Finansai
5 (100%) 1 vote

Finansai

KAUNO KOLEGIJA

TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

VIEŠOJO MAITINIMO KATEDRA

Parengė: 3UV gr. studentė

Milda Mažeikaitė

Tikrino: Renata Džiugaitė

2003

KAUNAS

Turinys

Įvadas

Kiekvienai įmonei aktualu ir svarbu kiekvienų metų pabaigoje padaryti balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų finansinę analizę. Iš jos galime pamatyti, kas per metus sumažėjo, o kas padidėjo, kas lėmė turto sumašėjimą ar padidėjimą na ir žinoma, kas turėjo įtakos įmonės metų pelningumui ar patirtam nuostoliui. Tik išanalizavę ataskaitas įmonės gali koreguoti veiklą, turtą, gerinti t.y. taisyti rodiklius, kad būtų palankesni įmonės pelningumui. Žinoma jau visi pataisymai turi būti vykdomi tik sekančiais metais, jei nenorima didesnių nuostolių.

Finansinės analizės svarbu ir investuotojams, nes jie iš šių analizių sprendžia ar akcijas jiems prduoti ar ne. Todėl įmonė privalo dirbti sėkmingai, kad neštų pelną akcininkams, gyvuotų pati ir teiktų naudą vartotojams.

Aš pasirinkau studijuoti AB “Alita” finansines ataskaitas. Šiame darbe aš apskaičiuosiu vertikalią bei horizontalią balanso ir pelno (nuostolio) analizę. Taip pat apskaičiuosiu ir santykinius rodiklius, kurie parodo finansinių ataskaitų rodiklių santykį ar proporciją. Jie apima keturias pagrindines įmonės srytis.

1. Likvidumą

2. Mokumą

3. Pelningumą

4. Apyvartumą.

Nustatysiu ar per paskutinius 3 laikotarpius įmonės turtas pasdidėjo ar sumažėjo , o taip pat nustatysių ar įmonė uždirbo pelną ar patyrė nuostolį.

Įmonės istorija

AB „Alita” – viena iš Lietuvos alkoholinių gėrimų gamintojų lyderių. Įmonėje gaminamas natūralios fermentacijos putojantis vynuogių vynas, gazuoti alkoholiniai kokteiliai, sidras, vaisių ir vynuogių vynas, stiprieji gėrimai – degtinė, trauktinė, tautinis stiprusis grūdų gėrimas SAMANĖ, brendis ALITA, išpilstomi škotiški viskiai. AB „Alita” taip pat gamina koncentruotas obuolių sultis bei obuolių aromatą.

Įmonė labai rūpinasi gaminamos produkcijos kokybe. 1999 m. AB „Alita” išplėtojo ir įdiegė kokybės valdymo sistemą, atitinkančią tarptautinius ISO 9002 reikalavimus. Tų pačių metų rugpjūčio mėn. įmonė buvo sertifikuota ir įteiktas tarptautinis kokybės valdymo sertifikatas. 2002 metais įmonė buvo sertifikuota pagal ISO 9001:2000. Bendrovės vadovybės įsipareigojimai kokybės ir aplinkos apsaugos srityse išdėstyti dokumentuose „Kokybės politika” ir „Aplinkos apsaugos politika”. Įdiegta kokybės valdymo sistema leidžia užtikrinti nuolatinę gaminamos produkcijos kokybės kontrolę ir efektyviai aptarnauti vartotojus. Kokybės sertifikatas būtinas, eksportuojant įmonės produkciją į užsienį ir siekiant tarptautinio pripažinimo.

AB „Alita“ gėrimai eksportuoti į Daniją, Angliją, Vokietiją, JAV. 1999 metų pabaigoje pradėtas eksportas į Latviją. Bendrovė toliau intensyviai dirba tiek įsitvirtindama Latvijos rinkoje, tiek ieškodama eksporto galimybių kitose šalyse – Lenkijoje, Skandinavijoje, Japonijoje. Į pastarąją šalį 2001 metų pabaigoje išsiųstas pirmasis produkcijos konteineris. Koncentruotas obuolių sultis bei obuolių aromatą įmonė eksportuoja į Vokietiją, Lenkiją, Italiją ir kitas valstybes.

Įstatinio kapitalo struktūra

Įstatinis kapitalas 73.088.135 Lt

PVA 73.088.135 vnt.

Priv. VA —

Didžiausi akcininkai

LR Žemės ūkio ministerija 83,77 %

KONTAKTAS:

Adresas: Miškininkų g.17, 4580 Alytus

Telefono Nr.: + (370-35) 79243, 79653

Fakso Nr.: +(370-35) 79467

Interneto svetainė: www.alita.lt

Finansinė analizė

Horizontali ir vertikali balanso analizė

Horizontali analizė – tai kelių atsakaitinių laikotarpių finansinių pokyčių nustatymas.

Staripsnis Absoliutus

pakitimas Kitimo

tempas % Absoliutus

pakitimas Kitimo

tempas %Ilgalaikis turtas 1143229 1,81 -1048774 -1,63

I. Ilgalakis materialus turtas 1154773 1,89 -1204007 -1,93

II. Ilgalaikis finansinis turtas 0 0,00 147294 8,17

III. Po vienerių metų gautinos sumos 0 0,00 0 0,00

Trumpalaikis turtas 1725602 4,07 4901894 11,12

I. Atsargos ir nebaigros vykdyti sutartys 288869 0,94 -3929360 -12,72

II. Per vienerius metus gautinos sumos 624548 12,84 1376809 25,08

III. Investicijos ir terminuoti indėliai 0 0,00 12013444 100,00

IV. Gryni pinigai sąskaitoje 812185 11,79 -4558999 -59,18

Sukauptos pajamos ir ateinančių laik. sąn. 75551 14,37 -300964 -50,06

Turtas iš viso 2944382 2,78 3552156 3,26

Savininkų nuosavybė 2127969 2,27 2787541 2,90

I. Kapitalas 0 0,00 0 0,00

II. Akcijų priedai 0 0,00 0 0,00

III. Perkainojimo rezervas 0 0,00 0 0,00

IV. Rezervas 0 0,00 0 0,00

V. Nepaskirstytinas pelnas (nuostolis) 2127969 76,56 2787541 56,80

VI. Finansavimas (dotac. Ir subsid.) 0 0,00 0 0,00

VII. Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai 0 0,00 0 0,00

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 781017 6,48 813990 6,34

I. Po vienerių metų sumokėtos sumos 0 0,00 0 0,00

II. Per vienerius metus mokėtinos sumos 781017 6,48 813990 6,34

II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 0 0,00 0 0,00

II.2. Finansinės skolos 0 0,00 0 0,00

II.3. Prekybos skolos 1968176 61,97 -842225 -16,37

II.4. Avansu gautos sumos 390578 112,81 413550 56,13

II.5. Mokesčiai, atlyginimai ir soc.
I.6. Kt. Mokėt. sumos ir trump. įsipar. -2153375 -92,80 -116182 -69,53

Sukauptos sąn. ir atein. laik. pajamos 35396 70,55 -49375 -57,70

Kapitalas iš viso 2944382 2,78 3552156 3,26

Vertikali analizė – tai to paties ataskaitinio laikotarpio finansinių straipsnių dalies apskaičiavimas nuo pasirinkto bazinio straipsnio.

Staripsnis 2003 I 2003 II 2003 IIIIlgalaikis turtas 59,54 58,98 56,19

I. Ilgalakis materialus turtas 57,75 57,25 54,37

II. Ilgalaikis finansinis turtas 1,70 1,65 1,73

III. Po vienerių metų gautinos sumos 0,00 0,00 0,00

Trumpalaikis turtas 39,96 40,47 43,55

I. Atsargos ir nebaigros vykdyti sutartys 28,87 28,36 23,97

II. Per vienerius metus gautinos sumos 4,59 5,04 6,10

III. Investicijos ir terminuoti indėliai 0,00 0,00 10,68

IV. Gryni pinigai sąskaitoje 6,50 7,07 2,80

Sukauptos pajamos ir ateinančių laik. sąn. 0,50 0,55 0,27

Turtas iš viso 100,00 100,00 100,00

Savininkų nuosavybė 88,58 88,14 87,84

I. Kapitalas 68,95 67,09 64,97

II. Akcijų priedai 0,00 0,00 0,00

III. Perkainojimo rezervas 0,00 0,00 0,00

IV. Rezervas 17,01 16,55 16,03

V. Nepaskirstytinas pelnas (nuostolis) 2,62 4,50 6,84

VI. Finansavimas (dotac. Ir subsid.) 0,00 0,00 0,00

VII. Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai 0,00 0,00 0,00

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 11,37 11,78 12,13

I. Po vienerių metų sumokėtos sumos 0,00 0,00 0,00

II. Per vienerius metus mokėtinos sumos 11,37 11,78 12,13

II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 0,00 0,00 0,00

II.2. Finansinės skolos 0,00 0,00 0,00

II.3. Prekybos skolos 3,00 4,72 3,82

II.4. Avansu gautos sumos 0,33 0,68 1,02

II.5. Mokesčiai, atlyginimai ir soc. draud. 5,86 6,23 7,24

II.6. Kt. Mokėt. sumos ir trump. įsipar. 2,19 0,15 0,05

Sukauptos sąn. ir atein. laik. pajamos 0,05 0,08 0,03

Kapitalas iš viso 100,00 100,00 100,00

Atlikus horizontalią ir vertikalią balanso atskaitą galima pastebėti, kaip pasikeitė savininkų turtas per tris ketvirčius, o taip pat kaip pasikeitė nuosavybė ir įsipareigojimai.

Iš paskaičiuotų duomenų matome, kad įmonės turtas palaipsniui, kas laikotarpį vis didėjo. Didžiąją dalį įmonės turto sudaro ilgalaikis turtas jis I laikotarpyje sudarė 59,54%, II – 58,98, III – 56,19, tai nulėmė parduotas materialusis turtas. Įmonės ilgalaiks finansinis turtas nuo I iki II laikotarpio nekito ir sudarė 1,70% viso ilgalaikio turto, o III ketvirtyje jis padidėjo 8,17% ir sudarė 1,73% viso ilgalaikio turto. Trumalaikis turtas įmonėje didėjo tą nulėmė gynųjų pinigų sąskaitoje ir sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų didėjimas antrame ketvirtyje, o trečiame gražinamos pirkėjų skolos. Trečiame laikotarpyje įmonės grynųjų pinigų sumažėjo net 59,18%, taip pat dar sparčiai mažėjo įmonės sukauptos pajamos ir ateinančių laikotarpių pajamos 50,06%. Didžiąją dalį trumpalaikio turto įmonėje sudaro atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys, tai reiškia, kad įmonė yra sukaupusi daug atsargų, kurios sudarė 28,87%. II laikotarpyje atsargų kiekis nekito, tačiau trečiame jis krito ir sudarė 23,97% trumplaikio turto, sumažėjimas 12,72%. Trumpalaikis turtas nuo I iki III laikotarpio padidėjo 9%, o tuo tarpu ilgalaikis turtas sumažėjo 6%.

Šiuo metu Jūs matote 34% šio straipsnio.
Matomi 1040 žodžiai iš 3091 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.