Ignalinos atominė elektrinė ir jos keliamos problemos
5 (100%) 1 vote

Ignalinos atominė elektrinė ir jos keliamos problemos

Turinys

Įvadas 3

1.Trumpai apie Ignalinos atominę elektrinę (IAE) 4

1.1.Faktai apie IAE 4

1.2.IAE istorija 5

1.3.Reaktoriaus valdymo ir apsaugos sistema 6

1.4.Radiacinė apsauga 6

2.Teršalų, išmestų į atmosferą skirtingais IAE šaltiniais per 2001 metus kiekis ir priskaičiuotų mokesčių suma 8

3. Neradioaktyvusis aplinkos užterštumas (2003 m.) 9

4.Panaudoto kuro saugojimas 11

5. Atliekų tvarkymo ir perdirbimo problema 12

6. Branduolinės saugos garantavimas 13

Išvados 19

Naudota literatūra 21

Įvadas

Ignalinos Atominė elektrinė – vienas reikšmingiausių Lietuvos ūkio objektų, atliekančių labai svarbų stabilizuojantį vaidmenį itin sunkiu mūsų ekonomikos fundamentalaus pertvarkymo laikotarpiu, yra Ignalinos atominė elektrinė. Jos stabilus veikimas leido be pertrūkių aprūpinti palyginti pigia elektros energija visus Lietuvos vartotojus ir eksportuoti nemažą kiekį energijos į gretimas valstybes.

Ignalinos AE įgalino labai sumažinti naftos ir gamtinių dujų sąnaudas elektros energijos gamybai ir kartu gerokai palengvino kitų vartotojų nepertraukiamą aprūpinimą šiais produktais netgi ekonominės blokados laikotarpiu. Visa tai paryškino labai svarbų Ignalinos AE vaidmenį. Pigi energija – vienas būtiniausių veiksnių, spartinančių modernios ekonomikos sukūrimą. Nuo to, kaip efektyviai sugebėsime ja pasinaudoti, priklausys mūsų ekonomikos atgimimo tempai, galimybės mūsų pramonės produkcijai įsitvirtinti sunkioje konkurencinėje kovoje pasaulio rinkose.

Dėl grynai ekonominių motyvų šiuo metu daugiau kaip 80 proc. Lietuvoje suvartotos elektros energijos yra pagaminta atominėje elektrinėje, nes jos savikaina yra daugiau kaip perpus mažesnė, nei gaminant šiluminėse elektrinėse.

1.Trumpai apie Ignalinos atominę elektrinę (IAE)

1.1.Faktai apie IAE

Ignalinos atominė elektrinė yra Lietuvoje. Ji pastatyta ant pietinio Drūkšių ežero kranto, 39 km nuo Ignalinos. Artimiausi didesni miestai yra Vilnius (575000 gyventojų) ir nuo Ignalinos AE už 130 km, Latvijoje – Daugpilis (126000 gyventojų) yra už 30 km. Visaginą nuo Ignalinos AE skiria 6 km (32600 gyventojų). Visagine gyvena beveik visi jėgainės darbuotojai.

Ignalinos AE užima 0,75 km2 plotą, pastatai užima 0,2 km2 ploto. Ignalinos AE turi du panašius blokus su RBMK-1500 reaktoriais. Kiekvienas blokas susideda iš šešių įrenginių. Reaktoriai yra pastatuose A1 ir A2, juos jungia bendras pastatas D1/D2, kuriuose įrengti blokų valdymo pultai, elektros patalpos ir deaeratorių skyrius. Paskutinis pastatas jungiasi su bendra turbinų sale. Pagrindiniai Ignalinos AE pastatai yra nutolę nuo Drūkšių ežero už 400-500 metrų.Abu blokai turi bendras patalpas: mažo radioaktyvumo atliekų saugyklą, kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklą, skystų radioaktyviųjų atliekų perdirbimo korpusą ir t. t. Dvylika dyzelinių generatorių patalpinti dviejuose pastatuose, kurie atskirti nuo kitų (po 6 generatorius kiekvienam energetiniam blokui), jų paskirtis siejama su avarinės elektros energijos gamyba. Kiekvienas blokas turi atskirą vandens siurbimo sistemą, šios sistemos be pertrūkių tiekia vandenį Ignalinos atominei elektrinei.

Ignalinos AE išsiskiria iš visų RBMK tipo reaktorių tuo, kad apie ją buvo atlikta daugiausia išsamių tarptautinių studijų, kuriose buvo tiriami jėgainės projektiniai parametrai bei jos rizikos lygis. Po Sovietų Sąjungos žlugimo Lietuvai tekusi elektrinė bei jos projektiniai ir eksploatacijos duomenys tapo visiškai prieinami Vakarų ekspertams. Efektyvią pradinę pagalbą atominės saugos klausimais suteikė pirmiausia Švedija, o vėliau ir kitos šalys, sugebančios atlikti patikimas ekspertizes. Tarptautinės ekspertizės buvo įvairių formų. Ypač vertingos buvo pasaulyje pripažintų ekspertų žinios, dalyvaujant įvairiose tarptautinių studijų programose, kurių pagrindiniai tikslai tokie:

a) elektrinės projektinių duomenų surinkimas, klasifikacija ir verifikacija;

b) rizikos lygio analizė;

c) rekomendacijos saugos lygiui pagerinti;

d) analitinių metodologijų perdavimas Lietuvos specialistams

1.2.IAE istorija

1974 m. prasidėjo parengiamieji IAE statybos darbai. 1978 m. kovo mėnesį pradėti žemės darbai 1 energetinio bloko statyboje, kurie buvo užbaigti rugsėjo mėnesį. Balandžio mėnesį priduotas valdymo įrenginių blokas. 1980 m. pradžioje baigti techninio vandens užtvarų montavimo darbai. Rugsėjo mėnesį užbaigti 2 energetinio bloko žemės darbai. 1981 m. pradžioje iškeltos avarijų lokalizacijos sienos iki 20 metrų ir baigta betonuoti pirmojo reaktoriaus šachta. Gegužės mėnesį pradėta montuoti priverstinės vandens cirkuliacijos vamzdynų sistema. Pradėtas reaktoriaus salės metalo konstrukcijų montavimas. Spalio mėnesį baigtos montuoti betoninės reaktoriaus salės sienos iki 43 metrų. Gruodžio mėnesį pradėti montažo darbai komunikacijų koridoriuje. 1982 m. liepos mėnesį užbaigtas technologinių schemų montavimas reaktoriaus šachtoje, o rugpjūtyje baigtas grafitinio klojinio montažas. Rugpjūčio mėnesį pradėtas turbogeneratorių montažas, rugsėjo mėnesį pradėti montuoti separatoriai, o spalyje – technologiniai kanalai.

1983 m. gruodžio 31 d. paleistas pirmasis blokas. Pradėtas statyti 3 energetinis blokas. 1986 m. buvo užbaiginėjami visi montažo darbai. Antrą reaktorių buvo
planuojama pradėti eksploatuoti 1986 m., bet dėl avarijos Černobilyje eksploatavimo darbai buvo nukelti į 1987 metus. 1987 m. rugpjūčio 31 d. pradėjo dirbti 2 blokas. Tuo metu jau buvo pastatyta 60 % trečiojo energobloko, bet netrukus statybos buvo užkonservuotos. 1989 m. 3 reaktoriaus statyba buvo pilnai sustabdyta. Per 11 metų buvo pastatyta pati galingiausia atominė elektrinė pasaulyje. Statant atominę elektrinę buvo pastatyta: 142 km kelių, 50 km geležinkelio kelių, 390 km ryšio linijų, 334 km elektros linijų, 133 km kanalizacijos linijų ir 164 km šiluminių tinklų. Taip pat buvo sunaudota 3544000 m3 gelžbetonio konstrukcijų, 76480 t armatūros. Dabar Ignalinos AE dirba 4634 darbuotojai, iš jų – 1290 moterų. 92,4% darbuotojų – Lietuvos Respublikos piliečiai.

1999 m. spalio 5d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Nacionalinę energetikos strategiją, kurioje numatyta iki 2005 metų baigti 1 energetinio bloko eksploatavimą. 2004 m. Nacionalinė energetikos strategija bus tikslinama ir tuomet bus apsispręsta ir dėl 2 bloko likimo. 2000 metų gegužės 2 d. buvo priimtas Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymas.

2001 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programą.

1.3.Reaktoriaus valdymo ir apsaugos sistema

Ši sistema patikimai kontroliuoja reaktoriaus darbą ir jo saugią eksploataciją. Ji užtikrina reaktoriaus paleidimą, automatinį duoto lygio galios palaikymą, valdo energijos paskirstymą pagal reaktoriaus aktyviosios zonos spindulį ir aukštį, kompensuoja kuro trūkumą, garantuoja reaktoriaus apsaugą avarinių situacijų metu.

Reaktoriaus valdymo ir apsaugos sistemoje naudojama labai patikima aparatūra su integralinėmis schemomis įvairių daviklių signalams priimti ir apdoroti, o taip pat informuoti operatorių apie reaktoriaus būvį. Reaktoriaus galia ir jos paskirstymas operatyviai reguliuojamas 211 boro karbido šerdžių, esančių reaktoriaus valdymo ir apsaugos sistemos kanaluose.

Šerdims aušinti naudojamas specialaus kontūro vanduo. 40 šerdžių naudojamos valdyti energijos paskirstymui pagal reaktoriaus aktyviosios zonos aukštį. 24 šerdys atlieka greitos avarinės apsaugos funkciją. Esant avarinei situacijai jos į aktyvią zoną įkišamos per 2,5 sekundės. Likusios šerdys unifikuotos ir naudojamos avarinei apsaugai, automatiniam reaktoriaus reikiamo lygio galios palaikymui, energijos paskirstymo reaktoriaus aktyviosios zonos spindulių valdymui.

1.4.Radiacinė apsauga

Elektrinėje numatyti specialūs elementai ir sistema, kuri garantuoja elektrinės ir aplinkos apsaugą nuo radiacijos esant normaliam elektrinės darbui ir kilus avarinėms situacijoms.

Apsaugą nuo radiacijos užtikrina ir ją kontroliuoja:

• labai patikima automatizuota valdymo ir apsaugos sistema;;

• reaktoriaus avarinio aušinimo sistema;

• avarijų lokalizavimo sistema;

• strypų apvalkalų hermetiškumo kontrolės sistema;

• elektrinės išmetamų dujų-aerozolinių atliekų valymo nuo radioaktyvių medžiagų specializuoti įrengimai;

• skystų radioaktyvių atliekų pašalinimo, perdirbimo ir saugojimo sistema;

• elektrinės apsaugos nuo radiacijos automatizuota kontrolės sistema;

• išmetamų dujų-aerozolinių ir skystų medžiagų kontrolės automatizuota sistema;

• aplinkos radiacinės kontrolės automatizuota sistema; .

Specialiai reaktoriams RBMK-1500 sukurta kontrolės sistema, galinti šiuolaikiniais metodais aptikti nehermetiškus šilumą išskiriančius elementus, turinti ESM, operatyviai seka reaktoriaus aktyviosios zonos radiacijos būvį.

Elektrinės radiacinės apsaugos kontrolės automatizuota sistema ir reaktoriai turi visų elektrinės mazgų ir sistemų radiacinės kontrolės priemones, todėl galima palaikyti saugų radiacijos lygį atliekant tikslingus technologinius darbus (iškrauti nehermetiškas šilumą išskiriančias rinkles, deaktyvuoti, keisti ir remontuoti įrengimus). Kad sumažėtų išmetamų radioaktyviųjų inertinių dujų, elektrinėje naudojama dvilaipsnė valymo schema dujų aerozolinėms atliekoms, išmetamoms per ventiliacijos vamzdį į atmosferą 150 m aukštyje, valyti. Pirmasis laipsnis – išlaikymo kamera, per kurią praeinančių dujų aktyvumas sumažėja radiacijos kritimo dėka.

Antrasis laipsnis – aktyvumo slopinimo įrenginys – valo inertines dujas ir mažina jų aktyvumą dinaminės sorbcijos metodu. Radioaktyvius išmetamus aerozolius sulaiko specialūs filtrai, esantys elektrinės filtravimo valymo įrenginiuose. Elektrinėje naudojama grįžtamoji vandens tiekimo schema. Skystos radioaktyvios atliekos specialiai apdorojamos. Pašalinamų į aplinką dujų aerozolinių ir skystų atliekų radiacinė kontrolė atliekama nuolat, elektrinės apsaugos nuo radiacijos automatizuotos kontrolės sistemos aparatūra. Elektrinės išorinės dozimetrijos tarnyba turi šiuolaikišką aparatūrą aplinkos radionuklidams tirti. Laboratorijoje yra dozimetriniai, radiometriniai, spektrometriniai prietaisai, galintys objektyviai įvertinti aplinkos radiacinę situaciją.

2.Teršalų, išmestų į atmosferą skirtingais IAE šaltiniais per 2001 metus kiekis ir priskaičiuotų mokesčių suma

Išskyrus radiacinį poveikį aplinkai, IAE yra ir cheminių medžiagų išmetimo šaltinis,nes
elektros energiją, vyksta ir kitos rūšies darbai( stalių dirbtuvės,rezervo dizelynė elektrinė, remonto mechaninės dirbtuvės, pramoninė katilinė ir kt.) Cheminių medžiagų išmetimai apmokestinami už aplinkos taršą.

Lentelėje pateikti duomenys pagal taršių medžiagų kiekį, išmestų į atmosferą įvairių stacionarių IAE šaltinių per 2001 metus ir priskaičiuotų mokesčių už aplinkos taršą suma.

Laikotarpis Teršalų kiekis, tonos Mokesčio suma, Lt

Viso Katilinė Viso Katilinė

Viso % nuo bendro kiekio

I kvartalas 61,8 44,5 72 11675,61 10133,64

II kvartalas 24,8 7,6 31 3139,76 1764,22

III kvartalas 90,7 73,4 81 18679,42 17167,66

IV kvartalas 79,5 59,8 75 16040,10 13762,43

2001 metai 256,8 185,3 72 49534,89 42827,95

Kaip matyti iš aukščiau pateiktų duomenų, maksimalų indėlį į aplinkos taršą sudaro IAE katilinė. Pramoninė katilinė skirta aprūpinti šilima technologinėms IAE reikmėms, o taip pat Visagino miestą ir dirba skirtingu šiliminiu apkrovimu priklausomai nuo IAE energoblokų darbo apkrovimo. Per 2001 metus katilinėje sunaudota 3259 t mazuto.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1543 žodžiai iš 5031 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.