Inovacijos procesas
5 (100%) 1 vote

Inovacijos procesas

[pic] |[pic]

PRITARTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 528

INOVACIJŲ VERSLE P R O G R A M A

Įvadas

Šiuo metu Lietuva yra įtraukta į Vidurio ir Rytų Europos šalyse sparčiai

vykstančius sudėtingus perėjimo į rinkos ekonomiką bei integracijos į

europines erdves procesus bei ekonomikos globalizavimą. Šie procesai

sąlygoja būtinybę spręsti daugelį netradicinių uždavinių, tiesiogiai

susijusių su inovacijų procesu. Inovacinės veiklos plėtojimas ir

aktyvinimas įgalina įvairiapusiškai modernizuoti gamybos bei paslaugų

teikimo struktūras, tobulinti kuriamus produktus bei naudojamas

technologijas, didinti jų tarptautinį konkurencingumą, kuris yra vienas

svarbiausių šalies ekonomikos plėtros veiksnių. Tačiau inovaciniam procesui

verslo aplinkoje spartinti, t.y. naujoms technologijoms diegti, naujiems

gaminiams kurti ir pateikti į rinką, įmonių ir organizacijų

konkurencingumui didinti, labai svarbi valstybės inovacijų rėmimo sistema.

Inovacijų padėtis ir jų skatinimas Europoje ir Lietuvoje yra pateiktas

priede. Inovacijų versle programa – vienas pradinių ir kertinių

nacionalinės inovacijų sistemos elementų.

Pagrindinės sąvokos

Inovacija – tai naujų technologijų, idėjų, metodų kūrimas ir komercinis

pritaikymas, pateikiant rinkai naujus arba patobulintus produktus ir

procesus.

Inovacijos sąvoka tiesiogiai siejama su veikla. Inovacinė veikla

apibūdinama kaip mokslinės, technologinės, projektavimo, įrangos

(kompiuterinės įrangos, licencijų, know-how ir kt.) ar technologijos

įdiegimas, naujų gamybos organizavimo metodų taikymas, sudarantis sąlygas

gaminti naujus arba patobulintus produktus bei tobulinti procesus.

Inovacinė veikla apima visas stadijas: nuo idėjos gimimo iki galutinio

rezultato, bei glaudžią įmonės bei jos makroaplinkos sąveiką.

Inovacinė įmonė – įmonė, savo veikloje formuojanti ir įgyvendinanti

inovacijas. Inovacijų šaltinis gali būti tiek pati įmonė, tiek išoriniai

subjektai (mokslo, tyrimų, konstravimo, technologijų perdavimo tarpininkai

bei kitos įmonės ir organizacijos). Įmonės ir išorinių subjektų kooperacija

yra neatsiejama inovacinės veiklos dalis.

Inovacinis projektas – tai toks projektas, kuriame numatomas mokslo,

technikos ar technologinių naujovių realizavimas, kuriantis konkurentabilią

produkciją ar gamybą.

Paramos inovacijoms paslaugos – tai specializuotos paslaugos įmonėms,

vykdančioms inovacinę veiklą, ir (arba) naujovių teikėjams, padedant jiems

formuoti ir įgyvendinti inovacijas. Parama inovacijoms pasireiškia

inovacijų vadybos konsultacijų, tarpininkavimo perduodant technologijas,

informacijos teikimo, inovacijų marketingo, inovacijų finansavimo ir

tarpininkavimo, ugdymo, techninės ar verslo infrastruktūros kūrimo ir

kitomis panašiomis paslaugomis.

Sąvokoms inovacijų marketingas, inovacijų vadyba, inovacijų finansavimas ir

pan. taikomi tradiciniai apibrėžimai, tačiau jos yra orientuotos į

inovacijų sferą.

Programos tikslai ir jų įgyvendinimo strategija

Tikslai

Ilgalaikis programos tikslas – didinti Lietuvos verslo tarptautinį

konkurencingumą, skatinant naujų mokslo rezultatų, technologinių sprendimų

ir organizacinių iniciatyvų įgyvendinimą versle.

Kadangi programos įgyvendinimo laikotarpis – treji metai, tai jos

ilgalaikis tikslas yra siejamas su per tą patį laikotarpį siektinais

vidutinės trukmės tikslais. Tai:

1.Šalinti kliūtis, ribojančias inovacijų plėtotę, ir skatinti Lietuvos

mokslo ir ūkio subjektų strateginės partnerystės ryšius inovacijoms

įgyvendinti.

Šiuo tikslu valstybės valdymo institucijų pastangomis turi būti:

• suformuota inovacijų versle plėtros politika, numatanti inovacijų

versle plėtojimo kryptis ir užtikrinanti inovacijų sėkme suinteresuotų

šalių (valstybės ir savivaldybių institucijų, inovacijų

infrastruktūros elementų bei įmonių) glaudų ir efektyvų

bendradarbiavimą;

• pagerinta teisinė, ekonominė, administracinė inovacijų plėtojimo

aplinka, sudaranti sąlygas inovacijoms plėtoti bei inovacinėms įmonėms

atsirasti ir funkcionuoti;

• aktyvus tarptautinis įmonių bendradarbiavimas, pasireiškiantis tuo,

kad Lietuvos ūkis, taip pat ir verslo įmonės, sparčiai įsitraukia į

tarptautinius ir europinius ekonomikos integracijos procesus

(dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ir programose, bendros

inovacinės įmonės, tarptautinis darbo ir rinkų pasidalijimas ir t.t);

• išplėtotas inovacijų versle finansavimas ir inovacinių projektų

rėmimas, sudarantis sąlygas inovacinėms įmonėms naudotis finansinės

paramos formomis plėtojant inovacijas.

2. Didinti įmonių pasirengimą priimti, formuoti ir įgyvendinti inovacijas.

Šis tikslas suprantamas kaip valstybės valdymo institucijų ir inovacijų

infrastruktūros elementų (mokslo, mokymo, ugdymo, konsultavimo, finansų ir

kt. organizacijų) pastangų rezultatas:

• išplėtoti paramos inovacijoms paslaugų teikimo mechanizmai,

leidžiantys
verslo įmonėms efektyviai naudotis inovacijų

infrastruktūros elementų (mokymo, ugdymo, konsultavimo, finansų ir kt.

institucijų) teikiamomis paramos inovacijoms paslaugomis formuojant ir

įgyvendinant inovacijas;

• pagerintas informacinis aprūpinimas inovacijų srityje, sudarantis

sąlygas verslo įmonėms naudotis informacija, reikalinga plėtojant

inovacijas;

• išplėtotas inovacijų marketingas ir aktyvus inovacinio išmanymo

skleidimas, pasireiškiantis tuo, kad plačiai ir efektyviai taikomos

inovacijų marketingo priemonės ir yra sudarytos sąlygos verslininkų

išmanymo lygiui kelti;

• padidintas mokslo ir gamybos ryšių efektyvumas įmonių poreikiams

tenkinti, sudarantis prielaidas sparčiai inovacijų komercijos plėtrai.

Įgyvendinimo strategija

Programos įgyvendinimo strategija apima ilgalaikį ir vidutinės trukmės

tikslus bei jų siekimo mechanizmą, numatantį uždavinių ir jų sprendimo

priemonių kompleksą, orientuotą į tris susijusius lygius (terpes):

valstybės, organizacijų ir įmonių.

Tik lygiagretus programos priemonių įgyvendinimas įgalins sukurti pagrindus

nacionalinei inovacijų sistemai, kurios funkcionavimo ir tolesnės plėtros

pagrindu gali būti sukurtos ir panaudotos papildomos galimybės, tai yra

bendros valstybės valdymo institucijų, paramos inovacijoms paslaugas

teikiančių organizacijų bei įmonių pastangos ir galimybės plėtoti

inovacijas versle.

Programa gali būti skaidoma į du principinius etapus. Pirmame etape būtų

sukurti inovacijų versle skatinimo sistemos pagrindai. Kitas etapas, kuris

savo ruožtu gali būti skaidomas smulkiau, tai – nacionalinės inovacijų

sistemos infrastruktūros plėtojimas. Etapus apibrėžia valstybės lygio

sprendimai ir programos įgyvendinimo rezultatai.

Programos prioritetai

Nustatant programos prioritetus yra atsižvelgiama į inovacijų poreikius

įmonėse ir inovacijų plėtojimą stabdančias problemas. Programos prioritetai

teikiami atskirai atsižvelgiant į kiekvieną lygį ir į tai, kiek jie turi

įtakos inovacijų plėtrai versle.

Valstybės lygis: prioritetas – inovacijų sistemos formavimas

Programos priemonės nukreipiamos į nacionalinės inovacijų sistemos kūrimą:

valstybės institucijų (nacionalinių ir regioninių) veiklos tobulinimą, šių

institucijų, verslo asociacijų ir savivaldos institucijų bei jungiančių

sistemos grandžių bendradarbiavimą partnerystės pagrindu. Be to, vienijamos

valstybės ir savivaldybės institucijų pastangos kurti ir plėtoti palankią

inovacijoms teisinę-ekonominę bazę, propaguojamas ir skatinamas

tarptautinis bendradarbiavimas plėtojant inovacijas.

Įmonių lygis: prioritetas – inovacinė veikla įmonėse

Programos priemonėmis skatinama (remiama):

• inovacinių projektų įgyvendinimas įmonėse, komercinis tyrimų rezultatų

panaudojimas ir ryšiai su mokslinio tyrimo institucijomis,

• verslo internacionalizavimas ir dalyvavimas tarptautinėse programose,

• požiūrio į inovacijas keitimas, intelektinių ir kvalifikacinių žinių

teikimas verslui.

Organizacijų lygis: prioritetas – paramos inovacijoms paslaugos

Programos priemonės nukreipiamos į savarankiškos ir aktyvios inovacijų

paslaugų infrastruktūros kūrimą ir funkcionavimą.

Skatinama ir remiama inovacinių paslaugų teikimas inovacinėms įmonėms.

Skatinamos (remiamos) mokslo, ugdymo, konsultavimo, finansų, verslo

savivaldos ir kt. institucijų iniciatyvos, nukreiptos į inovacinės veiklos

aktyvinimą versle.

Programos uždaviniai trejų metų laikotarpiui

Inovacijų makroaplinkos vystymas

Kuriant inovacijoms palankią makroaplinką, sprendžiamos inovacinės veiklos

plėtros problemos. Veiksmų kryptis – sukurti prielaidas nacionalinei

inovacijų sistemai, o kartu ir inovacijų šalies įmonėse plėtrai. Ši kryptis

apima kompleksinius uždavinius, orientuotus į inovacijų plėtros politikos

formavimą, teisinės ekonominės aplinkos ir tarptautinio bendradarbiavimo

gerinimą bei inovacijų versle finansavimo užtikrinimą. Išvardinti

kompleksiniai uždaviniai savo ruožtu yra skaidomi į smulkesnius uždavinius,

kuriuos spręsti numatoma konkrečiomis priemonėmis.

Inovacijų plėtros politika

Sprendžiami uždaviniai:

• Sukurti strateginius pagrindus nacionalinei inovacijų sistemai.

• Skatinti valstybės ir savivaldybės institucijas įsitraukti į

inovacinius procesus.

Valstybės valdymo ir savivaldybių institucijų pastangomis bei

įgyvendinamomis priemonėmis siekiama formuoti inovacijų plėtros politiką,

numatančią tolesnes inovacijų plėtojimo kryptis ir užtikrinančią inovacijų

sėkme suinteresuotų šalių (valstybės ir savivaldybių institucijų, paramos

inovacijoms paslaugų organizacijų bei įmonių) glaudų ir efektyvų

bendradarbiavimą.

Teisinė-ekonominė aplinka

Sprendžiamas uždavinys:

• Rengti naujus ir tobulinti egzistuojančius įstatymus ir kitus teisės

aktus, siekiant aktyvinti inovacinę veiklą.

Sprendžiant šį uždavinį siekiama pagerinti teisinę, ekonominę ir

administracinę inovacijų plėtojimo aplinką. Sudaryti sąlygas sparčiai

inovacinei veiklai, inovacinėms įmonėms plėtoti ir naujoms atsirasti.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Sprendžiamas uždavinys:

• Gerinti tarptautinio
įmonių bendradarbiavimo ir kooperacijos,

įgyvendinant inovacijas, sąlygas.

Šio uždavinio sprendimo rezultatas – aktyvus tarptautinis įmonių

bendradarbiavimas. Lietuvos ūkis, taip pat ir verslo įmonės, sparčiai

įsitraukia į tarptautinius, europinius ir kitus ekonominius integracijos

procesus, dalyvauja tarptautinėse programose.

Inovacijų versle finansavimas

Sprendžiami uždaviniai:

• Kurti inovacijų finansavimo mechanizmus.

• Skatinti finansų institucijų dalyvavimą diegiant inovacijas.

Šių uždavinių sprendimo rezultatas – išplėtotas inovacijų versle

finansavimas ir inovacinių projektų rėmimas.

Bendros inovacijų versle skatinimo infrastruktūros kūrimas

Veiksmų kryptis – aktyvinti paramos inovacijoms infrastruktūros veiklą ir

gerinti jos efektyvumą. Ši kryptis apima kompleksinius uždavinius,

orientuotus į paramos inovacijoms paslaugų gerinimą, informacinį

aprūpinimą, inovacijų marketingą ir vadybos kultūros kėlimą.

Paramos inovacijoms paslaugos

Sprendžiamas uždavinys:

• Skatinti paramos inovacijoms paslaugų teikimą.

Spendžiant uždavinį siekiama išplėtoti paramos inovacijoms paslaugų teikimo

mechanizmus. Sudaryti sąlygas verslo įmonėms efektyviai naudotis paramos

inovacijoms infrastruktūros elementų (technologijų perdavimo tarpininkavimo

(brokeriavimo), mokymo, ugdymo, konsultavimo, finansų ir kt.) teikiamomis

paramos inovacijoms paslaugomis, formuojant ir įgyvendinant inovacijas.

Informacinis aprūpinimas

Sprendžiami uždaviniai:

• Plėtoti inovacinio informavimo sistemą.

• Sukurti inovacijų prognozavimo sistemos pagrindus.

Spendžiant uždavinius siekiama pagerinti informacinį aprūpinimą inovacijų

srityje. Sudaryti sąlygas verslo įmonėms naudotis informacija, reikalinga

plėtojant inovacijas.

Inovacijų marketingas ir vadybos kultūros kėlimas

Sprendžiami uždaviniai:

• Remti tikslines marketingo priemones, skirtas inovacinėms įmonėms.

• Skatinti ir remti verslininkų aktyvumą tarptautinėse rinkose.

Spendžiant uždavinius siekiama išplėtoti inovacijų marketingą. Siekiama,

kad plačiai ir efektyviai būtų taikomos šiuolaikinės inovacijų marketingo

priemonės, skatinama inovacijų pasiūla. Spartinamas inovacinio išmanymo

skleidimas. Sudaromos sąlygos verslininkams kelti inovacijų išmanymo lygį.

Inovacijų versle rėmimas

Veiksmų tikslas – spartinti efektyviausių inovacinių projektų įgyvendinimą.

Šiam tikslui pasiekti reikalinga remti inovacinę veiklą įmonėse, skatinti

mokslo ir gamybos ryšius.

Inovacinė veikla įmonėse

Sprendžiamas uždavinys:

• Plėtoti ir remti inovacinius projektus įmonėse.

Sprendžiant šį uždavinį siekiama remti konkrečius inovacinius projektus,

suteikti įmonėms visokeriopą pagalbą formuojant ir įgyvendinant inovacijas.

Mokslo ir gamybos ryšių stiprinimas

Sprendžiami uždaviniai:

• Skatinti mokslo darbuotojų integraciją į įmones.

• Spartinti mokslo laimėjimų įgyvendinimą įmonėse.

Sprendžiant uždavinius siekiama padidinti mokslo ir gamybos ryšių

efektyvumą, visuomenės ir įmonių poreikiams tenkinti.

Programos valdymas

Įgyvendinimo principai

Programos valdymas remiasi šiais pagrindiniais programos įgyvendinimo

principais: susietumo, adekvatumo, kryptingumo, tarptautinės integracijos

ir rezultatyvumo, leidžiančiais gauti praktinį efektą ir užtikrinančiais

visų suinteresuotų institucijų (valstybės ir savivaldybių valdymo

institucijų, inovacijų infrastruktūros elementų bei įmonių) aktyvų

dalyvavimą, plėtojant inovacijas versle.

Susietumas – reiškia šios programos derinimą su kitomis programomis bei jos

plėtojimą, rengiant kitas susijusias programas bei inkorporuojant šią

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1747 žodžiai iš 5802 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.