Informacinių technologijų informacinių sistemų poveikis organizacijos vidinei veiklai
5 (100%) 1 vote

Informacinių technologijų informacinių sistemų poveikis organizacijos vidinei veiklai

Įvadas

Informacinės technologijos ir telekomunikacijos (ITT) skverbiasi į visas žmogaus veiklos sritis, veikia žmonių gyvenimo būdą, kultūrą ir kt. XXI amžius yra informacijos amžius, kuriame informacija įgauna dominuojantį vaidmenį. Jau dabar egzistuoja ir ateityje stiprės naujų informacinių technologijų plėtros ir pasaulinių tendencijų ryšys. Naujos informacinės technologijos skatina individualų ir dinamišką gyvenimo būdą bei pasaulinę kultūros raidą. Visa tai atspindi naujas gyvenimo stilius ir globalizacijos procesai.

Temos aktualumas: Sėkminga verslo plėtra šiuo metu yra neįsivaizduojama be aktyvaus naujausių informacinių technologijų ir nuotolinių ryšių naudojimo. Informacinės technologijos iš esmės iš esmės keičia organizacijų veiklą. Šiandien daugelis organizacijų savo dabartį ir ateitį sieja su informacine visuomene. Informacinių technologijų naudojimas sudaro galimybę į aktyvią darbinę ir visuomeninę veiklą įtraukti neįgaliuosius, kaimo gyventojus, moteris auginančias mažus vaikus. Jos tampa vienu pagrindinių veiksnių, darančių įtaką efektyviai kompanijos veiklai, vis labiau lemia kompanijų sėkmę.

Darbo objektas: informacinių technologijų poveikis organizacijos vidinei veiklai..

Darbo tikslas: atskleisti informacinių technologijų poveikį organizacijos vidinei veiklai.

Darbo uždaviniai:

 Atskleisti technologijos informacinių technologijų poveikį organizacijos vidinei veiklai;

 Pagrįsti instrumentarijaus klausimų reikalingumą;

 Pateikti tyrimo rezultatų analizę ir interpretacijas.

Metodai:

1. Mokslinės literatūros analizė;

2. Anketinė apklausa.

1.Informacinių technologijų samprata organizacijoje

1.1 Informacinės sistemos paskirtis

Greta tradicinių organizacijos veiklos išteklių (kapitalo, žemės ir pastatų, žmonių, žaliavų ir

medžiagų, finansų) naudojama informacija, kuri tapo labai svarbiu veiklos ištekliu. Šiam ištekliui – informacijai tvarkyti organizacijoje sukuriama informacijos sistema.

„Informacijos sistema veikia tam tikroje aplinkoje: organizacinėje aplinkoje ir technologinėje aplinkoje. Šiuolaikinės organizacijos informacijos sistema iš dalies kompiuterizuota, todėl susideda iš kompiuterizuotos informacijos sistemos ir nekompiuterizuotos dalies. IS apdoroja įeigą (duomenis) ir suformuoja išeigą (ataskaitas, suvestines), kuria naudojasi vartotojas arba kita IS. IS kompiuterizuoja vartotojo vykdomas veiklos funkcijas ir veiklos procesus. Todėl IS dar vadina taikomąja programine įranga, kuri įdiegiama konkrečiose darbo vietose; taip sukuriamos kompiuterizuotos darbo vietos (KDV). KDV yra įvairiuose organizacijos valdymo hierarchijos lygmenyse.

Organizacijos vadovybės, padalinių vadovų ir darbuotojų atliekami darbai, naudojamos informacijos turinys labai skiriasi, todėl skiriasi ir šių KDV taikomųjų uždavinių sudėtis. Efektyvus veiklos sričiųtvarkymas galimas tik įdiegus atitinkamos paskirties IS“ [22].

1.2 Informacinės technologijos organizacijoje

Plačiąja prasme IT yra organizacijos technologinė ir komunikacinė įranga. IT turi atitikti veiklos sričių poreikius. Atsiradus naujoms veiklos problemoms ar pasikeitus veiklos pobūdžiui, senieji IT sprendimai turi būti modifikuoti. IS yra viena iš organizacijos IT sudedamųjų dalių.

Siaurąja prasme IT yra IS technologinė dalis: techninė įranga, duomenų bazių valdymo sistema, kompiuterinis tinklas, sisteminė programinė įranga, kiti įrenginiai.

Šiuo metu IS diegiamos šioms svarbiausioms organizacijos veiklos sritims kompiuterizuoti: strateginiams uždaviniams (IS, teikiančios pranašumą konkurencinėje kovoje); veiklos nuolatinio tobulinimo darbams; veiklos proceso esminei pertvarkai (reinžinerijai); veiklos partnerystės poreikiams; elektroninei komercijai. Efektyviai šias veiklos sritis tvarkyti galima tik įdiegus atitinkamos paskirties IS.

Alter S. atlikti moksliniai IT plėtros tyrimai nustatė dvidešimt IT taikymo organizacijose sričių.

Svarbiausios jų yra šios (skliaustuose nurodytas svarbos įvertinimas): IT infrastruktūros, adekvačios veiklos procesui, sukūrimas (9.1); veiklos proceso perprojektavimo kompiuterizavimas (7.79); paskirstytų IS kūrimas ir tvarkymas (7.73); organizacijos informacinės architektūros kūrimas ir

realizavimas (7.62); komunikacinių tinklų planavimas ir tvarkymas (7.58); IS kūrimo efektyvumo didinimas (7.5); duomenų šaltinio tikslinio naudojimo užtikrinimas (7.46); IS personalo kvalifikacijos kėlimas (7.31); IS organizavimas atsižvelgiant į organizacijos struktūros vystymąsi (7.11); IS strateginio planavimo įvertinimas (6.82); kolektyvinio darbo sistemų kūrimas ir valdymas (6.59); IS efektyvumo ir našumo matavimas (6.59); supratimo apie IS vaidmenį ir įtaką organizacijai didinimas

(6.53); organizacijos personalo apmokymo kompiuterizavimas (6.48); esamos IS valdymas (6.31). [1].

Brancheau J. C. atlikti tyrimai rodo, kad yra penkios svarbiausios pagal įtaką organizacijai IT vystymo kryptys: našumo didinimas, kaštų mažinimas, sprendimo priėmimo proceso tobulinimas, ryšio su vartotojais tobulinimas, naujų strateginės paskirties IS kūrimas [6].

1.3 Informacijos sistemos sąveika su organizacijos veikla

Organizacijos veiklą apibūdina veiklos strategija, veiklos taisyklės ir procedūros. Pasikeitus veiklos

strategijai, veiklos taisyklėms ar procedūroms, atitinkamai turi keistis IS elementai – programinė įranga, techninė įranga, duomenų bazė ar komunikacijų sistema.

IS sudaro techninė įranga, programinė įranga, duomenų bazė ir tinklo (komunikacijų) įranga; tai apibendrinta IS sudėtis. Į IS sudėtį įeina ir atitinkamos kvalifikacijos personalas; informacijos sistema naudojasi organizacijos darbuotojai, todėl dar vienas IS elementas yra žmonės. Techninė jranga yra kompiuterinių įrenginių rinkinys (tokių kaip procesorius, monitorius, klaviatūra, spausdintuvas, skeneris, brūkšninio kodo nuskaitymo įrenginys ir kt), kurie priima duomenis, saugo, apdoroja ir išveda juos. Programinė įranga yra programų rinkinys, kuris įgalina techninę įrangą apdoroti duomenis.

Duomenų bazė (DB) yra susijusių laikmenų ar lentelių rinkinys, kurį tvarko speciali programinė įranga – duomenų bazės valdymo sistema. Duomenų bazėje saugomi duomenys ir asociacijos (ryšiai) tarp veiklos duomenų elementų.

Kompiuterinis tinklas yra IS dalis jungianti sistema. Tinklas yra atskira IS dalis, išdėstyta skirtingose darbo vietose, siejanti programinių ir techninių priemonių sistema, kuri leidžia padalyti IS išteklius tarp skirtingų techninių įrenginių (kompiuterių, spausdintuvų ir kt.), visoms KDV bendrai naudoti IS išteklius. Žmonės yra organizacijos darbuotojai, kurie naudojasi IS arba naudoja jos rezultatus, taip pat informatikos specialistai, užtikrinantys IS funkcionavimą. IS kūrimas ir diegimas organizacijoje reikalauja papildomų darbų, kuriuos privalo atlikti organizacijos padaliniai. Organizacijos vadovai sudaro ir patvirtina instrukcijų rinkinį apie darbo organizavimo IS aplinkoje tvarką: kaip sujungti IS komponentus, kaip įvesti duomenis, juos tvarkyti, kaip naudotis taikomąja programine įranga ir techniniais įrenginiais, kad būtų galima kompiuterizuotai apdoroti informaciją ir gauti pageidaujamą rezultatą. Apibendrinta IS sudėtis nepriklauso nuo to, kokią veiklą (procesą, valdymo funkciją, darbo vietą) IS kompiuterizuoja. Tačiau pagrindinių IS dalių detali struktūra ir turinys labai priklauso nuo kompiuterizuojamos veiklos savybių: gamybinės organizacijos IS programinė ir techninė įranga, duomenų bazės turinys labai skiriasi nuo universiteto ar banko IS programinių ir techninių sprendimų.

2. ORGANIZACIJOS VALDYMAS

Informacinės technologijos ir telekomunikacijos (ITT) skverbiasi į visas žmogaus veiklos sritis, veikia žmonių gyvenimo būdą, kultūrą ir kita. XXI amžius yra informacijos amžius, kuriame informacija įgauna dominuojantį vaidmenį. Jau dabar egzistuoja ir ateityje stiprės naujų informacinių technologijų plėtros ir pasaulinių tendencijų ryšys. Naujos informacinės technologijos skatina individualų ir dinamišką gyvenimo būdą bei pasaulinę kultūros raidą. Visa tai atspindi naujas gyvenimo stilius ir globalizacijos procesai. Naujas gyvenimo stilius skatina plėtotis naujas informacines technologijas, o globalizacija – didelių rinkų aprūpinimą ir naujų technologijų skleidimą. Informacinių technologijų plėtojimasis ir skleidimas, rinkų poveikiai sudaro prielaidas kurti naujas informacines technologijas. Kita vertus, naujas gyvenimo stilius skatina pasaulinį bendradarbiavimą ir globalizaciją, o šis savo ruoštu žadina gyvenimo stiliaus pokyčius.

Įvertinant informacinių technologijų esamą lygį, plėtros temtus bei poveikį pasauliui, dabartinę visuomenę galima apibūdinti kaip pereinamąją iš industrinės į informacinę. Šiuolaikiniame pasaulyje sėkmingą organizacijos veiklą ir konkurencingumą duagiausia lemia sugebėjimas naudotis vienu svarbiausių jos išteklių – žiniomis. Perėjimas iš industrinės į informacinę visuomenę tam tikru požiūriu reiškia, kad tai, ką žmonės sukuria, vis daugiau susiję su informacija ir žiniomis, o ne su fizine verte. Taigi informacinių technologijų plėtra stipriai veikia pasaulines visuomenės raidos tendencijas.

Šios tendencijos daro įtaką gamybai ir vartojimui, tai yra vartotojų elgsenos individualumas ir dinamiškumas skatina sparčius rinkos pokyčius, technologijų pokyčiai – rinkų pokyčius ir informacines technologijas, paklausos ir pasiūlos globalizacija – informacinės technologijos ir technologijų skleidimą. Gamybos tendencijos sudaro naujas sąlygas organizacijos veiklai ir jos pertvarkai. Informacinės technologijos tiesiogiai veikia organizaciją ir jos pertvarką.

2.1 Informacinių technologijų poveikis organizacijos vidinei veiklai

Priimami strateginiai sprendimai susieti su organizacine valdymo struktūra, informacinėmis technologijomis ir kitais veiksniais, lemiančiais inovacijas. Naujų informacinių technologijų taikymas radikaliai keičia organizacijos funkcionavimą ir plėtojimąsi. Informacinė sistema (IS) tampa organine bet kurios organizacijos dalimi. Ir ištikrųjų Daugelio kompanijų veikla yra tiesiog neįsivaizduojama ir neįmanoma be šiuolaikinių IS. Pagrindiniai kiekvienos organizacijos elementai yra jos personalas, struktūra ir procedūros, politika, korporatyvinė kultūra. Formalių organizacijų veikla grindžiama skirtingais valdymo lygiais ir darbo pasiskirstymu, kurių struktūra rodo darbo pasidalijimą. Personalas yra priimamas į darbą ir mokomas atlikti konkrečias funkcijas. Organizacija koordinuoja savo veiklą,
struktūrine hierarchija ir formaliomis, standartinėmis procedūromis. Vertinant kompanijų veiklos perspektyvas matyti, kad informacinių sistemų, drindžiamų šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, organizavimą ir valdymą veikia ne tik išorines aplinkos veiksniai. Didelę reikšmę turi vidiniai organizacijos veiksniai ir informacinių sistemų organizaciniai ir valdymo aspektai. Todėl siekiant iki galo suprasti informacinių sistemų prigimtį ir esmę, neužtenka vien tik kompiuterinio raštingumo. Vadybininkai turi suprasti informacinių sistemų organizavimo, valdymo ir technologijų dimancijas, jų sąveiką ir poveikį, žinoti jų galimybes.

Šiuo metu pastebimas sumažėjas techninis pasipriešinimas naujų informacinių technologijų diegimui, todėl naujovių diegimas organizacijoje priklauso nuo strategijos, pasirinktos kliutims įveikti, pokyčių. Nauja stretegija veikia organizacijos struktūrą ir korporacinę kultūrą, kurios jungia jos narius ir suteikia pranašumo jausmą arba visai organizacijai, arba atskirai grupei. Technologijų naujovės efektyvumas priklauso nuo socialinių veiksnių pertvarkos – kaip naujai technologijai reikalingi nauji tarpusavio ryšiai, turi pasikeisti esantys socialiniai ryšiai. Londono verslo mokyklos Informacijos vadybos centro prorektorius profesorius M. J. Earlas teigia: „Infomacija – tai naujas išteklius, todėl visos bendrovės yra informacinės bendrovės, o visi vadybininkai – informacijos vadybininkai. Tuos, kurie išaugo pramonės eros pabaigoje, mokė, jog verslo išteklius sudaro ketvertukas – žmonės, mašinos, medžiagos ir pinigai. Šiandien privaloma pridėti penktąjį išteklių – informaciją“ (Earl M.J., 1999).

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1582 žodžiai iš 4880 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.