Islamas6
5 (100%) 1 vote

Islamas6

1121314151

Turinys

Turinys 2

Įvadas 3

Koks gi yra Muhamedo skelbtasis Dievas? 4

Penki islamo principai 5

Šahada (Liudijimas) 5

Salat (malda) 5

Zakat (išmalda) 5

Saum arba Siyam (Pasninkavimas) 5

Hadž (Piligrimystė) 6

Šeši tikėjimo piliorai islame 6

Islamiško mokymo šaltiniai 7

Musulmonai – nuosaiki tauta 7

Kaip tapti musulmonu? 8

Alaho stebuklai 10

Islamas ir poligamija 11

Ramadanas 12

Mokesčiai 13

„Šventasis karas“ 13

Islamiškos aprangos taisykles 13

Islamas Lietuvoje 14

Naudota literatūra 15

Įvadas

Islamas yra viena iš pagrindinių pasaulio religijų. Žodis “Islamas” reiškia “paklusnumą” arba “nuolankumą” Allaho valiai, kuris yra vienintelis Dievas. Musulmonai – tai ir yra tie pasišventę žmonės. Pagrindinis Islamo tikėjimas: nėra kitų dievų tik Allaha dievas vienas ir Muhamedas yra jo pranašas.

610 metais vieną naktį Muhamedui apsireiškė angelas Gabrielius. Ta žinia, kuria Muhamedas gavo iš Dievo per šį angelą, buvo ta, kad yra tik vienas Dievas, o ne daug, kaip arabai iki tol tikėjo. Šis Dievas yra pasaulio kūrėjas ir vieną dieną jis teis žmoniją. Tai buvo nauja žinia: Judaizmas ir Krikščionybė tuo metu buvo plačiai paplitusios ir teigė vieno Dievo idėją. Muhamedas savo užduotį suprato ne kaip naujos religijos kūrimą, bet kaip tęsinį jau esančių religijų. Jis buvo paskutinis iš pranašų po Adomo, Abraomo, Mozės, Jėzaus, kuris skelbė vieno Dievo buvimą. Bet islamas niekada nebuvo susijęs su Judaizmu ar Krikščionybe. Jis tapo nauja imperija ir nauja civilizacija. Nurodymai, kuriuos gavo Muhamedas, yra surašyti Korane, kuris nurodo, kaip tikėti ir kaip gyventi. Dėl tos priežasties, kad musulmonai tikėjo tai, ką darė ar sakė Muhamedas, buvo įkvėpta Dievo, daugelis jo kalbų buvo užrašyta ar surinkta. Iš pradžių jie plito iš lūpų į lūpas, vėliau buvo užrašyti kaip pagalbinis priedas prie Korano.

Koks gi yra Muhamedo skelbtasis Dievas?

„Išpažįstu, kad Dievas yra vienas, kad nėra kitu dievu išskyrus viena Dievą“,- taip skamba musulmoniškasis tikėjimo išpažinimas. Tuo yra išpažįstamas tikėjimas į Dievą, kuris yra visa sukūręs, kuris nėra su kažkuo palyginamas, nes visa, kas gali būti palyginama yra Jo sukurta, Jis nėra ir negali būti suasmeninamas, Jis neturi sūnų nei dukterų, nei dar kažkokių šeimos narių, Jis yra gailestingas ir teisingas ir su Juo reikės „atsiskaityti“ paskutiniojo teismo diena už savo gerus ir blogus darbus.

Muhamedas kalbėjo apie Dievą, į kurį tiki krikščionys ir žydai, kurį skelbė Jėzus, Mozė ir kiti pranašai. Jo misija buvo skelbti tikrąjį tikėjimą, tiksliau sugrąžinti žmones prie to, kas jau jiems buvo pranašų skelbta, bet žmonių supainiota, perdirbta bei pamiršta.

Muhamedas ragino žmones 5 kartus per dieną melstis Dievui. Malda yra paprasčiausias būdas santykio su Dievu palaikymui, melsdamasis net 5 kartus per dieną žmogus neturi galimybės išpuikti, nes yra priverstas prisiminti Dievą, prašyti Jo pagalbos. Islamiškoji malda turi ypatingą formą, kuri susideda iš nusilenkimo Dievui (kūnas palenkiamas iš stovimos padėties 90 % kampu) – padėkos; ir parpuolimo ant keliu nulenkiant galvą ant žemės – nusižeminimo bei prašymo ženklas. Kiekvienos maldos metu musulmonai recituoja pirmąjį 7 – nių eilučių Korano skyrių Al-Fatiha (atveriantysis), kurio apytikslis vertimas skamba sekančiai:

Vardan Allaho kuris yra gailestingas

[Bis-miL-La hir-Rahmanir-Rahim]

Padėka Dievui, pasaulių Viešpačiui

[Al-hamdu liL-La hi Rabbil-alamin]

Gailestingajam Dievui

[ar-Rahmenir-Rahim]

Valdovui paskutiniojo teismo dieną

[Maliki jau mid-din]

Tau vienam tarnaujam ir Tavęs vieno prašom pagalbos

[Yjaka nabudu va Yjaka nastain]

Vesk mus tiesiu keliu

[ihdinas-siratal-mustakym]

uriuo ėjo Tavo palaimintieji

[siratal-ladina an-am ta alaihim]

o ne tuo, kuriuo ėjo Tave supykinę ir neteisieji.

[gairil-magdubi aleihim va – lad-dalin]

Prieš maldą musulmonai atlieka ritualinį apsivalymą: tekančiu vandeniu prausiamas veidas, rankos iki alkūnių, pėdos. Tik švarus žmogus gali stoti Dievo akivaizdon.

Penki islamo principai

Jie yra privalomi visiems musulmonams, nors SUNITŲ ir ŠIITŲ sektose jie tuputėlį skiriasi. Islamo principai (“pilioriai”) vaidina didelį vaidmenį intelektualiniame ir socialiniame Islamo gyvenime. Šie principai yra:

1. Šahada (Liudijimas)

2. Salat (Malda)

3. Zakat (Išmalda)

4. Saum arba Siyam (Pasninkavimas)

5. Hadž (Piligrimystė)

Šahada (Liudijimas)

Šahada yra: arabiškai “La ilah ha il al-lah, muham-madar rasul – ul-laH”. Vertimas: “Nėra kitų dievų išskyrus Allahą ir Muhamedas yra jo pranašas”. Islamas – viena iš trijų monoteistinių religijų, kilusių iš Rytų, kartu su Judaizmu ir krikščionybe ji pabrėžia Dievo vienatiškumą ir unikalumą. Žodis “Allahas” reiškia “Dievas”. Antroji Šahados frazė teikia, kad Muhamedas yra Dievo pasiuntinys žmonijai. Didele dalimi priimdami Judėją – krikščioniškąją Biblijos tradiciją, musulmonai tiki, kad Dievas siuntė pranašus ir kitoms tautoms su ta pačia žinia, kurią Muhamedas skelbė arabams. Muhamedas savo misija atnešė paskutinę žinią dieviškosios tiesos, štai kodėl jis yra laikomas paskutiniuoju pranašu.
Salat (malda)

Kasdieninė malda yra žmonių ir Dievo bendravimo priemonė. Penkios maldos per dieną yra privalomos visiems musulmonams ir prieš pradedant melstis reikia tapti švariu (t.y. nusiplauti tam tikras kūno vietas). Maldos yra šios: Fadžar (anksti rytą prieš saulei tekant), Zohar (vidurdienį), Asar (vėlią popietę), Maghrib (po saulėlydžio) ir Iša (vakare). Melstis reikia atsisukus į Mekos pusę. Taipogi yra privaloma kongregacinė penktadienio popietės malda, kuri turi būti atliekama mečetėje. Ten vyksta pamokslas, o maldininkai sėdi eilėmis.

Zakat (išmalda)

Zakat’as yra pinigų dalijimas beturčiams. Kiekvienam musulmonui privaloma atiduoti 2,5 % savo metinių pajamų vargstantiems. Tai yra daroma prieš prasidedant MUHARRAM mėnesiui, kuris yra pats pirmasis naujųjų metų mėnuo. Dalinti Zakat’ą yra laikoma viena iš Dievo garbinimo formų, nes manoma, kad tokiu būdu yra išreiškiama padėka Dievui už tai, kad jis suteikė materialinę gerovę.

Saum arba Siyam (Pasninkavimas)

Dar vienas padėkos Dievui būdas yra pasninkavimas. Tai yra privaloma visiems musulmonams devintą islamo kalendoriaus mėnesį – Ramadaną. Šio mėnesio metu musulmonai atsisako maisto ir gėrimo šviesos metu, išskyrus tuos, kurie yra blogos sveikatos, nėščios moterys, ir tie, kurie keliauja. Jie turi pasninkauti vėliau. Pasninkavimas metas yra nuo saulėtekio iki saulėlydžio. Baigti pasninkauti yra džiaugsmingas momentas. SAUM per visą Ramadano mėnesį reikalauja daug fizinių pastangų, bet atlygina dvasiškai.

Hadž (Piligrimystė)

Piligrimystė prasideda Ramadano pabaigoje, ir tęsiasi iki dvylikto mėnesio DHU al – HIDŽĄ vidurio. Būtent šis penktasis principas reikalauja, kad tie musulmonai, kurie įstengia tai padaryti fiziškai ir finansiškai, nukeliautų į Meką bent kartą per savo gyvenimą. Mekoje maldos yra sakomos Kaabos šventykloje, taipogi aplinkiniuose rajonuose. Šią piligrimystę ir Kaabos pastatymą musulmonai sieja su pranašu Abraomu. Per metus apytiksliai apie du milijonai musulmonų atlieka šią piligrimystę.

Šeši tikėjimo piliorai islame

Musulmonas tiki šiomis šešiomis tikėjimo tiesiomis:

1. Kiekvienas musulmonas tiki į vienintelį Dievą, kuris yra aukščiausias ir amžinas, maloningas ir gailestingas, visų kūrėjas ir aprūpintojas.

2. Kiekvienas musulmonas tiki į visus Allaho pranašus neteikdamas svarbos ir neišskirdamas nė vieno iš jų. Kiekviena tauta yra turėjusi vieną arba keletą pranašų, siustų Allaho, kad perduotų Jo pranešimą, ir kad būtų pavyzdžiu žmonijai. Šv.Korane minima tik dvidešimt penki pranašų vardais, tačiau čia yra nurodyta,jų yra buvę labai daug. Tarp tų dvidešimt penkių pranašų yra minimi Nojus, Abraomas, Izmaelis, Izaokas, Jokūbas, Mozė, Dovydas, Saliamonas, Jonas, Jėzus, ir, paskutinis, Muhamedas , tebūna Dievo taika ir palaiminimas su jais visais. Kiekvienas pranašas buvo siustas tam tikrai tautai, bet pranašas Muhamedas (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo), buvo siustas visai žmonijai. Šis ypatingas pranašo Muhamedo kaip paskutiniojo pranašo (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo) statusas įpareigoja visus musulmonus gerbti Muhamedą (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo) bei gerbti visus pranašus, kurie buvo siusti žmonijai prieš jį. Įrodymų ir požymių, kad Muhamedas (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo) yra Allaho apaštalas, yra daugiau nei tūkstančiai ir visi jie yra suminėti jo biografijoje. Didžiausias pranašo Muhamedo stebuklas, kartu įrodantis jo pranašavimo autentiškumą, yra Šv.Koranas (Allaho žodis), kurį tik pranašas galėjo perduoti žmonėms. Biblijos eilutėse, net ir dabartinėse jų formose, aiškiai paminėta pranašo Muhamedo (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo) atėjimas. Žiūrėkit Deut. (18: 18), (18: 15), (33: 2-3) ir Jono (16: 12-14).

3. Kiekvienas musulmonas tiki į visus Dievo siustus šventus raštus, tačiau į jų originalias formas. Šie šventi raštai informuoja apie apreiškimus, kuriuos gavo pranašai, kad parodytų Allaho tiesos kelią. Šv.Korane yra speciali informacija apie Abraomo knygą (SUCHOFAI), apie Mozės Tauratą (mokymus), apie Dovydo Zaburą (Psalmes) ir apie Jėzaus Indžylą (Evangelija). Bet seniai prieš pranašo Muhamedo (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo) gimimą, šios Dievo apreikštos knygos išnyko arba buvo iškraipytos žmonių. Allahas perdavė Šv.Koraną pranašui Muhamedui (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo) kaip paskutinį apreiškimą ir pamokymą visiems žmonėms ir visam laikui.

4. Kiekvienas musulmonas tiki į angelų egzistavimą, kaip nematomą pasaulio dalį. Angelai yra bekūnės nuostabios būtybės, kurios iš prigimties nereikalauja maisto, gėrimo arba miego. Jie atlieka Allaho jiems pavestus darbus.5. Kiekvienas musulmonas tiki į paskutiniąją teismo dieną. Šv.Koranas moko, kad gyvenimas yra kaip išbandymas žmogui, kad paaiškintų, ar jis seks Allaho nurodytu keliu, ar ne. Atitinkamai, kiekvienas musulmonas turi pasiruošti amžinam gyvenimui po mirties, darydamas gerus darbus. Žmonės bus prikelti paskutiniąją teismo dieną, kad stotų prieš Allahą ir atsakytų už savo veiksmus. Žmonės, darę gerus darbus, bus dosniai atlyginti ir šiltai pasveikinti į Allaho kelyje į Rojų, o darę blogus darbus, bus nubausti ir įmesti į pragarą. Per tikėjimą
paskutiniąja teismo diena, Islamas skiepija žmogaus širdyje meilę Allahui ir skatina paklusnumą Dievui be jokios išorinės prievartos.

6. Kiekvienas musulmonas tiki, kad kas tik atsitiks šitame pasaulyje, yra įsakyta ir iš anksto nulemta Allaho. Allahas yra labai išmintingas, taigi, ką tik Jis daro, turi reikšmingą tikslą, net jei kartais mes nesugebame to suvokti.

Islamiško mokymo šaltiniai

Islamiškas gyvenimo būdas yra paremtas Šv.Korano ir Hadisų mokymais. Šv.Koranas yra pagrindinis Islamo mokymų ir įstatymų šaltinis. Šv.Koranas yra Allaho žodžiai, apreikšti pranašui Muhamedui (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo) per Angelą Gabrielių. Visas Šv.Koranas buvo apreikštas pranašui Muhamedui (tebūnie Allaho taika ir palaiminimas su juo) po dalį per 23 metus, jo pranašavimo laiku. Kai tik viena Šv.Korano dalis būdavo apreikšta, tai pranašo draugai užrašydavo tą dalį į palmės lapą ar pergamentą, kaip pranašo buvo nurodyta. Yra žinoma daugelis atvejų, kai pranašo bendražygiai išmokdavo Šv.Koraną mintinai.

“Mes pateikėme Koraną arabų kalboje tam, kad Jūs galėtumėte suprasti jo prasmę. Kai mūsų Viešpaties amžinoji knyga kilni ir pilna išminties”. Taip kalbėjo Alachas ir tas, kuris gavo šią žinią – Muhamedas, Alacho pasirinktasis pranašas arabų žmonėms. Ta žinia yra “deklamavimas” šventų maldų. Musulmonai tiki, kad Alachas Korano turinį pateikė Muhamedui per angelą Gabrielių todėl, kad šis pranašas galėtų jį perteikti arabams. Koranas buvo pateiktas Muhamedui arabų kalba todėl, kad viską atpasakoti arabams jų gimtąja kalba ir palyginti tai su Judaizmo ir krikščionybės šventaisiais raštais. Musulmonams Koranas yra apreiškiantis religines, socialines ir moralines nuostatas. Koranas taipogi laikomas geriausiu arabų prozos pavyzdžiu. Korano autorius yra Alachas, išskyrus tas vietas, kur kalba pranašas arba angelas. Žinia yra tokia: nėra jokio kito Dievo išskyrus Alachą, ir Jis suteikė savo žinią Muhamedui, kuris turėjo ją paskelbti arabams kaip įspėjimą ir pažadą. Įspėjimas yra visiems, kurie atsisako tikėto į vieną Dievą, jo pažadas yra tiems, kurie tiki į Alachą ir vykdo jo valią. “Aš apreiškiu tau (Muhamedai) Koraną tavo gimtąja kalba tam, kad tu galėtum skelbti gerąją žinią teisingiesiems ir įspėti besiginčijančią tautą”.

Po pranašo Muhamedo mirties (tebūnie Allaho taika ir palaiminimas su juo), pirmasis kalifas Abu-Bakr įsakė surinkti visas Šv.Korano dalis į vieną knygą. Toks Šv.Koranas buvo išsaugotas iki trečiojo kalifo Osmano laikų, kuris paruošė keletą kopijų ir išsiuntę jas į skirtingas musulmonų apgyventas teritorijas. Nuo to laiko praėjo daugiau kaip tūkstantis keturi šimtai metų, tačiau Šv.Koranas nepakito. Ta pati originali Šv.Korano kopija, su autentiškais žodžiais, įsakymais ir kalba, be jokio taško pridėjimo ar išbraukimo, yra naudojama ir dabar. Trumpiau tarant, Šv.Koranas yra vienintelis autentiškas dieviškas apreiškimas, likęs iki šių laikų nepakitęs ir pasiekęs mūsų laikus,, kuris pasižymi savo aiškiu istorinių faktų traktavimu, neužginčijamu tikslumu, neabejotinu autentiškumu ir visiška garantija į tikrą apreiškimo kalbą.

Hadisai yra pranašo Muhamedo (tebūnie Allaho taika ir palaiminimas su juo) pasakymų, pamokymų, bei poelgių rinkinys, smulkmeniškai surinktas, užrašytas ir išsaugotas pranašo Muhamedo (tebūnie Allaho taika ir palaiminimas su juo) bendražygių. (te Allahas jiems visiems atlygina). Hadisai išaiškina ir detalizuoja Šv.Korano eilutes.

Musulmonai – nuosaiki tauta

Pagrindinė Islamiško gyvenimo savybė – tai dvasinio ir žemiškojo gyvenimo vienovė. Islamas taipogi nepripažįsta kraštutinumų rituale, gyvenime, bei mokslo atsiskyrime nuo religijos.Kiekvienam musulmonui visi gyvenimo aspektai, ar tai bebūtų dvasiniai, ar materialiniai, valstybiniai ar religiniai, visi yra susiję tarpusavyje, todėl kad viskas priklauso tik Allahui. Islamas duoda atsakymus bei rodo tiesų kelią visose gyvenimo srityse: asmeninėje, socialinėje, moralinėje, vyriausybinėje, politinėje, ekonominėje, dvasinėje, ir t.t. Dėl nuosaikumo ir absoliutaus atsidavimo Dievui, Šv.Koranas vadina musulmonus nuosaikia tauta.

Kaip tapti musulmonu?

Jeigu asmuo nori tapti musulmonu ir yra giliai įsitikinęs, kad Islamas yra teisinga religija, tuo atveju jam tereikia ištarti ŠAHADĄ, t.y. tikėjimo paliudijimą. Šv. Koranas tai aiškina taip:

“ISLAMAS yra religija, globojama Dievo (ALLAHO) (Koranas 3:19).

Kitoje Šv. Korano vietoje Allahas skelbia :

“Jeigu asmuo trokšta kitos religijos negu Islamas ir nepašvenčia savęs Allahui, tai niekas kitas ir neprivers jo tapti musulmonu. Tačiau tas asmuo degs pragaro ugnyje” (Koranas 3:85).

Islamas yra dominuojanti religija, kitų religijų atžvilgiu. Allahas Šv. Korane teigia :

“Jums AŠ atsiunčiau tiesos šaltinį KORANĄ ir todėl jį saugau” (Koranas 5:48).

Muhamedas, Allaho pranašas (Ramybė ir palaima Jam Allaho vardu) mokė :

“Islamas yra paremtas 5 doktrinomis: išpažinimas, kad nėra jokio kito Dievo išskyrus Allahą ir Muhamedas yra jo pranašas; malda ; išmalda vargšams ; pasninkavimas ramadano mėnesį; ir piligrimystė (HADŽ`AS)”.

Šahada yra išpažįstama tokiais žodžiais :

“AŠ-HADU-AN-LA-ILAHA-IL-AL-LAHO
VA-AŠ-HADU-AN-NA MOHAM-MADAN RASUL-UL-LA”,

Kurie yra suprantami kaip:

“Aš išpažįstu, kad nėra jokio kito Dievo išskyrus Allahą, taipogi aš išpažįstu Muhamedą, jo pranašą”.

Kokia Šahados žodžių prasmė? Pagrindinis bei esminis dalykas, kurį kiekvienas musulmonas turėtų žinoti yra tai, kad nėra jokio kito Dievo, kurį reikėtų garbinti, išskyrus Allahą. Jis yra vienintelis dievas, kuris nusipelno būti garbinamas už tai, kad jis yra gyvybės davėjas, žmonijos globėjas ir maitintojas. Todėl žmogus turi garbinti Allahą, kuris tik vienas yra vertas būti garbinamu.

Antroji šahados dalis (t.y.Va-aš-hadu-anna moham-madan rasul-ul-la) teigia, kad pranašas Muhamedas yra Allaho pasiuntinys ir tarnas. Ir niekas neturi tuo abejoti. Todėl musulmonai privalo paklusti Pranašo nurodymams , tikėti į tai, ko jis mokė, praktikuoti jo mokymą, vengti to, ką jis uždraudė ir garbinti Allahą jiems apreikštu būdu, nes tai, ko mokė Muhamedas buvo jam įkvėpta paties Dievo.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 2609 žodžiai iš 5139 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.