Fizikos2
5 (100%) 1 vote

Fizikos2

1.Magn. laukas ir jo reiškimasis.Magnetinė indukcija.

Kūnai kurie traukia plieninius daiktus, pasisuka šiaurės pietų kryptimi vadiname magnetais.Jo savybes magnetizmu.Magnetizmas susijęs su elektriniais reiškiniais.Nuolatiniai magnetai vienas su kitu ir elektros srove sąveikauja be tarpinės medžiagos(jėgų laukais).Nuolatinis magnetas, elektros srovė ir judantis įelektrintas kūnas kuria makroskopinį magnetinį lauką.Magnetinis laukas atsiranda arba judant elektringosioms mikrodalelėms arba dėl to, kad kai kurioms mikrodalelėms būdinga magnetinė savybė nusakoma savuoju magnetiniu momentu.Magnetinė indukcija.Svarbiausia magnetinio lauko charakteristika-magnetinė indukcija B.Ją vaizduojame rėmelio pagalba.Magnetinės indukcijos B kryptis- statmena rėmelio plokštumai ir nukreipta taip, kad žiūrint iš vektoriaus galo srovė tekėtų prieš laikrodžio rodyklę.Magnetinių jėgų sukimo momentas M=Pm´B rėmelis sukamas tol kol Pm pasidaro lygiagretu vektoriui B,tada M=0.Kai Pm^B, tai B=Mmax/(IS) Vienalyčio magnetinio lauko magnetinė indukcija skaitine verte lygi srovės rėmelį veikiančiam didžiausiam sukimo momentui.B=SBi matuojama (A*m)Magnetinės indukcijos linijos tos kurių liestinės kiekviename taške sutampa su vektoriaus sutampa su vektoriaus B kryptimi.Tiesiosios srovės sukurto lauko magnetinės indukcijos linijų kryptis nusakoma dešiniojo sraigto taisykle: jei sukamas dešinys sraigtas slenka srovės kryptimi tai sukimo kryptis rodo magnetinės indukcijos linijų kryptį.Magn. indukc. linijos išeina iš šiaurinio polio ir eina į pietinį.

2.Ampero dėsnis. Srovės elementas kuria magnetinį lauką, kuris veikia srovės elementą.A. Amperas nustatė dF=Idl´B, dF elementarioji jėga(Ampero jėga), Dfmax, kai di^B.Ampero jėga ^ dl ir B sudarytai plokštumai.Vienalyčiame magnetiniame lauke esantį tiesų l ilgio laidą, kuriuo teka srovė I veikia jėga F=IlBsina; a kampas tarp srovės tankio ir magnetinės indukcijos B krypčių.Amperas nustatė, kad lygiagretūs laidai,kai jais teka tos pat krypties elektros srovės, vienas kitą traukia magnetinę jėga, jei priešingos krypties- stumia.AMPERO DĖSN.:dviejų lygiagrečių be galo ilgų laidų, kuriais teka srovės kiekvieną ilgio metrą veikianti jėga yra tiesiogiai proporcinga srovių stiprumų sandaugai ir atvirkščiai proporcinga atstumui tarp laidų. dF1=m0/4p´2F1F2/a´dl Vienas amperas yra lygus stiprumui nuolatinės srovės, kuriai tekant dviem lygiagrečiais be galo ilgais laidais, esančiais vakume 1m atstumu vienas nuo kito, vienas laidas veikia kiekvieną kito laido metrą 2´10-7 N jėga.

3.Bio Savaro, Laplaso dėsnis ir jo taikymas.Šie mokslininkai atrado elektronikos dėsnį, siejantį srovės stiprumą I su jos kuriamo magnetinio lauko indukcija B.Laplasas užrašė matematinė šio dėsnio išraišką.Jis teigė, kad magnetinį lauką kuria srovės tankio krypties nykstamai mažas srovės elementas Idl ir nagrinėjo lauko elementariąją indukciją dB taške C, kurio nuotolis r nuo laido elemento dL tenkina nelygybę r>>dL, tada dB=k´mIdL sina/r2;a-kampas tarp vektorių dl ir r ;m- santykinė magnetinė skvarba.Naudojant SI vienetus k=m0/4p o pastovus dydis m0=4p´10-7

dB=m0m/4p´Idl´r/r3 ; dB statmena plokštumai nubrėžtai per vektorių dl ir r.Lauke tekančio nuolatinės srovės kuriamo magnetinio lauko indukcija taške C yra lygi atskirų srovės elementų kuriamų laukų elementariųjų indukcijų integralinei sumai.Naudojamas įsimagnetinimui nustatyti.Įvedamas pagalbinis vektorinis dydis H- magnetinio lauko stiprumas.H=B/m0m

4.Tiesios srovės magnetinis laukas Tiesaus laido visi elementai dl yra vienoje plokštumoje, todėl pagal dB=m0m/4p´Idl´r/r3 vektorinės lygybės kiekvieno elemento Idl sukurto lauko elementarioji magnetinė indukcija dB taške C yra tos pat krypties.Tada B=m0mI/4pņdl/r2´sina r=a sina ;-l=a ctga ;

dl=a/sin2a´da tai B=m0m/4p´I/aņsinada=m0m/4p´I/a(cosa1-cosa2)

Integravimo rėžiai a1 ir a2 priklauso nuo laido ilgio ir nuo nagrinėjamo taško C nuotolio a iki laido.Tiesu laidu tekančios elektros srovės kuriamo magnetinio lauko indukcija priklauso nuo tos srovės stiprumo, laido matmenų, nagrinėjamo taško nuotolio iki laido ir erdvę užpildančios medžiagos magnetinių savybių.Kai laidas labai ilgas a®0, oa2®p ,tai B=m0m/4p´2I/a.

5.Apskritiminės srovės magnetinis laukas,magnetinis momentas.Apskaičiuokime magnetinio lauko indukciją apskritiminės srovės centre.Apskritiminės vejos centre kiekvieno srovės elemento kuriamo magnetinio lauko elementarioji indukcija dB yra tos pačios krypties, todėl vektorinę integralinę sumą pakeičiame jų modulių suma.Be to tokios srovės visi elementai Idi yra statmeni spinduliui vektoriui r(a=p/2), kurio modulis r= vijos spinduliui R.Į tai atsižvelgę, gauname:B=ņdB=m0m/4p´2pI/R Sunkiau yra apskaičiuoti apskritiminės srovės lauko magnetinę indukciją taške C, esančiame vijos ašyje nuotoliu h nuo jos centro.Visos vijos magnetinio lauko indukcija:

B=ņdB=ņdB//+ņdB^Į tai atsižvelgę gauname B=m0m/4p´2pm/(R2+h2)3/2Magnetinė indukcija lauko taške, esančiame labai toli nuo apskritiminės srovės(h.>>R) B=m0mpm/2ph3

6. Magnetinio lauko sūkūrinis pobūdis. Magnetinės indukcijos vektoriaus cirkuliacija. Jei magnetinį lauką kuria tuo pačiu metu tekančios kelios elektros srovės, pagal magnetinių laukų superpozicijos principą, atstojamojo magnetinio lauko
indukcija B=∑Bi. Jos cirkuliacija bet kokiu juosiančiu tas sroves kontūru l išreiškiama šitaip: fBdl=fåBidl. Sukeitę vektorių skaliarinės sandaugos integravimo ir sumavimo veiksmus, gauname tokią formulę:fBdl=åfBidl=m0åIi. Ši lygtis išreiškia pilnutinės srovės dėsnį: nuolatinių elektros srovių kuriamo magnetinio lauko indukcijos vektoriaus cirkuliacija uždaru kontūru yra lygi to kontūro juosiamų srovių algebrinei sumai. Stokso teorema įrodo: bet kokio vektoriaus cirkuliaciją kontūru l yra lygi to vektoriaus rotoriaus srautui pro kontūro l juosiamą ploto S paviršių. Magnetinės indukcijos vektoriui B ta teorema atrodo šitaip: fBdl=∫rotBdS; čia rotB žymimas vektorius.

7.Kontūras su srove magnetiniame lauke, magnetinis srautas. Magnetins laukas, kurio indukcija nėra vienoda visuose taškuose, vadinama nevienalyčiu.Nevienalyčiai laukai yra tiesiosios ir apskritiminės srovės laukai.magnetinis laukas, kurio indukcija visuose taškuose vienoda, vadinamas vienalyčiu lauku.Vienalytis magnetinis laukas grafiškai vaizduojamas jėgų linijomis, kurias sudaro lygiagrečios tiesės, lygiai nutolusios viena nuo kitos.Kertančios tam tikrą kontūrą magnetinio lauko indukcijos ir kontūro ploto sandauga vadinama magnetinės indukcijos srautu.Pažymėję magnetinį srautą raide F, kontūro plotą S ir kampą tarp indukcijos B vektoriaus krypties ir normalės n į kontūro plotą a galime parašyti lygybę : F=BS cos a Kintant laukui, keičiasi ir magnetinis srautas, perveriantis kontūrą; stiprėjant laukui didėja magnetinis srautas, o laukui silpnėjant, magnetinis srautas mažėja.

8.Darbas perkeliant laidininką su srove ir kontūrą magnetiniame lauke. Apseisi. ŠPYGĄ TAU TAUKUOTĄ CHA CHA CHA.

9.Elektromagnetinės indukcijos reiškinys.Faradėjaus dėsnis. M.Faradėjus atrado elektromagnetinės indukcijos reiškinį:kai kinta laidų kontūrą veriantis magnetinis srautas, jame atsiranda elektrovaros jėga.Jeigu tas kontūras yra uždaras, juo teka indukcinė elektros srovė.Indukcinė elektrovaros jėga nepriklauso nuo magnetinio srauto kitimo priežasties, o priklauso tik nuo jo kitimo spartos.Šio dėsnio matematinė išraiška: εi=-dF/dt. Tai vadinamasis Faradėjaus elektromagnetinės indukcijos dėsnis. Lencas suformulavo taisyklę, pagal kurią nustatoma indukuotosios srovės kryptis: indukuotoji srovė teka tokia kryptimi, kad jos pačios kuriamas magnetinis laukas priešinasi tam magnetinio lauko kitimui, dėl kurio atsiranda srovė. Lenco taisyklę Faradėjaus dėsnyje atspindi minuso ženklas. EVJ laikoma teigiama, kai indukcinės srovės magnetinis momentas pm su tą srovę sukūrusio lauko magnetinės indukcijos linijomis sudaro smailųjį kampą, priešingu atveju indukcinė EVJ laikoma neigiama. Faradėjaus dėsnį galima išvesti ir iš energijos tvermės dėsnio: εIdt=I²Rdt+IdF; arba I=ε+(dF/dt)/R=ε+ε1/R. Dydis ε1=-dF/dt reiškia indukcinę EVJ.

Šiuo metu Jūs matote 34% šio straipsnio.
Matomi 1364 žodžiai iš 4046 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.