Gamybinių įmonių specialieji elektros įrenginiai
5 (100%) 1 vote

Gamybinių įmonių specialieji elektros įrenginiai

GAMYBINIŲ ĮMONIŲ SPECIALIEJI ELEKTROS ĮRENGINIAI

KURSINIS PROJEKTAS

TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………………………………………………….3

DARBO ANOTACIJA……………………………………………………………………………………4

1. Darbo objekto aprašymas……………………………………………………………………………..5

2. Informacijos šaltinių apžvalga………………………………………………………………………6

3. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS…………………………………………………………..8

3.1 Bendroji dalis…………………………………………………………………………………………….8

3.1.1 Elektrinių apkrovų ir technologinio proceso charakteristika………………………….8

3.1.2 Objekto patalpų klasifikavimas gaisro, sprogimo ir aspsaugos nuo elektros pavojų atžvilgiu………………………………………………………………………………………………..9

3.2 Techninė dalis…………………………………………………………………………………………..10

3.2.1 Elektros kategorijos tiekimo nustatymas ir tiekimo schemos sudarymas………..10

3.2.2 Skaičiuojamosios galios, kompensavimo įrenginių skaičiavimas…………………..11

3.2.3 Objekto pastotės transformatorių galios ir skirstyklų schemos parinkimas……..14

3.2.4 Elektros tiekimo schemos elementų parinkimas………………………………………….15

3.2.5 Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas ir elektros tiekimo elementų patikrinimas pagal atsparumą trumpo jungimo srovei………………………………………….17

3.2.6 Įtampos nuostolių vidaus tinkle nustatymas……………………………………………….20

3.2.7Apskaita…………………………………………………………………………………………………21

4. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS……………………………………………….22

4.1.1 Įrengimų ir pagrindinių medžiagų specifikacijų bei elektros montavimo darbų žiniaraščių sudarymas……………………………………………………………………………………..22

4.1.2 Projekto gautų rezultatų analizė ir pagrindiniai techniniai ekonominiai rodikliai…………………………………………………………………………………………………………255. IŠVADOS IRREKOMENDACIJOS……………………………………………………………..27

6. DARBE NAUDOTŲ INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS………………………28

7. DARBO PRIEDAI………………………………………………………………………………………29

ĮVADAS

Bet kurios pramonės įmonės, nepaisant jos dydžio, gaminamos produkcijos, technologijos ypatumų, elektros ūkis- tai elektros energijos priėmimo iš elektros energijos tiekimo sistemos, jos transformavimo, paskirstymo įrenginiai ir tinklai, elektros energijos imtuvai, kuriems patikimai ir saugiai turi būti tiekiama kokybiška, reikiamų parametrų energija.

Elektros nergijos tiekimo ir vidaus tinklams įrengti sunaudojami dideli kiekiai laidų, kabelių, gaminamų iš spalvotųjų metalų (vario arba aliuminio), komutacinės aparatūros, paskirstymo ir kt. įrenginių. todėl racionali elektros energijos tiekimo schema, optimalūs laidininkų skersjūviai turi didelę įtaką ekonominiams rodikliams – sistemos įrengimo kainai, energijos nuostoliams, taigi ir eksploatacinėms išlaidoms ir produkcijos savikainai.

Šiame kursiniame darbe „Korpuso detalių apdirbimo cecho vidaus tinklai ir elektros įranga“ parodoma elektros energijos kiekis sunaudojamas gamybos procese, nagrinėjama elektros šaltinio (žeminančioji pastotė) pastatymo vieta, taip pat nagrinėjama elektros instaliacijos ypatumai. Šiandieniniame gyvenime ši tema yra labai aktuali, nes nutrūkus elektros energijos tiekimui, pramonės įmonių produkcijos gamyba automatiškai stabdoma, susidaro gamybos produkcijos nuostoliai. Kad taip neatsitiktų reikia imtis visų įmanomų priemonių.

Kursinio darbo tikslas – suprojektuoti korpuso detalių apdirbimo cecho vidaus tinklą.

Pagrindiniai uždaviniai:

• Nustatyti elektros tiekimo kategoriją ir sudaryti elektros tiekimo schemą;

• Susumuoti skaičiuojamąsias galias, paskaičiuoti kompensavimo įrenginius ir parinkti galios transformatorių;

• Parinkti elektros energijos tiekimo elementus (apsaugos aparatai, skirstomieji įrenginiai, linijų laidininkų skerspjūviai);

• Apskaičiuoti trumpo jungimo sroves ir patikrinti ar elektros tiekimo elementai atsparūs trumpo jungimo srovei;

• Nustatyti įtampos nuostolius KDAC vidaus tinkle.

Ekonominis tikslas- pasiekti, kad tinklas po praplėtimo turėtų aukštus techninius ir ekonominius rodiklius, tuo metu kai jis bus pastatytas.

DARBO ANOTACIJA

Korpuso detalių apdirbimo cechas – tai objektas, kuriame bus vykdomas įvairių detalių korpusų apdirbimas. Cechas dirbs viena pamaina. Didelis dėmesys skiriamas elektrines dalies vidaus tinklo projektavimui, nes šiandieniniame gyvenime ši tema yra labai svarbi, kadangi sutrikus elektros energijos tiekimui automatiškai stabdomas cecho
darbas.

Sprendžiant pagrindinę problemą, buvo pasitelkta įvairių informacijos šaltinių pagalba (techninė literatūra, katalogai, bukletai ir t.t.). Projektuojant vidaus elektros tinklą taip pat buvo vadovaujamasi teisiniais reglamentais ir standartais.

Suprojektavus vidaus tinklą, buvo pasiekta ekonominis tikslas – pasiekti aukšti techniniai ir ekonominiai rodikliai., taip pat ir kiti pagrindiniai tikslai.

1. DABO OBJEKTO APRAŠYMAS

Korpuso detalių apdirbimo ceche (toliau KDAC) vykdomas mechaninis ir antikorozinis gaminių apdirbimas. Ceche yra numatytas staklių skyrius, galvaninis ir suvirinimo barai (šiuose baruose stovi nemažos galios įvairūs įrengianiai reikalingi gamybos procesui.) , pagalbinės, tarnybinės ir buitinės patalpos. KDAC maitinimo šaltinis – gamyklos pagrindinė žeminančioji pastotė. Cecho pastotės aukštosios įtampos pusėje naudojama 10kV įtampa.

KDAC dirba dviem pamainomis. KDAC elektros imtuvai priklauso II ir III patikimumo kategorijai. Cecho matmenys AxBxH = 48x30x8, gruntas-priemolis. Cecho kolonų statybinis žingsnis 12×6 m, visos patalpos, išskyrus staklių barą dviejų aukštų, 3,6m aukščio.

II kategorija – elektros imtuvai, dėl kurių nutrūkus elektros perdavimui sutrinka technologinis procesas, patiriama produkcijos gamybos nuostolių, susidaro masinės darbuotojų, mechanizmų ir pramoninio transporto prastovos, neišvengiamai sutrinka įprasta daugelio gyventojų veikla. II kategorijos elektros energijos imtuvus aprūpinti elektra rekomenduojama iš dviejų nepriklausomų maitinimo šaltinių. Nutrūkus elektros perdavimui iš vieno šaltinio, galimas elektros tiekimo pertrūkis, kol budintis personalas įjungs rezervinį maitinimą, tačiau ne ilgesniam kaip 2,5 valandos laikotarpiui.

III kategorija – visi elektros imtuvai, kuriems netaikomi pirmosios ir antrosios kategorijos imtuvų apibrėžimai. III kategorijos elektros energijos imtuvai gali būti maitinami iš vieno šaltinio. Elektros perdavimo pertrūkis gedimui pašalinti arba remontui atlikti neturi viršyti 24 valandų.

2. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA

Atliekant įvairius sudėtingus skaičiavimus be techninės literatūros apsieiti beveik neįmanoma. Projektuojant galios ir apšvietimo tinklą reikia tam tikros metodikos, daugybės formulių, įvairių kreivių, koeficientų.

Renkant naujus įrengimus neįmanoma apsieiti be įvairių katalogų bei žinynų, kuriuose pateikiama visapusiška informacija apie įrenginį. Šiame skyriuje apžvelgsime literatūrą, kuri naudojama inžineriniams skaičiavimams atlikti. Atliekant skaičiavimus reikia literatūros apie šiuolaikinius elektros įrenginius ir jų techninius parametrus. Lietuvoje dar ganėtinai nedaug yra tokios literatūros, todėl vadovautis tenka ir senais žinynais. Vienas iš pagrindinių techninių žinynų, renkant elektros įrengimus, yra firmų katalogai, bukletai, kuriuose būna aprašytas vienas arba kitas įrengimas ir techniniai parametrai.

Renkant įrengimus reikia atkreipti dėmesį į tai, kad vakarietiškų elektros įrangos įtampos standartai skiriasi nuo esančių Lietuvoje.

Atliekant kursinį darbą buvo vadovaujamasi elektros įrenginių įrengimo taisyklių galiojančiais reikalavimais. Tai :

1. Elektros įrenginių įžeminimas ;

2. Elektros tiekimas ir elektros tinklai;

3. Laidininkų parinkimas;

4. Elektros instaliacija;

5. Elektros kabelių linijos;

6. Iki 1000V įtampos elektros įrenginių apsauga.

Apšvietimo normos parinktos iš 2001m. Lietuvos higienos normos „Natūralus ir dirbtinas patalpų apšvietimas“. Vidaus patalpų apšvietimą šiuo metu galima projektuoti įvairiomis apšvietimo kompiuterinėmis programomis, „RELUX“, „KARBONI“, „OPTIVIN“ ir kitomis.

Elektros apkrovų, laidų ir kabelių skaičiavimus, apsaugų skaičiavimus, trumpųjų jungimų skaičiavimus, reaktyviosios galios kompensavimą atlikome naudodami vadovėlius: „Elektros energijos tiekimas pramonės įmonėms ir įrenginiamas‘ (1989), L.Konovalova, „parmonės įmonių elektros įrenginių konstravimas“ (1984), I. Lgerman, „Elektros energetiniai įrengimai ir instaliacija“ (2001), E. Musial, „įmonių elektros įrenginiai ir tinklai „ (2003) J. Šatas „Elektros energijos tiekimo projektavimas“ (1990). Darbų organizavimo skyrius sudarytas remiantis „Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis“ (2000), „elektrinių ir elektros tinklų eksloatavimo taisyklės“ (2002), „Elektros įrengnių bandymo normos ir apimtis“ (2001). „Aukštosios įtampos įrenginiai (žinynas“. Žmonių saugos ir aplinkosaugos skyrius parašytas, atsižvelgiant į „Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisykles“. Atliakant grafinę kursinio darbo dalį, buvo naudojama, pastato brėžiniai.

Labai svarbią naudojamosios literatūros dalį sudarė įvairių firmų katalogai, reklaminiai bukletai, informaciniai leidiniai, ir daug kitos elektrotechninės literatūros.

3. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS

3.1 Bendroji dalis

3.1.1 Elektrinių apkrovų ir technologinio proceso charakteristika

Projektuojant įmonės elektros energijos tiekimo ir paskirstymo sistemą, labai svarbu teisingai ir tiksliai nustatyti elektros apkrovas. Nuo to, kaip tiksliai
bus nustatytos, priklauso visų sistemos elementų parinkimas ir techniniai-ekonominiai rodikliai: sistemos įrengimo kaina, spalvotųjų metalų (vario, aliuminio) kiekis, elektros energijos nuostoliai, eksploatacinės išlaidos. Nuo elektros apkrovų priklauso, kiek bus sunaudota atskirų imtuvų, imtuvų grupių, cecho ir visos įmonės elektros energijos.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1130 žodžiai iš 3700 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.