Gelezinkeliu infrastruktura
5 (100%) 1 vote

Gelezinkeliu infrastruktura

TURINYS

1. GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KELIAI…………………………………..2

1.1. Bėgių kelio elementai ir jų charakteristikos……………………………3

1.2. Geležinkelio gabaritai………………………………………………….4

1.3. Lokomotyvų ir vagonų depai…………………………………………..4

1.4. Trasavimas……………………………………………………………..4

1.5. Skiriamieji punktai…………………………………………………….6

1.6. Skiriamųjų punktų kelių tinklas……………………………………….7

1.7. Stoties darbų technologija……………………………………………..8

2. GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO TERMINALAI………………………….9

2.1. Skirstymo stočių paskirtis, veiklos technologija, naudojama įranga………11

2.2. Pagrindinių Lietuvos skirstymo stočių analizė………………………13

LITERATŪRA…………………………………………………………………….16

1. GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KELIAI

Geležinkeliai sudaryti iš dviejų lygiagrečių metalinių juostų, sudarančių lygų stiprų paviršių. Dabar bėgiai gaminami iš plieno, o anksčiau jie buvo mediniai, vėliau – ketiniai. Tokiu būdu sudaromas paviršius užtikrina mažą pasipriešinimą, todėl galima pervežti labai didelius svorius, naudojant palyginti nedideles traukos jėgas. Statant geležinkelius kyla daug inžinerinių problemų, nes labai svarbu, kad įveikiant topografines kliūtis nuolydžiai būtų minimalūs. Norint nugalėti topografines kliūtis statomi tiltai, viadukai ir tuneliai, kurių statyba ir priežiūra labai brangi. Esant dideliems nuolydžiams galimi kiti techniniai sprendimai: a) krumpliaratiniai geležinkelio keliai, turintys plieninius krumpliastiebius, paklotus tarp bėgių, ir krumpliaračius ant variklio, susikabinančius su krumpliastiebiais; b) lyniniai keliai, kur tarp bėgių įtaisyti trosai, traukia vagonus labai stačiais kelio ruožais, Siekiant užtikrinti eismą geležinkeliais, be kelių, turi būti įrengtos stotys, signalizacijos ir energijos tiekimo įrengimai, kurių einamajam išlaikymui reikalingos išlaidos. Taigi kapitaliniai įdėjiniai į geležinkelį yra dideli.

Dauguma geležinkelių kelių buvo pastatyti verslininkų lėšomis, todėl ir geležinkelio eksploataciją vykdė tik linijos savininkas. Tačiau vėliau dėl įvairių priežasčių geležinkeliai daugelyje šalių buvo nacionalizuoti. Tačiau šiuo atveju krovinio savininkas negali vežti savo krovinių pats ir turi šiuo klausimu pasitikėti geležinkelių operatoriumi. Neturėjimas galimybės kontroliuoti savo krovinių judėjimo yra vienas pagrindinių geležinkelių trūkumų. Europos šalyse tai kompensuojama važiuojant dideliu greičiu dideliais atstumais. Esant 330 km nuotoliui geležinkelio transporto privalumai (didelis greitis ir mažos išlaidos) pralenkia trūkumus, susijusius su krovinių krovimo operacijomis terminaluose, kurie nėra krovinių savininko įtakos sferoje.

Kada nuotolis mažesnis negu 330 km, šie privalumai gali būti realizuoti tik labai efektyviai dirbant terminalams.

Geležinkeliai priklauso prie nemanevringosios transporto rūšies, nes bet koks eismo trikdys šiame specializuoto susisiekimo kelyje sulaiko transporto priemones. Esant dideliam transporto tinklo tankiui, galima praleisti traukinius apeinant kliūtis, tačiau bet koks trikdis magistralinėje linijoje gali tapti keleivių ir krovinių vėlavimo priežastimi. Šiuolaikinėmis sąlygomis geležinkeliai neužtikrina vežimo ,,nuo durų iki durų“, išskyrus stambias įmones, kurios turi savo privažiuojamuosius kelius. Tačiau tik labai didelės įmonės (automobilių gamybos, naftos ir chemijos bei kitos panašios pramonės šakos) gali sau leisti ekonominiais sumetimais turėti savo privažiuojamuosius kelius.

Kita šiuolaikinių geležinkelių sistemos ypatybė – stočių skaičiaus sumažėjimas. Lėtaeigiai traukiniai apskritai neekonomiški, todėl, norint padidinti eksploatacinio darbo ekonomiškumą, likviduojamos vietinės stotys. Sutelkus krovos darbus tik kai kuriose didelėse stotyse, geležinkeliai didina atliekamų operacijų ekonomiškumą (trumpėja krovinio pristatymo laikas), kartu užtikrinamas terminalų įrenginių eksploatavimas (taip padidinamas turimos įrangos naudojimo efektyvumas).

1.1. Bėgių kelio elementai ir jų charakteristikos

Pagrindiniai bėgių kelio elementai yra šie: bėgiai, pabėgiai, tvirtinamosios bei jungiamosios detalės, balastas ir sankasa.

Bėgiai – tai plieninės valcuotos dvitėjo profilio sijos, kreipiančios ir laikančios ratus. Bėgiai gaminami iš specialaus tvirto plieno, turinčio daug anglies ir legiruojančiųjų priedų. Svarbiausia jų charakteristika, nusakanti tipą, yra 1 tiesinio metro masė. Daugiausia Respublikoje yra paklota bėgių, kurių 1 m masė 50-65 kg. Standartinis ilgis – 25 m, sutrumpintas – 12,5 m. 1 lentelėje pateikiamos Lietuvoje paklotų ir perspektyvių užsienyje pagamintų bėgių charakteristikos.

1 lentelė. Bėgių charakteristikos

Rodikliai Bėgių tipai

R 50 R 65 BS 11 UIC 60

1 m masė, kg 51,67 64,72 56,40 60,00

Bendras aukštis, mm 152,00 180,00 158,75 172,00

Galvutės aukštis, mm 42,00 45,00 49,21 51,00

Galvutės plotis, mm 72,00 75,00 69,85 74,30

Pado plotis, mm 132,00 186,00 139,70 150,00

Pjūvio plotas, cm2
65,39 82,70 71,84 –

Inercijos momentas, cm4 2011,00 3 540,00 2 332,40 –

Pabėgiai – tai bėgių atramos. Jie nustatytais tarpais (1 660-2 000 pabėgių 1 km) išdėstomi skersai kelio ir sutvirtinti su bėgiais sudaro fiksuoto pločio bėgių vėžės gardę. Gaminami iš medienos ir gelžbetonio (anksčiau ir iš metalo).

Mediniams pabėgiams gaminti tinka eglė, pušis, kedras, beržas. Jie būna dviejų tipų: apipjauti iš keturių pusių ir apipjauti iš dviejų pusių. Pabėgiai pagal jų matavimus dar dalijami į tris grupes: I, II ir III.

Mediniai pabėgiai eksploatuojami apie 5-7 metus, todėl jie didelės perspektyvos neturi. Be to, brangstant medienai, jų kaina artėja prie gelžbetoninių pabėgių kainos, dėl to teikiamas prioritetas gelžbetoniui.

Medinių pabėgių standartinis ilgis yra 270 cm, tačiau po iešmais klojami ilgesni, jie vadinami iešmų pabėgiais. Ant tiltų ir viadukų gali būti klojami ir pusiniai pabėgiai (perpus trumpesni).

2 lentelė. Medinių pabėgių geometrinės charakteristikos

Tipas A B

b b1 h1 h1 b b1 b2 h

I 165 250 180 150 165 250 280 180

II 160 230 160 130 160 230 260 160

III 150 230 150 105 100 230 250 150

Gelžbetoniniai pabėgiai gaminami iš aukštos kokybės betono ir plieninių stygų ar strypų armatūros. Armatūra gaminant pabėgius paprastai įtempiama, nes tai padidina atsparumą lenkimui ir dinaminėms apkrovoms. Bėgių tvirtinimo vietose betonuojamos įvorės ar specialios plokštelės.

1.2. Geležinkelio gabaritai

Gabaritas – tai bėgių kelio ar riedmenų ribinis kontūras (statmenas kelio ašiai), už kurio negali išsikišti nė viena statinio ar riedmenų detalė.

Yra skiriami pakrovos, riedmenų ir statinių artumo gabaritai.

Pakrovos gabaritas yra skersinis kontūras, kuriame neišeidamas už jo ribų, turi tilpti į atvims riedmenis pakrautas krovinys.

Riedmenų gabaritas yra skersinis kontūras, kuriame, neišeidami už jo ribų, turi tilpti tušti ir pakrauti riedmenys.

Statinių artumo (statinių) gabaritas yra skersinis kontūras, į kurio vidų neturi išsikišti nė viena statinių ir įrengimų detalė.

1.3. Lokomotyvų ir vagonų depai

Riedmenų ūkis dėl daugybės skirtingųjų rūšių ir atliekamų darbų dalijamas į du specializuotus ūkius: lokomotyvų ir vagonų.

Jie skiriami pagal riedmenų priežiūros punktų išdėstymo vietas, priežiūros ir remonto darbų technologijas.

Lokomotyvų ūkis yra viena iš svarbiausių grandžių geležinkelio sistemoje, nes lokomotyvams prižiūrėti reikia daugybės įrengimų ir statinių: lokomotyvų depų, priežiūros punktų, parangos punktų, lokomotyvų brigados kaitos punktų.

Lokomotyvų depai – tai pastatai ir įrenginiai, kuriuose dirbami visi būtini lokomotyvų priežiūros darbai. Depai pagal atliekamų darbų pobūdį skirstomi į: pagrindinius remonto ir priežiūros depus, pagrindinius priežiūros depus ir grąžos depus. Pagrindiniuose remonto ir priežiūros depuose registruoti lokomotyvai remontuojami, parengiami, kontroliuojama jų techninė būklė ir dirbami kiti darbai, kad lokomotyvai normaliai funkcionuotų. Pagrindiniuose priežiūros depuose lokomotyvai techniškai apžiūrimi ir atliekamas sudėtingas remontas. Grąžos depuose atliekama dėl pamainos kaitos laikinai sustojusių lokomotyvų techninė apžiūra.

Lokomotyvų priežiūros punktai yra beveik visose didesnėse stotyse. Juose atliekama nesudėtinga važiuoklės ir stabdžių įrangos trinkelių techninė apžiūra, parengiamieji darbai, nuo kurių labai priklauso eismo saugumas.

Parangos punktai – tai nesudėtingos įmonės, kuriose lokomotyvai aprūpinami kuru, keičiami tepalai, aušinamieji skysčiai, atliekama lokomotyvų važiuoklės apžiūra. Jie yra įvairių kategorijų ir išdėstomi įvairios paskirties stotyse.

Lokomotyvų brigadų kaitos punktai – tai vieta, kur pasikeičia ir ilsisi traukinius valdantys specialistai. Čia yra poilsio kambarių, viešbučių. Geležinkelio atkarpa tarp dviejų brigadų kaitos punktų vadinama kaitos peties ilgiu.

1.4. Trasavimas

Trasavimas – tai geležinkelio trasos žymėjimas žemės paviršiuje, o trasa – tai erdvinė linija plane ir išilginiame profilyje. Vadovaujantis ekonominių ir techninių tyrinėjimų rezultatais, pirmiausia nustatoma trasos kryptis. Remiantis ekonominių tyrinėjimų metu gautais rezultatais pažymimi punktai, per kuriuos turės eiti projektuojamas geležinkelis. Tai dažniausiai krovinių ir keleivių koncentracijos punktai, kurių negalima aplenkti. Jų perkirtimas nesudaro didelių atlankų nuo geodezinės linijos (tiesės). Gamtiniai veiksniai, lemiantys trasos vietą, yra topografiniai, geologiniai ir hidrologiniai vietovės rodikliai, kurie yra ištirti techninių tyrinėjimų metu, ir kurių negalima bet kaip perkirsti arba juos visai aplenkti. 1 pav. yra parodyta trasos AB kryptis, kurioje atsižvelgiama į tarpinius krovinių punktus C ir pagal vietovės sąlygas fiksuotus taškus a, b (vandenskyros vietos) bei c, d (ežero aplenkimo taškai). Krovinių punktų ir fiksuotų taškų visuma leidžia pagal schemą parinkti du trasos variantus AcabB ir AccdB.

Kai parinkti variantai praktiškai yra lygiaverčiai, tada, norint galutinai pasirinkti trasos kryptį, reikia vadovautis ir kitais rodikliais, tokiais kaip: trasos ilgis, pasitaikančių aukštumų, slėnių, upelių skaičius; vidutinis trasos išilginis nuolydis; trasos ilgis
ekologiškai nepalankiomis sąlygomis. Yra ir kompleksinių rodiklių, kurie gali lemti trasos pasirinkimą. Tai ekologiniai reikalavimai, landšaftinio projektavimo principai, netoli esantys draustiniai, turistiniai maršrutai bei gyventojų pageidavimai.

1 pav. Trasos AB variantai su svarbiausiais taškais

Trasavimas – atsakingas projektavimo etapas. Šiuo metu jau tiriami statybos ir eksploatacijos išlaidų mastai, tiltų, tunelių vietos bei jų ilgiai, eismo saugumas būsimoje magistralėje, vietovės landšafto formavimas. Trasavimo sudėtingumą lemia visuma veiksnių, kuriuos būtina vienaip ar kitaip įvertinti. Tai vietovės reljefas, klimatas, geologija, hidrologija. Kartu nauja trasa turi visiškai atitikti ekologinius reikalavimus ir kuo mažiau konfliktuoti su aplinka.

Trasavimo praktikoje gali būti taikomi įvairūs metodai. Jie dažniausiai priklauso nuo lemiamojo nuolydžio reikšmių ir vietovės topografinių charakteristikų.

Pagal lemiamojo nuolydžio reikšmių taikymą skiriamas laisvas ir suvaržytas trasavimas, o pagal topografines charakteristikas – trasavimas slėniais, vandenskyros linijomis ir skersai vandenskyros linijų.

Laisvu trasavimu vadinamas toks trasos parinkimo metodas, kai vidutinis natūralus vietovės nuolydis mažesnis už lemiamąjį nuolydį, o suvaržytu – kai vietovė turi didesnį nuolydį už lemiamąjį.

Trasavimas slėniais visuomet atkartoja slėniu tekančios upės konfigūraciją. Šiuo atveju nekyla nuolydžio problemų, tačiau susiduriama su daugybe upelių, įtekančių į pagrindinę upę ir blogais sąnašų gruntais. Vandenskyros vietose parinkta trasa mažiau perkerta didelių upelių, tačiau šiose vietose yra daug kontūrinių kliūčių (pelkių, ežerų). Trasa, einanti skersai vandenskyros, kerta daug reljefinių kliūčių (kalnų, slėnių ir pan.), todėl šiuo variantu tenka iškasti daug iškasų ir supilti pylimų.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1716 žodžiai iš 5587 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.