Ideologijos vaidmuo Lietuvos partijų politikoje darbo partijos programos analizė
5 (100%) 1 vote

Ideologijos vaidmuo Lietuvos partijų politikoje darbo partijos programos analizė

1121

Turinys

1. Įvadas

2. Darbo partijos pagrindiniai tikslai ir uždaviniai.

3. Darbo partijos veiklos strategijos.

3. 1. Valstybės politika ir valstybinė valdžia.

3. 2. Ekonomika ir finansai.

3. 3. Pramonė, smulkus ir vidutinis verslas.

3. 4. Švietimas ir mokslas.

4. Išvados

1. Įvadas

Dar visai neseniai įsikūrusi Darbo partija susilaukė didelio populiarumo tiek valdžios pareigūnų, tiek lietuvių bendruomenės tarpe. Jos pagrindėju ir pirmininku tapo Seimo narys, buvęs Ekonomikos Komiteto pirmininkas – Viktoras Uspaskich. Šis žmogus aktyviai dalyvauja Lietuvos valstybės politiniame gyvenime. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymais, Viktoras Uspaskich įkūrė naują partiją ir pavadino ją – Darbo partija.

Darbo partija – tai visiems atvira politinė organizacija, kurios pagrindinis tikslas, sukurti stiprią, demokratiniais principais valdomą teisinę valstybę, pasiekusią aukštą ekonominės, socialinės, sveikatos ir kultūrinės raidos lygį.

Darbo partija vienija dorus, darbštus ir aktyvus piliečius, kurie nėra abejingi savo ir Lietuvos valstybės ateičiai, nebijančius prisiimti atsakomybę už savo žodžius bei veiksmus. Ši partija veikia, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, bendradarbiauja su kitomis partijomis. Visos partijos veikia vienodų tikslų – tai politinės santarvės, ir pasisako už plačią demokratinių jėgų konsolidaciją, tačiau visų partijų strategija, veiksmų bei darbų vykdymo planai yra skirtingi.

2003 metų spalio mėnesio 18 dieną vykusiame Darbo partijos steigiamajame susirinkime, kuriame dalyvavo daugiau kaip du tūkstančiai Lietuvos Respublikos piliečių, buvo priimta ir patvirtinta Darbo partijos programa ir statusas. Tuo pačiu metu įvyko Darbo partijos Pirmininko ir Pirmininko pavaduotojų rinkimai, jų skaičiaus nustatymas, bei kreipimosi į Lietuvos žmones priėmimas.

2003 metų gruodžio mėnesio 21 dieną įvyko Darbo partijos Kauno miesto savivaldybės skyriaus steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo virš 300 žmonių, kandidatuojančių įstoti į Darbo partiją. Ši partija labai greitai įgavo populiarumą politiniame procese, sukėlė didžiulį Lietuvos žmonių susidomėjimą ir pasitikėjimą šia partija.

2. Darbo partijos pagrindiniai tikslai ir uždaviniai.

darbo partija yra nuosaikios centro krypties politinė organizacija, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymą. Ši partija vienija sąžiningus, dorus ir aktyvius Lietuvos Respublikos piliečius, savo darbu ir veikla tarnaujančius Lietuvos žmonių gerovei. Darbo partija siekia įgyvendinti demokratiją, socialinį teisingumą, atsakomybę, kurti pilietinę visuomenę.

Darbo partija išskiria ir laikosi savo veikloje šių svarbiausių principų:

• savarankiškumo (į Darbo partiją žmonės gali įstoti ir išstoti savo valia);

• demokratiškumo (visi sprendimai priimami kolegialiai, grindžiami daugumos nuomone);

• tolerancijos (gerbtina kiekvieno nuomonė ir įsitikinimai);

• viešumo (partija yra atvira visuomenei, užtikrina veiklos viešumą0.

Darbo partija savo veikloje iškelia svarbiausius šiuos tikslus:

1. Demokratinės, modernios pilietinės visuomenės sukūrimas.

2. Pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, jų apsauga ir gynimas. Nuosavybės neliečiamumo stiprinimo prioritetas.

3. Visuomenės pastangų telkimas, siekiant Lietuvą įtvirtinti kaip demokratinę, modernios civilizacijos ir turtingą valstybę Europos Sąjungoje ir pasaulyje.

4. Nuosekli šalies vidaus politika, kuri leistų realiai užtikrinti visuomenės narių teisinę lygybę, asmens laisvę ir atsakomybę, pagarbą šeimai ir nuolatinį šalies visuomenės gerovės kūrimą.

5. Pasiaukojimas darbas Lietuvos žmonių gerovei.

Svarbiausi Darbo partijos uždaviniai:

– sudaryti pagrindines sąlygas visuomenės įvairiapusei pažangai, stiprinant civilizacijos tradicijas ir įtaką valstybės gyvenimui; kiekvienam žmogui sudaryti sąlygas dirbti bei saugiai, pasiturinčiai ir kultūringai gyventi;

– pasiekti, kad kiekvienas pilietis turėtų pragyvenimo šaltinį, kiekvienas norintis, galintis ir gebantis galėtų turėti darbą arba verslą;

– pasiekti, kad visos valdžios institucijos dirbtų visuomenės interesams realiai, o ne deklaratyviai, užtikrintų piliečių teisinę lygybę, asmens laisvę, atsakomybę, sveikatos, gyvybės bei turto apsaugą, vienodas galimybes naudotis mokslo ir kultūros pasiekimais, ugdant pagarbą šeimai, dvasinėms vertybėms, tautos tradicijoms ir valstybei.

Darbo partijos statute, patvirtintame 2003 metų spalio mėnesio 18 dienos suvažiavime yra numatytos ir patvirtintos partijos narių teisės bei pareigos, narystės partijoje pasibaigimo pagrindai, rėmėjai, partijos skyrių, skyriaus tarybos, partijos suvažiavimų, partijos tarybos, prezidiumo, partijos kontrolės institucijų, etikos komisijos, organizacijų bei atsakingų partijos atstovų funkcionavimas ir veikla.

Partijos suvažiavimas yra aukščiausias partijos organas, šaukiamas ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Partijos suvažiavimą šaukia partijos taryba. Suvažiavimas laikomas teisėtu ir jame priimti sutarimai tik tuomet, jei dalyvauja 2/3 partijos skyriuose išrinktųjų delegatų.

Partijos veiklą
organizuoja ir vykdo partijos taryba, skyrių taryba, prezidiumas ir kitos partijos institucijos. Darbo partija yra politinė partija, įregistruota įstatymų numatyta tvarka. Darbo partija yra viešasis juridinis asmuo, veikia pagal savo partijos statutą, bei įgyvendina partijos programą.

Galima teigti, jog Darbo partija yra pati jauniausia politinė partija Lietuvoje, pradėjusi savo veiklą 2003 metų spalio mėnesį, turinti patvirtintą savitą statutą ir programą. Apie šios partijos funkcionavimo efektyvumą dar kalbėti anksti. Visa tai parodys ateitis. Tikiuosi, jog ši partija sugebės padėti Lietuvai sėkmingai žengti demokratijos keliu.

3. Darbo partijos veiklos strategijos.

3.1. Valstybės politika ir valstybinė valdžia.

Dalyvaudama valstybės politiniame gyvenime, Darbo partija siekia pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų sistemą. Partijos programos projekte siūloma atsisakyti dabar galiojančios mišrios Seimo rinkimų sistemos, t. y. kai dalis Seimo narių renkami pagal proporcinę rinkimų sistemą, balsuojant už kandidatus iš partijų sąrašo, o kita dalis – vienmandatėse rinkimų apygardose, pagal paprastosios daugumos mažoritarinę rinkimų sistemą. Darbo partija siūlo atsisakyti įstatyme įtvirtintos mišrios rinkimų sistemos ir pereiti prie vienmandatės rinkimų sistemos.

Darbo partija siekia, jog į Seimą būtų išrinkti dori, sąžiningi, kompetentingi, principingi ir aktyvūs piliečiai. Teisę kandidatuoti į Seimą, Europos Parlamentą turėtų galimybę ne tik partijos, bet ir visuomeninės organizacijos, be jokių papildomų įstatymo apribojimų. Mano nuomone, kad renkant atstovus atlikti šias pareigas, turėtų būti tam tikri įstatymų apribojimai, tyrimų ar vertinimo komisijos, kurios galėtų padėti įvertinti kandidatuojančių žmonių kompetenciją, siekiant užimti ypatingas pareigas atsakingose valstybės institucijose. Toliau manyčiau, labai teisingai Darbo partija numato – įstatymu įpareigoti kiekvieną Lietuvos Respublikos Seimo narį, periodiškai pateikti savo veiklos ataskaitą savo rinkėjams. Tokiu būdu kiekvienas Seimo narys bus įpareigotas aktyviai veikti politiniame procese ir stengti patenkinti jį rinkusiųjų žmonių poreikius.

Didelį dėmesį Darbo partija numato kreipti į visuomeniniu organizacijų bei pavienių piliečių iniciatyvas, palaikyti pažangių partijų veiklos idėjas. Įstatymais siektų griežtai atskirti įstatymų leidžiamąją valdžią nuo vykdomosios. Tuo tikslu siūlo priimti įstatymą, pagal kurį Seimo nariai, paskirti ministerijų vadovais, privalėtu atsisakyti Seimo narių mandatų.

Darbo partijos parengtas projektas, tai žingsnis parengti savarankiškos, demokratinės, politiškai saugios, ekonomiškai stiprios valstybės ir socialiniai aprūpintos, sveikos, išsilavinusios, kultūringos bei šiuolaikiškos visuomenės viziją ir ją įgyvendinti. Siekiama sukurti valstybinio ilgalaikio strateginio planavimo, finansavimo ir valdymo sistemą, užtikrinti realių valstybės prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

3. 2. Ekonomika ir finansai.

Sukurti stiprų , privačia, valstybine ir visuomenine nuosavybe pagrįstą ūkį, kuris galėtų sėkmingai plėtotis Europos bei pasaulio rinkose, – tai vienas iš uždavinių, parengtų Darbo partijos projekte, planuojamas įgyvendinti Lietuvoje.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1151 žodžiai iš 2288 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.