų ir valstybės (88%); vadovaujančiųjų ištikimybės (atsidavimo) trūkumas, rodantis blogą pavyzdį kitiems (84%); Prastas organizavimas ir vadovavimas (84%); Vertybės ir normos, sietinos su vyriausybe, valdžios pareigūnais ir organizacijomis (83%); Didėjanti organizuoto nusikalstamumo galia (82%); Viešojo sektoriaus kultūra – vertybės bei normos (82%).

Tampa akivaizdu, kad vien techninių metodų taikymo nepakanka. Siekiant reformuoti viešąjį sektorių esminiai pokyčiai turi apimti piliečius nuo mažų dienų, formuojant jų moralines ir etines vertybes, korios puoselėjamos šalies konstitucijoje.

Jungtinių tautų stalas ekonominiams ir socialiniams santykiams (UNDESA) atliko viešojo sektoriaus etikos tyrimą, kurio duomenimis Pietų Afrikos valstybės tarnautojų užmokestis gerokai viršija Pietinės Afrikos regione vyraujantį užmokestį. Atlyginimų dydis kinta nuo 4964 iki 60273 JAV dolerių, tuo puikiai konkuruoja su atlyginimais privačiame sektoriuje.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 1614 žodžiai iš 4913 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.