Finansų ir kredito valdymo organizavimas
5 (100%) 1 vote

Finansų ir kredito valdymo organizavimas

1121

ĮVADAS

Paskutiniais dešimtmečiais Vakarų šalyse intensyviai plėtojamas finansų valdymo mokslas, nuolat tobulinamos finansų valdymo priemonės ir metodai, nes didėjančios konkurencijos sąlygomis rinkoje išlieka tos įmonės, kurios teikia visuomenei ne tik aukštos kokybės prekes, bet ir geba pagaminti jas mažiausiomis sąnaudomis.

Maksimalaus pelno siekiančios įmonės turėtų nuolat analizuoti savo gamybinės ir finansinės veiklos rezultatus, sukurti tikslią išlaidų apskaitos sistemą, siekti optimalaus santykio tarp uždirbtų pajamų ir išlaidų bei efektyvaus visų išteklių naudojimo. Įrodyta, kad įmonės veiklos sėkmę daug lemia jos vykdoma finansų politika, finansinių sprendimų tikslingumas bei pagrįstumas, vadovų gebėjimas prognozuoti pasekmes, įvertinti ir valdyti rizikos veiksnius.

Lietuvoje dauguma vadovų beveik netaiko arba tik ribotai taiko modernius finansų vadybos metodus, nors kaip tik ši vadybos sritis ir lemia galutinius įmonių veiklos rezultatus.

Siekdami konkurencinio pranašumo, finansininkai ir vadovai turėtų nuolat stebėti pagrindinių finansinių rodiklių kitimą įmonėje bei prognozuoti tų pokyčių pasekmes. Vadovams neužtenka turėti tik bendrą finansinę informaciją apie įmonę ir intuityviai priiminėti sprendimus, bet jiems reikėtų kurti vientisą veiklos analizės ir prognozės sistemą. (1, 6psl.).

Darbo tikslas – apžvelgti finansų ir kredito valdymą.

Darbo uždaviniai :

 Apibrėžti finansų samprata;

 Apibrėžti finansų valdymo tikslus;

 Atskleisti finansų esmę;

 Finansų valdymo sistemų privalumus;

 Apibrėžti kredito sampratą;

 Apžvelgti kredito rūšis;

1. FINANSAI

Finansų sąvoka yra daugiareikšmė. Siaurąja prasme – tai lėšų, priklausančių įmonei, organizacijai ar valstybei, visuma. Plačiąja prasme – tai įmonių, organizacijų ar valstybės lėšų sudarymo, paskirstymo ir naudojimo sistema. Yra įvairios žodžio “finansai” kilmės versijos (angl. Fine – piniginė bausmė, bauda; vok. Finte – gudrus, suktas. Vokietijoje XVI ir XVIIa. finansai reiškė apgaulę, palūkanų lupikavimą, neteisėtą priespaudą). Įtikimiausia versija, kad šis žodis perimtas iš lot. “Finare” – baigti, apskaičiuoti iki pabaigos.

Pagrindinės finansinės turto dalys yra pinigai, akcijos, obligacijos ir kiti vertybiniai popieriai, kurie finansų sistemoje irgi yra laikomi pinigais, bei sutartys, suteikiančios teisę gauti pinigus iš kitų įmonių. Pinigų ištekliai yra riboti ir todėl juos reikia taip naudoti, kad būtų galima gauti maksimalią naudą. Jei finansai įmonėje yra tinkamai valdomi, tuomet galima tikėtis gauti didesnę naudą su mažesniais finansiniais ištekliais, ir, atvirkščiai, finansininkui arba vadovui nekreipiant reikiamo dėmesio į tam tikrus pavojaus signalus finansinėje veikloje, neišmanant finansų valdymo principų ir būdų, vadovaujantis tik intuicija ir patirtimi, įmonė gali greitai tapti nemoki. Todėl vadovam, svarbu laiku turėt tinkamą informaciją, apie esamą pinigų kiekį įmonėje, apie įmonės skolas ir gebėjimą jas grąžinti, apie pirkėjų skolas įmonei ir informaciją apie tai, koks ir kada susidarys lėšų trūkumas bei kokie finansavimo šaltiniai bus panaudoti jam padengti arba kada ir kokios bus laisvos lėšos bei kaip efektyviai jas naudos įmonė (1, 7psl.).

1.1 Finansų valdymo tikslai

Pagrindiniai finansų valdymo tikslai dažniausiai apibūdinami taip:

Išgyventi konkurencinėje aplinkoje;

Išvengti finansinių nesėkmių ir bankroto;

Maksimizuoti įmonės turtą;

Pasiekti įmonės ekonominio potencialo augimo;

Maksimizuoti pelną;

Minimizuoti išlaidas.

Prioritetai priklauso nuo verslo rūšies ir įmonės tikslų. Neoklasikinės ekonomikos teorijos šalininkai teigia, kad pagrindinis bet kurios įmonės tikslas yra maksimizuoti pelną. Rinkos ekonomikos sąlygomis, kai stipri konkurencija tarp įmonių, pasiekti maksimalų pelną yra sudėtinga, todėl dažnai jai keliamas kitas tikslas – gauti tokį pelną, kuris patenkintų savininko poreikius.

Iš tiesų įvairių verslo rūšių pelningumas dažnai gerokai skiriasi, tačiau tai nereiškia, kad visi verslininkai pereis dirbti į pačią pelningiausią veiklos sritį. Kai kurių įmonių pagrindinis tikslas gali būti gamybos ir realizavimo apimčių didinimas, nes jų vardas ir prestižas priklauso ne nuo gaunamo pelno sumos, o nuo įmonių dydžio arba jų užimamos dalies rinkoje. Finansininkams gal būti keliami ir kiti tikslai, kurie padėtų įmonei didinti veiklos efektyvumą.

Finansų valdymo efektyvumui įvertinti naudojami įvairūs metodai ir kriterijai. Vienas iš universaliausių kriterijų yra gaunamų pajamų dydis, tenkantis vienai akcijai.

Akcininkų požiūriu pagrindinis finansų valdymo tikslas – gauti naudą iš savo investicijų.

Kiekvienas akcininkas turi naudą tik tada, kai didėja jo investicijų vertė. Turto vertę lemia akcijų rinkos kaina. Akcininkų turtas konkrečioje įmonėje apskaičiuojamas pagal formulę:

Akcininkų turtas = akcijų skaičius * vienos akcijos rinkos kaina

Akcininko turto dydis priklauso nuo akcijų vertės rinkoje ir jų skaičius, kuris gal būti padidintas iš nepaskirstytojo pelno arba suskaidant akcijas į smulkesnius vienetus. Akcininkai gaudami papildomas arba brangesnes akcijas, turės
naudą tik tuo atveju, kai rinka pripažins padidėjusią vertę ir mokės už jas brangiau.

Jeigu rinkoje jų vertė nepadidės, nebus ir naudos. Akcininkai visada siekia tokios finansų politikos, kuri sudarytų prielaidas jų turtui maksimizuoti.

Ne taip paprasta suderinti interesus akcininkų, siekiančių padidinti savo turtą, ir administracijos darbuotojų, norinčių įvirtinti savo pozicijas įmonėje. Didesnėse akcinėse bendrovėse akcininkai paprastai nedalyvauja priimant finansinius sprendimus, leisdami įmonės vadovams dirbti savarankiškai.

Kai yra esminių nesutarimų tarp įmonės administracijos ir akcininkų, paprastai sunku siekti pagrindinio tikslo – akcininkų turto padidinimo. Susidarius tokiai padėčiai, derėtų nepamiršti, kad įmonės valdytojai yra atsakingi ne tik savininkams, bet ir visuomenei, tiekėjams ir pirkėjams (1, 13-14psl.).

1.2 Finansų valdymo esmė

Kas tai yra įmonės finansų valdymas?

Įmonės valdymas siekiant užsibrėžtų tikslų susijęs su priimamais sprendimais. Visus verslo valdymo sprendimus galima suskirstyti į tris pagrindines sritis:

2 šaltinis, 1 lentelė.

Finansinių resursų (kapitalo) Investavimas – verslui reikalingo turto, kuris bus naudojamas gamybinės-komercinės veiklos operacijose, įsigijimas. Kokį turtą įmonė turi turėti?

Investicijų Finansavimas – tinkamas kapitalo šaltinių, naudojamų reikalingo turto įsigijimui, parinkimas. Kokiu būdu turi būti finansuojamas įmonės turtas?

Gamybinės-komercinės veiklos valdymas – disponuojamų (įsigytų) resursų efektyvus panaudojimas, siekiant maksimalios naudos.

Tam, kad įmonė galėtų vykdyti kokią nors gamybinę-komercinę veiklą, jai reikalingas tam tikras turtas (investavimas). Bet kokio turtui įsigijimui reikalingi finansiniai ištekliai, t.y. kapitalas (finansavimas).

Įmonės finansų valdymas – lėšų judėjimo valdymas

Įmonės valdomą turtą ir kapitalą bendrai galima pavadinti fondais. Priimami sprendimai sukelia lėšų judėjimą, o tai ir yra kiekvienos įmonės veiklos esmė (2).

Įmonės finansų valdymas – fondų judėjimo valdymas :2 šaltinis. 2 lentelė.

Fondų judėjimo esmė – pridėtinės vertės kūrimas (pridėtinė vertė – skirtumas tarp produkto pardavimo vertės ir visų patirtų kaštų produktui sukurti). Išlikti gali tik verslas, kuris, parduodant produktą, gauna daugiau nei išleido jį sukurti (2).

1.3 Finansų valdymo esmė ir funkcijos

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1099 žodžiai iš 2189 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.