Jto institucijos
5 (100%) 1 vote

Jto institucijos

Turinys

1. Įvadas 1

2. JTO struktūra: 2

2.1. Generalinė Asamblėja 2

2.2. Saugumo Taryba 3

2.3. Ekonominė ir Socialinė Taryba 3

2.4. Globos Taryba 3

2.5. Tarptautinis Teismas 4

2.6. Sekretoriatas;Generalinis Sekretorius 4

3. Tarpvyriausybinės Jungtinių Tautų agentūros 5

4. JTO ir Lietuva 6

5. Literatūra ir šaltiniai 7

1.Įvadas

Jungtinių tautų organizacija – tai pasaulinė tarptautinė organizacija, įkurta po Antrojo Pasaulinio karo. Jungtinės Tautos – pavyzdžio žmonijos istorijoje neturinti pasaulinio tarptautinio bendradarbiavimo sistema, įsipareigojusi kovoti prieš karus, puoselėti ir stiprinti žmogaus teises, remti teisingumą ir tarptautinę teisę, stiprinti socialinę pažangą ir draugiškus santykius tarp tautų. Jungtinių Tautų Organizacija yra centras, padedantis šalims derinti savo veiksmus šių tikslų įgyvendinimui.

Jungtinių Tautų Organizacijos Chartiją parengė 51 valstybės atstovai, kurie ją pasirašė 1945 birželio 25 dieną San Franciske. Tačiau reali organizacijos įkūrimo data yra 1945 spalio 25, kada pasirašytą Chartiją ratifikavo 5 didžiosios valstybes JAV, Didžioji Britanija, Prancūzija, Sovietų Sąjunga ir Kinija. Nuo JTO įkūrimo praėjo jau 60 metų. Dabar jau galime pasakyti, kad ši organizacija yra tvirtas žmogaus teisių ir laisvių pamatas. Taika, laisve, pagarba žmogaus teisėms, pagalba vargstantiems. Jungtinų Tautų Organizacija, į kuria šiuo metu jau įeina 191 valstybė, suteikia žmonijai galimybę kurti naują gyvenimą.

Pagrindiniai ir svarbiausi JTO tikslai yra:

 išlaikyti tarptautinį saugumą ir taiką, o esant reikalui imtis efektyvių kolektyvių priemonių taikai apsaugoti, karų grėsmei pašalinti ar agresijai likviduoti

 vystyti draugiškus ryšius, santykius tarp tautų

 bendradarbiauti sprendžiant tarptautines, ekonomines, socialines, kultūrines ir humanitarines problemas ir bendromis jėgomis skatinti pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms visose šalyse

 centralizuotai atstovauti bet kokių tarpusavio santykių harmonizavimui.

JTO narėmis gali būti visos taikingos valstybės, kurios įsipareigoja vykdyti ir laikytis Chartijos nuostatų. Lietuva buvo priimta į JTO 1991 rugsėjo 17 d.

2.Jungtinių Tautų Organizacijos struktūra


2.1.Generalinė Asamblėja – vienintelė institucija, atstovaujanti visoms valstybėms narėms, kurios turi asamblėjoje po viena balsą. Ji svarsto visus klausimus ir teikia rekomendacijas organizacijos narėms bei Saugumo tarybai.

Tai pagrindinis Organizacijos organas, priiminėja rezoliucijas ir deklaracijas įvairiais pasaulinės politikos klausimais. Generalinė Asamblėja negali priimti tokių nutarimų, kurie būtų privalomi bet kurios valstybės vyriausybei, tačiau jos rekomendacijos ir rezoliucijos būdamos tarptautinės viešosios nuomonės išraiška, daro didžiulį poveikį pasaulinei politikai.

Kiekvienas JTO narys turi po vieną balsą, ir Generalinė asamblėja sprendimus priima taip pat balsuodama. 2/3 balsų dauguma sprendžiami klausimai, susiję su tarptautinės taikos ir saugumo reikalais, renkami Saugumo, Globos, Ekonominės ir Socialinės Tarybų nariai, pagal Saugumo Tarybos rekomendaciją į JTO priimami nauji nariai. Paprastos daugumos užtenka priimti, kitokiems ne taip svarbiems sprendimams.

Generalinė asamblėja savo funkcijas vykdo su septynių pagrindinių komitetų pagalba. Kiekvienas komitetas tyri specialų paskirtį, o jų darbe dalyvauja beveik visų valstybių-narių atstovai. Be to, veikia aibė specialiai konkretiems reikalams nagrinėti sudaryti komitetai ir komisijos, kurie atlikę užduotis yra paleidžiami. Asamblėja visus savo darbotvarkės klausimus prieš svarstymą sesijoje perduoda į atitinkamus komitetus, o pastarieji savo ruožtu pateikia sprendimų ir rezoliucijų projektus plenariniams posėdžiams.

Vienas svarbiausių Generalinės Asamblėjos uždavinių – tai nuolatinis valstybių bendradarbiavimo principų tobulinimas bei kitų problemų, ypač susijusių su taikos išsaugojimu, svarstymas. Yra priėmusi daug svarbių deklaracijų ir rezoliucijų.

2.2.Saugumo Taryba – pagrindinė JTO institucija, kuriai tenka didžiausia atsakomybė už tarptautinės taikos ir saugumo palaikymą. Ji įgaliota veikti visų JTO narių vardu. Tarybą sudaro 15 narių: 5 nuolatinės narės (Didžioji Britanija, JAV, Rusija, Prancūzija, Kinija), ir 10 narių, išrinktų Generalinės Asamblėjos dviejų metų laikotarpiui. Kiekviena Saugumo Tarybos narė turi po vieną balsą, bet sprendimus ST gali priimti tik tada, kai yra:

1) susidarius 9 balsų dauguma;

2) kai 5 nuolatinių narių nuomonės sutampa (čia reiškiasi vadinamoji “didžiųjų valstybių sutarimo” arba “veto” taisyklė). Jeigu nors viena iš nuolatinių ST narių balsuoja prieš tai sprendimas negali būti priimtas. Tačiau sprendimo priėmimui reikia dar 4 nenuolatinių narių pritarimo.

Pagal JTO Chartiją visos JT narės turi paklusti Saugumo Tarybos sprendimams ir juos besąlygiškai vykdyti, tuo tarpu visi kiti JT organai gali teikti tik rekomendacijas. Saugumo Taryba gali nagrinėti bet kurį ginčą ir bet kurią situaciją, kuri kelia ar gali kelti pavojų tarptautiniam saugumui. Jeigu Saugumo Taryba gauna kurios nors šalies skundą dėl grėsmės jos saugumui ir tarptautinei taikai, tai pirmiausiai ji rekomenduoja besiginčijančioms pusėms
spręsti ginčus taikiomis priemonėmis. Kai kuriais atvejais atliekamas tyrimas. Jeigu konflikto neįmanoma išspręsti taikiai gali būti imtasi įvairių sankcijų agresoriaus atžvilgiu ar net kolektyvinių karo veiksmų prieš agresorių. Lietuva nėra ST narė.

2.3.Ekonominė ir Socialinė Taryba – tai JTO institucija, kurios uždavinys – koordinuoti JTO specializuotųjų įstaigų veiklą ekonominėje ir socialinėje srityje. EST sudaryta iš 54 narių, renkamų Generalinės Asamblėjos 3 metų laikotarpiui, kasmet perrinkdama po 1/3 Tarybos narių. Taryba savo sprendimus priima paprasta balsų dauguma, o kiekviena valstybė turi po vieną balsą. Paprastai Ekonominė ir Socialinė Taryba kasmet surengia po dvi sesijas, kurios užtrunka po 2 mėnesius ir vyksta paeiliui Niujorke ir Ženevoje.

Ekonominė ir Socialinė Taryba turi daug komisijų ir pagalbinių organų, kurie skirstosi į specializuotas (statistikos, demografijos, socialinio vystymo, žmogaus teisių , moters padėties, kovos su narkomanija ir kt.) ir regionines (Afrikos, Azijos ir Ramiojo Vandenyno, Europos, Lotynų Amerikos, Vakarų Azijos) komisijas.

2.4.Globos Taryba – pagrindinė JTO institucija, sukurta priklausomų teritorijų, pirmiausiai kolonijų, plėtrai skatinti. Globos Taryba veikia remdamasi Generalinės Asamblėjos arba – “strateginės zonos” atveju – Saugumo Tarybos jai suteiktais įgaliojimais. Šiuo metu ją sudaro 5 narės : JAV (administruojanti valstybė) ir kitos nuolatinės saugumo narės. Globos Taryboje balsuojama paprasta balsų dauguma; kiekviena narė turi vieną balsą. Taryba posėdžiauja kasmetinėse sesijose, kurios paprastai vyksta metų viduryje. Prireikus ji rengia nepaprastąsias sesijas. Tačiau pasibaigus dekolonizacijos procesui Globos Taryba netenka savo reikšmės.

Šiuo metu Jūs matote 53% šio straipsnio.
Matomi 960 žodžiai iš 1816 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.