Futbolas
5 (100%) 1 vote

Futbolas

Referatas

Futbolas

Futbolas

• Žaidėjai

Rungtynėse dalyvauja dvi komandos, turinčios ne daugiau kaip po 11 žaidėjų, įskaitant vartininką. Rungtynių negalima pradėti, jeigu vienoje iš komandų yra mažiau nei 7 žaidėjai.

Oficialios varžybos

Visose oficialiose FIFA, konfederacijų, nacionalinių federacijų rengiamose varžybose leidžiama keisti ne daugiau kaip tris žaidėjus.

Varžybų reglamente turi būti nurodytas atsarginių žaidėjų skaičius – nuo trijų iki septynių, bet ne daugiau.

Kitos rungtynės

Kitose rungtynėse žaidėjai gali būti keičiami, tačiau su sąlyga, kad:

• komandos susitars tarp savęs dėl maksimalaus keitimų skaičiaus;

• apie tai rungtynių teisėjui bus pranešta iki rungtynių pradžios.

Jeigu teisėjas neįspėjamas apie keitimų skaičių arba komandos tarpusavyje nesusitarusios iki rungtynių pradžios, leidžiama keisti ne daugiau kaip tris žaidėjus.

Visose rungtynėse

Prieš prasidedant bet kurioms rungtynėms teisėjui pateikiamos atsarginių žaidėjų pavardės.

To nepadarius, atsarginiams žaidėjams žaisti neleidžiama.

Keitimų tvarka

Norint pakeisti pagrindinės sudėties žaidėją atsarginiu, būtina laikytis šių sąlygų:

• apie numatomą keitimą reikia įspėti rungtynių teisėją;

• atsarginis žaidėjas gali įeiti į aikštę tik tada, kai ją palieka pagrindinės sudėties žaidėjas, ir tik gavęs teisėjo leidimą;

• atsarginis žaidėjas įeina į aikštę tik prie vidurinės linijos ir tik žaidimui nevykstant;

• keitimas yra baigtas, kai atsarginis žaidėjas įeina į aikštę;

• nuo to momento atsarginis žaidėjas tampa pagrindinės sudėties žaidėju,o pakeistas žaidėjas nebedalyvauja rungtynėse;

• visi atsarginiai žaidėjai yra pavaldūs teisėjui, nepriklausomai nuo to, ar jie žaidžia aikštėje, ar ne.

Vartininko pakeitimas

Bet kuris žaidėjas gali pasikeisti su vartininku vietomis tik tuomet, jeigu:

• teisėjas yra įspėtas apie tai iki pasikeitimo;

• keitimas vyksta sustabdžius žaidimą.

Pražangos/ Nuobaudos

Jeigu atsarginis žaidėjas įeina į aikštę be teisėjo leidimo:

• žaidimas sustabdomas;

• atsarginis žaidėjas įspėjamas parodant jam geltoną kortelę ir paprašomas iš aikštės;

• žaidimas atnaujinamas ginčo kamuoliu toje vietoje, kur buvo kamuolys sustabdžius žaidimą.

Jeigu žaidėjas pasikeičia vietomis su vartininku be teisėjo leidimo:

• žaidimas tęsiamas;

• žaidimui nutrūkus, šie žaidėjai įspėjami parodant geltoną kortelę.

Bet kaip kitaip prasižengus šiai taisyklei

• atitinkami žaidėjai įspėjami parodant geltoną kortelę.

Žaidimo atnaujinimas

Jeigu teisėjas sustabdo žaidimą, kad įspėtų žaidėją:

• žaidimas atnaujinamas laisvu smūgiu, kurį muša varžovų komandos žaidėjas iš tos vietos, kur buvo kamuolys sustabdžius žaidimą.

Pašalinti iš aikštės pagrindinės sudėties ir atsarginiai žaidėjai

• Žaidėjas, pašalintas iš aikštės iki pradinio smūgio, gali būti pakeistas tik vienu iš atsarginių žaidėjų, įrašytų į protokolą.

• Teisėjas

Teisėjo įgaliojimai

Žaidimui vadovauja teisėjas. Jis turi užtikrinti, kad rungtynėse, kurioms jis teisėjauja, būtų laikomasi žaidimo taisyklių.

Teisės ir pareigos

Teisėjas:

• užtikrina žaidimo taisyklių laikymąsi;

• kartu su asistentais (prireikus ir su atsarginiu teisėju) kontroliuoja žaidimą;

• užtikrina, kad kamuoliai atitiktų reikalavimus, išdėstytus taisyklėje Nr. 2;

• užtikrina, kad žaidėjų apranga atitiktų reikalavimus, išdėstytus taisyklėje Nr.4;

• stebi rungtynių laiką, rašo rungtynių protokolą;

• savo nuožiūra sustabdo, laikinai ar visai nutraukia rungtynes, jeigu pažeidžiamos žaidimo taisyklės;

• sustabdo, laikinai ar visai nutraukia rungtynes, jeigu žaidimui trukdo bet kokie kiti veiksniai;

• sustabdo rungtynes, jeigu, teisėjo nuomone, žaidėjas patyrė rimtą traumą, ir pasirūpina, kad žaidėjas išeitų (arba būtų išneštas) iš aikštės;

• leidžia tęsti žaidimą, kol žaidimas nutrūks, jeigu, teisėjo nuomone, žaidėjas patyrė nedidelę traumą;

• užtikrina, kad žaidėjas paliktų aikštę, jei sužeista vieta kraujuoja. Žaidėjas gali grįžti į aikštę tik teisėjui įsitikinus, kad kraujavimas liovėsi, ir tik jam leidus;

• leidžia tęsti žaidimą, jeigu komanda, prieš kurią buvo prasižengta, turi naudos iš tokios situacijos, ir stabdo žaidimą, jeigu komanda tuo momentu šia situacija nepasinaudoja;

• kai žaidėjas vienu metu prasižengia daugiau kaip vieną kartą, teisėjas jį baudžia už rimtesnę pražangą;

• taiko drausmines nuobaudas tiems žaidėjams, kurie pažeidė taisyklių reikalavimus, už kuriuos baudžiama įspėjant ar pašalinant iš aikštės. Teisėjas nebūtinai turi taikyti tokias priemones nedelsdamas, bet privalo tai atlikti, kai žaidimas nutrūksta;

• jei oficialūs asmenys elgiasi nekorektiškai, teisėjas savo nuožiūra gali pašalinti juos iš aikštės ir aikštės prieigų;

• jei teisėjas pats nematė įvykusio incidento, jis elgiasi atsižvelgdamas į asistentų rekomendacijas;

• užtikrina, kad aikštėje nebūtų pašalinių asmenų;

• duoda ženklą vėl tęsti nutrūkusį
žaidimą;

• pristato rungtynių protokolą varžybas rengiančiai organizacijai, kuriame privalo būti duomenys apie visas drausmines nuobaudas, paskirtas prasižengusiems žaidėjams ir oficialiems asmenims, bei apie visus kitus incidentus, kurie įvyko prieš, per arba po rungtynių.

Teisėjo sprendimai

Teisėjo sprendimai, priimti dėl rungtynėse atsitikusių įvykių, yra galutiniai.

Teisėjas savo sprendimą gali pakeisti tik tuo atveju, jeigu supras suklydęs arba rekomenduojant asistentui, bet tik tuomet, jei žaidimas dar nebuvo atnaujintas.

Tarptautinės futbolo asociacijų tarybos nutarimai

Nutarimas Nr. 1

Teisėjas (priklausomai nuo aplinkybių teisėjo padėjėjas arba rezervinis teisėjas) neatsako už:

jokias traumas, kurias gauna žaidėjai, oficialūs asmenys ar žiūrovai;

jokius turtinius nuostolius;

jokius kitus nuostolius, kuriuos patyrė bet kuris asmuo, klubas, komanda, asociacija ar organizacija, kurie atsirado ar galėjo atsirasti dėl teisėjo sprendimo, priimto laikantis taisyklių arba įprastų procedūrų, būtinų rungtynėms organizuoti, vykti ir vadovauti.

Tai gali būti:

• sprendimas dėl rungtynių atšaukimo, jeigu yra netinkama aikštė ar šalia esančios zonos, bei dėl blogo oro;

• sprendimas nutraukti rungtynes dėl bet kurios priežasties;

• sprendimas dėl rungtynių inventoriaus taip pat dėl vartų virpstų, skersinio, vėliavėlių ir kamuolio būklės;

• sprendimas sustabdyti arba nesustabdyti rungtynes įsikišus žiūrovams arba dėl bet kokio kito įvykio, kilusio žiūrovų tribūnose;

• sprendimas sustabdyti arba nesustabdyti žaidimą, kad susižeidęs žaidėjas galėtų patekti už aikštės ribų, kur jam bus suteikta pagalba;

• sprendimas pasiūlyti arba reikalauti, jog susižeidusiam žaidėjui pagalba būtų suteikta už aikštės ribų;

• sprendimas leisti ar neleisti žaidėjui dėvėti pasirinktą aprangą ar jos elementus;

• sprendimas (neviršijant teisėjo teisių) leisti ar neleisti asmenims (taip pat oficialiems komandos, stadiono, saugumo tarnybos asmenims, fotografams bei kitų žiniasklaidos tarnybų atstovams) būti prie aikštės;

• bet kuris kitas sprendimas, kurį teisėjas gali priimti vykdydamas futbolo taisyklių reikalavimus ar (neviršydamas savo teisių) FIFA, konfederacijos, nacionalinės federacijos ar lygos taisyklių reikalavimus.

Nutarimas Nr. 2

Turnyruose ir varžybose, kuriose skiriamas rezervinis teisėjas, šio teisėjo pareigos ir vaidmuo turi atitikti Tarptautinės futbolo asociacijų tarybos patvirtintas instrukcijas.

Nutarimas Nr. 3

Rungtynių protokole privalo būti pateikta informacija apie užskaitytus arba neužskaitytus įvarčius bei galutinį žaidimo rezultatą.

VI. Teisėjo padėjėjai

Pareigos

Skiriami du teisėjo padėjėjai, kurie privalo, paliekant galutinį sprendimą aikštės teisėjui, vėliavėle signalizuoti:

• kad kamuolys visiškai išriedėjo už aikštės ribų;

• kuri komanda gavo teisę mušti kampinį, smūgiuoti nuo vartų arba įmesti kamuolį į aikštę iš užribio;

• kad žaidėjas yra nuošalėje ir jį galima bausti;

• kad norima keisti žaidėjus;

• apie neleistiną žaidėjo elgesį ar kitus incidentus, kurių nemato aikštės teisėjas;

• kad pažeistos taisyklės, kai asistentai yra arčiau įvykio vietos negu teisėjas(taip pat, ypatingais atvejais, kai taisyklės pažeidžiamos baudos aikštelėje);

• kad 11 m baudinio metu vartininkas žengė į priekį prieš smūgį, ir kad kamuolys kirto vartų liniją.

Pagalba

Padėjėjai padeda teisėjui vadovauti rungtynėms remiantis žaidimo taisyklėmis. Tais atvejais, kai reikia garantuoti nustatytą 9.15 m atstumą, jie turi teisę įeiti į aikštę.

Jeigu padėjėjai nepagrįstai kišasi į teisėjo veiksmus arba elgiasi nekorektiškai, teisėjas gali juos atleisti iš pareigų ir informuoti apie tai atitinkamą instituciją.

• Rungtynių trukmė

Rungtynių kėliniai

Rungtynių trukmė – du kėliniai po 45 minutes, jeigu teisėjas ir abi komandos nesutarė dėl kitaip.

Susitarti dėl žaidimo trukmės pakeitimo,(pvz.:sutrumpinti kiekvieną kėlinį iki 40 min. dėl nepakankamo apšvietimo) būtina iki rungtynių pradžios ir toks susitarimas turi atitikti taisyklių reikalavimus.

Pertrauka tarp kėlinių

Sužaidus pusę rungtynių žaidėjams skiriama pertrauka.

Pertrauka tarp kėlinių negali būti ilgesnė kaip 15 min.

Varžybų reglamente turi būti nurodyta pertraukos trukmė.

Pertraukos trukmė gali būti keičiama tik teisėjui leidus.

Papildomas laikas

Prie bet kurio kėlinio trukmės gali būti pridedamas laikas, kuris buvo sugaištas:

• pakeisti žaidėjus;

• žaidėjo traumai įvertinti;

• susižeidusių žaidėjų išgabenimui iš aikštės pagalbai suteikti;

• vilkinant laiką;

• dėl kurių nors kitų priežasčių.

Kiek laiko pridėti, sprendžia tik teisėjas.

11 metrų baudinys

Jei paskirtas ar turi būti pakartotas 11 metrų baudinys, bet kuris kėlinys pratęsiamas iki baudos smūgio pabaigos.

Rungtynių pratęsimas

Varžybų reglamente gali būti nuostata apie du vienodos trukmės papildomus kėlinius. Tokiu atveju reikia vadovautis taisykle Nr. 8.

Nebaigtos žaisti rungtynės

Nebaigtos žaisti rungtynės žaidžiamos iš naujo, jeigu varžybų reglamente nenumatyta kitaip.

VIII. Žaidimo
rieš rungtynes metami burtai ir viena iš komandų gauna teisę pasirinkti vartus, kuriuos ji atakuos pirmajame kėlinyje.

Kita komanda įgyja teisę pradėti žaidimą aikštės viduryje.

Komanda, kuri po burtų traukimo renkasi vartus, įgyja teisę pradėti žaidimą aikštės viduryje antrajame kėlinyje.

Antrajame kėlinyje komandos keičiasi vartais.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1662 žodžiai iš 5537 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.