Etikos kodeksas
5 (100%) 1 vote

Etikos kodeksas

TEMA: „N ĮMONĖS ETIKOS KODEKSAS“

Darbo apimtis 20-30 puslapių (atspausdintų spausdintuvu). Namų darbo informacija privalo remtis nuorodomis į konkretaus literatūros šaltinių puslapius. Naudota literatūra pateikiama darbo pabaigoje. Darbą apipavidalinti pagal KTU raštvedybos reikalavimus.

Darbo dalys:

1. Užduotis (pridedama)

2. Turinys

3. Įvadas (jame trumpai aprašomas darbo tikslas ir pateikiama kiekvienos dalies esminė santrauka: Nurodoma, kiek puslapių apima šis darbas, kiek yra iliustracijų, kiek panaudota literatūros šaltinių ir kt.)

4. Etikos kodekso struktūra:

4.1. Įvadinis žodis

4.2. Santykiai su vadovybe

4.3. Darbuotojai

4.4. Dalyvavimas

4.5. Interesų konfliktai

4.6. Politikos ir procedūros

4.7. Veikos įvertinimo formos

4.8. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų

4.9. Etiketo reikalavimai

4.10. Konfidencialumas

4.11. Informavimas

4.12. Dokumentavimas

4.13. Dovanos, kyšiai

4.14. Santykiai su vartotojais

4.15. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais

4.16. Saugumas

4.17. Santykiai su konkurentais

4.18. Santykiai su valdžia

4.19. Santykiai su bendruomene, kaimynais

4.20. Viešieji santykiai

5. Išvados

6. Literatūros sąrašas

Rekomenduojama literatūra:

1. V. Misevičius. Bendravimo etikos ir organizavimo pradmenys. – Kaunas, Smaltija, 2002. – 208 p.

2. D. Rutkauskienė ir kt.Windows aplinka ir raštvedyba.–Kaunas, Technologija. 1996. – 358p.

3. V. Baršauskienė. Studijų darbų parengimo tvarka. – Kaunas, Technologija. 2002

4. Interneto puslapiai ir kiti šaltiniai

5. Vanderbilt A. Viskas apie etiketą. – Vilnius: Melsva, Algarvė, 2000. – 684 p.

6. Vasiljevienė N. Verslo etika ir elgesio kodeksas. – Kaunas: Naujasis lankas, 200. – 470 p.

7. Vyšniauskienė D., Kundrotas V. Verslo etika. – Kaunas: Technologija, 1999. – 261 p.

Paruošė KTU Vadybos katedros dėst. Lina Girdauskienė

tel.300571

Turinys

Įvadas ……………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1. Įmonės „Trustworthy“ etikos kodeksas …………………………………………………………………………… 5

1.1. Įvadinis žodis ………………………………………………………………………………………………………….. 5

1.2. Santykiai su vadovybe ……………………………………………………………………………………………… 6

1.3. Darbuotojai …………………………………………………………………………………………………………….. 7

1.4. Dalyvavimas …………………………………………………………………………………………………………… 8

1.5. Interesų konfliktai …………………………………………………………………………………………………… 8

1.6. Politikos ir procedūros ……………………………………………………………………………………………… 9

1.7. Veikos įvertinimo formos …………………………………………………………………………………………. 10

1.8. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų ………………………………………………………………… 10

1.9. Etiketo reikalavimai ………………………………………………………………………………………………… 11

1.10. Konfidencialumas …………………………………………………………………………………………………. 11

1.11. Informavimas ………………………………………………………………………………………………………… 11

1.12. Dokumentavimas …………………………………………………………………………………………………… 12

1.13. Dovanos, kyšiai …………………………………………………………………………………………………….. 12

1.14. Santykiai su klientais ……………………………………………………………………………………………… 13

1.15. Santykiai su kreditoriais ir tiekėjais …………………………………………………………………………. 14

1.16. Saugumas …………………………………………………………………………………………………………….. 14

1.17. Santykiai su konkurentais ……………………………………………………………………………………….. 15

1.18. Santykiai su valdžia ……………………………………………………………………………………………….. 15

1.19. Santykiai su visuomene, kaimynais…………………………………………………………………………… 15

1.20. Viešieji santykiai …………………………………………………………………………………………………… 16

Išvados ……………………………………………………………………………………………………………………………… 18

Literatūros sąrašas …………………………………………………………………………………………………………….. 19

Įvadas

Šiuo metu, kai
verslo veiklos sričių yra gana daug, o toje srityje veikia ne viena, o keliolika konkuruojančių įmonių, tampa ypač aktualu verslą tvarkyti etiškais pagrindais. Kadangi, etiškais pagrindais pagrįsta veikla, didina visuomenės pasitikėjimą, padeda palaikyti gerus santykius su vyriausybe, verslo partneriais, vartotojais, visuomene, leidžia išvengti vis didėjančio vyriausybės reguliavimo, užsiimti sąžininga konkurencine veikla, spręsti kokybės problemas, be to, padeda susikurti ir išsaugoti gerą įmonės įvaizdį bei ugdyti įmonės kultūrą – pirmąjį žingsnį link sėkmės ir progresavimo.

Pagrindiniu sprendimu, kaip pagrįsti įmonės veiklą etiškais principais, yra laikomas įmonės etikos kodeksas, kuriame reglamentuojami įmonės darbuotojų santykiai su vadovybe, vartotojais, kreditoriais, tiekėjais, vyriausybe, visuomene bei konkurentais, apibrėžiamos elgesio taisyklės ir skatinimas jų laikytis.

Šiame darbe pateikiamas įsivaizduojamos įmonės „Trustworthy“ etikos kodeksas.

Įmonė „Trustworthy“ turi salonų tinklą, teikiantį rinkai mobiliuosius telefonus ir jų priedus bei turinti savo telefonų tinklą.

Įmonės „Trustworthy“ etikos kodekso įvadiniame žodyje pateikiamos įmonės vizija ir misija, vertybės, etikos kodekso svarba ir adresatas. Apibrėžiami vadovybės ir darbuotojų santykiai, darbuotojų etikos ir organizacijos įsipareigojimai dirbantiesiems, išsakomas darbuotojų dalyvavimas bei galimybės pasireikšti tobulinant įmonę, atsakomybės ir įsipareigojimų paskirstymas, santykiai su kolegomis bei išorine aplinka, t.y. su vartotojais, kreditoriais, tiekėjais, valdžia, bendruomene, kaimynais, konkurentais, pateikiama interesų konfliktų sąvoka, atvejai bei jų sprendimo būdai, elgesio, normos bei jų kontrolės būdai, informacijos konfidencialumas, įmonės požiūris į dovanas ir kyšius jos nariams bei į naudojimąsi užimamomis pareigomis. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir apibendrinimai apie sukurtą įmonės etikos kodeksą.

Darbą sudaro 19 puslapių. Jį atliekant buvo panaudota 12 literatūros ir informacijos internete šaltinių bei medžiaga iš „Verslo etika ir bendravimo organizavimas“ paskaitų ir pratybų. Naudotų šaltinių darbo atlikimui sąrašas pateikiamas darbo pabaigoje.

Įmonės „Trustworthy“ etikos kodeksas

1.1. Įvadinis žodis

Įmonė „Trustworthy“ siekia savo veikloje vadovautis etikos principais, kad galėtų tikslingai, atsakingai ir produktyviai įsilieti į Lietuvos rinką ir vystyti ne tik jos, bet ir savo plėtrą, kad sugebėtų tai padaryti, laikantis aukštų etikos, garbės, sąžiningumo ir etiško elgesio standartų bei ugdant visuomenės pasitikėjimą jos teikiamomis paslaugomis. Kiekviena organizacija ar įmonė yra tikslus savo darbuotojų ir savo veiklos atspindys, todėl įmonė „Trustworthy“ kelia griežtus reikalavimus savo darbuotojų etikai, tinkamam elgesiui ir gyvenimo būdui. Kiekvienas įmonės „Trustworthy“ darbuotojas privalo suprasti, kad jo asmeninis elgesys gali turėti įtakos ir įmonės patikimumui bei reputacijai, todėl darbe ir ne darbo metu jis privalo elgtis deramai bei laikytis visuotinai pripažintų moralės normų.

Įmonė „Trustworthy“ savo veiklos etiką grindžia šiomis pagrindinėmis vertybėmis ir principais:

· Teisėtumas – mes norime, kad mūsų įmonės veikla būtų pagrįsta ne tik vidaus taisyklėmis, tačiau ir neprieštarautų Lietuvos Respublikoje galiojantiems įstatymams, Lietuvos Respublikos konstitucijai bei žmogaus asmeninėms teisėms. Norime, kad mūsų veikla būtų teisėta.

· „Patys geriausi“ – mes ieškome ir į darbą priimame tik pačius geriausius, savo veiklos sritį išmanančius ir mokančius dirbti žmones, kuriuos skatiname ir apdovanojame už sąžiningai ir gerai atliktą darbą, tobulėjimą ir greitą mokymąsi.

· Atvirumas ir skaidrumas – siekiame, kad mūsų veikla būtų aiški ir atvira ne tik įmonės vadovams ar jos darbuotojams, tačiau ir prieinama visuomenei.

· Orientacija į klientą – siekiama, kad visa įmonės veikla būtų orientuota ir pasiekiama įmonės klientams. Norime, kad kiekvienas klientas būtų visiškai patenkintas įmonės darbuotojais ir jos teikiamomis paslaugomis.

· Bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba – mūsų įmonę veda noras tobulėti ir mokytis, todėl kiekvienas jos darbuotojas yra linkęs bendradarbiauti ir padėti, dirbti vienoje komandoje ir dalintis savo žiniomis ir patirtimi su kitais.

· Profesionalumas ir lyderystė – įmonėje neslopinamas savo veiklos sferos geras išmanymas ir lyderystė. Mes kiekvienas gerai ir profesionaliai atliekame savo darbą, matydami tikslą ir stengiamės panaikinti bet kokias kelyje iškilusias kliūtis.

· Kokybės ir pergalės siekis – mūsų siekimas būti geriausiais yra grindžiamas geru ir kokybiškai atliktu darbu bei noru dar labiau tobulėti ir tobulinti savo produkciją, paslaugas bei jų kokybę. Pakilę vienu sėkmės laipteliu į viršų, mes siekiame pakilti dar ir dar kartą.

· Sąžiningumas ir atsakomybė – mūsų įmonėje visada stengiamasi elgtis sąžiningai ir į darbą žiūrėti atsakingai. Mes esame sąžiningi kolektyve ne tik vienas kito atžvilgiu, tačiau ir su klientais. Stengiamės savo veiklą kiekviename žingsnyje grįsti įstatymais, etikos kodeksu bei įmonės
„Trustworthy“ vertybėmis ir principais.

· Pagarba ir pasitikėjimas – mes pasitikime savo kolegomis, klientais, tiekėjais ir kitais asmenimis, kurie palaiko su mumis ryšius ir juos gerbiame. Mes elgiamės su jais vadovaudamiesi nuostata: „Elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad su tavim būtų elgiamasi“. Pasitikėjimas sukuria malonų ir teigiamą įmonės mikroklimatą, kuriame veikiant, gerėja ne tik darbo atlikimo kokybė, bet ir didėja noras dirbti.

Įmonės „Trustworthy“ etikos kodekso tikslas – nustatyti bendruosius etikos principus, kuriais visoje savo veikloje vadovaujasi telekomunikacijų įmonė „Trustworthy“ ir jo darbuotojai. Kodeksas atitinka etikos principus tiek, kiek jis neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Šis etikos kodeksas yra įvairių įmonės „Trustworthy“ veiklos sričių bei įmonės vidaus politikų, tvarkų ir taisyklių bei kitų vidaus teisės aktų, reglamentuojančių tikslesnį šio etikos kodekso įgyvendinimą, pagrindas.

Kodeksas pagrįstas įmonės „Trustworthy“ misija, vertybėmis, gera praktika ir žinojimu, kad gerą reputaciją sunku įgyti ir labai lengva prarasti. Visuomenė tikisi, kad mūsų telekomunikacijų įmonė, kaip įtakinga ir teigiamai vertinama institucija, visa savo veikla sieks kurti ir įtvirtinti pasitikėjimą bei tobulinti kiekvieną savo sritį.

Įmonės nuomone, nieko nėra tobula, todėl, manome, yra labai neetiška naudotis įstatymų bei šio etikos kodekso spragomis – tai, kas nėra draudžiama – nėra savaime ir leidžiama.

Kodekso turi laikytis kiekvienas ir visi įmonės darbuotojai. Vadovai taip pat negali pažeisti šio etikos kodekso ir neturi toleruoti netinkamą savo kolegų elgesį.

Kiekvienas asmuo, kuris nėra užtikrintas dėl savo veiksmų teisėtumo ir atitikimo įstatymams bei šiam kodeksui, turi kreiptis patarimo į savo tiesioginį vadovą.

1.2. Santykiai su vadovybe

Įmonėje „Trustworthy“ laikytis etikos kodekso įsipareigoja ne tik darbuotojai, bet ir vadovybė. Vadovybė turi:

1.2.1. pasirūpinti įmonėje palankiu darbui mikroklimatu ir sąlygomis;

1.2.2. gerbti kiekvieną įmonės darbuotoją, jo norus ir lūkesčius;

1.2.3. nediskriminuoti ir kitaip nepažeidinėti darbuotojų asmens teisių ir laisvių;

1.2.4. skatinti įmonės darbuotojų įsiliejimą į bendrą (komandinį) darbą;

1.2.5. išklausyti ir atsižvelgti į kiekvieno įmonės darbuotojo protingus pasiūlymus;

1.2.6. sudaryti palankias sąlygas darbuotojų troškimui tobulėti (kelti kvalifikaciją) ir kilti karjeros laiptais;

1.2.7. užtikrinti premijas ir kitokius paskatinimus, už greitai, kokybiškai ir sąžiningai atliktą darbą;

1.2.8. nepateisinti darbuotojų netinkamo elgesio ir šio kodekso nesilaikymo;

1.2.9. taikyti drausmines priemones nusižengusiems darbuotojams;

1.2.10. stengtis savo vadovavimą grįsti demokratiniais ir liberaliais principais.

1.3. Darbuotojai

Kiekvienas įmonės „Trustworthy“ darbuotojas privalo prisiminti, jog bet kokie jo veiksmai yra labai svarbūs ir lemiami įmonės veiklai, jos reputacijai ir geram įvaizdžiui. Todėl kiekvienas įmonės darbuotojas įsipareigoja:

1.3.1. dirbti garbingai ir sąžiningai;

1.3.2. visą savo veiklą orientuoti į klientą;

1.3.3. visada atsižvelgti į kliento norus ir lūkesčius;

1.3.4. siūlyti klientui tik tai, ko jis prašo, o ne tai, kas būtų darbuotojui palankiau;

1.3.5. elgtis etiškai, maloniai ir garbingai, bendraujant su klientais, tiekėjais, kolegomis, vadovais ir visuomene;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1545 žodžiai iš 5140 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.