Greitoji medicinos pagalba
5 (100%) 1 vote

Greitoji medicinos pagalba

TURINYS

SANTRUMPOS 3

PAAIŠKINIMAI 3

ĮVADAS 5

GMP TARNYBOS STRUKTŪRA 9

GMP BRIGADA 12

GMP PATALPOS BEI ĮRANGA 14

GMP TRANSPORTAS 14

MEDICINOS PRIETAISAI 14

GMP STOTIES DARBAS 18

GMP IŠKVIETIMO TECHNOLOGIJA 18

GMP DOKUMENTACIJA 18

IŠVADOS 20

LITERATŪROS SĄRAŠAS 22

SANTRUMPOS

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga

BPG – bendrosios praktikos gydytojas

GMP – greitoji medicinos pagalba

LSIC – Lietuvos sveikatos informacijos centras

PSPC – Pirminės sveikatos priežiūros centras

SAM – Sveikatos apsaugos ministerija

SPĮ – sveikatos priežiūros įstaiga

TLK – teritorinė ligonių kasa

VLK – Valstybinė ligonių kasa

VšĮ – viešoji įstaiga

PSDF – privalomojo sveikatos draudimo fondas

PAAIŠKINIMAI

Greitosios medicinos pagalbos stotis (tarnyba) – asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti skubią būtinąją medicinos pagalbą pacientams įvykio vietoje ir atsakinga už skubų paciento nugabenimą į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą stočiai priskirtoje teritorijoje.

Skubi būtinoji medicinos pagalba – kvalifikuota pagalba (be kurios padidėtų paciento mirties arba sunkių komplikacijų rizika) tais atvejais, kai yra tiesioginė grėsmė paciento gyvybei, arba ji gali kilti bet kuriuo atveju.

Asmens sveikatos priežiūros specialistas – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė verstis asmens sveikatos priežiūra.

Skubios pagalbos specialistas – asmuo, įgijęs aukštojo medicininio neuniversitetinio išsilavinimo studijų baigimo diplomą bei skubios pagalbos specialisto profesinę kvalifikaciją.

Paramedikas – asmuo, baigęs specialiąją su Sveikatos apsaugos ministerija suderintą, Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą, ne trumpesnę kaip 6 mėn. trukmės vieningą mokymo programą. Mokymą vykdo formaliojo švietimo akredituotos medicinos profilio įstaigos. Baigusiems šią mokymo programą išduodamas valstybės pripažintas kvalifikacinis pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti paramediku.

Gyvybinės veiklos – tai asmens kasdieninės gyvenimo veiklos, iš kurių vienai sutrikus, keičiasi asmens fizinė, psichikos ir socialinė būklė.

Kritinės būklės – žmogaus gyvybei pavojingos būklės, pasižyminčios kritiniu kvėpavimo, kraujotakos, galvos smegenų veikos bei kitų organizmo funkcijų sutrikimu, kuomet reikia gaivinti bei imtis kitų medicinos pagalbos priemonių, stengiantis išsaugoti žmogaus gyvybę.

Pacientas – asmuo, kuris naudojasi asmens sveikatos priežiūra nepriklausomai nuo to, ar sveikas, ar ligonis.

GMP automobilis A1 tipo – skirtas pervežti vienam pacientui.

GMP automobilis A2 tipo – skirtas pervežti kelis pacientus.

GMP automobilis B tipo -skirtas gyvybinių funkcijų atstatymui ir trumpalaikiui palaikymui.

GMP automobilis C tipo – reanimobilis.

ĮVADAS

„Greitosios funkcija – gelbėti gyvybes“

Greitoji medicinos pagalba – specializuota sveikatos priežiūros tarnyba, teikianti medicinos pagalbą žmogaus sveikatai ar gyvybei pavojingos traumos, apsinuodijimo ar ūmios ligos atveju [1].

Pagrindinis greitosios medicinos pagalbos uždavinys yra pradėti teikti būtinąją medicinos pagalbą įvykio vietoje sergantiems arba sužeistiems asmenims ir skubiai juos nugabenti į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ASPĮ [5].

Lietuvos gyvetojai, pasiklydę medicinos labirintuose, visas viltis deda į GMP tarnybą. Vos tik sušlubuoja sveikata, tuoj pat čiumpa telefono ragelį ir renka 03 arba 112, bei tikisi, jog GMP atvyks, ir suteiks būtinąją medicininę pagalbą. Anaiptol taip nėra. Ne visada greitosios tarnyba lekia į iškvietimą, kadangi šiuo metu ypač padaugėjo nusiskundimų dėl pakilusios temperatūros ar galvos skausmo. Suteikti būtinąją pagalbą sergančiajam – ne vien greitosios medikų darbas. Pacientas, o ne medikas renkasi, ar jam kviestis šeimos gydytoją, pačiam vykti į ligoninės priimamąjį ar kviestis greitąją. Tenka pažymėti, kad šiuo metu šeimos gydytojo institucija neužtikrina medicininio gyventojų aptarnavimo 24 val. ir švenčių dienomis. Dėl to dalis GMP iškvietimų yra ambulatorinio pobūdžio. Tai sudaro apie 30 proc. visų GMP iškvietimų.

Greitosios stoties dispečerės visuomet iššsiaiškina ar nėra galimybės ligoniui pačiam išssikvieti šeimos gydytoją ar pas jį nuvykti, bei ar nėra galimybės atvykt į gydymo įstaigą savo pastangomis. Taip pat sprendžia siųsti ar ne GMP atsižvelgiant į paros metą, bendrą savijautą, ligos simptomus ir pan. Jei GMP neatvyksta mieste per 5 – 10 min., kaime per 10 – 20 min., patariame skambinti vėl, tuomet yra užtikrinamas GMP iškvietimas ir galima manyti, jog greitoji pagalba greičiausiai atvyks, kadangi pirmą kartą iškvietus ją, dar gana ilgai yra abejojama ar ištiesų reikia skubios medicininės pagalbos ir tuo pačiu metu gali būti iškvietimas į vietą, kur tikrai reikalinga skubi medicininė pagalba. Dėl lėšų trūkumo GMP mažinamas etatų skaičius, automobiliųnėra pakankamai daug ir GMP stotys nesugeba užtikrinti pilnavertės, operatyvios ir visiems suteikiamos greitosios medicininės pagalbos.

Šiuo metu absoliuti dauguma GMP skyrių yra Pirminių sveikatos priežiūros centrų padaliniai. Už GMP paslaugas apmokama iš
privalomojo sveikatso draudimo fondo (PSDF) biudžeto. Lėšos pervedamos į bendrą pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) sąskaitą ir daugeliu atveju naudojamos neracionaliai. Kaip rodo praktika, maždaug 20-30 proc. skirtų lėšų GMP finansuoti yra sunaudojama PSPC reikmėms tenkinti, bet ne GMP skyriui finansuoti. Be to, už suteiktas GMP paslaugas teritorinė ligonių kasa (TLK) vėluoja sumokėti iki 1,5 mėnesio. Dėl šios priežasties (pavyzdžiui Kauno, Kauno rajono, Šakių, Skuodo, Kazlų Rūdos ir kitose GMP stotyse) atsiranda kreditorinių įsiskolinimų dėl darbinių santykių, automobilių kuro bei jų remonto. Kalbant apie esamą GMP paslaugų kokybę privalu pažymėti, kad šios paslaugos žymai skiriasi didžiųjų miestų ir rajonų gyventojams. Didžiųjų miestų GMP stotys yra juridiniai asmenys, todėl gaunamas finansavimas naudojamas racionaliai, automašinų parkas žymiai geresnis, turima daugiau šiuolaikinės medicininės aparatūros, brigados sudarytos dažniausiai iš dviejų medikų, kas leidžia efektyviai suteikti skubią medicininę pagalbą, reanimuoti ligonius. Tuo tarpu rajonuose automobilių parkas žymiai prastesnis, daugiau nusidėvėjęs, trūksta kokybiškos šiuolaikinės medicininės aparatūros, brigadoje dirba tik po vieną mediką, kuris atlikti kokybiškos reanimacijos fiziškai nepajėgus [2]. GMP šiuo metu yra finansuojama vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2000-06-14 įsakymu Nr. 328 „Dėl GMP paslaugų, bazinių kainų, organizavimo bei apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ [3]. Vadovaudamasi šiuo įsakymu TLK turi paskirstyti gautas lėšas, kurias sudaro: 80 proc. – bazinis mokėjimas, 15 proc. – papildomas mokėjimas, 5 proc. bazinio mokėjimo priedas už kokybę. Tačiau, faktiškai yra mokamas tik bazinis mokėjimas tai yra 80 proc. Taip pat TLK dirbtinai mažina faktinį gyventojų skaičių, dėl ko žymiai sumažėja ir pats bazinis mokėjimas. Be to, TLK, revizuodamos GMP įstaigas, vykdo atskaitymus už ,vadinamus ne GMP priskirtus iškvietimus (pavyzdžiui, esant tam tikrai iškvietimo priežasčiai: bloga savijauta, pakilusi temperatūra, silpna ir t.t.) bei reikalauja dalies iškvietimų atsisakyti, kas sukelia gyventojų pasipiktinimą, nes dažnai pasitaiko, kai žmogus suserga svečiuose, nėra prisirašęs prie šeimos gydytojo, yra bedarbis. Tokius ligonius toje teritorijoje dirbantys gydytojai atsisako aptarnauti. Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos (GMP) stoties vyriausiasis gydytojas Rimvydas Juodviršis neneigė, jog jau kelerius metus greitoji vyksta ne pagal visus iškvietimus. Lietuvoje vykstančios sveikatos apsaugos reformos tikslas, pasak R. Juodviršio, bendrosios praktikos gydytoją padaryti „vartininku“. Tai reiškia, jog ateity prieš skiriant pacientui gydymą, kad ir kokios sunkios būklės jis bebūtų, sergantįjį visų pirma privalės apžiūrėti šeimos gydytojas. „Natūralu, kad atsiradus Bendrosios praktikos gydytojų normoms greitosios medikai vyksta ne pagal visus iškvietimus, – aiškino vyr. gydytojas. – Mūsų funkcijos – teikti būtinąją pagalbą, kai kyla pavojus žmogaus gyvybei. Įstatymo apibrėžta, kad greitoji yra gelbėjimo tarnyba, o ne gydymo įstaiga. Suteikti būtinąją pagalbą sergančiajam – ne vien greitosios medikų darbas. Pacientas, o ne medikas renkasi, ar jam kviestis šeimos gydytoją, pačiam vykti į ligoninės Priimamąjį ar kviestis greitąją“ [4]. GMP dispečeriams yra neįmanomą telefonu nustatyti, ar žmogui reikalinga būtinoji pagalba, ar ne. Tenka pažymėti, kad šiuo metu šeimos gydytojo institucija neužtikrina medicininio gyventojų aptarnavimo 24 val. ir švenčių dienomis. Dėl to dalis GMP iškvietimų yra ambulatorinio pobūdžio. Tai sudaro apie 30 proc. visų GMP iškvietimų. GMP finansavimas kiekvienais metais mažėja. Todėl mažėja GMP brigadų, naikinamos darbo vietos, įstaigos neįstengia atnaujinti automobilių parko, nusipirkti reikiamos medicininės aparatūros, brangesnių efektyvių medikamentų skubiai pagalbai, nes lėšų užtenka tik atlyginimams išmokėti ir autoūkiui išlaikyti. Dėl šių priežasčių blogėja GMP paslaugų kokybė, geriausiu atveju ji nekinta į teigiamą pusę [2]. Naikinant rajonines ligonines ar specializuotus skyrius atstumai iki artimiausių ligoninių žymiai padidėja (pavyzdžiui, Šilalės greitosios atstumai į vieną pusę yra: 100 km į Klaipėda, kur vežami infekciniai, komplikuoti terapiniai, chirurginiai ligoniai; 150 km į Kauną, kur vežamos gimdyvės su priešlaikiniais gimdymais, ligoniai su akių, komplikuotomis mišriomis traumomis, nudegimais; 45 km į Švėkšną vežami psichiniai ligoniai). Brangstant kurui didėja ir piniginės sąnaudos. Neigiamos įtakos GMP paslaugų organizavimui turi SA ministro 2002-05-23 įsakymas Nr.232, kuris leidžia vienam GMP paslaugų teikėjui turėti vieną brigadą (anksčiau buvo ne mažiau dviejų) [5]. Esant vienai brigadai neįmanoma užtikrinti operatyvumo. Dėl to nukenčia GMP paslaugų kokybė ir gyventojai. Dažniau gaunama gyventojų skundų. GMP tarnybos pastebi, kad daugėja užleistų ligų atvejų, jie tampa labiau komplikuoti. Daugėja komplikuotų gimdymų. Daugėja gimdymų GMP automobiliuose, namuose. Pagrindinė priežastis – dideli atstumai iki akušerinių stacionarų. Norėčiau pakomentuoti LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl bendrųjų greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo
patvirtinimo“, 2004 04 09, Nr. V-216. Šiuo įsakymu buvo patvirtinti „Bendrieji GMP paslaugų teikimo reikalavimai“.Įsakymas neužtikrina lygių galimybių laiku gauti skubią medicinos pagalbą kaimo ir miesto vietovėse ir tuo pažeidžiamos žmogaus teisės. Kodėl gyventojams kaime skubioji medicinos pagalba bus suteikta pavėluotai? Atsakymas paprastas – nesutvarkyta GMP struktūra. Nustatant teritoriją, kurioje GMP stotis (skyrius) teikia paslaugas, normatyvai skaičiuojami neteisingai. Nėra atsižvelgiama į miesto ir kaimo sąlygas, todėl skaičiuoti reikia ne tai, kiek gyventojų turi aptarnauti viena brigada, o tai, kiek reikia transporto priemonių, kad būtų užtikrinta laiku suteikiama medicinos pagalba vienodai visuose šalies regionuose.

Šis įsakymas pasmerkia kaimo gyventojus GMP nesulaukti, nes klinikinė mirtis tęsiasi 5-7 minutes. Įsakymas numato, kad greitoji pagalba atvyks kaimo vietovėje per 10-20 minučių. Dar paminėti kiti atvejai, neaišku, kokie, kuomet minėta pagalba kaime bus suteikta po 25-45 minučių.Mūsų Vyriausybė, skubėdama į ES, dar neatkreipė reikiamo dėmesio į pirminę sveikatos apsaugos grandį. Nėra reikiamo ryšio tarp bendrosios praktikos gydytojo ir GMP, nėra sutarčių tarp ambulatorinę pagalbą teikiančių gydytojų (šeimos gydytojų) ir GMP, užtikrinant pagalbą nakties metu, savaitgaliais ar švenčių dienomis.

Reikia sutvarkyti GMP struktūrą, ją aprūpinti deramos kokybės transportu, teisingai jį išdėstyti šalies teritorijoje, kad kaimo gyventojai vienodai greitai, kaip ir mieste, sulauktų atvykstant GMR Skaičiuojama, jo miestui 15000 gyventojų turi būti skiriama viena transporto priemonė, kaimo vietovėje – 12000 gyventojų, bet pamirštama, jog kaimo vietovėje blogi keliai ir dideli atstumai. Reikia skaičiuoti ne pagal gyventojų skaičių, o pagal regiono plotą. Tam yra priimti ES normatyvai – 150 kv. km skiriama viena transporto priemonė.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1819 žodžiai iš 5933 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.