Gyventojų užimtumo politika Lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Gyventojų užimtumo politika Lietuvoje

TURINYS

ĮVADAS ………………………………………………………………………………………………..3

I. UŽIMTUMO DIDINIMO PRIELAIDOS…………………………………………………………4

1. Makroekonominė politika………………………………………………………………………..4

1.1. Tikslai ir uždaviniai………………………………………………………………………..4

II. LIETUVOS TIKSLAI ES UŽIMTUMO STRATEGIJOS NUOSTATOMS ĮGYVENDINTI

1. Pagrindiniai tikslai ir priemonės……………………………………………………………..….4

2. Svarbiausi siekiami tikslai…………………………………………………………………..…..7

2.1. Visiškas užimtumas……………………………………………………………………….7

2.2. Darbo kokybės ir našumo gerinimas…………………………………………………..…8

2.3. Socialinės sanglaudos ir aprėpties stiprinimas…………………………………………….9

IŠVADOS……………………………………………………………………………………………11

Literatūros sąrašas……………………………………………………………………………………………………………..12

ĮVADAS

Lietuvos Respublikos užimtumo veiksmų planas parengtas vadovaujantis Europos Komisijos rekomenduotais standartiniais struktūros metmenimis. Jame pateikiama pastarojo laikotarpio esminių ekonominių ir užimtumo pokyčių apžvalga, Lietuvos tikslai ES užimtumo strategijos nuostatoms įgyvendinti. Įvardinti pagrindiniai Lietuvos ekonominės, užimtumo, socialinės apsaugos bei kitų sričių politikos prioritetai, nurodytos kryptys ir įgyvendinamos priemonės, kurias nustatė iki 2015 metų Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. patvirtinta Valstybės ilgalaikės raidos strategija bei kiti vėlesni priimti programiniai dokumentai.

Rengiant NUVP buvo atsižvelgta į Lietuvos Respublikos užimtumo didinimo 2001–2004 metų programoje įvardintų užimtumo ir darbo rinkos politikos strategijos pagrindinių nuostatų bei Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos užimtumo ir socialinių reikalų generalinio direktorato 2002 m. vasario 12 d. pasirašyto Bendrojo Lietuvos užimtumo politikos prioritetų įvertinimo dokumento, išvadų įgyvendinimą, o taip pat į Europos Komisijos 2003 m. parengto dokumento Šalių kandidačių pažanga įgyvendinant Bendrojo Lietuvos užimtumo politikos prioritetų įvertinimo rekomendacijas. Tai užtikrina nuoseklų Lietuvos nacionalinės užimtumo politikos perėjimą nuo stojimo į ES laikotarpio politikos prie suderintos su ES užimtumo strategijos nuostatomis politikos.

Remiantis ES Lisabonos viršūnių tarybos 2000 m. kovo 23 – 24 d. nuostatomis ir vėlesniais jos patikslinimais, Lietuvos tikslai užimtumo didinimo srityje yra – plėtojant šalies ekonomiką, vykdant ūkio reformą ir restruktūrizaciją, kuo sparčiau plėtoti ekonominius veiksnius, skatinančius užimtumo didinimą ir mažinančius regioninius užimtumo skirtumus, didinti darbo rinkos lankstumą, mažinti nedarbą, užtikrinti darbo jėgos konkurentingumą, sukurti sąlygas didinti užimtumą.

Įgyvendindama šiuos tikslus, Lietuva įgyvendina daug priemonių įvairiose užimtumą skatinančiose srityse siekdama efektyviai panaudoti valstybės bei ES struktūrinių fondų lėšas. Į šiuos procesus įtraukiami taip pat socialiniai partneriai ir nevyriausybinės organizacijos.

Dalyvaudama bendroje ES ekonominėje erdvėje, nuosekliai tobulindama užimtumo politiką ir plėtodama žmonių socialinę raidą, Lietuva siekia deramai prisidėti prie svarbiausio Europos Vadovų Taryboje Lisabonoje (2000 m.) suformuoto plėtros tikslo įgyvendinimo – pasiekti, kad Europos Sąjunga per dešimtmetį taptų konkurencingiausia ir dinamiškiausia žinių pagrindu augančia ekonomika pasaulyje, kurioje būtų suderinta tvari ekonominė plėtra su didesniu ir geresnės kokybės užimtumu bei tvirtesne socialine sanglauda.

I. UŽIMTUMO DIDINIMO PRIELAIDOS

1. Makroekonominė politika

1.1. Tikslai ir uždaviniai

Lietuvos ekonomikoje įtvirtinti esminiai pokyčiai: atvira ekonomika, laisvas kapitalo judėjimas, platus privatus sektorius, stipri konkurencija.

Siekiant ekonominio augimo ir ūkio konkurencingumo didėjimo, išlaikoma griežta fiskalinė politika bei vykdomos struktūrinės reformos – didinamas valstybės išlaidų efektyvumas, įgyvendinama mokesčių reforma, liberalizuojamos telekomunikacijų ir energijos rinkos, privatizuojamos infrastruktūros įmonės, tęsiamos darbo rinkos, socialinės apsaugos sistemos reformos.

Sparčiai vyksta gilesnis Lietuvos ekonominis integravimąsi į ES, padedantis integruotis į vieningą ES darbo rinką procesas

Pagrindiniai Lietuvos ekonominės politikos tikslai vidutinės trukmės laikotarpiu yra šie:

• spartūs ir tolygūs ekonomikos plėtros tempai, stabili makroekonominė aplinka;

• palankios verslo plėtros sąlygos ir sėkmingai įgyvendintos struktūrinės reformos;

• skaidrus valstybės valdymas ir politinis sutarimas dėl vykdytinų reformų;

• stabili ir prognozuojama teisinė aplinka;

• gili ekonominė integracija į ES.

II. LIETUVOS TIKSLAI ES UŽIMTUMO

STRATEGIJOS NUOSTATOMS ĮGYVENDINTI

1. Pagrindiniai tikslai ir priemonės

Lietuva pritarė Lisabonos Europos Vadovų Tarybos 2000 m. kovo 23–24 d. išvadoms, kuris nustatė strateginį ES tikslą iki 2010 metų – paversti Europos Sąjungą konkurencingiausia ir dinamiškiausia žiniomis paremta ekonomika pasaulyje, galinčia subalansuotai ekonomiškai augti, kuriant daugiau ir geresnių darbo vietų bei siekiant didesnės socialinės sanglaudos.

Kartu Lietuva pasisako už lankstumo išlaikymą, nustatant nacionalinius ekonomikos reformų prioritetus, įgyvendinant užimtumo politiką bei kovojant su socialine atskirtimi, ieškant efektyvaus kompromiso ir suderinamumo tarp bendraeuropinių ir nacionalinių prioritetų.

Pagrindiniu dokumentu, nustatančiu Lietuvos ekonominės, socialinės, aplinkos apsaugos bei kitų sričių politikos gaires iki 2015 m., yra Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. patvirtinta Valstybės ilgalaikės raidos strategija (žiūr. Priedo III dalį). Remiantis Lisabonoje priimtomis bei Barselonoje 2002 metais kovo mėnesį patikslintomis socialinės, ekonominės bei aplinkos apsaugos politikos gairėmis strategijoje nustatytas pagrindinis Lietuvos tikslas – sukurti aplinką plėtoti šalies materialinei ir dvasinei gerovei, kurią apibendrintai nusako žinių visuomenė, saugi visuomenė ir konkurencinga ekonomika.

Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikėje strategijoje, kuri yra sudėtinė Valstybės ilgalaikės raidos strategijos dalis, apibrėžtas Lietuvos ekonominės politikos tikslas: stabili makroekonominė aplinka – konkurencingas spartus ekonomikos augimas, žemas nedarbo lygis, stabilios kainos. Numatyta vykdyti ekonominį aktyvumą ir užimtumą didinančia politiką, sudarant palankesnes sąlygas kurti naujas darbo vietas, orientuojant profesinio mokymo sistemą į rinkos poreikius. Tai turi sudaryti sąlygas plėtoti žmogaus pasirinkimo galimybes visais jo gyvenimo aspektais – ekonominiu, socialiniu, kultūriniu ir politiniu. Investuojant į švietimą, lavinimą ir sveikatos apsaugą turi būti užtikrintas žmogaus galių (žmogaus kapitalo) stiprinimas. Šie tikslai iš esmės sutampa su pagrindiniais Lisabonos strategijos elementais.

Ilgalaikių strateginių tikslų įgyvendinimas nuolat stebimas ir vertinamas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. balandžio 1 d. sudarė Valstybės ilgalaikės raidos strategijos analizės ir stebėsenos (monitoringo) priežiūros komisiją, kurios pagrindiniai uždaviniai yra šie:

• sukurti Valstybės ilgalaikės raidos strategijos įgyvendinimo analizės ir stebėsenos (monitoringo) sistemą,

• organizuoti patvirtintų nacionalinių strategijų ir programų, kurių Valstybės ilgalaikės raidos strategijai įgyvendinti, rengimą atsižvelgiant į Lisabonos strategijos nuostatas.

Reguliariai vykstančiuose komisijos posėdžiuose svarstomi aktualūs Valstybės ilgalaikės raidos strategijos įgyvendinimo klausimai – analizuojami šalies vidaus padėties ir išorinės aplinkos pasikeitimai, faktiniai Valstybės ilgalaikės raidos strategijos įgyvendinimo rezultatai ir rinkos pokyčiai, išvados ir pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos įgyvendinimo ir atnaujinimo.

Svarbiausias Lietuvos Respublikos Vyriausybės užimtumo politikos tikslų, suderintų su Europos užimtumo strategijos nuostatomis, įgyvendinimo įrankis yra 2001 metų gegužės 8 d. patvirtinta Lietuvos Respublikos užimtumo didinimo 2001–2004 metų programa. Užimtumo programa pagal Vyriausybės programines nuostatas buvo patikslinta ir papildyta 2002 metų lapkričio 19 d., numatant būtinas papildomas priemones, kurios užtikrintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Komisijos 2002 m. vasario 12 d. pasirašyto Bendrajame Lietuvos užimtumo politikos įvertinimo dokumente pateiktų rekomendacijų ir prisiimtų įsipareigojimų vykdymą ir jų priežiūrą.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1089 žodžiai iš 3537 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.