Gamybos proceso organizavimas
5 (100%) 1 vote

Gamybos proceso organizavimas

TURINYS

ĮVADAS 3

1.GAMYBA 4

1.1.Gamybos organizavimas 4

1.2.Gamybos organizacinės struktūros 5

1.3.Gamybos planavimas 5

1.4.Naujų gaminių gamybos organizavimas 6

1.5.Technologinis gamybos rengimo organizavimas 7

1.6.Gamybos kontrolė 8

2.UAB “BALTIC MILLS” GAMYBOS APŽVALGA 10

2.1. Bendrovės įkūrimas, vystymas, statusas, veiklos pobūdis 10

2. 2.Gaminių nomenklatūra , naudojamos žaliavos,jų tiekėjai. 11

2.3.Valdymo ir gamybos struktūra 13

2.4.Darbo santykiai 14

2.5. Spręstinos gamybos technologijos problemos 16

3.PROJEKTUOJAMOS GAMYBOS TECHNOLOGIJA 16

3.1. Projektavimo objektas ir jo aktualumas 16

3.2. Gamybos tipas , procesai , fazės , ir operacijos projektuojamojoje technologijoje 17

3.3.Suprojektuotos technologijos procesų ir operacijų aprašymas su technologinėmis schemomis 18

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 25

Literatūra 26

Įvadas

Savo kursiniame darbe aprašysiu gamybos organizavimo sampratą , tame tarpe ir audinių iš vilnos gamybos technologiją uždaroje akcinėje bendrovėje”Baltic Mills”.

Pagrindiniai mano kursinio projektavimo tikslai yra:

Ų Pagilinti ir įtvirtinti specialių disciplinų(vadybos ir verslo parindų;raštvedybos,orgtechnikos ir dokumentikos,gamybos technologijų ir organizavimo) teorines žinias;

Ų Išspresti pagrindinius audinių iš vilos gamybos technologinijos projektavimo klausimus;

Ų Išmokti pagristi savo įgytas žinias tam tikrais literatūros šaltiniais;

Ų Padaryti atitinkamas išvadas ir pateikti mano manymu tinkamus pasiūlymus;

Norėdama įgyvendinti prieš tai išvardintus tikslus remsiuosi šiais uždaviniais:

Ų Apžvelgti UAB”BalticMills” įkurimą ,statusą,vystymąsi,veiklos pobūdį;

Apžvelgti įmonės gaminamų gaminių nomenklatūrą,naudojamas medžiagas;

Ų Ištirti įmonės valdymo ir gamybos struktūras;

Ų Apibūdinti projektuojamą objektą ir ištirti jo aktualumo momentus;

Ų Aptarti gamybos tipus,fazes,procesus ir operacijas projektuojamoje technologijoje;

Ų Aptarti įmonės gamyboje naudojamus įrenginius,taip pat darbininkų kvalifikacija ir pan.;

Ų Aptarti produkcijos realizavimo klausimus;Suprasti gamybos procesą,kaip visumą,išsiaiškinti kaip atskira operacija įtakoja galutinį produktą;

Audinių iš vilnos gamybos technologiją,kaip projektavimo bazę,pasirinkau todėl ,kad mano manymu ,ji yra pakankamai įdomi.Be to UAB “Baltic Mills”gamybinė bazė yra įsikūrusi Rokiškio rajone ,Juodupės miestelyje,kurio daugumos gyventojų,kaip ir mano tėvų likimai yra susieti su šia bendrove.Nuo mažens girdėdavau daug kalbų apie įmonės veiklą, o šis kursinis projektavimas yra puiki proga susipažinti su UAB”Baltic Mills” gyvenimu iš arčiau.Man maloniai sutiko pagelbėti ir patys įmonės vadovai ,palankai vertindami mano susidomėjimą audinių iš vilnos gamybos technologija.

Manau ,kad nustatytų uždavinių bei tikslų nagrinėjimas didelių sunkumų nesudarys,nes teko pakankamai gerai susipažinti su įmonės veikla,o atvirkščiai,sukels dar didesnį susidomėjimą ir atneš naudingumo tolesnėse studijose.

1.GAMYBA

Gamyba reikalinga tam , kad būtų tenkinami poreikiai: tai išeina, jog ji kuria naudingumą. Žmogus negali sukurti medžiagos: bet jis gali keisti jos formą arba būseną suteikdamas jai didesnį naudingumą. Žmonės teikiantys paslaugas, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai tenkina mūsų poreikius,yra ekonomine prasme tokie patys gamintojai kaip ir tie , kurie gamina materialines gėrybes.Paslaugos yra esminė šiuolaikinės ekonominės sistemos dalis; be jų ši sistema taip pat sėkmingai ir efektyviai funkcionuoti negalėtų.Todėl bankininkas ir advokatas ,mokytojas ir gydytojas, teisininkas ir šiukšliavežys yra tokie patys gamintojai kaip ir kepėjas ,dailidė ar medvilnės verpėja.

1.1.Gamybos organizavimas

Tikslas-susipažinti su gamybos proceso organizavimu ir jo ypatumais mažose įmonėse.

Gamybos proceso samprata.

Gamybos procese yra šios sudedamos dalys:darbas,darbo priemonės ir darbo objektai.Taigi,kad vyktų gamybos procesas,turi būti visos šios sudedamos dalys.Įmonės turi turėti pakankamai darbo jėgos,įrengti gamybines patalpas,nupirkti reikalingus technologinius įrengimus,įsigyti žaliavų,pagrindinių medžiagų,komplektuojančių dirbinių ir kt.Nors ir turint visas šias reikalingas gamybos proceso sudedamąsias dalis –gamybos procesas neįvyks.Tam būtina organizacinė veikla.Gamybos proceso organizavimas-tai priemonių ,racionaliai derinančių dalinius gamybos procesus su darbo priemonių ir darbo objektų naudojimu,sistema.Ji apima visus įmonės veiklos etapus ir visas veiklos sritis.Mažos ir vidutinės įmonės turi savus gamybos proceso organizavimo ypatumus:dėl mažų gamybos apimčių,ribotų gamybinių pajėgumų,kapitalinių įdėjimų,darbo organizavimo ypatumų ir kt.Į tai reikia atsižvelgti organizuojant pagrindinius,pagalbinius ir patarnavimo procesus.

Pagrindiniai procesai-tai procesai,kurių metu keičiamos įvairios darbo objektų savybės:formos,matmenys,fizinės bei cheminės savybės ir kt.Pagrindinių procesų galutinis rezultatas gatavi gaminiai,patarnavimai.Pagrindiniai gamybos procesai susideda iš trijų fazių:paruošimo,apdirbimo ir surinkimo.

Paruošimo fazėje iš medžiagų gaminami ruošiniai, o iš jų –detalės.

Apdirbimo fazėje, gaminamos detalės, o surinkimo fazė skirta gataviems
gaminiams surinkti,išbandyti, jų apdailai ir kt.Šių fazių technologiniai procesai priklauso nuo gamybos pobūdžio ir paslaugų rūšies.Mažosiose ir vidutinėse įmonėse gali ir nebūti visų šių fazių.Tai priklauso nuo specializacijos lygio.Gamybos procesus reikėtų kooperuoti tarp įmonių tada sumažėtų gamybos išlaidos,padidėtų darbo našumas.

Gamybos proceso organizavimą mažosiose ir vidutinėse įmonėse lemia palyginti maži gamybiniai pajėgumai (gamybiniai plotai),maža gamybos apimtis ,specifinės darbo organizavimo sąlygosir kt.

1.2.Gamybos organizacinės struktūros

Kiekviena įmonė sudaryta iš mažesnių ar didesnių struktūrinių vienetų,kuriuos sieja gamybiniai ir valdymo ryšiai.Mažose įmonėse dažniausiai būna vienas gamybos baras(cechas), o vidutinėse – keletas.Barui vadovauja meistras.Čia daugiausia vyrauja visos gamybos fazės,Struktūros formavimas priklauso nuo gamybos pobūdžio ir taikomų technologijų.Tačiau sudarant gamybos struktūrą įmonėje ,reikėtų įvertinti įmonės augimo perspektyvą:galimybes atsirasti naujoms įmonėms arba galimybę įsijungti į kitų įmonių valdymo struktūras.

Mažiausias struktūrinis vienetas -darbo vieta.Darbo vieta –darbo priemonių komplektu aprūpinta gamybinio ploto dalis, kurioje darbininkas atlieka tam tikrą gamybos proceso dalį.

Darbo vietose vyksta darbo procesas.Jo organizavimas ir aptarnavimas yra svarbus gamybos organizavimo uždavinys.Nuo darbo vietos įrengimo ,sutvarkymo priklauso darbo kokybė,normos ir kultūra.

Svarbiausi darbininkų darbo vietų klasifikavimo požymiai yra dalinis gamybos procesas, į kurį įeina darbo vieta;specializacijos lygis;darbininkų dirbančių vienoje darbo vietoje skaičius;pagrindinių įrengimų skaičius vienoje darbo vietoje;darbo vietų pastovumas.

1.3.Gamybos planavimas

Įmonės planais sprendžia veiklos problemas ir tikslus,kurie reikalauja skirtingo trukmės bei skirtingų valdymo specialistų lygių.Paprastai yra skiriami du pagrindiniai planų tipai:strateginiai ir operatyviniai.Strateginius įmonės planus rengia aukščiausio lygio vadovai.Jie numato pagrindinius įmonės tikslus.Operatyvinius planus rengia žemesnio lygio vadovai kurie remdamiesi strateginiai planai numato , kaip juos įgyvendinti kasdieninėje veikloje.Strateginiai planai nuo operatyviųjų skiriasi šiais aspektais:laiko atžvilgiu,apimtimi ir detalumu.

Strateginiai planai aprėpia kelerius metus ar net dešimtmečius, o operatyviniams planams tinkamiausias laikotarpis –metai.

Strateginiai planai apima plačią įmonės veiklos sferą, o operatyvinių planų apimtis siauresnė ir ribota.

Strateginiai planai yra mažesnio detalizavimo lygio, operatyviniai detalesni, nurodomi konkretūs vykdytojai, terminai ir pan.

Operatyviniai planai skirstomi į dvi grupes: vienkartinius ir pastovius.

Vienkartiniai planai – tai tiksli veiksmų eiga ,kuri ateityje tikriausiai ta pačia forma nepasikartos.Pavyzdžiui, įmonei reikia išplėsti kokį gamybos barą.Tuo tikslu reikia išplėsti gamybos patalpas, numatyti vykdytojus, finansavimo šaltinius,turi būti parengta programa , projektas bei sąmata.Programoje nurodomi pagrindiniai etapai, jų eiliškumas, laikas, atsakingas asmuo už kiekvieno etapo atlikimą. Projektas yra mažesnė, atskira programos dalis.Ji yra ribotos apimties ir turi aiškias paskirties ir laiko direktyvas.Sąmata –finansinių išteklių ,skirtų konkrečioms veikloms per nustatytą laikotarpį,planas.

Pastovūs planai apima įmonės veiklą, kuri kartojasi.Sėkmingai veiklai pakanka pastovaus plano- iš anksto priimto vieno ar keleto sprendimų.Juos sudaro :politika ,taisyklės ir labiausiai detalizuotos procedūros.Politiką sudaro sprendimų priėmimo gairės ,taisyklės nurodo ,kokių veiksmų reikia imtis konkrečiu atveju, o procedūrose pateikiami detalūs nurodymai , kaip elgtis pasitaikančiose situacijose.

Būna atvejų ,kada dalis klausimų nepatenka į sudarytus planus.Tuomet sudaromi projektiniai planai,pvz., naujų gaminių , technologijų, rinkų įsisavinimo ir pan.

1.4.Naujų gaminių gamybos organizavimas

Kiekviena įmonė turi susikurti naujų gaminių ir projektų kūrimo strategiją, kuri padėtų nuspręsti , ką ir kaip gaminti.Tai ypač svarbu dirbant rinkos ekonomikos sąlygomis.Tačiau mūsų pasirinkimui turi įtakos išoriniai ir vidiniai veiksniai.Prie išorinių galima būtų priskirti rinkos dydį, gaminio pasirinkimo alternatyvas, kainas,konkurenciją ir kt.,galimybes.

Naujų gaminių gamybos organizavimas apima keletą etapų:konstrukcinį gamybos rengimą; technologinį gamybos rengimą ir gamybos organizavimą.

Konstrukcinio gamybos rengimo paskirtis – sukurti naujo gaminio konstrukciją, pavaizduoti ją technologiniame projekte bei pagaminti bandomąjį pavyzdį.Gaminio konstrukcija – tai atskirų detalių ir surinkimo vienetų ,sujungtų tam tikru būdu ,visuma.Kuriamas gaminys patenkins vartotojų poreikius, jei konstrukcija atitiks techninius , konstrukcinius, technologinius, eksploatacinius bei socialinius, ekonominius reikalavimus.

Prie techninių reikalavimų priskiriamas našumas, greitaeigiškumas,patikimumas,tikslumas,kiti bendrieji ir specifiniai reikalavimai.Konstrukcinis ir technologinis reikalavimas turi būti užtikrintas funkcinis-mazginis gaminio bei kontrolės automatizavimą, paprastą gaminio surinkimą, derinimą bei remontą, optimalų
asę.Eksploataciniams reikalavimams priskiriame valdymo ir aptarnavimo paprastumą,darbo saugumą,eksploatavimo paprastumą,ergonominius reikalavimus ir kt.

1.5. Technologinis gamybos rengimo organizavimas

Technologinis gamybos rengimas (TgGR) –tai techninių, organizacinių ir ekonominių priemonių visuma, leidžianti per tam tikrą laiką su minimaliomis sąnaudomis sukurti kokybišką produkcijos gamybos technologiją.

Įmonė technologiškai pasiruošusi gamybai, jei yra visa technologinė dokumentacija, pagaminta ir sukomplektuota reikalinga technologinė įranga, jei technologija, esant tam tikrai gamybos apimčiai ir organizaciniam-techniniam lygiui, leidžia minimaliomis darbo ir materialinėmis sąnaudomis pasiekti gerus projektinius – ekonominius gaminio rodiklius.

Visi gamyklos technologiniai gamybos rengimo darbai skirstomi į keturias funkcijas:

1. Gaminio konstrukcijos technologiškumo užtikrinimas.

2. Technologinis projektavimas.

3. Technologinės įrangos projektavimas ir gamyba.

4. Technologinio gamybos rengimo organizavimas ir valdymas.

TGR funkcijų turinio lentelė

1 pav.

1.Gaminio konstrukcijos technologiškumo užtikrinimas 2.Technologijos projektavimas 3.Technologinės įrangos projektavimas ir gamyba

Gaminio konstrukcijos technologiškumo lygio įvertinimasGaminio technologiškumo gerinimo priemonių numatymas ir pakeitimai dokumentacijoje. Pažangių gamybos, kontrolės, surinkimo ir bandymo technologijos sudarymas ir techninis –ekonominis įvertinimas.Technologinio proceso normavimas. Aprūpinimo įranga koeficientų,įrangos kiekio ir nomenklatūros nustatymas,techninis – ekonominis įvertinimas.Specialios technologinės įrangos projektavimas ir gamyba.1 pav. tesinys

Technologinio gamybos rengimo organizavimas ir valdymas

TgGR valdymo ,planavimo prognozavimo ir modeliavimo sistemos ,paremtos pažangių metodų taikymu, mechanizavimo ir automatizavimo priemonių naudojimu,kūrimas.Perspektyvinių ir einamųjų TgGR planų ,užduočių vykdytojams sudarymas bei jų vykdymo kontrolė.

Trys pirmosios funkcijos nusako TgGR turinį, ketvirtoji funkcija turi užtikrinti ,kad pirmosios trys funkcijos vyktų optimaliu rėžimu ir leistų pasiekti didžiausią TgGR proceso efektyvumą.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1726 žodžiai iš 5674 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.