Finansinės atskaitomybės sudėtis
5 (100%) 1 vote

Finansinės atskaitomybės sudėtis

Įvadas……………………………………………………………………………………………………………..3 Finansinės atskaitomybės samprata…………………………………………………………………….4

Pagrindinės sąvokos…………………………………………………………………………………..4 Pagrindiniai finansinės atskaitomybės reikalavimai……………………………………….4

Finansinių ataskaitų elementai…………………………………………………………………….6

Balansas………………………………………………………………………………………………………….8

Pagrindinės sąvokos…………………………………………………………………………………..8

Pagrindiniai reikalavimai balansui……………………………………………………………….8

Pelno (nuostolių) ataskaita…………………………………………………………………………………9

Pagrindinės sąvokos…………………………………………………………………………………..9

Pagrindiniai reikalavimai pelno (nuostolių) ataskaitai……………………………………9

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita………………………………………………………………….10

Pagrindinės sąvokos…………………………………………………………………………………10

Pagrindiniai reikalavimai nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitai………………………10

Pinigų srautų ataskaita…………………………………………………………………………………….11

Pagrindinės sąvokos…………………………………………………………………………………11

Pagrindiniai reikalavimai pinigų srautų ataskaitai………………………………………..12

Aiškinamasis raštas…………………………………………………………………………………………13

Pagrindinės sąvokos…………………………………………………………………………………13

Pagrindiniai reikalavimai aiškinamajam raštui…………………………………………….13

Praktinė užduotis……………………………………………………………………………………………15

Išvados………………………………………………………………………………………………………….16

Naudojama literatūra………………………………………………………………………………………17

Įvadas

Finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo tvarką, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų įvertinimo sudarant finansinę atskaitomybę taisykles nustato Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas.

Finansinė atskaitomybė – finansinių duomenų apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus bei jų aiškinimo periodinis parengimas nustatyta forma.

Finansinę atskaitomybę sudaro šios finansinės ataskaitos:

 Balansas;

 Pelno (nuostolių) ataskaita;

 Pinigų srautų ataskaita;

 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;

 Aiškinamasis raštas.

Finansinėje atskaitomybėje gali būti pateiktos pilnos balanso, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitos arba trumpos balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos.

Finansinė atskaitomybė turi būti sudaryta taip, kad tikrai ir teisingai parodytų įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas.

Tikslas: Išnagrinėti finansinės atskaitomybės sudėtį.

Uždaviniai:

1. Pateikti finansinės atskaitomybės sąvoką.

2. Panagrinėti Verslo apskaitos standartus:

 1 – Finansinė atskaitomybė.

 2 – Balansas.

 3 – Pelno (nuostolių) ataskaita.

 4 – Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

 5 – Pinigų srautų ataskaita.

 6 – Aiškinamasis raštas.

3. Pateikti finansinės atskaitomybės ataskaitų sąvokas.

4. Pateikti svarbiausias sąvokas, susijusias su finansinės atskaitomybės ataskaitomis.

5. Pateikti svarbiausius reikalavimus finansinės atskaitomybės ataskaitoms

6. Prieduose pateikti finansinės atskaitomybės ataskaitų pavyzdines formas.

Finansinės atskaitomybės samprata

Pagrindinės sąvokos

Finansinė atskaitomybė – finansinių duomenų apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus bei jų aiškinimo periodinis parengimas nustatyta forma.

Apskaitos politika – bendrieji apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti įmonės apskaitai tvarkyti ir finansinei atskaitomybei sudaryti bei pateikti.

Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, kurio finansinė atskaitomybė yra rengiama.

Įmonė – pelno siekiantis ūkio subjektas.

Metinė finansinė atskaitomybė – finansinė atskaitomybė, parengta apibendrinus įmonės finansinių metų duomenis.

Pajamos – ekonominės naudos padidėjimas, pasireiškiantis turto (arba jo vertės) padidėjimu per ataskaitinį laikotarpį arba įsipareigojimų sumažėjimu, dėl kurio padidėja nuosavas kapitalas, išskyrus papildomus savininkų įnašus.

Finansinės atskaitomybės tikslas – patenkinti informacijos vartotojų poreikius, gauti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus.

Pagrindiniai
finansinės atskaitomybės reikalavimai

 Finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija turi būti tarpusavyje susieta.

 Finansinė atskaitomybė turi suteikti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, veiklos rezultatus bei pinigų srautus.

 Duomenys metinėje finansinėje atskaitomybėje turi būti pateikti aiškiai ir suprantamai, kad informacijos vartotojai galėtų priimti tinkamus sprendimus.

 Finansinėje atskaitomybėje pateikiama informacija turi būti neutrali ir patikima.

 Draudžiami turto prirašymai, pajamų bei sąnaudų ar kitokie iškraipymai.

 Jei dėl apskaitos politikos pakeitimo ataskaitinio laikotarpio finansinės atskaitomybės rodiklių neįmanoma palyginti su praėjusių ataskaitinių laikotarpių rodikliais, informacija turi būti pateikiama 7-ojo verslo apskaitos standarto „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ nustatyta tvarka.

 Jei metinė finansinė atskaitomybė parengta nesilaikant Verslo apskaitos standartų, to priežastys turi būti išdėstytos aiškinamajame rašte. Nesilaikyti Verslo apskaitos standartų leidžiama tik tuo atveju, jeigu tai būtina, norint teisingai parodyti įmonės finansinę būklę ir jos veiklos rezultatus.

 Įmonės gali pačios spausdinti metinės finansinės atskaitomybės formas, praleisdamos straipsnius, kurie pagal Verslo apskaitos standartus nėra privalomi ir kurių sumos lygios nuliui. Privalomus straipsnius galima papildyti įterpiant papildomas eilutes, jei to reikia, siekiant teisingai parodyti įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus.

 Duomenys, pateikti metinėje finansinėje atskaitomybėje, turi būti sutvarkyti laikantis pasirinktos apskaitos politikos ir bendrųjų apskaitos principų.

Finansinė atskaitomybė turi būti aiškiai identifikuojama ir atskiriama nuo kitos informacijos, kurią skelbia įmonė. Verslo apskaitos standartai taikomi sudarant finansinę atskaitomybę, todėl labai svarbu, kad informacijos vartotojai galėtų atskirti pagal Verslo apskaitos standartus parengtą informaciją nuo kitos informacijos, kuri gali būti naudinga, bet rengiama vadovaujantis kitomis taisyklėmis.

Pateikiant finansinę atskaitomybę, kiekvienoje finansinės atskaitomybės ataskaitoje turi būti nurodyta:

 atskaitomybę pateikiančios įmonės pavadinimas, adresas ir kodas;

 ar tai atskiros įmonės, ar įmonių grupės finansinė atskaitomybė;

 finansinės atskaitomybės laikotarpis, paskutinės finansinių metų dienos data ir patvirtinimo data;

 finansinės atskaitomybės valiuta;

 finansinės atskaitomybės duomenų tikslumo lygis. Finansinės atskaitomybės informacija gali būti pateikiama litais ar tūkstančiais litų. Tūkstančiais litų informacija gali buti pateikiama tik tuo atveju, jei dėl to nebus prarandama svarbios informacijos.

Finansinėje atskaitomybėje gali būti pateiktos pilnos balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos ir pinigų srautų ataskaitos arba trumpos balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos. Metinę finansinę atskaitomybę trumpų balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų forma sudaro įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai finansinės atskaitomybės sudarymo dieną neviršija šių dydžių dvejus metus iš eilės, įskaitant ataskaitinius finansinius metus:

1. pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius metus – 7 mln. litų;

2. balanse nurodyto turto vertė – 5 mln. litų;

3. vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus – 10 žmonių.

Finansinėje atskaitomybėje pateikiama ši informacija:

 turtas;

 nuosavas kapitalas;

 įsipareigojimai;

 pajamos ir sąnaudos;

 pinigų srautai.

Pilną finansinę atskaitomybę sudaro:

 balansas (1 priedas);

 pelno (nuostolių) ataskaita (1 priedas) ;

 nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2 priedas);

 pinigų srautų ataskaita (3, 4 priedas);

 aiškinamasis raštas.

Trumpą finansinę atskaitomybę sudaro:

 balansas;

 pelno (nuostolių) ataskaita;

 nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;

 aiškinamasis raštas.

Finansinių ataskaitų elementai

Įmonėse vykdomos ūkinės operacijos ir įvykiai pagal jų ekonominę prasmę grupuojami į stambias grupes, kurios vadinamos finansinių ataskaitų elementais. Finansinių ataskaitų elementai naudojami įmonės finansinei būklei ir veiklos rezultatams įvertinti:

 balanse pateikiami elementai – turtas, įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas – apibūdina įmonės finansinę būklę;

 pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiami elementai – pajamos ir sąnaudos – naudojami veiklos rezultatams įvertinti.

Turtas – materialiosios, nematerialiosios ir finansinės vertybės, kurias valdo ir naudoja ir (arba) kuriomis disponuoja įmonė, ir kurias naudojant tikimasi gauti ekonominės naudos:

 turtas naudojamas teikti paslaugoms arba gaminti prekėms, kurias pardavus tikimasi gauti pinigų daugiau negu buvo išleista. Turtas gali teikti ekonominės naudos ne tik parduodant, bet ir keičiant jį į kitą turtą, perleidžiant įsipareigojimams padengti;

 turtas nebūtinai turi turėti fizinę formą (pavyzdžiui, patentai ir autorių teisės taip pat yra turtas, jei jis yra įmonės nuosavybė ir iš jo tikimasi gauti ekonominės naudos). Ekonominės naudos gavimas ne visada siejamas su nuosavybės
gali turėti ekonominės naudos ir iš turto, kuris nėra jos nuosavybė, tačiau ji juo disponuoja ir gauna to turto teikiamą naudą;

 turtas apskaitoje paprastai pripažįstamas tada, kai patiriamos išlaidos jam įsigyti. Tačiau būna atvejų, kai turtas pripažįstamas nepatyrus išlaidų (pavyzdžiui, nemokamai gautas turtas, vyriausybės dotacijų forma gautas turtas ir pan.). Turto apskaitos reikalavimus nustato verslo apskaitos standartai „Nematerialusis turtas“, „Ilgalaikis materialusis turtas“, „Finansinės priemonės“, „Atsargos“ ir kiti.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1215 žodžiai iš 3891 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.