Europos parlamento ir tarybos direktyva dokumentas
5 (100%) 1 vote

Europos parlamento ir tarybos direktyva dokumentas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2001/37/EEB

2001 m. birželio 5 d.

dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 ir 133 straipsnius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą ([1]),

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ([2]),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę ([3]),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos ([4]), remdamiesi 2001 m. balandžio 5 d. Taikinimo komiteto patvirtintu bendru tekstu,

kadangi:

(1) 1989 m. lapkričio 13 d. Tarybos direktyva 89/622/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako gaminių ženklinimą ir draudžiančių prekiauti tam tikromis oraliniam vartojimui skirto tabako rūšimis, suderinimo([5]), buvo iš esmės pakeista Direktyva 92/41/EEB([6]). Kadangi reikėtų priimti papildomus minėtos direktyvos, taip pat 1990 m. gegužės 17 d. Tarybos direktyvos 90/239/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su maksimaliu dervų kiekiu cigaretėse, suderinimo([7]) pakeitimus, dėl aiškumo reikėtų iš naujo suformuluoti minėtas direktyvas.

(2) Vis dėlto valstybių narių įstatymai ir kiti teisės aktai, taikomi tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, iš esmės skiriasi ir tai trukdo veikti vidaus rinkai.

(3) Šios kliūtys turėtų būti pašalintos ir dėl šios priežasties reikėtų suderinti tabako gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą reglamentuojančias taisykles, tuo pat metu paliekant valstybėms narėms galimybę tam tikromis sąlygomis įdiegti tokius reikalavimus, kokių, jų manymu, reikia asmenų sveikatos apsaugai garantuoti.

(4) Pagal Sutarties 95 straipsnio 3 dalį pagrindu turėtų būti imama aukšto lygio sveikatos, saugos, aplinkos ir vartotojų apsauga, ypač atsižvelgiant į visas mokslo faktais pagrįstas naujoves; atsižvelgiant į ypač kenksmingą tabako poveikį, sveikatos apsaugai šiame kontekste reikėtų suteikti prioritetą.

(5) Direktyva 90/239/EEB buvo nustatytas ir nuo 1992 m. gruodžio 31 d. įsigaliojo maksimalaus dervų kiekio cigaretėse, kuriomis prekiaujama valstybėse narėse, ribos. Dėl kancerogeninės dervų prigimties būtina toliau mažinti dervų kiekį cigaretėse.

(6) Direktyvoje 89/622/EEB nustatytas bendro pobūdžio įspėjimas, kuris turi būti spausdinamas ant kiekvieno visų tabako gaminių pakuotės vieneto, bei papildomi įspėjimai, taikomi tik cigaretėms, o nuo 1992 m. reikalavimas spausdinti papildomus įspėjimus pradėtas taikyti ir kitiems tabako gaminiams.

(7) Keletas valstybių narių nurodė, kad jei Bendrijos lygiu nebus priimtos priemonės, nustatančios maksimalų anglies monoksido kiekį cigaretėse, šias priemones jos priims nacionaliniu lygiu. Anglies monoksidą reglamentuojančių taisyklių skirtumai gali tapti prekybos kliūtimis ir trukdyti sklandžiam vidaus rinkos veikimui. Be to, įrodyta, kad cigaretėse susidarantis anglies mononksido kiekis yra pavojingas žmonių sveikatai ir gali skatinti širdies ir kitas ligas.

(8) Peržiūrint norminę bazę reikia įvertinti įrodymais paremtas pretenzijas, jog tabako gaminiai kuriami ir (arba) parduodami taip, kad „būtų mažinama rizika“, arba tabako gamintojų teigimą, kad kenksmingumas yra mažinamas.

(9) Tarp valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, ribojančių maksimalų nikotino kiekį cigaretėse, esama skirtumų. Tokie skirtumai gali tapti prekybos kliūtimis ir trukdyti sklandžiam vidaus rinkos veikimui. Valstybės narės ir mokslo institucijos iškėlė konkrečias visuomenės sveikatos problemas toje srityje, kuri jau tapo prioritetine svarbesnių Komisijos išnagrinėtų priemonių derinimo sritimi.

(10) Šios kliūtys turėtų būti atitinkamai pašalintos ir dėl šios priežasties cigarečių išleidimą į laisvą apyvartą, prekybą jomis ir gamybą turėtų reglamentuoti bendrosios taisyklės, nustatančios ne tik dervų, bet ir maksimalų nikotino bei anglies monoksido kiekį.

(11) Ši direktyva taip pat turės reikšmės iš Europos Bendrijos eksportuojamiems tabako gaminiams. Eksporto režimas yra bendros komercinės politikos dalis. Pagal Sutarties 152 straipsnio 1 dalį ir Europos Bendrijų Teisingumo Teismo precedentinę teisę sveikatos reikalavimai turi būti kitų Bendrijos politikos sričių sudedamoji dalis. Siekiant užtikrinti, kad nebūtų pakenkta vidaus rinkos nuostatoms, reikėtų priimti taisykles.

(12) Šios direktyvos nuostatos nepažeidžia Bendrijos teisės aktų, reglamentuojančių genetiškai modifikuotų organizmų naudojimą ir ženklinimą.

(13) Tabako gaminiams taikomi tarptautiniai standartai yra vienas iš Pasaulio sveikatos organizacijos Pagrindų konvencijos dėl tabako kontrolės rengimo derybų objektų.

(14) Nustatant dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekius cigaretėse reikėtų remtis ISO standartais 4387, 10315 ir 8454, kurie yra vieninteliai tarptautiniu mastu pripažinti standartai, suvokiant, kad skatinant tolesnį tyrimą ir technologijų plėtrą būtų sudarytos sąlygos sukurti ir taikyti tikslesnius ir patikimesnius minėtų kiekių nustatymo cigaretėse metodus bei sukurti kitiems tabako gaminiams taikomus metodus.

(15) Nėra tarptautiniu mastu patvirtintų standartų ar bandymų
cigarečių dūmų sudedamųjų dalių kiekiui nustatyti ir įvertinti, išskyrus dervas, nikotiną ir anglies monoksidą. Todėl, konsultuojantis su Tarptautine standartizacijos organizacija, būtina nustatyti tokių standartų rengimo tvarką.

(16) Direktyvoje 90/239/EEB, atsižvelgiant į konkrečias socialines ir ekonomines problemas, Graikijai buvo suteikta nukrypti leidžianti nuostata dėl nustatyto maksimalaus dervų kiekio įgyvendinimo termino. Minėta nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma nustatytą laikotarpį.

(17) Dervų, nikotino ir anglies monoksido didžiausio kiekio nustatymą eksportuojamose cigaretėse turėtų reglamentuoti pereinamojo laikotarpio susitarimai, kad būtų galima skirti daugiau laiko gaminio specifikacijoms pakeisti ir leisti įdiegti tarptautiniu mastu patvirtintus standartus.

(18) Reikėtų nustatyti su kitomis šios direktyvos nuostatomis susijusius pereinamuosius laikotarpius, kad būtų galima atlikti būtinas produkcijos modifikacijas ir baigti atsargas visų pirma kitų gaminių, ne cigarečių. Reikėtų leisti naudoti nenuimamas etiketes, kad būtų lengviau įdiegti šioje direktyvoje nustatytus ženklinimo reikalavimus.

(19) Valstybėse narėse ir toliau skirtingai pateikiami įspėjamieji užrašai ir skirtingai nurodomi kiekiai. Todėl vienos valstybės narės vartotojai gali būti geriau informuojami apie tabako gaminių keliamus pavojus nei kitos valstybės narės. Šie skirtumai yra nepriimtini ir gali sudaryti prekybos kliūtis bei trukdyti tabako gaminių vidaus rinkos veikimui, todėl juos reikėtų pašalinti. Dėl šios priežasties būtina įtvirtinti ir patikslinti esamus teisės aktus, kartu užtikrinant aukštą sveikatos apsaugos lygį.

(20) Reikėtų numatyti, kad tabako gaminių siuntos būtų ženklinamos taip, kad šiuos gaminius būtų galima susekti ir atlikti šios direktyvos reikalavimų laikymosi monitoringą.

(21) Pagal atitinkamas Bendrijos programas turėtų būti reguliariai vertinamos ir pateikiamos visuomenei tiesioginės ir netiesioginės aktyvaus ir pasyvaus tabako vartojimo socialinės bei ekonominės sąnaudos.

(22) Tabako gaminių gamybai naudojamos sudedamosios dalys ir priedai įvairiose valstybėse narėse skiriasi. Daugelyje valstybių narių nėra nei galiojančių teisės aktų, nei savanoriškų susitarimų dėl šių medžiagų. Keletas valstybių narių, kuriose yra tokių teisės aktų ar savanoriškų susitarimų, iš tabako gamintojų negauna jokios informacijos apie tokių sudedamųjų dalių ir priedų kiekius konkrečiuose tabako gaminiuose pagal jų prekės ženklą. Reikėtų imtis šioje srityje taikomų priemonių derinimo, dėl kurio būtų pasiektas didesnis skaidrumas.

(23) Dėl informacijos ir toksikologinių duomenų trūkumo atitinkamos valstybių narių institucijos negali jokiu prasmingu būdu vertinti tabako gaminių toksiškumo ir pavojų, kuriuos jie kelia vartotojų sveikatai. Tai nesiderina su Bendrijai keliamu įpareigojimu užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį.

(24) Valstybės narės turėtų turėti galimybę priimti griežtesnes tabako gaminiams taikomas taisykles, kurių, jų manymu, reikia visuomenės sveikatai apsaugoti nepažeidžiant šioje direktyvoje nustatytų taisyklių ir laikantis Sutarties nuostatų.

(25) Kol bus sudarytas 12 straipsnyje minimas bendrasis sudedamųjų dalių sąrašas, valstybės narės gali drausti naudoti sudedamąsias dalis, kurių poveikis gali padidinti įprantamąsias tabako gaminių savybes, kadangi tokių sudedamųjų dalių naudojimas gali pažeisti šioje direktyvoje nustatytas nikotino kiekio ribas.

(26) Įrodyta, kad tabako gaminiuose yra ir tie gaminiai išskiria daug kenksmingų medžiagų bei žinomų kancerogenų, kurie degdami kelia pavojų žmonių sveikatai. Pastaraisiais metais taip pat įrodyta, kad pasyvus rūkymas yra pavojingas, ypač negimusiems vaikams ir kūdikiams, ir kad dūmus įkvepiantiems žmonėms gali kilti kvėpavimo problemų arba jos gali pasidaryti dar opesnės. Be to, 80 % pradedančiųjų rūkyti Bendrijoje yra jaunesni nei 18 metų. Reikėtų užtikrinti kuo skaidresnės informacijos apie gaminį pateikimą garantuojant, kad bus deramai atsižvelgta į tabako gamintojų komercinės ir intelektinės nuosavybės teises.

(27) Tam tikrų užrašų, pvz., „mažai dervų“, „lengvos“, „ypatingai lengvos“, „švelnios“, pavadinimų, piešinių ir metaforinių ar kitų ženklų pateikimas ant tabako gaminio pakuotės gali suklaidinti vartotoją sudarydami įspūdį, kad tokie gaminiai yra mažiau pavojingi, ir nulemti vartojimo pokyčius. Įkvepiamų medžiagų kiekį nulemia ne tik tam tikrų medžiagų buvimas gaminyje prieš jo vartojimą, bet ir rūkančiojo elgsena bei polinkis. Pateikiamuose užrašuose tai neatsispindi, todėl gali būti pakenkta šioje direktyvoje nustatytiems ženklinimo reikalavimams. Siekiant užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą ir atsižvelgiant į siūlomų tarptautinių taisyklių pokyčius, reikėtų Bendrijos lygiu uždrausti pateikti tokius užrašus ir suteikti pakankamai laiko šiai taisyklei įdiegti.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1465 žodžiai iš 4649 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.