Islamas6
5 (100%) 1 vote

Islamas6

Turinys

Turinys 2

Įvadas 3

Koks gi yra Muhamedo skelbtasis Dievas? 4

Penki islamo principai 5

Šahada (Liudijimas) 5

Salat (malda) 5

Zakat (išmalda) 5

Saum arba Siyam (Pasninkavimas) 5

Hadž (Piligrimystė) 6

Šeši tikėjimo piliorai islame 6

Islamiško mokymo šaltiniai 7

Musulmonai – nuosaiki tauta 7

Kaip tapti musulmonu? 8

Alaho stebuklai 10

Islamas ir poligamija 11

Ramadanas 12

Mokesčiai 13

„Šventasis karas“ 13

Islamiškos aprangos taisykles 13

Islamas Lietuvoje 14

Naudota literatūra 15

Įvadas

Islamas yra viena iš pagrindinių pasaulio religijų. Žodis “Islamas” reiškia “paklusnumą” arba “nuolankumą” Allaho valiai, kuris yra vienintelis Dievas. Musulmonai – tai ir yra tie pasišventę žmonės. Pagrindinis Islamo tikėjimas: nėra kitų dievų tik Allaha dievas vienas ir Muhamedas yra jo pranašas.

610 metais vieną naktį Muhamedui apsireiškė angelas Gabrielius. Ta žinia, kuria Muhamedas gavo iš Dievo per šį angelą, buvo ta, kad yra tik vienas Dievas, o ne daug, kaip arabai iki tol tikėjo. Šis Dievas yra pasaulio kūrėjas ir vieną dieną jis teis žmoniją. Tai buvo nauja žinia: Judaizmas ir Krikščionybė tuo metu buvo plačiai paplitusios ir teigė vieno Dievo idėją. Muhamedas savo užduotį suprato ne kaip naujos religijos kūrimą, bet kaip tęsinį jau esančių religijų. Jis buvo paskutinis iš pranašų po Adomo, Abraomo, Mozės, Jėzaus, kuris skelbė vieno Dievo buvimą. Bet islamas niekada nebuvo susijęs su Judaizmu ar Krikščionybe. Jis tapo nauja imperija ir nauja civilizacija. Nurodymai, kuriuos gavo Muhamedas, yra surašyti Korane, kuris nurodo, kaip tikėti ir kaip gyventi. Dėl tos priežasties, kad musulmonai tikėjo tai, ką darė ar sakė Muhamedas, buvo įkvėpta Dievo, daugelis jo kalbų buvo užrašyta ar surinkta. Iš pradžių jie plito iš lūpų į lūpas, vėliau buvo užrašyti kaip pagalbinis priedas prie Korano.

Koks gi yra Muhamedo skelbtasis Dievas?

„Išpažįstu, kad Dievas yra vienas, kad nėra kitu dievu išskyrus viena Dievą“,- taip skamba musulmoniškasis tikėjimo išpažinimas. Tuo yra išpažįstamas tikėjimas į Dievą, kuris yra visa sukūręs, kuris nėra su kažkuo palyginamas, nes visa, kas gali būti palyginama yra Jo sukurta, Jis nėra ir negali būti suasmeninamas, Jis neturi sūnų nei dukterų, nei dar kažkokių šeimos narių, Jis yra gailestingas ir teisingas ir su Juo reikės „atsiskaityti“ paskutiniojo teismo diena už savo gerus ir blogus darbus.

Muhamedas kalbėjo apie Dievą, į kurį tiki krikščionys ir žydai, kurį skelbė Jėzus, Mozė ir kiti pranašai. Jo misija buvo skelbti tikrąjį tikėjimą, tiksliau sugrąžinti žmones prie to, kas jau jiems buvo pranašų skelbta, bet žmonių supainiota, perdirbta bei pamiršta.

Muhamedas ragino žmones 5 kartus per dieną melstis Dievui. Malda yra paprasčiausias būdas santykio su Dievu palaikymui, melsdamasis net 5 kartus per dieną žmogus neturi galimybės išpuikti, nes yra priverstas prisiminti Dievą, prašyti Jo pagalbos. Islamiškoji malda turi ypatingą formą, kuri susideda iš nusilenkimo Dievui (kūnas palenkiamas iš stovimos padėties 90 % kampu) – padėkos; ir parpuolimo ant keliu nulenkiant galvą ant žemės – nusižeminimo bei prašymo ženklas. Kiekvienos maldos metu musulmonai recituoja pirmąjį 7 – nių eilučių Korano skyrių Al-Fatiha (atveriantysis), kurio apytikslis vertimas skamba sekančiai:

Vardan Allaho kuris yra gailestingas

[Bis-miL-La hir-Rahmanir-Rahim]

Padėka Dievui, pasaulių Viešpačiui

[Al-hamdu liL-La hi Rabbil-alamin]

Gailestingajam Dievui

[ar-Rahmenir-Rahim]

Valdovui paskutiniojo teismo dieną

[Maliki jau mid-din]

Tau vienam tarnaujam ir Tavęs vieno prašom pagalbos

[Yjaka nabudu va Yjaka nastain]

Vesk mus tiesiu keliu

[ihdinas-siratal-mustakym]

uriuo ėjo Tavo palaimintieji

[siratal-ladina an-am ta alaihim]

o ne tuo, kuriuo ėjo Tave supykinę ir neteisieji.

[gairil-magdubi aleihim va – lad-dalin]

Prieš maldą musulmonai atlieka ritualinį apsivalymą: tekančiu vandeniu prausiamas veidas, rankos iki alkūnių, pėdos. Tik švarus žmogus gali stoti Dievo akivaizdon.

Penki islamo principai

Jie yra privalomi visiems musulmonams, nors SUNITŲ ir ŠIITŲ sektose jie tuputėlį skiriasi. Islamo principai (“pilioriai”) vaidina didelį vaidmenį intelektualiniame ir socialiniame Islamo gyvenime. Šie principai yra:

1. Šahada (Liudijimas)

2. Salat (Malda)

3. Zakat (Išmalda)

4. Saum arba Siyam (Pasninkavimas)

5. Hadž (Piligrimystė)

Šahada (Liudijimas)

Šahada yra: arabiškai “La ilah ha il al-lah, muham-madar rasul – ul-laH”. Vertimas: “Nėra kitų dievų išskyrus Allahą ir Muhamedas yra jo pranašas”. Islamas – viena iš trijų monoteistinių religijų, kilusių iš Rytų, kartu su Judaizmu ir krikščionybe ji pabrėžia Dievo vienatiškumą ir unikalumą. Žodis “Allahas” reiškia “Dievas”. Antroji Šahados frazė teikia, kad Muhamedas yra Dievo pasiuntinys žmonijai. Didele dalimi priimdami Judėją – krikščioniškąją Biblijos tradiciją, musulmonai tiki, kad Dievas siuntė pranašus ir kitoms tautoms su ta pačia žinia, kurią Muhamedas skelbė arabams. Muhamedas savo misija atnešė paskutinę žinią dieviškosios tiesos, štai kodėl jis yra laikomas paskutiniuoju pranašu.
Salat (malda)

Kasdieninė malda yra žmonių ir Dievo bendravimo priemonė. Penkios maldos per dieną yra privalomos visiems musulmonams ir prieš pradedant melstis reikia tapti švariu (t.y. nusiplauti tam tikras kūno vietas). Maldos yra šios: Fadžar (anksti rytą prieš saulei tekant), Zohar (vidurdienį), Asar (vėlią popietę), Maghrib (po saulėlydžio) ir Iša (vakare). Melstis reikia atsisukus į Mekos pusę. Taipogi yra privaloma kongregacinė penktadienio popietės malda, kuri turi būti atliekama mečetėje. Ten vyksta pamokslas, o maldininkai sėdi eilėmis.

Zakat (išmalda)

Zakat’as yra pinigų dalijimas beturčiams. Kiekvienam musulmonui privaloma atiduoti 2,5 % savo metinių pajamų vargstantiems. Tai yra daroma prieš prasidedant MUHARRAM mėnesiui, kuris yra pats pirmasis naujųjų metų mėnuo. Dalinti Zakat’ą yra laikoma viena iš Dievo garbinimo formų, nes manoma, kad tokiu būdu yra išreiškiama padėka Dievui už tai, kad jis suteikė materialinę gerovę.

Saum arba Siyam (Pasninkavimas)

Dar vienas padėkos Dievui būdas yra pasninkavimas. Tai yra privaloma visiems musulmonams devintą islamo kalendoriaus mėnesį – Ramadaną. Šio mėnesio metu musulmonai atsisako maisto ir gėrimo šviesos metu, išskyrus tuos, kurie yra blogos sveikatos, nėščios moterys, ir tie, kurie keliauja. Jie turi pasninkauti vėliau. Pasninkavimas metas yra nuo saulėtekio iki saulėlydžio. Baigti pasninkauti yra džiaugsmingas momentas. SAUM per visą Ramadano mėnesį reikalauja daug fizinių pastangų, bet atlygina dvasiškai.

Hadž (Piligrimystė)

Piligrimystė prasideda Ramadano pabaigoje, ir tęsiasi iki dvylikto mėnesio DHU al – HIDŽĄ vidurio. Būtent šis penktasis principas reikalauja, kad tie musulmonai, kurie įstengia tai padaryti fiziškai ir finansiškai, nukeliautų į Meką bent kartą per savo gyvenimą. Mekoje maldos yra sakomos Kaabos šventykloje, taipogi aplinkiniuose rajonuose. Šią piligrimystę ir Kaabos pastatymą musulmonai sieja su pranašu Abraomu. Per metus apytiksliai apie du milijonai musulmonų atlieka šią piligrimystę.

Šeši tikėjimo piliorai islame

Musulmonas tiki šiomis šešiomis tikėjimo tiesiomis:

1. Kiekvienas musulmonas tiki į vienintelį Dievą, kuris yra aukščiausias ir amžinas, maloningas ir gailestingas, visų kūrėjas ir aprūpintojas.

2. Kiekvienas musulmonas tiki į visus Allaho pranašus neteikdamas svarbos ir neišskirdamas nė vieno iš jų. Kiekviena tauta yra turėjusi vieną arba keletą pranašų, siustų Allaho, kad perduotų Jo pranešimą, ir kad būtų pavyzdžiu žmonijai. Šv.Korane minima tik dvidešimt penki pranašų vardais, tačiau čia yra nurodyta,jų yra buvę labai daug. Tarp tų dvidešimt penkių pranašų yra minimi Nojus, Abraomas, Izmaelis, Izaokas, Jokūbas, Mozė, Dovydas, Saliamonas, Jonas, Jėzus, ir, paskutinis, Muhamedas , tebūna Dievo taika ir palaiminimas su jais visais. Kiekvienas pranašas buvo siustas tam tikrai tautai, bet pranašas Muhamedas (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo), buvo siustas visai žmonijai. Šis ypatingas pranašo Muhamedo kaip paskutiniojo pranašo (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo) statusas įpareigoja visus musulmonus gerbti Muhamedą (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo) bei gerbti visus pranašus, kurie buvo siusti žmonijai prieš jį. Įrodymų ir požymių, kad Muhamedas (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo) yra Allaho apaštalas, yra daugiau nei tūkstančiai ir visi jie yra suminėti jo biografijoje. Didžiausias pranašo Muhamedo stebuklas, kartu įrodantis jo pranašavimo autentiškumą, yra Šv.Koranas (Allaho žodis), kurį tik pranašas galėjo perduoti žmonėms. Biblijos eilutėse, net ir dabartinėse jų formose, aiškiai paminėta pranašo Muhamedo (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo) atėjimas. Žiūrėkit Deut. (18: 18), (18: 15), (33: 2-3) ir Jono (16: 12-14).

3. Kiekvienas musulmonas tiki į visus Dievo siustus šventus raštus, tačiau į jų originalias formas. Šie šventi raštai informuoja apie apreiškimus, kuriuos gavo pranašai, kad parodytų Allaho tiesos kelią. Šv.Korane yra speciali informacija apie Abraomo knygą (SUCHOFAI), apie Mozės Tauratą (mokymus), apie Dovydo Zaburą (Psalmes) ir apie Jėzaus Indžylą (Evangelija). Bet seniai prieš pranašo Muhamedo (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo) gimimą, šios Dievo apreikštos knygos išnyko arba buvo iškraipytos žmonių. Allahas perdavė Šv.Koraną pranašui Muhamedui (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo) kaip paskutinį apreiškimą ir pamokymą visiems žmonėms ir visam laikui.

4. Kiekvienas musulmonas tiki į angelų egzistavimą, kaip nematomą pasaulio dalį. Angelai yra bekūnės nuostabios būtybės, kurios iš prigimties nereikalauja maisto, gėrimo arba miego. Jie atlieka Allaho jiems pavestus darbus.5. Kiekvienas musulmonas tiki į paskutiniąją teismo dieną. Šv.Koranas moko, kad gyvenimas yra kaip išbandymas žmogui, kad paaiškintų, ar jis seks Allaho nurodytu keliu, ar ne. Atitinkamai, kiekvienas musulmonas turi pasiruošti amžinam gyvenimui po mirties, darydamas gerus darbus. Žmonės bus prikelti paskutiniąją teismo dieną, kad stotų prieš Allahą ir atsakytų už savo veiksmus. Žmonės, darę gerus darbus, bus dosniai atlyginti ir šiltai pasveikinti į Allaho kelyje į Rojų, o darę blogus darbus, bus nubausti ir įmesti į pragarą. Per tikėjimą
paskutiniąja teismo diena, Islamas skiepija žmogaus širdyje meilę Allahui ir skatina paklusnumą Dievui be jokios išorinės prievartos.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1628 žodžiai iš 5131 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.