Fizinis krūvis
5 (100%) 1 vote

Fizinis krūvis

TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………………………………………2

1.KŪNO KULTŪROS PAMOKOS IR JŲ METODIKA .…………………………………….…3

2.PAMOKŲ TURINYS …………………………………………………………..………………3

3.PAMOKŲ RŪŠYS ………………………………………………………………..……………4

4.PAMOKOS UŽDAVINIAI, STRUKTŪRA IR JOS VARIANTAI……………………………………..4

5.FIZINIS KRŪVIS IR PAMOKŲ GLAUDUMAS ………………………………………..……8

6.FIZINIŲ PRATIMU MOKYMAS IR FIZINIŲ YPATYBIŲ LAVINIMAS …………………10

IŠVADOS…………………………………………………………………………………..……13

LITERATŪROS SĄRAŠAS……………………………………………………………….……14

ĮVADAS

Kūno kultūra yra puiki visuomenės fizinio ugdymo priemonė, skatinanti dirbti, mokytis. Kūno kultūros dėka sustipriname savo sveikatą, ilgai išliekame jauni ir energingi.

Rūpintis savo kūnu, ugdyti judesių koordinaciją, jėgą, ištverme, stiprinti funkcines organizmo galias reikia visą gyvenimą.

Fizinis ugdymas yra viena sudedamųjų visapusiškos asmenybės formavimo dalių. Jis neatsiejamas nuo dorovinio, estetinio, protinio ir darbinio lavinimo. Atskirai fizinis lavinimas gali būti analizuojamas tik teoriškai, o iš tikrųjų jis yra susijęs su visu vaiko gyvenimu, veikla, darbu, mityba, aplinka ir kitais veiksniais. Fizinis ugdymas suprantamas kaip kryptinga ugdytojo ir ugdytinio sąveika, bendradarbiavimas, vaiko sveikatos stiprinimas, fizinio išsivystymo ir fizinio pajėgumo gerinimas, noro pačiam siekti fizinio tobulumo skiepijimas, sveikos gyvensenos ugdymas, vaiko įtraukimas į judėjimo veiklą ir fizinių gebėjimų plėtojimas.

Fizine veikla ne tik skatinamas poreikis judėti, teikiama žinių, įtvirtinami mokėjimai ir įgūdžiai, bet ir žadinamos teigiamos emocijos, ugdomos dorovinės nuostatos ir dorovingas elgesys, teigiami charakterio bruožai. Taip pat skatinama vaiko biologinė branda, bendras organizmo tonusas, proto galių raida. Fizinė veikla labai artima vaiko prigimčiai. Tinkamai naudojama ugdymo tikslams, ji tampa galinga visapusiškos asmenybės ugdymo priemonė. Fiziniu ugdymu daugiausia siekiama gerinti vaiko fizinę būklę, todėl pedagogai, atsižvelgdami į vaikų amžiaus ypatumus ir sveikatą, nuosekliai, sistemingai ugdo jų motorinius įgūdžius, tobulina fizines ypatybes, treniruoja organizmo funkcijas ir sistemas. Kartu su žiniomis sumaniai bei subtiliai perteikiamos ir vertybinės nuostatos: stengtis augti sveikam, stipriam, tausoti ir stiprinti savo sveikatą, tapti ištvermingam, vikriam, gražiai nuaugusiam, taisyklingos laikysenos ir pan. (Adaškevičienė, 1994). Vaikų fizinį ugdymą reikia vertinti kaip vientisą reiškinį, darantį kompleksinį poveikį asmenybės raidai.

Kuriant lietuviškąją mokyklą, siekiama tobulinti ir vaikų fizinio ugdymo bei sveikatos stiprinimo sistemą, ieškoti naujų, kaskart veiksmingesnių vaikų fizinių galių plėtojimo, sveikatos stiprinimo būdų, metodų ir forrnų. Fizinio ugdymo rezultatai iš esmės priklauso nuo pedagogo gebėjimų, pedagoginio meistriškumo, auklėjimo stiliaus. Fizine būkle reikia rūpintis ne kartkartėmis, o nuolat, sistemingai ir nuosekliai. Pedagogas privalo skatinti auklėtinius domėtis savo fizine būkle ir sveikata, ugdyti poreikį perimti tautos kūno kultūros ir sporto vertybes. Aukštos kvalifikacijos pedagogai, pasižymintys mokslumu, dvasine ir kūno kultūra, nuoširdžiai ir kūrybingai dirbantys, daro didesnį poveikį ugdytiniui ir gali duoti jam gerus pradmenis.

Lavinant fizines ypatybes, negalima pamiršti, kad:

1)jos priklauso nuo vaiko amžiaus, lyties ir fizinio pajėgumo, todėl turi būti lavinamos individualiai;

2) vaikų biologinis amžius ne visada sutampa su pasiniu, todėl reikia atsižvelgti į vaiko biologinį brendimą;

3) visos fizinės ypatybės turi būti lavinamos kompleksiškai, siekiant optimalaus jų lygio;

4) vienų fizinių ypatybių lavinimas veikia kitas fizines ypatybes ir į tai reikia atsižvelgti parenkant fizinius pratimus;

5) daug dėmesio skirtina pratimų saugumui ir traumų prevencijai.

Harmoningas fizinių ypatybių lavinimas padeda atskleisti vaiko gebėjimus, ugdyti dorines vaiko savybes, stiprinti sveikatą, formuoti asmeninės kūno kultūros motyvus ir tikslus. Kadangi kiekvienas žmogus yra labai savita ir sudėtinga asmenybė, o fizinės ypatybės yra artimai tarpusavyje susijusios, sporto pedagogui būtina numatyti kiekvieno vaiko fizinio ugdymo perspektyvas, tikslą bei priemones tam tikslui Įgyvendinti, pamokoje individualizuoti fizinio krūvio apimtį ir intensyvumą, tinkamai parinkti fizinius pratimus ir juos metodiškai suderinti tarpusavyje. Kadangi fizinės ypatybės per kūno kultūros pamokas dažniausiai lavinamos estafetėmis, sportiniais bei judriaisiais žaidimais, kurie didina pamokų emocionalumą, vaikų aktyvumą pamokoje, galima daryti prielaidą, kad fizinių ypatybių lavinimas padės moksleiviui formuoti asmeninės kūno kultūros motyvus bei tikslus, įtvirtinti savarankiškumą kūno kultūros veikloje. Toks ir yra
pagrindinis kūno kultūros mokytojo tikslas.

1.KŪNO KULTŪROS PAMOKOS IR JŲ METODIKA

Žmogus yra aukščiausia vertybė. Todėl Lietuvos švietimas grindžiamas humaniškumo, demokratiškumo ir atvirumo principais, krikščioniškosiomis vertybėmis, o ugdymo turinys orientuojamas į žmogaus pasaulį, jo poreikius. Šiandien bendrojo lavinimo mokykla ryžtasi nuosekliai sujungti intelekto, emocijų ir valios sritis, plėtoti ne tik psichinę, bet ir fizinę žmogaus prigimtį, santykius su savimi, kitu žmogumi, visuomene, kultūrinėmis vertybėmis. Užtat ir kūno kultūra negali nutolti nuo aukštesnių, konkrečiam mokiniui prasmingų ugdymo tikslų bei apsiriboti tik fizinių jo galių tobulinimu, mažai plėtoti intelektą, dorą, dvasingumą. Be to, šalia vyraujančios kolektyvinės veiklos, šiandien turėtų labai ryškėti individualybės plėtojimo nuostatos.

Naujos idėjos verčia atidžiau žvelgti į kiekvieno ugdytinio ypatumus ir įvairiapusius gebėjimus, padėti plėtoti ne tik tuos mokiniu poreikius, kurie lemia pamokos uždavinių įgyvendinimą, bet ir brandina aktyvią asmenybe. Užtat pedagogas turėtų rečiau vadovauti, o dažniau patarti mokiniui, juo pasitikėti ir, pagal reikalą, ugdytinio pastangas kreipti produktyvesne kryptimi. Tada geriau puoselėsime prigimtinį žmogaus veiklumą, saviraiškos poreikį, kurį įgyvendinti padeda mokytojas. Tiesa, vadovauti yra lengviau negu padėti mokiniui. Mat pagalba verčia labiau domėtis mokinio asmenybe, jos fizinėmis ir protinėmis galiomis, gabumais ir poreikiais.

Ši orientacija verčia visapusiškai prusintis, pasveriant sąlygas ieškoti naujovių, kūrybiškai taikyti žinomas metodikas.

Žinotina, jog neįmanoma sukurti vieno visiems atvejams tinkamo kūno kultūros pamokos modelio. Todėl pateikiame tik bendrąsias idėjas, o kad būtų į ką akis kreipti, kartais pažeriame ir pavyzdžių. Tai jau pakankamas pamatas kurti šiuolaikinius, konkrečioms darbo sąlygoms tinkamus pedagoginio proceso variantus.

2.PAMOKŲ TURINYS

Kūno kultūros pamokų turinys yra sudėtingas ir daugiaplanis. Jį sudaro ne tik fiziniai pratimai. K.Grautinis ir G.Šitikova (9) teigia šitaip: pirmiausia pamokos turinį sudaro visuma fizinių pratimų, kurių parinkimą nulemia mokomieji, lavinamieji ir auklėjamieji uždaviniai (dalykinis turinys), antra, pedagogo vadovaujanti veikla, nukreipta į tai, kad mokiniai teisingai suprastų ir efektyviai atliktu šiuos pratimus, trečia, iš anksto numatyta aktyvi mokinių veikla užsibrėžtiems uždaviniams ir dalykiniam turiniui įgyvendinti, ketvirta, saviugdos ir lavinamasis pamokos turinys, kurį nulemia aktyvi pedagoginio proceso dalyvių veikla. Tęsiant šių autorių mintį, derėtų pastebėti, jog ir pasyvus poilsis bei draugų daromų pratimų stebėjimas, analizavimas ir kitokio pobūdžio cūry-binės užduotys – būdingas pamokų komponentas. Vadinasi, galėtume tvirtinti, jog kūno kultūros pamokų turinį sudaro fiziniai pratimai, fizinė ir protine mokinių, mokytojo veikla ir tos veiklos rezultatai. Be to, vertėtų specialiai išskirti dalykinį pamokos turinį – jį sudaro tik fiziniai pratimai. Dalykinio turinio išskyrimas yra patogus ir reikalingas, nustatant kūno kultūros pamokų rūis, gvildenant metodikos ypatumus.

3.PAMOKŲ RŪŠYS

Kūno kultūros pamokas mes skirstome į rūšis pagal jų dalykini turinį. Galimi ir kiti skirstymo kriterijai.

Bendrojo lavinimo mokykoje kūno kultūros pamokas pagn.įų ugdomąjį kryptingumą reikėtų vadinti bendrojo fizinio rengimo pamokomis. Pratimai pirmiausia gerina mokinių fizinį pasirengimą (fizinio rgngimo proceso rezultatą), juos darant įgyvendinami auklėjamieji bei stiprinimo uždaviniai.

vno pamokas daromi pra linai daug judama, tačiau ir čia perteikiama š efc tiek teorijos bei metodikos žinių.

Pagal dalykinio turinio ypatumus skiriamos dalykinės ir kombinuotos (kai kurie autoriai jas vadina kompleksinėmis) kūno kltūros pamokos. Dalykinėms pamokoms mokomieji uždaviniai parenkami tik iš vieno mokyklines programos skyriaus. Tai krepšinio, gimnastikos, plaukimo, stalo teniso ir kitos pamokos. Kombinuotose (lengvosios atletikos ir tinklinio, gimnastikos bei rankinio ir pan.) pamokose įgyvendinami bent ciu mokonriej i uždaviniai iš kai kurių kūno kultūros programos skyrių. Fizinių ypatybių tobulinimas ir priemonės jam realizuoti, nustatant pamokų rūšį pagal dalykinio turinio kryptingumą, neturi reikšmės. Ir dalykinėje, ir kombinuotoje pamokose taikomi įvairūs pratimai. Pavyzdžiui, krepšinio pamokoje per pramankšta mokiniai gali daryti gimnastikos pratimus, po tojais lavinti fizines ypatybes. Esmė ta, kad dalykinė pamoka gali būti įvairi priemonių poveikio kompleksiškumu (pratimai mokinius moko, lavina, auklėja). Pavyzdžiui, mokant gimnastikos pratimų technikos, reikia sudaryti ne tik pagrįstą pratimų seką, bet ir numatyti tokį krūvio intensyvumą, kuris mokiniams būtų pagal jėgas ir padėtų ugdyti valią ir atkaklumą, o mokiniai teiktu vienas kitam pagalba ir t.t. Taigi judėjimo įgūdžiu formavimas, fiziniu ypatybių lavinimas, valios ir doros ugdymas – glaudžiai sąveikauja ir šiuo požiūriu visos kūno kultūros pamokos yra ko m p l e k -s i n ė s.

Remdamiesi mūsų tyrimais ir bendraisiais dėsningumais, prieiname prie išvados, jog jau pradinukams dalis pamokų galėtų būti dalykinės. O V-XII klasių mokiniams
vesti kuo daugiau dalykinių, bet ne kombinuotų pamokų. Ilgą laiką medicininiais ir pedagoginiais tyrimais tikrinome įvairių kūno kultūros pamokų įtaka V-IX klasių mokinių fiziniam išsivystymui ir pasirengimui. Paaiškėjo, kad dalykinės pamokos geriau tinka ne tik pratimų technikai mokyti, bet ir fizinėms ypatybėms lavinti. Manome, jog šis dėsningumas pasi¬tvirtintų ir X-X1I klasių merginoms ir vaikinams. Taigi atitinkamai suplanavę vien dalykinį pamokos turinį, jau galime daug rezultatyviau pagerinti fizine mokinių būklę.

4.PAMOKOS UŽDAVINIAI, STRUKTŪRA IR JOS VARIANTAI

Fizinio ugdymo tikslas – pagerinti fizinę mokinių būklę, pažadinti mankštinimosi poreikius, išugdyti gebėjimą juos įgyvendinti. Tikslui realizuoti mokomosios kūno kultūros programos įvardija svarbiausius mokinių fizinio ugdymo uždavinius. Jie pagal mokinių amžių dažniausiai grupuojami taip: pradinuku, V-IX ir X-XII klasių. Remdamasis jais, mokytojas šiuos uždavinius dar detalizuoja kiekvienai klasei (net paralelėms), konkrečiam mokiniui.

Kuo tiksliau ir aiškiau apibrėžti pamokos uždaviniai, tuo didesnė jų poveikio mokiniams tikimybė. Jie turi atitikti kiekvieno mokinio galimybes, būti jam prasmingi. Pamokų uždaviniai formuluojami remiantis mokomąja programa, ugdymo proceso logika. Pagal poveikio kryptingumą galima išskirti: 1) lavinamuosius, 2) mokomuosius, 3) sveikatos stiprinimo, 4) auklėjamuosius pamokų uždavinius.

Lavinamieji uždaviniai. Per kūno kultūros pamokas lavinamos ir pro¬tinės mokinių galios. Tačiau vyrauja kompleksinis (bent dviejų) fizinių ypatybių tobulinimas. Kryptingai lavindami fizines ugdytinių ypatybes, geriname ne tik jų fizinį pasirengimą, bet ir stipriname atsparumą emocinei bei fizinei įtampai. Kai mokinys geriau fiziškai pasirengęs, didėja jo organizmo sistemų (pavyzdžiui, kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių) rezervai, t.y. stiprėja sveikata.

įrodyta, jog tada, kai mokinių fizinės ypatybės neišlavintos, neįmanoma tinkamai įgyvendinti ir mokomųjų uždavinių. Taigi lavinamieji ir mokomieji, sveikatos stiprinamieji pamokų uždaviniai itin glaudžiai susipynė, Įvairiai integnioti. Kitas šios sąveikos pavyzdys: mokant pratimų technikos ir ypač ją tobulinant, kartu lav,ėja ir fizinės ypatybės. Tačiau geresnių rezultatų pasiekiama, kai tam reikalui skirtomis priemonėmis jos lavinamos kryptingiau. Lavinamasis etapas pareina ne tiek nuo pratimo, kiek nuo metodikos, kuria jis daromas. Tie patys lavinamieji uždaviniai formuluojami pamokų ciklui ar net ilgesniam laikui, pavyzdžiui: lavinti pečių juostos ir ranku raumenų statine jėga, pusiausvyrą, liemens sąnarių lankstumą.

Įgyvendinant šiuos uždavinius svarbiausia: 1) lavinti mokyklinėse programose išvardytas fizines ypatybes iki tam amžiui tinkamo lygio (kontroliniai pratimai arba orientacinės normos iš mokomosios programos); 2) aktyvinti ir tobulinti organizmo sistemų veikla.

Mokomieji uždaviniai. Gerinti judesių kultūrą, išmokyti gyvenime būtinų judėjimo būdų, sudaryti įgūdžius ir taikyti juos įvairiomis sąlygomis, be abejo, yra vienas svrbiausių ne tik pamokų, bet ir apskritai visos mokiniu fizi-nio ucdymo sistemos uždavinių. Jie uiti palankūs mokant mokinį mokytis Mokydami įvairių judėjimo veiksmų, specialiai sudarydami keblias situacijas, pa¬rengsime ugdytinius kūno kultūros savimokai, ugdysime poreiki savarankiškai mankštintis, grūdintis, geriau pažinti organizmą ir stiprinti sveikatą. Čia plėtojami ne tik fizinio, bet ir dvasinio tobulėjimo motyvai bei poreikiai.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1994 žodžiai iš 6604 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.