Informaciniu technologiju 2 vgtu
5 (100%) 1 vote

Informaciniu technologiju 2 vgtu

Kam naudojami matematiniai paketai?

skaitiniam matematinių uždavinių sprendimui

simboliniam (analitiniam) uždavinių sprendimui

*ir skaitiniam, ir simboliniam (analitiniam) uždavinių sprendimui

Kam naudojamas matematinis paketas MathCad?

skaitiniam matematinių uždavinių sprendimui

simboliniam (analitiniam) uždavinių sprendimui

*ir skaitiniam, ir simboliniam (analitiniam) uždavinių sprendimui

Pagrindinis MathCad darbo laukas yra:

eilutė

langelis

*kadras (rėmelis)

Pakete MathCad negalima dirbti su tokiais objektais:

tekstu

grafikais

formulemis

*multimedia

programuoti

Kas yra WYSIWYG technologija?

*kai matomas objektas atspindi realiai gaunamą

kai objektą galima atsikelti iš kito programų paketo

kai, parašius dalį žodžio, jis pabaigiamas automatiškai

Kokių apdorojimo veiksmų nėra MathCad?

vektorių ir matricų apdorojimo

diferencijavimo ir integravimo

veiksmų su kompleksiniais skaičiais

Furje transformacijos

*yra visi paminėti apdorojimo veiksmai

Kokia tvarka turi būti rašomi MathCad kadrai (rėmeliai):

*iš kairės į dešinę, iš viršaus žemyn

iš viršaus žemyn, iš kairės i dešinę ir reiškinius

iš dešinės į kairę, iš apačios į viršų

kadrų tvarka nesvarbi

Kokio redaktoriaus neturi MathCad?

tekstinio

formulių

*matricų

grafikų

Kokiu MathCad redaktoriumi atliekami programavimo veiksmai?

tekstiniu

*formulių

grafikų

Kokiu operatoriumi MathCad kintamajam priskiriama reikšmė?

=

*:=

:

Kokio dydžio begalybė yra apibrėžta pakete MathCad?

10^99

*10^307

neapibrėžta

Kaip užrašoma menama kompleksinio skaičiaus dalis pakete MathCad?

i

i arba j

*1i arba 1j

1*i arba 1*j

Kuris kintamasis pakete MathCad leidžia nustatyti skaičiavimo tikslumą?

*sisteminis TOL

sisteminis ORIGIN

specialiai apsibrėžtas vartotojo

Sisteminis MathCad kintamasis ORIGIN nusako:

skaičiavimo tikslumą

vaizdavimo tikslumą

diskretinių kintamųjų žingsnį

*pradinę masyvų indeksų reikšmę

Ar pakete MathCad numatyti simboliniai kintamieji?

*taip

ne

Kokia raide žymimos šešioliktainės kintamųjų reikšmės MathCad?

B

D

*H

O

Koks ženklas naudojamas nurodant MathCad diskretaus kintamojo intervalą?

..

*spec. simbolis, panašus į ..

spec. simbolis, panašus į …

Kokio tipo objektą atitinka diskretus kintamasis?

kompleksinį skaičių

*vektorių

matricą

kvadratinę matricą

Koks ženklas naudojamas simboliniam išraiškos išvedimui MathCad pakete?

lygybė

trijų brūkšnių lygybė

*rodyklė dešinėn

spec. simbolis, panašus į lygybę

Koks ženklas naudojamas skaitmeniniam išraiškos išvedimui MathCad pakete?

*lygybė

trijų brūkšnių lygybė

rodyklė dešinėn

spec. simbolis, panašus į lygybę

Koks ženklas naudojamas kaip loginė lygybė MathCad išraiškose?

lygybė

trijų brūkšnių lygybė

rodyklė dešinėn

*spec. simbolis, panašus į lygybę

MathCad paketas geriausiai tinka:

matematikams

fizikams

*inžinieriams

Kaip atliekamos diferencijavimo užduotys paketu MathCad?

galima diferencijuoti tik vieno kintamojo išraiškas

galima diferencijuoti daugelio kintamųjų išraiškas tik pagal pirmą išraiškoje esantį kintamąjį

*galima diferencijuoti daugelio kintamųjų išraiškas, kintamąjį nurodant mėlynu kursoriumi

galima diferencijuoti daugelio kintamųjų išraiškas pagal didžiąja raide prasidedantį kintamąjį

Kaip MathCad sukurti polinį funkcijos grafiką?

MathCad priemonėmis tai neįmanoma

funkcijos argumentas turi būti graikų abėcėlės raidė

*grafikų redaktorius leidžia pasirinkti norimą grafiko tipą

Kaip MathCad sukurti grafiką, vaizduojantį dvi funkcijas?

MathCad priemonėmis tai neįmanoma

*funkcijos y ašyje atskiriamos kableliais

grafikų redaktorius leidžia pasirinkti norimą grafiko tipą

Kokie matų vienetai gali būti naudojami sprendžiant MathCad uždavinius?

MathCad priemonėmis tai neįmanoma

SI sistemos vienetai

*SI sistemos, angliški bei amerikoniški matavimo vienetai

MathCad aplinkoje esantys ir vartotojo susikurti

Skaičiuojant MathCad išraišką, kurioje naudojami matų vienetai:

rezultato mato vienetą reikia užrašyti vartotojui

rezultato mato vienetą reikia pasirinkti iš kelių galimų

*rezultato mato vienetas užrašomas automatiškai

Duomenų bazė yra:

duomenų apie abstrakčius objektus įvairiose srityse visuma

*duomenų apie konkrečius objektus tam tikroje dalykinėje srityje visuma

kai kurių pavienių duomenų atsitiktinė sankaupa

Koks duomenų bazės kūrimo etapas yra pirmiausias?

reikalingų duomenų paieška

duomenų surinkimas

*duomenų struktūros sukūrimas

Duomenų bazių valdymo sistema yra:

*programinių priemonių kompleksas, leidžiantis aprašyti duomenų struktūras, įvesti duomenis ir jų ieškoti bei tinkamai pateikti

techninės ir programinės priemonės, skirtos manipuliacijai duomenimis, jų konvertavimui

techninių priemonių kompleksas duomenims iš vienos duomenų bazės į kitą perduoti

Svarbiausia duomenų bazės valdymo sistemos funkcija yra:

duomenų struktūros sukūrimas

duomenų įvedimas

*duomenų paieška

duomenų apsauga

Istoriškai seniausia duomenų bazių valdymo sistema yra:

*nuoseklios kreipties failai

hierarchinė DBVS

tinklinė DBVS

reliacinė DBVS

kliento ir serverio technologijos DBVS

Kuri duomenų bazių valdymo sistema

palaiko loginius ryšius tarp duomenų?

nuoseklios kreipties failai

hierarchinė DBVS

tinklinė DBVS

*reliacinė DBVS

Kuris duomenų bazės modelis šiuo metu populiariausias?

nuoseklios kreipties failai

hierarchinis

tinklinis

*reliacinis

objektinis

Kokios savybės neturi reliacinė DB?

duomenys vartotojo požiūriu talpinami į lenteles

reliacinių operatorių pagalba iš esamų lentelių gali būti generuojamos naujos

duomenų įrašai surišti loginiais ryšiais

*duomenų įrašai surišti fizinėmis rodyklėmis

Kokie duomenys talpinami vienoje reliacinėje DB lentelėje?

logiškai susieti

*aprašantys tos pat rūšies objektus

surūšiuoti pagal duomenų šaltinį

Kas yra sąryšis reliacinėje DB?

*tam tikru būdu logiškai susieti vienos ar kelių DB lentelių duomenys

duomenys, esantys vienoje DB lentelėje

visa reliacinės DB struktūra

Kas yra sąryšio laipsnis reliacinėje DB?

*atributų (stulpelių) skaičius sąryšyje

sąryšio įrašų (eilučių) skaičius

sąryšio atributų ir įrašų sandauga

Kokia duomenų bazės lentelės atributų savybė nėra svarbi?

*atributų išdėstymo tvarka

unikalūs atributų pavadinimai

atributo leistinų reikšmių sritis

atributo reikšmės nedalomumas (atomiškumas)

Kokią prasmę turi atributo reikšmė NULL?

atributo reikšmė yra lygi nuliui

*atributo reikšmė yra neapibrėžta (nežinoma)

atributas yra DB lentelės raktas

Kas yra reliacinės DB lentelės raktas?

minimalus atributų rinkinys, vienareikšmiškai apibrėžiantis atskirą įrašą

minimalus lentelės atributų rinkinys

*minimalus atributų rinkinys, vienareikšmiškai apibrėžiantis atskirą įrašą, kartu esantis ir minimaliu lentelės atributų rinkiniu

Kas yra pirminis reliacinės DB raktas?

visi raktai yra pirminiai

*pagrindinis raktas, naudojamas sąryšiams sudaryti

raktas, susidedantis iš vieno lentelės atributo

Kas yra sudėtinis reliacinės DB raktas?

visi raktai yra sudėtiniai

pagrindinis raktas, naudojamas sąryšiams sudaryti

raktas, susidedantis iš vieno lentelės atributo

*raktas, susidedantis iš kelių lentelės atributų

Koks reliacinės DB raktas negali būti pirminiu?

sudėtinis

*neunikalus

potencialus

Kas yra išorinis reliacinės DB lentelės raktas?

minimalus atributų rinkinys, vienareikšmiškai apibrėžiantis atskirą įrašą

*atributų rinkinys, kuris tuo pačiu yra pirminis kitos lentelės (arba tos pačios) raktas

raktas, susidedantis iš kelių lentelės atributų

Duomenų bazės reliacinė schema yra:

grafinė schema, vaizduojanti duomenų bazės lenteles

*reliacinių lentelių, atributų vardų ir tipų, raktinių atributų ir išorinių raktų sąrašas

tarpusavyje susiję priemonės, metodai ir personalas, naudojami informacijai saugoti, apdoroti bei teikti

Kategorinis duomenų bazės vientisumas yra:

*sąlyga, kad raktinis atributas negali būti neapibrėžtas (tuščioji reikšmė)

sąlyga, kad išorinio rakto atributo reikšmė gali būti arba tuščia, arba būtinai lygi kokiai nors kitos lentelės raktinio atributo reikšmei

sąlyga, kad pirminis raktas būtinai turi būti kurios nors lentelės išoriniu raktu

Duomenų bazės ryšių vientisumas yra:

sąlyga, kad raktinis atributas negali būti neapibrėžtas (tuščioji reikšmė)

*sąlyga, kad išorinio rakto atributo reikšmė gali būti arba tuščia, arba būtinai lygi kokiai nors kitos lentelės raktinio atributo reikšmei

sąlyga, kad pirminis raktas būtinai turi būti kurios nors lentelės išoriniu raktu

Kuri iš paminėtų salygų nėra ribinė duomenų bazės sąlyga, palaikanti duomenų vientisumą?

sąlyga, kad raktinis atributas negali būti neapibrėžtas (tuščioji reikšmė)

sąlyga, kad išorinio rakto atributo reikšmė gali būti arba tuščia, arba būtinai lygi kokiai nors kitos lentelės raktinio atributo reikšmei

*sąlyga, kad pirminis raktas būtinai turi būti kurios nors lentelės išoriniu raktu

Ar gali išorinio rakto atributas būti tuščioji reikšmė (NULL)?

taip

ne

*gali, bet to reiktų vengti

Kas yra duomenų bazės indeksas?

minimalus atributų rinkinys, vienareikšmiškai apibrėžiantis atskirą įrašą

*lentelė, kurioje surašytos nuorodos į įrašus pagal sutvarkytą vieno ar kelių atributų sąrašą

visa reliacinės DB struktūra

Kaip kuriamas duomenų bazės indeksas?

sukuriamas vartotojo vieną kartą, po to tik naudojamas

spec. procedūromis atnaujinamas vartotojo kaskart, kai įrašomi nauji duomenys

*sukuriamas ir atnaujinamas duomenų bazės valdymo sistemos, kai keičiami duomenys duomenų bazėje

Kokios struktūros elementas yra duomenų bazės indeksas?

duomenų bazės valdymo sistemos

duomenų bazės

*reliacinės duomenų bazės lentelės

Kam naudojami duomenų bazės indeksai?

norint išvesti įrašus norima tvarka

norint surišti įrašus tarp lentelių per bendrus laukus

*norint išvesti įrašus norima tvarka ir/arba surišti įrašus tarp lentelių per bendrus laukus

Kas yra reliacinės duomenų bazės normalizacija?

nustatomos normos, kiek įrašų gali turėti kiekviena DB lentelė

*lentelių transformavimas iki standartinio DB modelio

visų DB duomenų suvedimas į vieną išplėstinę lentelę

Kurios problemos neišsprendžia duomenų bazės normalizacija?

duomenų perteklumo

duomenų vientisumo (suderinamumo)

*duomenų saugumo

Kaip gali būti apibūdinta pirmoji

reliacinės duomenų bazės normalinė forma?

*visos atributų reikšmės yra atominės (negali būti objektų grupė ar pan.)

negali būti neraktinių atributų, kurių reikšmė vienareikšmiškai priklauso tik nuo dalies rakto

bet koks determinantas yra raktas

Kaip gali būti apibūdinta antroji reliacinės duomenų bazės normalinė forma?

visos atributų reikšmės yra atominės (negali būti objektų grupė ar pan.)

*negali būti neraktinių atributų, kurių reikšmė vienareikšmiškai priklauso tik nuo dalies rakto

bet koks determinantas yra raktas

Kaip gali būti apibūdinta trečioji reliacinės duomenų bazės normalinė forma?

visos atributų reikšmės yra atominės (negali būti objektų grupė ar pan.)

negali būti neraktinių atributų, kurių reikšmė vienareikšmiškai priklauso tik nuo dalies rakto

*bet koks determinantas yra raktas

Kurios normalinės formos dažniausiai prisilaikoma, projektuojant reliacinę duomenų bazę?

pirmosios

antrosios

*trečiosios

ketvirtosios

penktosios

Kokia tvarka kuriamas reliacinės duomenų bazės modelis?

lentelės, ryšiai tarp jų, atributai, raktai

atributai, raktai, lentelės, ryšiai tarp jų

raktai, lentelės, ryšiai tarp jų, atributai

*lentelės, atributai, raktai, ryšiai tarp lentelių

Kurio ryšio tipo negalima realizuoti koncepciniame duomenų bazės modelyje?

vienas su vienu

vienas su daug

daug su vienu

daug su daug

*galima realizuoti vienas su vienu, vienas su daug, daug su vienu, daug su daug

Kurio ryšio tipo negalima realizuoti fiziniame (realiame) duomenų bazės modelyje?

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1782 žodžiai iš 5876 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.