Ignalinos regiono regeneravimo scenarijai
5 (100%) 1 vote

Ignalinos regiono regeneravimo scenarijai

TURINYS

Įžanga

3Užimtumo krizės įveikimo priemonės

4Socialinės paramos priemonės

6Smulkaus ir vidutinio verslo vystymas

8IGNALINOS REGIONO REGENERAVIMO STRATEGIJA 91. 2010 – 2015 –ųjų metų Ignalinos Regiono VIZIJA 92. Ilgalaikė regiono STRATEGIJA 2001 – 2015 metų laikotarpiui 10 3.Vidutinės trukmės regeneravimo STRATEGIJA 2001 – 2005 metų laikotarpiui 10 Regiono regeneravimo strategijos tikslai 10 Vietos regeneravimo strategijos rezultatai (iki 2010/2015 metų) 10

Strategijos įgyvendinimo mechanizmai 11 Išvados 13

Naudota literatūra 14

Įžanga

Kada 2000 metų lapkričio mėn. ES Phare konsultantai pradėjo darbą prie Ignalinos atominės elektrinės (IAE) socialinių, ekonominių ir kur tai susiję aplinkosauginių kaštų studijos, tapo akivaizdu, jog jei bendruomenė nori sušvelninti eksploatacijos nutraukimo pasekmes, reikalinga strategija.

ES Phare projekto konsultantai savo Pradinėje ataskaitoje nustatė:

“Privalu spręsti dvi pagrindines problemas:

· Paruošti Ignalinos Regiono ypač Visagino, atstatymo strategiją, kuri būtų reali ir priimtina vietos bendruomenei, Lietuvos Vyriausybei ir susijusiems donorams.

· Parodyti, kad Ignalinos Regione galima paskatinti užimtumą taip, kad bendruomenė galėtų įgauti tiek pasitikėjimo procesu, tiek patirties teikiant paraiškas gauti finansavimą struktūriniam sureguliavimui bei veiksmingai įsisavinant šį finansavimą.”

Regiono regeneravimo strategija nemėgina pateikti Ignalinos Regiono ateities vystymosi pradinio plano, nes tai yra regiono institucijų uždavinys. Tačiau nežiūrint to, strategija:

· Siekia pateikti aiškų rekomendacijų rinkinį sprendžiant socialines, ekonomines ir kur tai susiję aplinkosaugines pasekmes, kylančias dėl IAE eksploatacijos nutraukimo, kurios labiausiai paveiks tris savivaldybes (Visagino miesto, Ignalinos ir Zarasų rajonų);

· Apžvelgia vidutinės trukmės ir ilgo laikotarpio perspektyvą, pagrįstą regiono vizija, kuri gimė bendrose konsultacijose kartu dalyvaujant pagrindiniams atstovams;

· Papildo apskrities lygiu sukurtą vystymosi strategiją ir atsižvelgia į Nacionaliniame Plėtros Plane nustatytas gaires;

· Remia IAE Eksploatacijos Nutraukimo Planą, sukurdama aiškų lydinčių priemonių rinkinį nukreiptą kylančioms užimtumo pasekmėms (išlieka socialinio plano poreikis, kurį turi parengti IAE, kaip darbdavys);

· Padeda pamatus Ignalinos Regiono Tarybos steigimui, valdyti rekomenduojamas priemones, apibrėžiant kiekvienos institucijos, įskaitant naujų institucijų, vaidmenį.

Užimtumo krizės įveikimo priemonės

Atleistų iš IAE darbuotojų perkėlimas

Dėl IAE uždarymo iki 2015 metų tiesioginiai užimtumo nuostoliai gali sudaryti apie 4 600 žmonių. Iš viso per tą laikotarpį užimtumas Visagino mieste gali sumažėti 7,5 tūkst.

1999 metais Lietuvos Geografijos institutas atliko AE personalo bei Visagino gyventojų nuostatų apie galimą AE uždarymo poveikį jų socialinei padėčiai tyrimą. Pagal tyrimo duomenis, galima teigti, kad uždarant AE 27% jos darbuotojų (apie 1 200 žmonių) ketintų emigruoti, o 7% (apie 320 žmonių) norėtų persikelti į kitą Lietuvos miestą ar rajoną. Norinčių ir galinčių persikelti į kitą Lietuvos regioną ar išvykti iš Lietuvos gali būti daugiau (400-600 darbuotojų), jeigu bus taikomos specialios persikėlimo rėmimo priemonės.

Emigruoti iš Lietuvos pagrinde planuoja aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie nemoka arba silpnai moka lietuvių kalbą. Tarp ketinančių persikelti į kitas Lietuvos vietoves nemokančių lietuvių kalbos nėra (41% respondentų pažymėjo, kad moka lietuvių kalbą gerai, 21% – patenkinamai, 38% – minimaliai). Persikelti į kitas Lietuvos vietoves ketina daugiau jauni (jaunesni kaip 30 metų) darbuotojai.

Tarp nedirbančių AE (užimtų kitose ūkio veiklose) Visagino gyventojų persikėlimo nuostatos yra didesnės: 27% ketintų emigruoti, o 24% persikeltų į kitas Lietuvos vietoves (atitinkamai 860 žmonių ir 760 žmonių).

Taigi dėl IAE uždarymo iš Visagino gali emigruoti apie 2 060 darbuotojų (su šeimomis), o į kitas Lietuvos vietoves ketintų persikelti apie 1 080 darbuotojų. Tokiu būdu, iš prognozuojamų 7,5 tūkst. atleistųjų, Visagine liktų 4 360 buvusių IAE darbuotojų.

Laikinas užimtumas socialiai naudinga veikla

2000 metais Ignalinos raj. darbo birža sudarė galimybes dirbti viešuosius darbus 799 bedarbiams, o Zarasų rajono – 278 bedarbiams. Dažniausiai viešieji darbai buvo organizuojami savivaldybės įmonėse. Viso viešųjų darbų organizavimui Ignalinos Regione buvo išleista apie 810 tūkst. litų, iš jų 62% – savivaldybių biudžetų bei darbdavių lėšos. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad viešieji darbai yra laikina užimtumo
priemonė. Vidutinė viešųjų darbų trukmė buvo 1,5 mėn. Todėl siekiant, kad laikinas užimtumas socialiai naudinga veikla kompensuotų dalies darbuotojų užimtumo praradimą IAE, būtina:

1) parengti efektyvią viešųjų darbų programą, kurios realizavimas apimtų 3-5 metus;

2) užtikrinti atitinkamą viešųjų darbų finansavimą (iš skirtingų šaltinių);

3) pakeisti socialiai naudingų (viešųjų) darbų organizavimo tvarką ir numatyti galimybę, esant ypatingoms sąlygoms, dirbti viešuosius darbus 12 ir daugiau mėnesių.

Atsižvelgiant į prognozuojamą IAE uždarymo scenarijų, reikia sudaryti sąlygas, kad 2005-2010 metais vidutiniškai kasmet socialiai naudingus (viešuosius) darbus Ignalinos Regione galėtų dirbti apie 2 500 bedarbių. Tam tikslui kiekvienais metais reikės sukaupti apie 30 mln. Lt (kartu su darbdavių lėšomis).

Savarankiška veikla ir smulkios įmonės

Ignalinos Regione šiuo metu yra apie 1 280 individualių (smulkių) įmonių. Jų padėtis yra sudėtinga, ir nutraukus IAE veiklą gali išlikti tik apie 700 tokio tipo įmonių.

Vienas iš pagrindinių smulkaus verslo plėtros trūkumų – lėšų stygius. Šią problemą būtų galima spręsti sukuriant palankias sąlygas valstybės, vietos bei užsienio investuotojų lėšų pritraukimui.

Labiausiai dėl IAE uždarymo nukentės Visagino smulkių įmonių sektorius, užimtumą gali prarasti 1 400-1 800 žmonių. Todėl savarankiškos veiklos ir smulkių įmonių plėtra turi būti vienu iš užimtumo išsaugojimo prioritetų.

Verslo aplinka Visagine turi savo privalumus ir trūkumus.

Privalumai:

· jauna ir aukštai kvalifikuota darbo jėga;

· santykinai pigus nekilnojamasis turtas;

· parengta infrastruktūra;

· didelė gamybinių pastatų įvairovė;

· palyginti pigūs energetiniai ištekliai;

· arti rytų rinka;

· savivaldybės teikiamos lengvatos;

· numatoma tarptautinių institucijų pagalba regionui.

Trūkumai:

· miesto geografinė padėtis;

· miesto specifiškumas;

· atominės elektrinės artumas;

· nepakankamas vietos verslininkų pasiruošimas darbui rinkos sąlygomis;

· investicinių lėšų stygius;

· neapibrėžta regiono perspektyva.

Savarankiškos veiklos ir smulkių įmonių (ypač paslaugų) būklė tiesiogiai priklausys nuo regiono socialinės ekonominės plėtros eigos. Jei nepavyks užtikrinti pakankamai aukšto ekonominio aktyvumo regione, užimtumas šiame sektoriuje ženkliai sumažės.

Subsidijos darbdaviams įdarbinant bedarbius

Šiuo metu Bedarbių rėmimo įstatymas numato subsidijas darbdaviams, įdarbinantiems bedarbius. Darbdaviams, kurie, esant tam tikroms sąlygoms, įdarbina bedarbius į Užimtumo fondo remiamus darbus, ne daugiau kaip 6 mėnesius padengiamos minimalios mėnesinės algos ir nuo šios sumos apskaičiuotų socialinio draudimo įmokų dydžio išlaidos.

2000 metais Ignalinos darbo birža į Užimtumo fondo remiamus darbus įdarbino 58 bedarbius, iš jų 37 buvo palikti pastoviam darbui. Viso pagal šią programą buvo išleista 65,3 tūkst. litų Užimtumo fondo lėšų.

Zarasų darbo birža į Užimtumo fondo remiamus darbus nukreipė 26 bedarbius, iš jų 24 buvo palikti pastoviam darbui. Iš viso pagal šią programą Zarasų rajono darbo birža išleido 25,6 tūkst. litų.

Reikia pažymėti, kad darbdavių, įdarbinančių bedarbius, rėmimas yra efektyvi priemonė, jeigu teritorijos įmonės tobulina savo veiklą ir didina gamybą. Jeigu įmonių padėtis nėra stabili, tai ši priemonė turi tik laikiną pobūdį, o ilgesnėje perspektyvoje neduoda norimo efekto užimtumo sferoje.

Užimtumo fondo finansuojamų priemonių tobulinimas atsižvelgiant į specifinę padėtį regione

Dėl IAE uždarymo labai gali padidėti Ignalinos bei Zarasų rajonų darbo biržose besiregistruojančių bedarbių skaičius.Šiuo metu taikomos priemonės gali būti nepakankamos socialinei įtampai sušvelninti, ypač IAE darbuotojų atžvilgiu. Todėl rengiant iš IAE atleistų darbuotojų socialinių garantijų įstatymą, būtina praplėsti aktyvių ir pasyvių darbo rinkos politikos priemonių taikymą Ignalinos Regione. Iš vienos pusės galima praplėsti Užimtumo fondo finansuojamų priemonių įvairovę bei išmokų dydžius, bet šalia to būtina numatyti valstybės biudžeto, IAE eksploatavimo nutraukimo fondo bei tarptautinės finansinės pagalbos lėšų panaudojimą darbo rinkos politikos priemonėms finansuoti. Atsižvelgiant į specifinę regiono padėtį, tikslinga:

· prailginti finansinę paramą bedarbiams (iki 3 metų), jeigu jie dalyvauja aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse (ypač permokymo programose);

· leisti ilgesnį laiką dirbti viešuosius darbus ir padidinti užsakovui kompensuojamą darbo užmokesčio dalį (iki 100%);

· supaprastinti reikalavimus darbdaviams, kurie organizuoja Užimtumo fondo remiamus darbus;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1298 žodžiai iš 4319 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.