Investicinio projekto pagrindimas
5 (100%) 1 vote

Investicinio projekto pagrindimas

1. INVESTICINIO PROJEKTO PAGRINDIMO ETAPAI

Investicijų projektas rengiamas vadovaujantis organizaciniu

tvarkomuoju statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:1997 “Statinio

projekto rengimo tvarka” [6], kuriame yra pažymėta, jog privalomieji

dokumentai statinio projektui rengti yra: teritorijų planavimo dokumentai,

statinio statybos pagrindimas, projektavimo sąlygų sąvadas, projektavimo

užduotis, tyrimų ataskaitos.

Investicijų projektai yra finansuojami iš Lietuvos Respublikos

Valstybės biudžeto, privačių lėšų, įvairių programų, fondų, gaunamų

subsidijų arba paskolų.

Paskolos iš tarptautinių fondų, suteikiamos pagal tam tikrą

strategiją-IFI (International Financial Institution-tarptautinė financinė

institucija) investicinių projektų įgyvendinimo ciklą. Pavyzdžiui Pasaulio

bankas suteikiamos paskolas investiciniams projektams naudoja pavaizduotą

investicinių projektų įgyvendinimo ciklą.

Investicinių projektų įgyvendinimo ciklas Pasaulio banke

1. Identifikacija. Identifikavimo fazėje didžiausias dėmesys

skiriamas projekto idėjos formulavimui. Makroekonominiu aspektu derybos

vedamos tarp tarptautinės finansinės instititucijos (TFI) ir Nacionalinės

vyriausybės, analizuojamos nacionalinės vidutinės ir ilgalaikės programos.

Abi šalys susitaria dėl projekto tikslų [24].

2. Pagrindimas. Per pagrindimo fazę projektas aptariamas,

įvertinant turimus detalius duomenis, tarp banko ir nacionalinės

vyriausybės. Projekto įgyvendinimo galimybės yra pagrindžiamos atlikus

technines, finansines bei ekonomines studijas [24].

3. Sprendimo priėmimas. Pagal techninius ir ekonominius projekto

įgyvendinimo rodiklius atliekamas detalus projekto pagrindimas ir priimamas

sprendimas [24].

4. Finansavimas. Pagal projekto pagrindimo ataskaitą bankas

nusprendžia finansuoti projektą arba ne ir susitaria dėl paskolos skyrimo

sąlygų [24].

5. Įdiegimas. Kai paskolos suteikimas yra patvirtintas, projektas

pradedamas įgyvendinti.

6. Monitoringas. Kai projektas įgyvendintas atliekamas ekonominis

ir techninis pagrindimas-monitoringas [24].

Lietuva investicijų projektų įgyvendinimui skolinasi pinigų iš

tarptautinių finansinių institucijų (TFI), tokių kaip Pasaulio banko grupė,

Europos plėtros ir rekonstrukcijos bankas, Europos investicijų bankas,

Tarptautinis Valiutos Fondas ir kt.. Užsienio paskolos, gaunamos valstybės

vardu ar su valstybės garantija, planuojamos ir naudojamos valstybės

investicijoms (valstybės investicijų programai formuoti) vadovaujantis

Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymu bei Lietuvos Respublikos

Vyriausybės ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatyta jo įgyvendinimo

tvarka [23].

Visi numatomi įgyvendinti projektai, kurie vienas nuo kito skiriasi

reikalingų atlikti darbų, medžiagų apimtimi, finansiniu imlumu bei kitais

kriterijais.

Suskirsčius projektus į kategorijas: nauja statyba, rekonstrukcija ar

remontas galima naudotis bendra pagrindimo metodika ir nuoseklumu. Rengiant

projekto pagrindimą siūloma vadovautis žemiau pateikta pagrindimo etapų

seka:

1. Įvertinamas projekto pagrindimo poreikis. Galutinių tolimųjų ir

artimųjų tikslų įvardinimas;

2. Projekto pagrindimas teisiniu aspektu, t.y. vadovaujantis

Lietuvos teisiniais aktais ir ES;

3. Esamos padėties analizė (aprašymas konkretaus projekto). Jei dalis

projekto jau įgyvendinta, turėtų būti aprašyti atlikti darbai ir

įsisavintas lėšų kiekis pagal atitinkamus darbus;

4. Apibrėžiami projekto pagrindimo aspektai: strateginis,

ekonominis, aplinkosauginis, kt.. Pagrindimo poreikis skirtingais aspektais

priklauso nuo konkretaus projekto;

5. Įvertinamas projekto pagrindimo detalumas: reikia priimti

sprendimą, ar būtina atlikti pradinį pagrindimą, ar iš karto galima atlikti

detalų pagrindimą;

6. Renkami duomenys pradiniam ar detaliam projekto pagrindimui;

7. Atliekamas projekto pradinis ar detalus projekto pagrindimas

pagal 4 punkte atrinktus projekto pagrindimo aspektus;

8. Atliekama jautrumo analizė;

9. Atliekama projekto pagrindimo rezultatų analizė ir nustatoma ar

tikslinga įgyvendinti.

Išsamesnė informacija apie kiekvieną etapą:

1. ETAPAS. Pradiniame projekto pagrindimo etape yra įvardijami

tolimieji (įsijungimas į Europos sistemą (pvz. Švietimo, transporto, ….))

ir artimieji tikslai, t.y. atliekamas strateginis pagrindimas. Aprašomas

objekto poreikis plėtojant nagrinėjamą sferą Lietuvos bei tarptautiniu

aspektu atsižvelgiant į dabartinius poreikius bei perspektyvą.

2. ETAPAS. Pagrindus projekto įgyvendinimo galimybę teisiniu aspektu,

turi būti įvertintas investicijų projekto finansavimo šaltinis ir projekto

įgyvendinimo galimybė atsižvelgiant į projektą finansuojančių šaltinių

reikalavimus. Taip pat reikia įvardinti institucijas, kurios finansavo

ankstesnius
objekto įgyvendinimo etapus bei jų įnašą.

3. ETAPAS. Atlikus projekto pagrindimo poreikio analizę strateginiu,

teisiniu ir projekto finansavimo šaltinio aspektais, detaliai nagrinėjama

esama situacija atsižvelgiant į techninėje užduotyje nurodytus

reikalavimus.

4. ETAPAS. Statybos, rekonstrukcijos, remonto ar naujų investicijų

tikslingumas pagrindžiamas skirtingais aspektais. Pagal techninėje

užduotyje suformuluotus reikalavimus bei esamos situacijos aprašymą

atrenkami projekto pagrindimo aspektai bei įvertinamas jų pagrindimo

detalumo poreikis (pradinis/detalus pagrindimas). Investicijų projekto

siūlomi pagrindimo aspektai pagal eiliškumą pateikti paveiksle.

5. ETAPAS. Atrinkus objekto pagrindimo aspektus, renkami atitinkami

duomenys, reikalingi pagrindimui. Pradinių duomenų poreikis skirtingiems

pagrindimo aspektams pateiktas 3.2. lentelėje.

6. ETAPAS. Atrinkus pradiniam ar detaliam projekto pagrindimui

reikalingus duomenis, atliekamas pagrindimas 5 etape atrinktiems aspektams.

Atlikus projekto pagrindimą, turi būti padarytos išvados, kiekvienam

pagrindimo aspektui atskirai ir suformuluota bendra išvada, t.y. tikslinga

įgyvendinti projektą ar ne.

7. ETAPAS. Jautrumo analizė atliekama tikslu išsiaiškinti projekto

jautrumą keičiant prognozuojamus rodiklius pagal tris scenarijus:

pesimistinį, optimistinį ar vidutinį. Nustatomi jautriausi parametrai,

kurie turi didžiausią įtaką ekonominės – finansinės analizės rezultatams.

8. ETAPAS. Įgyvendinus investicijų projektą atliekamas monitoringas,

kuriuo nustatoma ar prognozės ir darytos prielaidos atitinka realią

situaciją ir projekto naudingumas yra toks, koks buvo nustatytas

pagrindžiant projektą.

2. INVESTICIJŲ PAGRINDIMO EILIŠKUMAS

(4. ETAPAS) Statybos, rekonstrukcijos, remonto ar naujų investicijų

tikslingumas pagrindžiamas skirtingais aspektais. Pagal techninėje

užduotyje suformuluotus reikalavimus bei esamos situacijos aprašymą

atrenkami projekto pagrindimo aspektai bei įvertinamas jų pagrindimo

detalumo poreikis (pradinis/detalus pagrindimas). Investicijų projekto

siūlomi pagrindimo aspektai pagal eiliškumą pateikti paveiksle.

Pav.: Investicinių projektų siūlomi pagrindimo aspektai

Strateginis pagrindimas atliekamas tam, kad būtų įvertintintas projekto

poreikis visos (pvz. transporto) infrastruktūros aspektu. Atlikus

strateginį pagrindimą yra pasiūloma viena ar kelios alternatyvos;

Techninis pagrindimas identifikuoja projekto įgyvendinimo galimybę

techniniu aspektu, t.y. įvertinama esama objekto padėtis techniniu aspektu,

galimybė įgyvendinti alternatyvą užtikrinant atitinkamus reikalavimus;

Ekonominė analizė (pagrindimas) leidžia išskirti geriausias alternatyvas

ekonominiu požiūriu, t.y. išskiriamos alternatyvos, kurių didžiausias VGN

(vidinė grąžos norma) ar N/K (naudos/kaštų) koeficientas;

Finansinė analizė atliekama siekiant racionaliai planuoti lėšų paskirstymą,

t.y. įvertinama kokiu laipsniu projektas vertingas pinigų srauto

perspektyvos požiūriu;

Aplinkosauginis pagrindimas. Svarbiausias poveikio alinkai vertinimo (PAV)

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 931 žodžiai iš 3075 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.