Islama
5 (100%) 1 vote

Islama

Kas yra Islamas ir kas yra Musulmonai?

Žvelgiant iš lingvistinių (kalbinių) arabų kalbos ištakų, žodis “Islamas” reiškia pasiekti taiką – taiką su Dievu, taiką su savimi ir taiką su Dievo kūriniais per nuolankumą Dievui ir įsipareigojimą Jo pamokymams ir vadovavimams.

Islamas pradėtas skelbti Mekoje apie 610m. Tuo metu Arabijoje vyravavo viena iš senųjų semitų religijų atmainų. Daug kur stūgsojo šventyklos įvairiems dievams ir deivėms. Tačiau buvo paplitęs ir tikėjimas aukščiausiu dievu – Alachu. Kiti dievai buvo laikomi angelais, maldinidkai į juos kreipdavosi, kad užtartų prieš Aukščiausiąjį dievą, išprašytų malonių.

Daugelis arabų buvo kilę iš klajoklių genčių ir labiau pasitikėjo žmonių sumanumu negu Dievo galia. Jie tikėjo, jog visa, kas vyksta, yra nulemta Likimo arba Laiko, ir į tai žiūrėjo ne kaip į garbinimo objektą, o paprasčiausiaikaip į „įvykių ratą“. Kai kurios iš tų genčių arba bent jų dalysperėmė krikščionybę; Medinoje ir kitosevakarinės Arabijos vietovėse buvo ir žydų bendruomenių- taigi arabams nebuvo svetimos ir kai kurios judėjų bei Krikščionių idėjos.

Islamas nėra nauja religija, bet paskutinė svarbiausios tiesos, kurią Dievas atskleidė per Jo pranašus kiekvienam žmogui, kulminacija ir atlikimas. Penktadaliui viso pasaulio populiacijos Islamas yra ne tik asmeninė religija, bet ir pilnas gyvenimo būdas.

Musulmonais yra daugiau nei milijardas žmonių visame pasaulyje – įvairių rasių, tautybių ir kultūrų, nuo Indonezijos iki Afrikos, nuo Niu Jorko iki Arabų šalių.

Tik 18% Musulmonų gyvena Arabų šalyse; penktadalis gyvena Afrikoje prie Saharos; ir didžiausia pasaulyje Musulmonų bendruomenė gyvena Indonezijoje. Azijoje Musulmonai sudaro žymias dalis, o Centrinės Azijos respublikose, Indijoje, Kinijoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Rytų ir Vakarų Europoje ši religija sudaro mažumas.

Musulmonai tiki į Vienintelį, Neprilygstamą, Gailestingąjį Dievą – Vienintelį Visatos Kūrėją, Išlaikytoją ir Puoselėtoją; tiki į Angelus, kuriuos Jis sukūrė; tiki į Pranašus, per kuriuos Jis perdavė Savo apreiškimus žmonijai; tiki į Teismo Dieną ir į asmeninę atskaitomybę už savo veiksmus; tiki į visišką Dievo valdžią mūsų likimams, ar jie būtų geri, ar blogi; ir tiki į gyvenimą po mirties.

Musulmonai tiki, kad Dievas atsiuntė savo pasiuntinius ir pranašus visiems žmonėms pradedant nuo Adomo (Adam) ir įtraukiant Nojų (Nuh), Abraomą (Ibrahim), (Lut), Ismailį (Isma’il), Izaoką (Ishaq), Džeikobą (Ya’qub), Džozefą (Yusuf), (Ayb), Mozę (Musa), (Harun), Deividą (Dawud), Salamoną (Sulayman), (Ilyas), (Yunus), Joną Baptistą (Yahya) ir Jėzų (‘Isa); telaimina Dievas juos visus.

Paskutinė Dievo žinia žmonijai, amžinos žinios patvirtinimas ir viso, kas įvyko anksčiau, susumavimas, buvo atskleista Paskutiniam Pranašui Mohamedui (telaimina jį Viešpats) per Arkangelą Gabrielį.

Musulmonu tampama tikint ir skelbiant: “Liudiju, kad nėra kito Dievo, išskyrus Allahą ir kad Mohamedas yra paskutinis Jo pranašas”. Šiuo pareiškimu tikintysis praneša jo ar jos tikėjimą visais Dievo pasiuntiniais ir jų atneštais Šv.Raštais (pirmykštėje originalioje formoje).

Kas yra Mohamedas?

Mohamedas gimė Mekoje 570m.po Kr., per istorinį laikotarpį, kurį europiečiai vadina Viduramžiais. Mohamedo tėvas buvo ‘Abd Allah, bajoras iš Quraysh genties. Jis mirė prieš gimstant Mohametui, o jo motina, Aminah, mirė po trumpo laikotarpio. Mohamedą išaugino jo dėdė, Abu Talib.

Pranašas Mahometas (Muhammad, Mahomet, Mahmud) gimė galingos Quaraysh genties – tradiciškai valdžiusios pagoniškąjį Mekos (Mecca, Makkah, Bakka, Baca) miestą – Bani Hashim atšakoje. Jis priklausė pranašo Izmailo giminei pagal šio antrąjį sūnų Kedar’ą. Jo tėvas Abdullah kelias savaites iki jo gimimo mirė Yathib (Medinah) mieste, kur buvo nuvykęs aplankyti tėvo giminaičių (pagal motinos pusę). Jo motina Amina, grįždama iš Medinos, mirė vietovėje vadinamoje Abwa pranašui esant 6 m. amžiui. Jį iki 8 m. amžiaus augino tėvo pusės senelis `Abd al Muttalib (Shaybah), o po šio mirties – dėdė Abu Talib.

`Abd al Muttalib motina Salma buvo kilusi iš Medinos ir jį ten augino tol, kol jo dėdė Muttalib pasiėmė jį į Meką kaip savo paveldėtojo. Daug metų iki Muhamedo gimimo Abd al Muttalib buvo įtakingas Quaraysh arabų genties lyderis ir rūpinosi ‘Ka`bah šventovės (vėliau tapusios pirmąja islamo šventykla) priežiūra. Meka vis dar buvo svarbus miestas buvęs ant karavanų kelių į Siriją ir Egiptą (į šiaurę ir šiaurės vakarus) bei Jemeną (į pietus). Piligrimai vis dar keliavo į jį, kad pagerbtų Kaaba ir pabučiuotų juodąjį akmenį, priskiriamą Mėnulio dievui Hubal’ui.

Abu Talib buvo tekstilės gaminių pirklys ir jaunasis Mahometas nuo pat 12 m. amžiaus lydėjo jo karavanus į Siriją (iki pat Bostra), Jemeną, Egiptą ir Mesopotamiją. Jo jaunystė buvo pilna dvasinio turinio. Kelionių metu Mahometas šnekėjosi su šventikais, rabinais ir vienuoliais – taip gaudamas žinių apie įvairias judėjų ir krikščionių tikėjimo formas. Jis dažnai regėjo įvairias vizijas, kartais žiaurias ir neraminančias. Kai kurie mokslininkai mano, kad jis sirgo epilepsija. Už savo nepriekaištingą elgesį Mekoje ir tarp jos svečių jis buvo gavęs pravardę `al-Ameen
(Padorusis, Šlovingasis ar teisuolis).

Mahometui sulaukus 25-ių, išgirdusi gerus atsiliepimus apie jį, turtingo pirklio našlė Khadijah paprašė jį vykti prekybos reikalais į Siriją. Netrukus, jam sugrįžus iš kelionės, ji per giminaitį jam pasipiršo ir Mahometas jos pasiūlymą priėmė. Tuo metu Khadija buvo 40 m. amžiaus ir jau antrąkart našlė. Su ja Mahometas sulaukė 6-ių vaikų: 4-ių dukrų ir 2 sūnų. Pirmasis sūnus mirė 2 m. amžiaus. Jis buvo vadinamas Abul Qasim (Qasim – tėvas). Antrasis sūnus mirė būdamas paaugliu. Jis buvo vadinamas „Tayyab“ bei „Tahir“, nes gimė Mahometui jau pradėjus pranašauti. 4-ios dukros buvo: Zainab, Ruqayyah, Umm Kulthum ir Fatimah (kuri vienintelė išgyveno tėvą ir jos vardu vadinosi Kairo Fatimidų dinastija). Kadangi tik sūnus gali perimti tėvo darbus, tai Mahometas nepaliko aiškaus savo įpėdinio vėliau tuo sukeldamas skilimus islamo mokyme.

Khadija pusbrolis buvo religijos mokslininkas Waraqa, kuris pirmasis dalį Senojo ir Naujojo Testamento išvertė į arabų kalbą. Pas jį Mahometas dažnai užsukdavo.

35 m. sulaukės Mahometas pradėjo gyventi kaip atsiskyrėlis Hiraa kalno, esančio dykumos kalvose netoli Mekos, oloje. Turėdamas 40 m. jam Ramadano mėnesio paskutinėmis 10 d. jam (balsu kaip varpelio skambėjimas) apsireiškė archangelas Gabrielius, kuris paliepė „Iqraa!“ (t.y. „skaityk“ arba „atmintinai papasakok“). Mahometas atsakė: „Aš negaliu skaityti“ (nes jis niekur nesimokė ir buvo neraštingas). Gabrielius tai pakartojo tris kartus (vienoje versijoje apglėbdamas Mahometą taip, kad šis vos galėdavo iškentėti). Po trečio karto pasirodė šviečiantis rankraštis su ugnies raidėmis ir balsas liepė kartoti iš paskos:

„Skaityk (pasakok) mūsų Viešpaties, kurs tvėrė, vardu! Jis sukūrė žmogų iš to, kurs limpa [kraujo kręšulių]. Skaityk, – tavo Viešpats yra dosniausias [kilniausias] – jis plunksna moko žmogų, ko nežino [atskleidžia paslaptis]“.

Tai pirmieji Koran’o 96 skyriaus sakiniai. Tuo metu ėjo 610-ieji Kristaus eros metai.

Vizija baigėsi ir Mahometui teko apsvarstyti savo likimą. Jis nusprendė nušokti nuo uolos, tačiau išėjus į tyrą orą, vėl pasigirdo balsas: „O Mahometai! Esi Alacho pasiuntinys, o aš esu Gabrielius!“ mahometas pažvelgė į dangų ir danguje išvydo Angelą smeigiantį jį žaižaruojančiomis akimis (vėliau astronomai nustatys, kad tuo metu Mėnulis ir Venera buvo greta).

Išsigandęs Mahometas pardūmė į namus ir pavargęs bei įsibaiminęs paliepė žmonai „paslėpk mane, paslėpk mane“ (po vilnone antklode). Jo išgąsčiui kažkiek praėjus, Khadija paklausė, kas jį taip išgąsdino ir ramino sakydama: „Alachas (vienas dievas) neleis tau nukristi, nes esi malonus su giminėmis, kalbi tik tiesą, padedi vargšams, našlaičiams ir kitiems – ir esi gerbiamas vyras“. Khadija nuėjo pasitarti pas Waraqa, kuris jai patvirtino, kad tai tikrai buvo Gabrielius (tas pats, kuris aplankė ir Mozę) ir pridūrė, kad „Mahometas yra laukiamas pranašas“. Khadija priėmė šį apreiškimą kaip tiesą ir tapo pirmąją islamo išpažinėja. Ji palaikė vyrą jo sunkiame kelyje, ypač 3 m. trukmės Quraish pagonių pranašo giminės „boikoto“ metu. Ji mirė 620-ais būdama 65-ių netrukus po boikoto pabaigos..

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1364 žodžiai iš 4451 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.