Jezuitai
5 (100%) 1 vote

Jezuitai

Jėzaus Draugija (jėzuitai)

Katalikų vienuolių ordinas, kurį 1540 m. įkūrė baskas (Šiaurės Ispanija) Ignacas Lojola su keletu bendraminčių. Tai buvo naujoviškas vienuolinis ordinas, pasižymėjęs aktyvia apaštaline veikla. Didelį dėmesį skyrė švietimui, kūrė kolegijas ir universitetus, išvystė plačią misijų veiklą. Dėl kai kurių Europos valdovų priešiško nusistatymo 1773 m. popiežius ordiną uždarė. Vėl atkurtas 1814 m.

Į Lietuvą jėzuitus 1569 m. pasikvietė Vilniaus vyskupas V. Protasevičius. Pradžioje jėzuitai veikė Vilniuje, paskui įsikūrė ir kituose miestuose. Steigė kolegijas, perėmė Vilniaus ir Varnių kunigų seminarijas, leido knygas lietuvių kalba. 1579 m. įsteigė Vilniaus akademiją – universitetą. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikė ir po ordino panaikinimo. 1820 m. caro valdžios buvo išvaryti.

Po Pirmojo pasaulinio karo Lietuvoje vėl įsikūrė su Vokietijos jėzuitų pagalba. Sovietmečiu gyvavo pogrindyje. Oficiali veikla buvo atgaivinta 1990 m. 1992 m. Kaune, o 1995 m. Vilniuje atkurtos jėzuitų gimnazijos. Įvairiuose Lietuvos miestuose – Jėzaus Draugijos namai ir rezidencijos. 1999 m. Šiauliuose atidarytas naujokynas.

Jėzuitai, tai tarptautinė katalikiška kunigų ir brolių vienuolija (bendruomenė), bendradarbiaujanti su pasauliečiais.

Jėzuitus įvairiuose kraštuose galite sutikti mokyklose ir universitetuose, visuomeninėse informacijos priemonėse, parapijose. Jie darbuojasi spaudoje, užsiima moksliniais tyrinėjimais, skelbia Kristų misijų kraštuose, vadovauja rekolekcijų namams, padeda pabėgėliams…

Jėzuitams rūpi dialogas su kitomis religijomis ir kultūromis, su visais nuoširdžiai ieškančiais tiesos.

Šiandien pasaulyje darbuojasi apie 21 000 jėzuitų 120 šalių. Iš jų 51 darbuojasi Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijoje.

JĖZUITAI IR LIETUVA

(ISTORIJA)1491 – Ispanijoje, Lojoloje gimė šv. Ignacas, Jėzaus Draugijos (jėzuitų ordino) įkūrėjas

1540 – Popiežius Paulius III patvirtina Jėzaus Draugiją

1555 – Vilniuje lankosi t. Alfonsas Salmeronas, vienas iš pirmųjų šv. Ignaco bendradarbių

1556 – Romoje miršta ordino įsteigėjas šv. Ignacas

1568 – Vilniaus vyskupas Valerijonas Protasevičius nutaria įsteigti Vilniuje jėzuitų aukštąją mokyklą

1569- Pirmieji keturi jėzuitai apsigyvena Vilniuje (spalio 28 d.)

1570 – Įsteigiama Vilniaus jėzuitų kolegija

1570 – Vaidinimu „Herkulis“ Vilniaus jėzuitų kolegijoje pradedama turtinga mokyklinio teatro veikla Lietuvoje

1571 – Karalius Žygimantas Augustas, atsisakydamas patrono teisės, perleidžia Vilniaus parapinę šv. Jono bažnyčią jėzuitams ir jų vadovaujamai kolegijai

1573 – Vilniuje pradeda veikti jėzuitų kolegijos moksleivių Sodalicija

1575 – Mikalojus Kristupas Radvila (Našlaitėlis) perkelia savo spaustuvę iš Nesvyžiaus į Vilnių ir ją paveda jėzuitams

1579 – Karalius Steponas Batoras suteikia Vilniaus jėzuitų kolegijai Akademijos- Universiteto privilegiją

1579 – Popiežius Grigalius XIII suteikia Vilniaus jėzuitų mokyklai universiteto teises

1580 – Pirmasis iš lietuvių jėzuitų Jonas Kumelis įšventintas kunigu

1584 – Jėzuitai pirmą kartą apaštalauja Kaune

1585 – Jėzuitai išleidžia latvių kalba katekizmą

1595 – Jėzuitų spaustuvė Vilniuje išleidžia M. Daukšos išverstą J. Ledesmos katekizmą, pirmąją lietuvių kalba katalikišką knygą Lietuvos teritorijoje

1598 – Sudaroma Lietuvos jėzuitų viceprovincija

1599 – Yra 62 iš Lietuvos kilę jėzuitai (11 kunigų, 14 klierikų, 37 broliai)

1604 – Padedami pamatai jėzuitų šv. Kazimiero bažnyčiai Vilniuje (gegužės 12 d.)

1604 – Vilniuje įsteigiamas jėzuitų naujokynas

1607 – Jėzuitams pavedama rūpintis Varnių kunigų seminarija

1608 – Įkuriama savarankiška Lietuvos jėzuitų provincija

1608 – Jėzuitai apsigyvena Kražiuose

1610 – Vilnių nusiaubia didelis gaisras (liepos 1 d.); žiauriai nukenčia universitetas, jo biblioteka, archyvas

1616 – Įsteigiama Kražių jėzuitų kolegija

1618 – 1625 – Pirmasis lietuvis Vilniaus akademijos rektorius – t. Jonas Gruževskis

1623 – Popiežius Urbonas VIII Romoje vainikuoja Motiejų Kazimierą Sarbievijų, žinomą Lietuvos jėzuitų provincijos poetą

1631 – Vilniuje miršta jėzuitas Konstantinas Sirvydas, lietuvių kalbos žinovas, pirmųjų lietuviškų knygų autorius

1641 – Karalius Vladislovas IV suteikia Vilniaus Akademijai privilegiją įsteigti teisės ir medicinos fakultetą

1642 – Kaune apsigyvena jėzuitai

1644 – Pradeda veikti Vilniaus universiteto civilinės ir kanonų teisės fakultetas

1649 – Kaune atidaroma jėzuitų mokykla

1650 – Dancinge (Gdanske) išleidžiama jėzuito Alberto Kojalavičiaus Lietuvos istorijos pirmoji dalis (antroji dalis pasirodo 1669 Antverpene)

1653 – Kaune miršta jėzuitas Mikalojus Lancicijus, plačiai išgarsėjęs dvasinio turinio knygų autorius

1653 – Kauno jėzuitų rezidencija pakeliama į kolegiją (bet po 1655 vėl rezidencija ir nuo 1702 vėl kolegija)

1655 – Pradeda veikti antroji jėzuitų kolegija Žemaičių žemėje, Pašiaušėje

1655 – Rusų ir kazokų kariuomenė įsiveržia į Vilnių (rugpjūčio mėn.), plėšia, naikina ir degina miestą, išžudo apie 14.000 gyventojų; ketveriems metams nutrūksta jėzuitų akademijos veikla

1657 – Janavos
vietovėje netoli Pinsko už tikėjimą nukankinamas Lietuvos provincijos jėzuitas Andrius Bobola, prieš tai keliolika metų apaštalavęs Vilniuje (1938 paskelbtas šventuoju)

1670 – Miršta jėzuitas Žygimantas Liauksminas, Vilniaus universiteto profesorius, rektorius ir muzikologijos veikalų autorius

1700 – Lietuvos jėzuitų provincijoje 716 jėzuitų (316 kunigų, 196 klierikai, 204 broliai), gyvenančių 27 vienuolynuose

1710 – Lietuvoje siaučia didysis maras; vien tais metais miršta 150 Lietuvos jėzuitų

1732 – Jėzuitas T. Tomas Žebrauskas įsteigia pirmąją Vilniuje astronominę observatoriją

1756 – Lietuvos jėzuitų provincijoje 1068 jėzuitai (490 kunigų, 248 klierikai, 330 brolių), gyvenančių 32 vienuolynuose ir 61 misijų punkte

1758 – Iš rytinėje Lietuvos jėzuitų provincijos dalyje (Mozūruose ir Gudijoje) esančių kolegijų ir rezidencijų sudaroma nauja Mozūrų jėzuitų provincija

1759 – Lietuvos provincijoje lieka 604 nariai (272 kunigai, 151 klierikas, 181 brolis; iš jų 26 klierikai ir 14 brolių – novicijai)

1773 – Vilniaus akademijos jėzuitams paskelbta ordino panaikinimo brevė (lapkričio 12 d.). Tuo laiku brevė paskelbta ir kituose Lietuvos jėzuitų namuose. Nemaža jėzuitų persikelia į Polocką bei kitas rusų užimtas vietoves, kur carienė Kotryna II buvo uždraudusi skelbti panaikinimo brevę

1773 – 1820 – Visa Draugija oficialiai gyvuoja ankstesnėje Lietuvos provincijos rytinėje dalyje su 178 nariais, 4 kolegijomis, 2 rezidencijomis, 12 misijų stočių, 6 kitomis mokyklomis

1782 – 1785 – Jėzaus Draugijai vadovauja lietuvis Stasys Černevičius

1785-1798 – Jėzaus Draugijai vadovauja lietuvis Gabrys Lenkevičius

1798 – 1802 – Trečiasis lietuvis, vadovavęs Jėzaus Draugijai, Pranciškus Kareu; popiežius Pijus VII jam suteikia generolo titulą, tuo patvirtindamas jėzuitų ordiną Rusijoje

1810 – Daugpilyje miršta jėzuitas Martynas Počubutas, garsus Vilniaus universiteto astronomas ir po jėzuitų ordino panaikinimo dvidešimt metų universiteto rektorius

1812 – Caro Aleksandro I dekretu Polocke įsteigta jėzuitų akademija su trimis fakultetais

1814 – Popiežius Pijus VII visame pasaulyje atkuria jėzuitų ordiną

1820 – Caras Aleksandras I įsako ištremti iš Rusijos visus jėzuitus; jie persikelia į Austrijos valdomą Galiciją

1885 – Vokietis jėzuitas Lasingas slaptai lankosi Lietuvoje ir mokosi lietuvių kalbos, norėdamas patarnauti lietuviams išeiviams Brazilijoje

1919 – Palaimintojo Arkivyskupo Jurgio Matulaičio pavedimu vokiečių jėzuitas Friderikas Muckermanas pradeda kunigo darbą šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje

1919 – Pirmasis naujųjų laikų lietuvis jėzuitas Benediktas Andruška rūpinasi atkurti jėzuitų ordiną Lietuvoje

1920-1922 – Į Jėzaus Draugiją įstoja dar du lietuviai – Juozas Venckus ir Jonas Paukštys

1923 – Po šimto penkiasdešimties metų pertraukos Kaune įsikuria Vokietijos Vakarų provincijos globojami jėzuitų namai. Vyresniuoju paskiriamas t. Jonas Kipas

1924 – Atidaroma Kauno jėzuitų gimnazija

1929 – Įkuriamas jėzuitų naujokynas Pagryžuvyje

1930 – Atkuriama Lietuvos jėzuitų viceprovincija

1930 – T. Benediktas Andruška įkuria šv. Ignaco bažnyčią ir jėzuitų rezidenciją Šiauliuose

1931 – T. Jonas Bružikas išvyksta vesti misijų į JAV lietuvių parapijas; 1937 jį pakeičia t. Jonas Kidykas

1936 – Paskelbiama savarankiška Lietuvos jėzuitų provincija; t. Benediktas Andruška paskiriamas provincijolu

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1149 žodžiai iš 3813 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.