Išvestinės finansinės priemonės rizikų valdymui
5 (100%) 1 vote

Išvestinės finansinės priemonės rizikų valdymui

Bankininkystės pagrindų savarankiškas darbas

IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS RIZIKŲ VALDYMUI

TURINYS

ĮVADAS 3

1. IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS 4

1.1. Išvestinių finansinių priemonių apibrėžimas 4

1.2. Pagrindinės išvestinės finansinės priemonės 4

1.3 Išvestinių finansinių priemonių rinka 6

2. ATEITIES IR IŠANKSTINIAI SANDORIAI 8

2.1. Ateities ir išvestinių sandorių apibūdinimas 8

2.2. Ateities ir išvestinių sandorių skirtumai 9

3. APSIKEITIMO SANDORIAI 12

4. PASIRINKIMO SANDORIAI 16

5. IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ VALDOMOS RIZIKOS 21

IŠVADOS 22

LITERATŪRA 23

ĮVADAS

Išvestines finansinės priemonės atlieka svarbų vaidmenį finansuose – tai priemonė apsisaugoti nuo įvairių finansinių rizikų. Šio darbo tikslas – plačiau susipažinti su dažniausiai naudojamomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis bei išsiaiškinti, kokias rizikas jos gali sumažinti ar net visiškai pašalinti.

Pirmajame darbo skyriuje pateikiami išvestinių finansinių priemonių apibrėžimai – kaip juos formuluoja skirtingi autoriai ir institucijos bei trumpai aprašomos pagrindinės išvestinės finansinės priemonės. Taip pat galima sužinoti, kaip kito išvestinių finansinių priemonių rinka 1988 – 2002 metais.

Antrajame skyriuje plačiau aprašomi ateities bei išankstiniai sandoriai, kaip jie klasifikuojami, kur naudojami, bei pagrindiniai šių sandorių skirtumai.

Trečiasis skyrius skirtas platesnei apsikeitimo sandorių analizei, kaip ir ketvirtasis, kuriame aprašomi pasirinkimo sandoriai, jų rūšys bei tipai. Taip pat pateikiami šių išvestinių finansinių priemonių pavyzdžiai, kad būtų lengviau suprasti jų esmę bei funkcijas.

Penktajame skyriuje trumpai aprašomos išvestinių finansinių priemonių valdomos rizikos.

1. IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

Išvestinės finansinės priemonės gali būti naudojamos apsisaugojimui nuo finansinių rizikų ir yra labai svarbi bankų rizikos valdymo metodų dalis, kartu didina jų pelningumą. Šios finansinės priemonės bankams padeda atitikti kapitalo standartus. Taip pat bankai gali patarti savo klientams kaip naudoti išvestines finansines priemones, kad jie apsidraustų savo vertybinių popierių portfelį nuo rizikos.

1.1. Išvestinių finansinių priemonių apibrėžimas

Išvestinės finansinės priemonės (angl. derivatives) yra instrumentai, kurių pinigų srautai visiškai priklauso nuo kito, pirminio, paprastesnio finansinio instrumento arba turto vertės. Instrumentas ar turtas, nuo kurio priklauso išvestinio instrumento vertė, arba kuriuo remiantis sukurtas išvestinis instrumentas, vadinamas pirminiu arba baziniu (angl. underlying assets). ( Heffernan, 2005, p.42.)

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos nutarime pateikiamas išvestinės finansinės priemonės apibrėžimas:

“Išvestinė finansinė priemonė – finansinė priemonė, kurios vertė keičiasi priklausomai nuo palūkanų normos, vertybinių popierių kainos, užsienio valiutos kurso arba palūkanų normos indekso ir pagal kurią turi būti atsiskaityta ateityje; šiai finansinei priemonei dažniausiai nereikia jokių pradinių investicijų, o jei reikia – tai visai nedidelių palyginti su kitomis sandorių rūšimis, panašiai reaguojančiomis į rinkos sąlygų pokyčius.

(http://www.lsc.lt/lt/index.php?fuseaction=acts.view&id=206)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime pateikiamas išvestinės finansinės priemonės apibrėžimas:

“Išvestinės finansinės priemonės – finansinės priemonės (būsimasis sandoris, išankstinis sandoris, apsikeitimo sandoris ar kita), kurių vertė arba kaina susijusi su vertybinių popierių kaina, valiutos kursu, palūkanų norma, kreditingumo vertinimu ar kitu kintamuoju.”

(http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=271695)

1.2. Pagrindinės išvestinės finansinės priemonės

Išskiriamos šios pagrindinės išvestinės finansinės priemonės (plačiau 2,3,4 sk.):

 Išankstiniai sandoriai (angl. forwards). Tai sandoris, kuris sudaromas ir kurio sąlygos nustatomos vienu metu, o jo mokėjimo ar sandorio objekto pateikimo sąlygos vykdomos kitu momentu ateityje. Išankstiniai sandoriai yra nestandartizuoti bei nelikvidūs instrumentai. Dėl savo paprastumo išankstinių sandorių istorija yra labai sena. Jau Senovės Graikijoje, Romoje ir Indijoje esama įrodymų apie jų egzistavimą;

 Ateities sandoriai (angl. futures). Ateities sandoris yra teisiškai įpareigojantis susitarimas pirkti ar parduoti tam tikrą prekę ateityje už nustatytą kainą. Šis sandoris atitinka išankstinį sandorį savo esme, bet yra standartizuotas bei jais prekiaujama biržose. Sandorio vykdimą garantuoja Kliringo namai.

 Apsikeitimo sandoriai (angl. swaps). Tai susitarimas tarp dviejų šalių apsikeisti tam tikram laikui pinigų srautais. Pagrindiniai yra palūkanų normos ir valiutos apsikeitimo sandoriai. Apsikeitimo sandoriai yra nestandartiniai užbiržiniai instrumentai.

 Pasirinkimo sandoriai (angl. options). Šie sandoriai numato teisę pasirinkti. Jų istorija bei kilmė nėra aiški, bet pradėjus pasirinkimo sandoriais prekiauti per biržą, jų rinka suaktyvėjo. Visi pasirinkimo sandoriai skiriami į teisę
pirkti bei teisę parduoti.

Išvestinės finansinės priemonės gali būti sukurtos akcijų, obligacijų, valiutų, rinkos indeksų, žaliavinių ir energijos prekių (aukso, grūdų, naftos), palūkanų normų, paskutiniu metu net ir orų pagrindu. Kartais finansinei priemonei, kuriai sukurtas pasirinkimo arba ateities sandoris, net realiai neegzistuoja, jis tik hipotetinis. Jeigų pagrindas išvestinei priemonei yra finansinis turtas, tai išvestinė priemonė yra išvestinė finansinė priemonė (angl. financial derivative). (Kancerevičius, 2003, p. 497)

Kaip matone 1 lent. išvestinės finansinės priemonės skirstomos į biržines ir užbiržines.

1 lent.

Išvestinių finansinių priemonių santrauka

Operacija Biržiniai sandoriai Užbiržiniai sandoriai (OTC)

Valiutos ar kito finansinio turto įsigyjamas arba pardavimas standartizuota suma sutartą datą. Ateities sandoris Išankstinis sandoris

Apsikeičiama pinigų srautais už sutarta kainą tam tikram laikui. Apsikeitimo sandoris

Teisė, bet ne įsipareigojimas užsiimti ateities, išankstinių ar apsikeitimo sandorių operacijomis; Pasirinkimo sandoris  Užbiržinis pasirinkimo sandoris (OTC option)

 Apsikeitimo pasirinkimo sandoris(angl.swap option)

Šaltinis: HEFFERNAN, Shelagh. (2005) Modern banking, p.126.

Pagrindinis skirtumas tarp išvestinių finansinių priemonių bei tradicinio bankų rizikos valdymo, jog pirmoji priemonė daugiausia rūpinosi kredito rizikos vertimu ir po trečiosios pasaulinės skolų krizės (1982m.) dar labiau specializavosi kredito rizikos modelyje. Bankai ir toliau skolino šalims, korporacijoms, mažoms įmonėms bei individams, bet galėjo naudoti išvestines finansines priemones (Heffernan, 2005):

 Apsisaugoti nuo rizikos kylančios iš prekybos;

 Spekuliuoti biržoje;

 Generuoti sandorius susijusius su rizikos perleidimu tarp skirtingu pusių;

 Naudoti šias priemones klientų naudai;

 Valdyti jų rinką (įskaitant palūkanų normą ir valiutos riziką) ir kredito rizikos augimą;

1.3 Išvestinių finansinių priemonių rinka

Pasaulinės bankininkystės bei kitų finansinių rinkų spartus augimas, prasidėjęs aštuntojo dešimtmečio antrojoje pusėje, atskleidė investuotojams bei besiskolinantiesiems didesnę valiutų ir palūkanų normos riziką. Išvestinės finansinės priemonės – grupė priemonių, kurios įgalino bankininkus, investuotojus bei besiskolinančiuosius apsisaugoti nuo kai kurių finansinių rizikų. Jų augimas buvo didžiulis – išaugo net 13 kartų nuo 1980m iki 2000m., vidutiniškai per metus 29,4 %. Šis spartus augimas sumažėjo iki 10% nuo 2000 metų. Šis spartus išvestinių instrumentų augimas gerai atsispindi 1pav.

1 pav. Išvestinių finansinių priemonių rinka

Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal HEFFERNAN, Shelagh. (2005) Modern banking, p.43

Kaip matome 1 pav. užbiržinių sandorių populiarumas daug sparčiau augo nei biržinių. 1988 metais biržiniai sandoriai užėmė 49,5 % rinkos (1304 mlrd. $), o užbiržiniai 50,5 % (1304 mlrd. $), o štai 1998 metais biržiniai sandoriai – 14,8 % (13936 mlrd. $ ), užbiržiniai net 85,2 % (80318 mlrd. $ ). Taigi užbiržinių sandorių rinka 70,4 % viršijo biržinę. Panašus procentas išliko ir 2002 metais.

Populiariausi instrumentai biržoje buvo ir išliko palūkanų normos ateities bei pasirinkimo sandoriai. Šie sandorių tipai kartu 2002 metais sudarė 91 % (21711 mlrd. $) visų biržinių sandorių.

Užbiržinėje rinkoje taip pat populiariausi yra palūkanų normos sandoriai. Jie 2002 metais sudarė 71,7 % (101699 mlrd. $ ) visų užbiržinių sandorių

2. ATEITIES IR IŠANKSTINIAI SANDORIAI

Ateities ir išankstiniai sandoriai yra įsipareigojimas pirkti ar parduoti sutartą kiekį tam tikro turto tam tikru metu ateityje už iš anksto sutartą kainą. Nors jie yra vienodo tipo sandoriai, bet turi keletą pagrindinių skirtumų.

2.1. Ateities ir išankstinių sandorių apibūdinimas

Ateities sandoris yra susitarimas pirkti arba parduoti prekes ir finansines priemones nustatytomis kainomis tam tikru laikotarpiu ateityje. Pagrindinė ekonominė ateities sandorių funkcija suteikti rinkos dalyviams galimybę apsisaugoti nuo rizikos, kylančios iš valiutos kursų svyravimų. (Fabozzy, 2003)

“Ateities sandoris (angl. future) – išankstinis standartizuotos sumos ir termino sandoris, kuriuo yra prekiaujama biržose;”( http://www.lsc.lt/lt/index.php?fuseaction=acts.view&id=206)

Finansiniai ateities sandoriai gali būti klasifikuojami į:

1. Akcijų indekso;

2. Palūkanų normos;

3. Valiutos;

Taigi ateities sandoris yra susitarimas tarp pirkėjo (pardavėjo) ir biržos ar jos informacinio centro (angl. clearinghouse ), kuriame pirkėjas (pardavėjas) sutinka priimti (pateikti) finansinį turtą nustatyta kaina ir sutartyje nustatytu laiku.( Fabozzy, 2003)

Ateities sandoriai yra palyginti nauji finansiniai instrumentai. Tradiciškai jie buvo naudojami prekiauti tokiomis prekėmis, kaip pupekės auksas grūdai.

Ateities sandoris savo esme atitinka išankstinį sandorį:

“Išankstinis sandoris (angl. forward) – sandoris, pagal kurį sandorio šalys susitaria ateityje pirkti arba parduoti valiutą, kitą finansinį turtą už sandorio sudarymo dieną sutartą kainą;”

( http://www.lsc.lt/lt/index.php?fuseaction=acts.view&id=206)

Tiek išankstinis ,
ateities sandoris yra įsipareigojimas pirkti ar parduoti sutartą kiekį tam tikro turto tam tikru metu ateityje už iš anksto sutartą kainą. Pavyzdžiui, šiandien susitariama, kad po savaitės bus perkama 120 akcijų už 50 Lt. Susitariama dėl prekės kiekio ir kainos, o mokama ir prekė pateikiama po savaitės, bet jau sutarta kaina, nepriklausomai nuo to, kad po savaitės rinkoje akcijos kaina bus 55 Lt ar 45 Lt.

ŠIANDIEN SUTARTA DATA

Sutariama parduoti (pirkti) Sumokama už 120 akcijų

120 akcijų už 50 Lt 50 Lt2 pav. Išankstinio sandorio pavyzdys

Šaltinis: sudaryta autoriaus

Išankstiniai sandoriai sudaromi be teisės jį perduoti kitai šaliai, todėl biržose jais neprekiaujama. Viena iš sandorio šalių įsipareigoja nupirkti susitarimo objektą už nustatytą kainą nustatytu laiku, o kita pusė įsipareigoja parduoti susitarimo objektą už sutartą kainą. Šie sandoriai yra nestandartizuoti, nelikvidūs instrumentai.

Jei išankstinio sandorio susitarimas siejasi su palūkanų norma, pardavėjas turi galimybę apsisaugoti nuo palūkanų normos kritimo ateityje, o pirkėjas apsisaugo nuo palūkanų normos augimo. Valiutos išankstiniai sandoriai leidžia abiems atstovams apsisaugoti nuo valiutos kurso svyravimo. Išankstiniai sandoriai yra pritaikyti atitikti rizikos vadybos siekius. Vienintelis skirtumas tarp ateities sandorio bei išankstinio sandorio yra toks, jog pirmasis sandoris yra standartizuota priemonė naudojama biržoje, o antraja išvestine finansinė priemone neprekiaujama biržoje. Norint prekiauti biržoje rinka turi būti likvidi bei plačios apimties. Bankas gali užsidirbti papildomų pajamų iš šių sandorių jei ima iš kliento nustatytą mokestį už jo atstovavimą (veikimą jo vardu).( Heffernan, 2005 p.182)

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1683 žodžiai iš 5350 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.