Europa pirmaisiai pokario metais
5 (100%) 1 vote

Europa pirmaisiai pokario metais

EUROPA PIRMAISIAIS POKARIO METAIS

Paryžiaus taikos konferencija ir politiniai pasikeitimai Europoje

1918 kovo 3 Bresto taika

1918 lapkričio 11 Kopjeno paliaubos

1919 birželio 28 Versalio taika (Paryžiaus konferencijos pabaiga)

1920 Sevros taika su Turkija

1920 įkurta Tautų sąjunga, kurioje nuolatines vietas gavo JAV, DB, Prancūzija, Italija ir Japonija, vėliau SSRS ir Kinija

Tomas Vudras Vilsonas (1856 – 1924) – dvidešimt aštuntas JAV prezidentas.Inicijavo JAV įsikišimą į Pirmąjį Pasaulinį karą, atstovavo JAV Paryžiaus Taikos konferencijoje, parengė programą “14 punktų”.

Deividas Loidas Džordžas (1863 – 1945) – Anglijos premjeras

Žoržas Klemanso (1841 -1929) – Prancūzijos ministras pirmininkas. Pirmininkavo Paryžiaus Taikos konferencijoje.

Mustafa Kemalis (181 – 1938) – nacionalinio išsivadavimo sąjūdžio Turkijoje vadovas, pirmasis Turkijos respublikos prezidentas.

Po Pirmojo Pasaulinio karo susikūrė šios valstybės:

Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Suomija, Jugoslavija, Čekoslovakija, Austrija, Vengrija, Airija.

Bolševikų įsigalėjimas Rusijoje

1917 vasario 17 vasario buržuazinė revoliucija Rusijoje

1917 spalio 25 spalio bolševikinis perversmas Rusijoje

1918 “karinis komunizmas”

1918 komunų kūrimas

1918 bažnyčia atskirta nuo valstybės

Vladimiras Iljičius Leninas (Uljanovas) (1870 – 1924) – K.Markso mokymo pasiekėjas, spalio perversmo Rusijoje organizatorius.

Feliksas Dzeržinskis (1877 – 1926) – ČK įkūrėjas ir vadovas

Aleksandras Kolčiakas (1874 – 1920) – baltųjų armijos admirolas.Subūręs didelę armiją Sibire kovojo prieš bolševikus, tačiau pralaimėjo ir buvo sušaudytas

Aleksandras Denikinas ir Petras Vrangelis – baltųjų armijos generolai

Batiuška Mochno – pasipriešinimo bolševikams Ukrainoje vadas.

Levas Karsavinas (1882 – 1952) – Peterburgo Universiteto rektorius, filosofas, istorikas, dirbo Vilniaus Universitete

Raudonieji – Raudonoji Armija, bolševikų pasekiejai

Baltieji – caro karininkai, kovoję prieš bolševikus

Buožė – turtingi valstiečiai, dvarininkai ir pan.

Teroras – įbauginimo politika, politinių priešininkų sutriuškinimas prievartos metodais.

Unitarinė valstybė – valstybė, kurioje visa valdžia sukaupta centre, kuriam paklusnios vietinės valdžios.Visur galioja bendri įstatymai ir teisėtvarka.

1918 – 1920 pilietinis karas Rusijoje.Žuvo 12 mln. Žmonių

1921 Kronštato įgulos sukilimas

1921-1925 NEP’as

1922 gruodžio 31 įkurta SSRS

Lietuvos nepriklausomybės kovos

Lietuvos valstybės pagrindų sukūrimas 1918 – 1922 metais. Steigimasis seimas

S.Kairys – socialdemokratas

J.Vileišis, S.Narutavičius, M.Biržiška

A.Voldemaras – ministras pirmininkas

A.Smetona – Lietuvos Valstybės Tarybos Pirmininkas, pirmasis Lietuvos prezidentas

M.Šleževičius suformavo naują koalicinę Vyriausybę, kai Smetona ir Voldemaras išvyko iš Lietuvos

V.Kapsukas – komunistas atvykęs į Vilnių su revoliucine vyriausybe

Litbelas – bendra Lietuvos ir Baltarusijos valstybė, kurią norėjo sukurti bolševikai (?)

Ringeris fon der Golcas – generolas, vadovavęs vokiečių savanoriams

P.Bermontas-Avalovas – pulkininkas, vadovavęs rusų savanoriams buvusiems vokiečių belaisviams

Virgoličius – pulkininkas, vadovavęs rusų savanoriams buvusiems vokiečių belaisviams

POW – Polska organizacja wojskova (lenkų karinė organizacija)

J.Pilsudskis – Lenkijos valstybės viršininkas

L.Želigovskis – Lenkijos armijos generolas neva kariavęs ne pagal vyriausybės įsakymą ir nužygiavęs per Lietuva užkariaudamas visą Vilniaus kraštą, paskelbdamas naują valstybę, kuri vėliau prisijungė prie Lenkijos

P.Klimas, E.Galvanauskas , O.Milašius, M.Yčas ir Voldemaras nuvyko į Paryžiaus taikos konferencija

Povilas Lukšys – savanoris žuvo 1919 02 08 ties Kėdainiais mūšyje su R.A.

Antanas Juozapavičius – pėstininkų pulko vadas žuvo m. su R.A.

K.Škirpa – pirmasis Lietuvos savanoris karininkas

S.Butkus – pirmasis Lietuvos savanoris kareivis

TARPUKARIO DEMOKRATIJOS IR DIKTATŪROS

Stalininė diktatūra

Komunistų judėjimas ir Kominternas

Trockis, Zinovjevas, Kamenevas, Bucharinas – Lenino bendražygiai, represuoti Stalino

1932 – 1933 badas Rusijoje, Ukrainoje, Kaukaze. Mirė 4 mln. Valstiečių

G.Jagoda, N.Ježovas – Stalino parankiniai, jo represuoti

Berija – Stalino parankinis, pragyvenęs šeimininką

1937 – 1939 didysis ‘valymas’ partiniame aparate ir administraciniame aparate

1936 Stalino konstitucija

Industrializacija – pramonės plėtojimas (ypač sunkiosios), stambios mašininės technikos diegimas

Kolektyvizacija – kolektyvinių ūkių kūrimas

Totalitarizmas – neribota valstybinė valdžia, nepripažįstanti visuomenės kontrolės

Asmens kultas – perdėtas ko nors garbinimas

Buožė – turtingas valstietis

1919 steigiamasis kominterno kongresas

1943 kominternas paleistas kaip nereikalingas

Pasaulio ekonomikos raida tarpukario metais

Fašizmas. Fašistinė Italija

JAV: klestėjimas, krizė ir “naujasis kursas”

Didžioji Britanija ir Prancūzija tarpukario metais

1929 – 1933 Didžioji ekonominė krizė

1932 JAV prezidentas Ruzveltas

Etatizmas – valstybės ekonominė politika, propaguojanti aktyvų valstybės rinkos reguliavimą

Infliacija – pinigų nuvertėjimas

Anarchija – bevaldystė, valdžios nebuvimas, suirute

Dučė – fašistų vadas
Italijoje,diktatorius

Fašizmas – valstybės valdymas, paremtas vienos partijos diktatūra ir nacionalizmu

Rasistas – asmuo teigiantis, kad viena rasė pranašesnė už kitą

Importas – prekių įvežimas iš užsienio

Eksportas – prekių išvežimas į užsienį

Imigrantas – asmuo, atvykęs gyventi iš kitos valstybės

Emigrantas – asmuo, atvykęs gyventi iš kitos valstybės

Biudžetas – pajamų ir išlaidų sąmata tam tikram laikus; laiko sąnaudų planas

Tredjunionai – DB profesinės sąjungos

Gabrielis d’Anucijas (1863 – 1938) – rašytojas, fašizmo pradininkas, jam esant judėjimo vadovui paplito uniformą – juodi marškiniai ir auliniai batai, sveikinimas pakeliant ranką ir kitos tradicijos

Benitas Musolinis – fašistų vadas Italijoje (reikia papildymo)

Džokomas Mateotis – socialistas deputatas, parlamente apkaltinęs fašistus neteisėtais veiksmais per rinkimus, prievarta, politinių teisių pažeidimais

H.Huveris – JAV prezidentas

R.Puankarė – Prancūzijos premjeras

L.Bliumas – Prancūzijos premjeras

R.Makdonaldaas – DB premjeras

1922 10 29 – Musolinis tampa Italijos premjeru

1920 JAV sausas įstatymas. Panaikintas 1933

1919 01 Airija Dubline pasiskelbė nepriklausoma

1921 Anglija pripažino Airiją dominijos teisėmis

1918 – Anglija įveda visuotinę balsavimo teisę (ir moterims)

Vokietija 1919 -1932 metais. Veimaro Respublika

1918 lapkričio mėn. – Vokietijoje kilo revoliucija, išrinktas Nacionalinis susirinkimas, kuris priėmė naująją konstituciją ir paskelbė Vokietiją Veimaro respublika

Reichstagas – tiesiogiai renkami parlamento rūmai

Reichsratas – žemių atstovų sudaryti parlamento rūmai

Reichskancleris – parlamento vadovas, skiriamas prezidento

1919 sausis – ‘spartakininkų’ revoliucinis bandymas

1920 kovo 12 – monarchistų perversmas, Berlyno valdymas

V.Kapas pasiskelbė kancleriu

G.Štrezemanas – naujosios vyriausybės vadovas, ištraukęs Vokietiją iš ekonominės krizės

Nacionalistai ir jų atėjimas į valdžią

1919 – susikūrė VNSDP (Vokietijos nacionalsocialistų darbininkų partija) vadovaujama A.Hitlerio

1920 – parengta partijos programa, kurios 25 punktas reikalavo : lygių tiesių vokiečių tautai, pripažinti vokiečių teises susijungti į “Didžiąją Vokietiją”, turėti kolonijų, uždrausti spekuliacija žeme, iš žydų atimti pilietybę, įstatymais kovoti prieš ‘politinio melo’ skelbimą per laikraščius.Savo idėjas nacistai rėmė natūralios atrankos dėsniais.

SA – smogikų būriai, kurių paskirtis – jėga ginti partijos reikalus

SS – Hitlerio asmeninė gvardija

1923 lapkritis – VNSDP suorganizavo ‘alaus pučią’ Bavarijoje

1933 sausio 30 prezidentas P.Hinderburgas pavedė Hitleriui suformuoti vyriausybę

1933 kovo 05 – Hitleris įsitvirtina valdžioje

1933 vasario 27 – naciai padegė reichstagą

Antisemitizmas – neapykanta, priešiškumas žydams

Demagogija – kalba, pagrįsta iškraipymu, siekiant populiarumo

Eksproprijacija – priverstinis nusavinimas

Gauleiteris – nacių partijos krašto, žemės vadovas

Hitlerjugentas – Hitleriui ištikima vaikų organizacija

Koalicija – politinių jėgų sąjunga

Masonai – religinis, etinis judėjimas, turintis uždaras organizacijas, paslaptingumo apeigas

Oratorius – žmogus, sakantis viešas kalbas

Pacifizmas – priešiškumas karams, taikos rėmimas

Trestas – vienos pramonės šakos įmonių sąjunga

Trečiasis reichas

1934 birželio 30 – ilgųjų peilių naktis

1936 kovas – naciai žiemė Reino zoną

1938 lapkričio 09-10 – krištolo naktis Vokietijoje

Gestapas – slaptoji policija

SD – valstybės saugumo tarnyba

Antidemokratiniai judėjimai Europoje. Pilietinis karas Ispanijoje

1931 pavasaris Ispanija paskelbta respublika

1933 korteso rinkimai

1936 liepa pilietinio karo pradžia Ispanijoje

Fransiskas Frankas (1892 – 1975) – generolas, vadovavęs fašistams Ispanijoje pilietinio karo metu, nors pats ir nesilaikė fašistinių pažiūrų. Pasibaigus pilietiniam karui įvedė savo diktatūra. Turėjo neapribotą valdžią (skyrė ministrus, valdininkus, karininkus ir vyskupus), tačiau valdžia nepyknaudžiavo. Sugebėjo išvengti Ispanijos dalyvavimo Antrajam Pasauliniam kare Vokietijos pusėje. Išplatė ekonominių ir socialinių santykių reguliavimą.

1939 balandžio 01 Pilietinio karo Ispanijoje pabaiga

Anarchizmas – 1. Valstybinės valdžios neigimas, taip pat politinės parlamentinės veiklos nepripažinimas. 2. Tvarkos ir drausmės nepripažinimas

Anarchosindikalizmas – darbininkų judėjimo srovė, teikianti pirmenybę profsąjungoms (sindikatams), o ne politinėm partijom. Anarchisindikalistų tikslas – panaikinti kapitalizmą bei valstybę ir sindikatų pagrindu sukurti socialinę visuomenę.

Antiklerikalizmas – nusistatymas prieš Bažnyčią ir dvasininkiją, kai kada virstantis siekimu visiškai sunaikinti

Kapituliacija – besąlygiškas pasidavimas

Vidurio ir Pietryčių Europa: tarp demokratijos ir diktatūros

Vidurio ir Pietryčių Europoje 4-ame dešimtmetyje visur išskyrus Čekija buvo įvestos diktatūros.

1918 lapkričio 11 Lenkija paskelbė nepriklausomybę

Juzefas Pilsudskis (1867 – 1935) – Lenkijos prezidentas ir vyriausiųjų ginkluotųjų pajėgų vadas. Planavo sudaryt Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lietuvos ir galbūt Latvijos konfederaciją, kuri būtų galėjusi atremti SSRS ir Vokietijos puolimus. Padaręs perversmą gavo autoritarinę valdžią

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1360 žodžiai iš 4462 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.