Europos parlamento ir tarybos direktyva dokumentas
5 (100%) 1 vote

Europos parlamento ir tarybos direktyva dokumentas

11213141

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2001/37/EEB

2001 m. birželio 5 d.

dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 ir 133 straipsnius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą ([1]),

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ([2]),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę ([3]),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos ([4]), remdamiesi 2001 m. balandžio 5 d. Taikinimo komiteto patvirtintu bendru tekstu,

kadangi:

(1) 1989 m. lapkričio 13 d. Tarybos direktyva 89/622/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako gaminių ženklinimą ir draudžiančių prekiauti tam tikromis oraliniam vartojimui skirto tabako rūšimis, suderinimo([5]), buvo iš esmės pakeista Direktyva 92/41/EEB([6]). Kadangi reikėtų priimti papildomus minėtos direktyvos, taip pat 1990 m. gegužės 17 d. Tarybos direktyvos 90/239/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su maksimaliu dervų kiekiu cigaretėse, suderinimo([7]) pakeitimus, dėl aiškumo reikėtų iš naujo suformuluoti minėtas direktyvas.

(2) Vis dėlto valstybių narių įstatymai ir kiti teisės aktai, taikomi tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, iš esmės skiriasi ir tai trukdo veikti vidaus rinkai.

(3) Šios kliūtys turėtų būti pašalintos ir dėl šios priežasties reikėtų suderinti tabako gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą reglamentuojančias taisykles, tuo pat metu paliekant valstybėms narėms galimybę tam tikromis sąlygomis įdiegti tokius reikalavimus, kokių, jų manymu, reikia asmenų sveikatos apsaugai garantuoti.

(4) Pagal Sutarties 95 straipsnio 3 dalį pagrindu turėtų būti imama aukšto lygio sveikatos, saugos, aplinkos ir vartotojų apsauga, ypač atsižvelgiant į visas mokslo faktais pagrįstas naujoves; atsižvelgiant į ypač kenksmingą tabako poveikį, sveikatos apsaugai šiame kontekste reikėtų suteikti prioritetą.

(5) Direktyva 90/239/EEB buvo nustatytas ir nuo 1992 m. gruodžio 31 d. įsigaliojo maksimalaus dervų kiekio cigaretėse, kuriomis prekiaujama valstybėse narėse, ribos. Dėl kancerogeninės dervų prigimties būtina toliau mažinti dervų kiekį cigaretėse.

(6) Direktyvoje 89/622/EEB nustatytas bendro pobūdžio įspėjimas, kuris turi būti spausdinamas ant kiekvieno visų tabako gaminių pakuotės vieneto, bei papildomi įspėjimai, taikomi tik cigaretėms, o nuo 1992 m. reikalavimas spausdinti papildomus įspėjimus pradėtas taikyti ir kitiems tabako gaminiams.

(7) Keletas valstybių narių nurodė, kad jei Bendrijos lygiu nebus priimtos priemonės, nustatančios maksimalų anglies monoksido kiekį cigaretėse, šias priemones jos priims nacionaliniu lygiu. Anglies monoksidą reglamentuojančių taisyklių skirtumai gali tapti prekybos kliūtimis ir trukdyti sklandžiam vidaus rinkos veikimui. Be to, įrodyta, kad cigaretėse susidarantis anglies mononksido kiekis yra pavojingas žmonių sveikatai ir gali skatinti širdies ir kitas ligas.

(8) Peržiūrint norminę bazę reikia įvertinti įrodymais paremtas pretenzijas, jog tabako gaminiai kuriami ir (arba) parduodami taip, kad „būtų mažinama rizika“, arba tabako gamintojų teigimą, kad kenksmingumas yra mažinamas.

(9) Tarp valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, ribojančių maksimalų nikotino kiekį cigaretėse, esama skirtumų. Tokie skirtumai gali tapti prekybos kliūtimis ir trukdyti sklandžiam vidaus rinkos veikimui. Valstybės narės ir mokslo institucijos iškėlė konkrečias visuomenės sveikatos problemas toje srityje, kuri jau tapo prioritetine svarbesnių Komisijos išnagrinėtų priemonių derinimo sritimi.

(10) Šios kliūtys turėtų būti atitinkamai pašalintos ir dėl šios priežasties cigarečių išleidimą į laisvą apyvartą, prekybą jomis ir gamybą turėtų reglamentuoti bendrosios taisyklės, nustatančios ne tik dervų, bet ir maksimalų nikotino bei anglies monoksido kiekį.

(11) Ši direktyva taip pat turės reikšmės iš Europos Bendrijos eksportuojamiems tabako gaminiams. Eksporto režimas yra bendros komercinės politikos dalis. Pagal Sutarties 152 straipsnio 1 dalį ir Europos Bendrijų Teisingumo Teismo precedentinę teisę sveikatos reikalavimai turi būti kitų Bendrijos politikos sričių sudedamoji dalis. Siekiant užtikrinti, kad nebūtų pakenkta vidaus rinkos nuostatoms, reikėtų priimti taisykles.

(12) Šios direktyvos nuostatos nepažeidžia Bendrijos teisės aktų, reglamentuojančių genetiškai modifikuotų organizmų naudojimą ir ženklinimą.

(13) Tabako gaminiams taikomi tarptautiniai standartai yra vienas iš Pasaulio sveikatos organizacijos Pagrindų konvencijos dėl tabako kontrolės rengimo derybų objektų.

(14) Nustatant dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekius cigaretėse reikėtų remtis ISO standartais 4387, 10315 ir 8454, kurie yra vieninteliai tarptautiniu mastu pripažinti standartai, suvokiant, kad skatinant tolesnį tyrimą ir technologijų plėtrą būtų sudarytos sąlygos sukurti ir taikyti tikslesnius ir patikimesnius minėtų kiekių nustatymo cigaretėse metodus bei sukurti kitiems tabako gaminiams taikomus metodus.

(15) Nėra tarptautiniu mastu patvirtintų standartų ar bandymų
cigarečių dūmų sudedamųjų dalių kiekiui nustatyti ir įvertinti, išskyrus dervas, nikotiną ir anglies monoksidą. Todėl, konsultuojantis su Tarptautine standartizacijos organizacija, būtina nustatyti tokių standartų rengimo tvarką.

(16) Direktyvoje 90/239/EEB, atsižvelgiant į konkrečias socialines ir ekonomines problemas, Graikijai buvo suteikta nukrypti leidžianti nuostata dėl nustatyto maksimalaus dervų kiekio įgyvendinimo termino. Minėta nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma nustatytą laikotarpį.

(17) Dervų, nikotino ir anglies monoksido didžiausio kiekio nustatymą eksportuojamose cigaretėse turėtų reglamentuoti pereinamojo laikotarpio susitarimai, kad būtų galima skirti daugiau laiko gaminio specifikacijoms pakeisti ir leisti įdiegti tarptautiniu mastu patvirtintus standartus.

(18) Reikėtų nustatyti su kitomis šios direktyvos nuostatomis susijusius pereinamuosius laikotarpius, kad būtų galima atlikti būtinas produkcijos modifikacijas ir baigti atsargas visų pirma kitų gaminių, ne cigarečių. Reikėtų leisti naudoti nenuimamas etiketes, kad būtų lengviau įdiegti šioje direktyvoje nustatytus ženklinimo reikalavimus.

(19) Valstybėse narėse ir toliau skirtingai pateikiami įspėjamieji užrašai ir skirtingai nurodomi kiekiai. Todėl vienos valstybės narės vartotojai gali būti geriau informuojami apie tabako gaminių keliamus pavojus nei kitos valstybės narės. Šie skirtumai yra nepriimtini ir gali sudaryti prekybos kliūtis bei trukdyti tabako gaminių vidaus rinkos veikimui, todėl juos reikėtų pašalinti. Dėl šios priežasties būtina įtvirtinti ir patikslinti esamus teisės aktus, kartu užtikrinant aukštą sveikatos apsaugos lygį.

(20) Reikėtų numatyti, kad tabako gaminių siuntos būtų ženklinamos taip, kad šiuos gaminius būtų galima susekti ir atlikti šios direktyvos reikalavimų laikymosi monitoringą.

(21) Pagal atitinkamas Bendrijos programas turėtų būti reguliariai vertinamos ir pateikiamos visuomenei tiesioginės ir netiesioginės aktyvaus ir pasyvaus tabako vartojimo socialinės bei ekonominės sąnaudos.

(22) Tabako gaminių gamybai naudojamos sudedamosios dalys ir priedai įvairiose valstybėse narėse skiriasi. Daugelyje valstybių narių nėra nei galiojančių teisės aktų, nei savanoriškų susitarimų dėl šių medžiagų. Keletas valstybių narių, kuriose yra tokių teisės aktų ar savanoriškų susitarimų, iš tabako gamintojų negauna jokios informacijos apie tokių sudedamųjų dalių ir priedų kiekius konkrečiuose tabako gaminiuose pagal jų prekės ženklą. Reikėtų imtis šioje srityje taikomų priemonių derinimo, dėl kurio būtų pasiektas didesnis skaidrumas.

(23) Dėl informacijos ir toksikologinių duomenų trūkumo atitinkamos valstybių narių institucijos negali jokiu prasmingu būdu vertinti tabako gaminių toksiškumo ir pavojų, kuriuos jie kelia vartotojų sveikatai. Tai nesiderina su Bendrijai keliamu įpareigojimu užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį.

(24) Valstybės narės turėtų turėti galimybę priimti griežtesnes tabako gaminiams taikomas taisykles, kurių, jų manymu, reikia visuomenės sveikatai apsaugoti nepažeidžiant šioje direktyvoje nustatytų taisyklių ir laikantis Sutarties nuostatų.

(25) Kol bus sudarytas 12 straipsnyje minimas bendrasis sudedamųjų dalių sąrašas, valstybės narės gali drausti naudoti sudedamąsias dalis, kurių poveikis gali padidinti įprantamąsias tabako gaminių savybes, kadangi tokių sudedamųjų dalių naudojimas gali pažeisti šioje direktyvoje nustatytas nikotino kiekio ribas.

(26) Įrodyta, kad tabako gaminiuose yra ir tie gaminiai išskiria daug kenksmingų medžiagų bei žinomų kancerogenų, kurie degdami kelia pavojų žmonių sveikatai. Pastaraisiais metais taip pat įrodyta, kad pasyvus rūkymas yra pavojingas, ypač negimusiems vaikams ir kūdikiams, ir kad dūmus įkvepiantiems žmonėms gali kilti kvėpavimo problemų arba jos gali pasidaryti dar opesnės. Be to, 80 % pradedančiųjų rūkyti Bendrijoje yra jaunesni nei 18 metų. Reikėtų užtikrinti kuo skaidresnės informacijos apie gaminį pateikimą garantuojant, kad bus deramai atsižvelgta į tabako gamintojų komercinės ir intelektinės nuosavybės teises.

(27) Tam tikrų užrašų, pvz., „mažai dervų“, „lengvos“, „ypatingai lengvos“, „švelnios“, pavadinimų, piešinių ir metaforinių ar kitų ženklų pateikimas ant tabako gaminio pakuotės gali suklaidinti vartotoją sudarydami įspūdį, kad tokie gaminiai yra mažiau pavojingi, ir nulemti vartojimo pokyčius. Įkvepiamų medžiagų kiekį nulemia ne tik tam tikrų medžiagų buvimas gaminyje prieš jo vartojimą, bet ir rūkančiojo elgsena bei polinkis. Pateikiamuose užrašuose tai neatsispindi, todėl gali būti pakenkta šioje direktyvoje nustatytiems ženklinimo reikalavimams. Siekiant užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą ir atsižvelgiant į siūlomų tarptautinių taisyklių pokyčius, reikėtų Bendrijos lygiu uždrausti pateikti tokius užrašus ir suteikti pakankamai laiko šiai taisyklei įdiegti.

(28) Direktyva 89/622/EEB buvo uždrausta valstybėse narėse prekiauti tam tikromis oraliniam vartojimui skirto tabako rūšimis. Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo akto 151 straipsniu Švedijos Karalystei buvo suteikta nukrypti leidžianti nuostata dėl minėtos direktyvos nuostatų taikymo.

(29) Dėl technikos ir mokslo
pažangos tabako gaminių srityje reikia reguliariai peržiūrėti ir iš naujo įvertinti šios direktyvos nuostatas ir jos taikymą valstybėse narėse. Dėl šios priežasties reikėtų numatyti tvarką, kurios laikydamasi Komisija rengtų reguliarius mokslo ir technikos duomenimis paremtus pranešimus. Tam tikrus duomenis būtina išnagrinėti ypač atidžiai.

(30) Nustatant maksimalius kiekius būtina apsvarstyti, ar, viena vertus, tikslinga vėliau sumažinti nustatytuosius kiekius, visų pirma išsiaiškinti, kaip, jei iš viso, šie kiekiai yra susiję bei, kita vertus, ar reikėtų parengti kitiems gaminiams, ne cigaretėms, pirmiausia sukamajam tabakui, taikomus šiuos dalykus reglamentuojančius standartus.

(31) Kitiems nei cigaretės tabako gaminiams būtina Bendrijos lygiu parengti standartus ir nustatymo metodikas, dėl šios priežasties reikėtų paprašyti Komisijos pateikti atitinkamus pasiūlymus.

(32) Būtina apsvarstyti galimybę sudaryti bendrąjį kitų sudedamųjų dalių, įskaitant priedus, sąrašą, o vėliau jį suderinti.

(33) Dėl tabako gaminių vidaus rinkos dydžio ir stiprėjančios tabako gamintojų tendencijos telkti visą Bendrijos gamybą vos keliose valstybių narių gamyklose, būtina ne nacionaliniu, o Bendrijos lygiu imtis norminių priemonių, kurios padėtų sklandžiai veikti tabako gaminių vidaus rinkai.

(34) Bendro žaliavinio tabako rinkos organizavimo funkcionavimas bus 2002 m. Komisijos pranešimo ([8]) Europos Parlamentui ir Tarybai objektas. Komisija nurodė, kad šiame pranešime bus taip pat išnagrinėtas visuomenės sveikatos klausimų, įskaitant šioje direktyvoje nustatytus standartus, įtraukimas į kitas Bendrijos politikos sritis, kaip numatyta Sutarties 152 straipsnyje.

(35) Taikant šią direktyvą reikėtų nustatyti terminus, kurie leistų, pirma, kuo veiksmingiau užbaigti Direktyva 90/239/EEB pradėtą pertvarkymo procesą ir, antra, vartotojams ir gamintojams prisitaikyti prie mažesnį dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekį turinčių gaminių.

(36) Šiai direktyvai įgyvendinti būtinas priemones reikėtų priimti pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką ([9]).

(37) Ši direktyva neturėtų pažeisti terminų, iki kurių valstybės narės turi į nacionalinės teisės aktus perkelti ir taikyti II priede išvardytas direktyvas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Tikslas

Šios direktyvos tikslas – suderinti valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius maksimalius dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekius cigaretėse, įspėjimus apie pavojų sveikatai ir kitą informaciją, pateiktiną ant kiekvieno tabako gaminių pakelio, bei tam tikras priemones, susijusias su tabako gaminių sudedamosiomis dalimis ir jų aprašymais, pagrindu imant aukštą sveikatos apsaugos lygį.

2 straipsnis

Sąvokos

Šioje direktyvoje:

1) „tabako gaminiai“ – tai, rūkyti, uostyti, čiulpti ar kramtyti skirti gaminiai, jeigu jie yra pagaminti iš, arba kuriuose yra genetiškai modifikuoto ar nemodifikuoto tabako;

2) „derva“ – tai grynas bevandenis nikotino neturintis dūmų kondensatas;

3) „nikotinas“ – tai nikotino alkaloidai;

4) „oraliniam vartojimui skirtas tabakas“ – tai visi vartoti per burną skirti gaminiai, išskyrus skirtus rūkyti ar kramtyti, pagaminti tik iš tabako arba kuriuose yra tabako, pateikiami kaip milteliai arba dalelės arba kaip bet kokie jų mišiniai, visų pirma maišeliais (porcijomis) arba akytuose maišeliuose, arba maisto produktus primenančiu pavidalu;

5) „sudedamoji dalis“ – tai bet kokia medžiaga ar bet kokia kita sudedamoji dalis, išskyrus tabako lapus ir kitas natūralias ar neapdorotas tabako augalo dalis, naudojamas tabako gaminiui gaminti ar ruošti ir išliekanti galutiniame gaminyje net ir pakitus formai, įskaitant popierių, filtrą, dažiklius ir rišiklius.

3 straipsnis

Cigaretės: maksimalus dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekis

1. Nuo 2004 m. sausio 1 d. į laisvą apyvartą valstybėse narėse išleidžiamose, parduodamose ar gaminamose cigaretėse esantys kiekiai turi neviršyti:

– 10 mg dervų vienoje cigaretėje,

– 1 mg nikotino vienoje cigaretėje,

– 10 mg anglies monoksido vienoje cigaretėje.

2. Nukrypstant nuo 1 dalyje nurodytos datos, Europos bendrijoje pagamintoms, tačiau iš jos eksportuojamoms cigaretėms valstybės narės šiame straipsnyje nustatytas kiekio ribas gali taikyti nuo 2005 m. sausio 1 d., tačiau bet kuriuo atveju šias ribas taikyti ne vėliau kaip iki 2007 m. sausio 1 d.

3. Graikijai kaip laikina nukrypti leidžianti nuostata nustatoma 1 dalyje nurodyto maksimalaus dervų kiekio jos teritorijoje gaminamoms ir parduodamoms cigaretėms taikymo data – 2007 m. sausio 1 d.

4 straipsnis

Nustatymo metodai

1. Dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekis cigaretėse nustatomas remiantis ISO standartais: 4387 – dervoms, 10315 – nikotinui ir 8454 – anglies monoksidui.

Ant pakelių nurodyto dervų ir nikotino kiekio tikslumas tikrinamas pagal ISO 8243 standartą.

2. 1 dalyje minėti bandymai yra atliekami arba patvirtinami bandymų laboratorijų, kurias tvirtina ir kontroliuoja kompetentingos valstybių narių institucijos.

Iki 2002 m. rugsėjo 30 d. ir kaskart, kai sąrašas pakeičiamas, valstybės narės nusiunčia Komisijai patvirtintų laboratorijų sąrašą, nurodydamos patvirtinimo
ir taikytus monitoringo metodus.

3. Valstybės narės taip pat gali reikalauti, kad tabako gamintojai ar importuotojai atliktų kitus bandymus, kurie gali būti nustatyti kompetentingų nacionalinių institucijų siekiant nustatyti kitų jų tabako gaminiuose esančių ar iš jų išsiskiriančių medžiagų kiekį pagal kiekvieną prekės ženklą ir pagal jų rūšis, bei įvertinti tų kitų medžiagų poveikį sveikatai, be kita ko, atsižvelgiant į priprantamumą prie jų. Valstybės narės gali taip pat reikalauti, kad tokie bandymai būtų atliekami arba patvirtinami patvirtintose bandymų laboratorijose, kaip nustatyta 2 dalyje.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 2350 žodžiai iš 4657 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.