Kainodara x įmonėje
5 (100%) 1 vote

Kainodara x įmonėje

1121314151

Turinys

Įvadas 2

I Teorinė dalis 3

1. Aplinkos analizė 3

2. Kainodaros tikslai 3

3. Pagrindinės kainodaros strategijos 5

4. Kainos nustatymo metodai 6

4.1. Į kaštus orientuotas kainos nustatymo metodas. 6

4.2. Į paklausą orientuotas kainos nustatymo metodas. 8

4.3. Į konkurentus orientuotas kainos nustatymo metodas. 8

II Praktinė dalis 9

1. Šakos apibūdinimas 9

1.1. Rinkos vertinimas pagal paslaugos (produkto) savybes 9

1.2. Rinkos tendencijų vertinimas iš infrastruktūrinės pusės 9

1.3. Rinkos tendencijų vertinimas, remiantis įmonės rezultatais 9

2. KŪB “Aiva sistema” 10

3. Paslaugos ir produktai 11

4. KŪB “Aiva sistemos” prekės kainos nustatymo principai 13

4.1. Interneto svetainės sukūrimo kainos kalkuliacija EXW sąlygomis 13

4.2. Interneto svetainės pardavimo vartotojui kainos kalkuliacija 14

4.3. Optimalaus kainų lygio nustatymas 15

5. KŪB “Aiva sistemos” kainodaros strategija 20

Išvados 21

Literatūra 22

Priedai 23

Įvadas

Kiekvienai įmonei kyla būtinybė iš esmės pertvarkyti savąją strategiją siekiant užsitikrinti gyvavimą stiprėjančios konkurencijos sąlygomis. Viena iš pagrindinių įmonės strategijos krypčių – tai marketingo strategijos suformavimas, o šis remiasi įmonės pasirenkama kainų politika. Taigi nuo to, kaip tikslingai bus pasirinkta įmonės kainų politika, labai priklausys jos sėkmė – užimama rinkos dalis, pajamos, pelnas, vertė rinkoje.

Kursiniame darbe pateikiu teorinę medžiagą apie kainų strategijas, kainų politikos formavimą bei nagrinėju KŪB “Aiva sistemos” kainodaros organizavimą. Detaliau panagrinėjau vieną iš pagrindinių šios bendrijos produktų – interneto svetainių – kainų nustatymą. Praktinėje darbo dalyje pateiktas įmonės apibūdinimas, įmonės veiklos organizavimo forma, įmonės komercinės – ūkinės veiklos aprašymas. Kursiniame projekte apskaičiavau ir aprašiau KŪB “Aiva sistemos” prekės kainos nustatymo principus:

• produkto kainos kalkuliavimas;

• produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas;

• optimalaus kainų lygio nustatymas.

Eksporto (importo) kainų kalkuliavimas nebuvo vykdomas todėl, kad tai ne apčiuopiamas daiktas ir jam nėra būdingos tam tikros išlaidos, o skiriasi tik mokesčių mokėjimo tvarka.

Darbe taip pat pateikta KŪB “Aiva sistemos” kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos ir jų skyrimo principai.

Mano kursinio projekto tikslas yra išaiškinti KŪB “Aiva sistemos” kainodaros proceso organizavimo ypatumus, pateikti įvairius požiūrius į jo vaidmenį bendrijos veikloje, parodyti jį sąlygojančius faktorius. Pateikti pagrindinius išvadas ir pasiūlymus.

Tyrimo objektas yra nustatyti kaip konkrečioje įmonėje formuojamą produkcijos kainą.

Tyrimo metodologija. Tyrimo metodika remiasi interneto svetainių kūrimo rinkos bei egzistuojančių joje konkurentų aprašymu ir analize o, taip pat naudojamas grafinis metodas ir su juo susiję tyrimai, susisteminimo metodas, vertinimo metodas, gautų rezultatų apibendrinimas bei išvadų formulavimas.

Kursinio projekto tyrimo rezultatai pateikti išvadose. I Teorinė dalis

1. Aplinkos analizė

Kad vadovų tikslai ir sprendimai būtų realūs, būtina stebėti aplinką, kurioje įmonė veikia. Tenka domėtis ne tik išorinės ekonominės aplinkos tendencijomis, bet ir pažinoti savo konkurentus. Todėl siekiant suformuoti tinkamą įmonės strategiją rinkoje, būtina atlikti strateginę analizę. Strateginės analizės principus nustatė D. Milleris bei M. C. Baltzas. Jie yra du:

• konkurencinės aplinkos analizė (konkurentų kainų politikos analizė, jų kaštai ir kainų diferencijavimo galimybė);

• rinkos socialinio ir geografinio segmentavimo identifikavimas.

Kiekviena iš šių jėgų skirtingai veikia organizacijos galimybes ir kainą, formuojant savąją kainų politiką. Aukščiausio lygio vadovų pareiga – realiai nustatyti kiekvienos iš šių jėgų, veikiančių jo įmonę, pobūdį ir, remiantis gauta informacija, apibrėžti savosios firmos strateginę poziciją, kuri būtų kuo naudingesnė.

Atlikusi bazinės ir konkurencinės aplinkos analizę, firma surado realų vaizdą apie aplinką, savo vietą joje ir, numačiusi aplinkos vystymosi kryptis bei savo galimybes, imasi sudaryti kuo geresnę strategiją, tai yra, nustato savo gyvavimo strateginius tikslus.

2. Kainodaros tikslai

Kaina rinkoje yra svarbiausias firmos veiklą apibūdinantis ekonominis rodiklis. Kainos nustato gamybos struktūrą, daro lemiamą poveikį medžiaginių srautų judėjimui, prekių pasiskirstymui, firmos pelningumo lygiui.

Rinkoje dirbančioms firmoms kainos yra jų egzistavimo ir sėkmės klausimas. Teisinga kainodaros metodika ir protinga taktika, nuosekliai įgyvendinama gerai pagrįsta kainodaros strategija yra būtini, kad firma žiauriomis rinkos sąlygomis galėtų sėkmingai veikti.

Kaina yra priemonė nustatant tam tikrus santykius tarp firmos ir pirkėjų, padeda suformuoti įspūdį apie ją ir gali turėti įtakos tolesniam jų vystymuisi. Kainos nusako firmos rentabilumą bei pelningumą ir, tuo pačiu, jos gyvybingumą. Jos labai svarbus elementas apibūdinantis firmos finansinį stabilumą ir galinga priemonė kovojant su konkurentais. Kainodara yra priemonė firmos tikslams pasiekti.

Kainų politika – tai bendriausi tikslai, kuriuos firma savo prekių kainomis nori
pasiekti.

Norėdami teisingai suformuluoti kainų politiką, firma privalo aiškiai įsivaizduoti tikslus, kuriuos ji pasieks pardavinėdama konkrečią prekę. Pasirenkant kainų politiką reikia įvertinti, jog nors kiekviena firma siekia pelno, gali būti ir tarpiniai tikslai: savo interesų gynimas, konkurentų gniuždymas, naujų rinkų užėmimas, naujos prekės įvedimas į rinką, greitas išlaidų padengimas, pajamų stabilizavimas. Tarp kitko šių tikslų gali būti siekiama trumpalaikėje, vidutinės trukmės ar ilgalaikėje perspektyvoje. Tuo pačiu metu, vienokia ar kitokia kaina gali skirtingai veikti siekiant tam tikrų rezultatų: pelno dydį, apyvartumą, užimamą rinkos dalį. Tik ekstremaliais atvejais vyrauja vienas koks tikslas, o įprastoje veikloje kainų politika naudojama siekiant daugelio tikslų.

Pagrindinai kainų politikos tikslai gali būti:

1. Tolesnis firmos gyvavimas.

2. Trumpalaikis pelnos maksimizavimas.

3. Trumpalaikis apyvartos maksimizavimas.

4. Maksimalus pardavimo padidinimas.

5. “Grietinėlės nugriebimas”.

6. Orientacija į kokybę.

Paminėti kainų politikos tikslai gali būti įgyvendinami skirtingu laiku bei skirtingomis kainomis, tačiau apskritai jie tarnauja vienam strateginiam tikslui – ilgalaikiam pelno maksimizavimui.

Kainų politikos formavimas ir jos įgyvendinimas visada susijęs su bendra visos firmos politika, kurios pagrindinis tikslas – pelningai parduoti prekes kiek galima didesniam pirkėjų skaičiui.

Kainų politikos rengimui ir įgyvendinimui firmoje gali būti suformuoti nuolatinai struktūriniai padaliniai, kurie atsako už prekės kainodarą – kainų skyriai. Tokių skyrių veikla turi būti tampriai susieta su rinkodaros ir pardavimo tarnybomis. Todėl kainų skyrius gali būti šių tarnybų sudėtyje arba ekonomikos skyriaus sudėtyje. Kainodaros darbai yra atliekami bendradarbiaujant su atsakingais už prekių savikainos įvertinimą bei prognozavimą padaliniais, tamprūs ryšiai palaikomi su informacijos tarnybomis. Kainodarai reikia įvertinti firmos prekių rinkos segmentavimą, prognozuoti pardavimą esant skirtingoms kainoms, numatyti galimus konkurentų veiksmus prie vienokios ar kitokios kainų politikos, pagrįsti pardavimo padidinimo galimybes ir kaip parengti jo finansinius rodiklius nekeičiant kainų. Taip pat būtini ryšiai su tarnybomis, kurios organizuoja reklamines kompanijas, formuoja prekės įvaizdį ir platina informaciją, kuri gali paveikti komercinius konkurentų sprendimus.

3. Pagrindinės kainodaros strategijos

Firmos kainų politika yra pagrindas kainodaros strategijoms parengti. Kainodaros strategijos yra firmos bendrosios strategijos dalis.

Kainodaros strategija – tai rinkinys praktinių veiksnių bei metodų, kurių tikslinga laikytis nustatant rinkos kainas firmos prekėms. Pagrindinėmis kainodaros strategijomis yra:

1. Aukštų kainų strategija.

2. Vidutinių kainų strategija.

3. Žemų kainų strategija.

4. Tikslinių kainų strategija.

5. Lengvatinių kainų strategija

6. Jungtinės kainodaros strategija

7. Sekimo lyderiu strategija.

Rečiau yra naudojamos tokios strategijos:

1. Nekintamų kainų.

2. Nesuapvalintų arba psichologinių kainų.

3. kainų grandinėlės.

Laikas nuo laiko firmos jaučia poreikį keisti savo prekių kainas. Kainos gali būti mažinamos dėl šių priežasčių:

a) Nepilnai panaudojami gamybos pajėgumai.

b) Dėl stiprios konkurencijos mažėja rinkos dalis.

c) Firmos siekia užimti rinkoje vyraujančią padėtį.

Reikia pastebėti, kad vartotojai tai gali vertinti kaip vienos prekės pakeitimu kita preke arba bloga prekės kokybe; firmos finansiniais sunkumais arba kaip ženklą, kad kainos vėl bus mažinamos ir pirkti nereikia skubėti.

Paprastai kainos didinamos kai yra pastovi infliacija arba pernelyg didelė paklausa. Kainos padidinimą vartotojai gali sutikti tiek palankiai tiek ir nepalankiai. Pirmu atveju pirkėjas mano, kad prekė visiems labai patinka ar yra labai ypatinga ir kad, reikia pirkti kol jos kaina yra prieinama. Antru – kad pardavėjas nori nustatyti kainą su kuria prekė gali įeiti į rinką. Žinoma, vartotojų reakciją į kainos pakeitimą firma turi įvertinti.7

4. Kainos nustatymo metodai

Įmonė, įvertinusi paklausą, kaštus ir konkurentų prekių kainas, pasirenka vieną iš galimų kainos nustatymo metodų.

Kainos turi būti formuojamos tai, kad prekių kainos santykis atitiktų jų verčių santykį, drauge atsižvelgiant į poreikius bei pasiūlą. Kriterijus kainai nustatyti yra pasiūlos ir paklausos santykis tam tikru momentu tiek vidaus, tiek išorės rinkose.

Rastenis J. smulkiai suskirstė kainos nustatymo metodus:

1. Kainos nustatymas kaštų pagrindu

1.1. Visuminių kaštų metodas

2. Kainos nustatymas vertės pagrindu

2.1. Kainos nustatymas nenuostolingumo būdu

2.2. Kainos nustatymas pusiausvyros būdu

2.3. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą

2.4. Rinkos sąlygų įvertinimas kainodaroje

2.5. Kainos nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį

2.6. Konkurentų sekimas

2.7. Parametrų palyginimo metodas

2.8. Lyderiavimas ir sekimas lyderiu kainų politikoje.9

Apibendrinant įvairius literatūros šaltinius galima išskirti dažniausiai naudojamus kainos nustatymo metodus:

• orientuotą į kaštus;

• orientuotą į paklausą;

• orientuotą į konkurentus.

4.1. Į kaštus orientuotas kainos
nustatymo metodas.

Įmonė, taikydama šį metodą, prekės kainą gali nustatyti keliais variantais. Vienas iš jų – kaštai plius antkainis. Antkainis suprantamas kaip pelno dydis prekės vienetui. Šis kainos nustatymo būdas gana populiarus. Kita vertus, įmonė ignoruoja paklausą. Gali atsitikti taip, kad nustatytos kainos prekė neturi paklausos. Orientacija vien tik į kaštus reiškia, kad kaina nepanaudojama kai aktyvus komercinis instrumentas. Tokių kainų politika mažina įmonės veiksmų laisvę rinkoje. Todėl nustatant kainas reikia remtis ir veiksniais, apimančiais paklausą.9

Kainos nustatymas gali būti pagrįstas lūžio taško radimu. Tam remiasi tam tikra hipotetine schema (grafiku), rodančia bendrųjų gamybos kaštų (K), bendrųjų pajamų (R) ir parduodamo prekių kiekio ryšį (1 pav.).

Iš tokio grafiko galima atlikti nuostolių analizę. Jei įmonė pagamins ir parduos prekių kiekį mažesnį už Q1, ji patirs nuostolių. Taškas A vadinamas lūžio tašku. Vadinasi, kad įmonė padengtų bendruosius gamybos kaštus pajamomis, ji turi parduoti bent jau Q1 kiekį prekių. Norėdama gauti tam tikro užbrėžto dydžio  pelną, įmonė turi parduoti Q2 kiekį prekių.

Bendrųjų pajamų kreivės (R) statumas (X ašies atžvilgiu) priklauso nuo prekės pardavimo kainos dydžio, t.y. esant aukštesnei pardavimo kainai, tą patį pelną  Q2 įmonė galės gauti parduodama mažiau prekių, ir atvirkščiai. 1 pav. Pajamų, kaštų ir parduodamo prekių kiekio ryšys

Taip galima išnagrinėti įvairias pardavimo kainų, prekės kiekio ir gamybos kaštų kombinacijas, nustatyti lūžio taškus ir gamybos apimtis, leidžiančias gauti pelno, ir parinkti tinkamiausią variantą.

Toks grafikas nerodo prekės paklausos elastingumo, t.y. nerodo pardavimų apimties priklausomybės nuo pardavimo kainos lygio. Kad ši analizė būtų tikslesnė, įmonei būtina bent apytiksliai išnagrinėti įvairių kainos lygių įtaką prekių pardavimo mąstai ir tuo remtis nustatant kainą.

Keičiant prekės kainą ir pardavimo kiekį, galima apskaičiuoti įvairias pelno reikšmes. Tai leidžia priimti sprendimą, kokią nustatyti prekės kainą atsižvelgiant į paklausos pokyčius.

4.2. Į paklausą orientuotas kainos nustatymo metodas.

Įmonė, nustatydama prekės kainą šiuo metodu, remiasi ne gamybos kaštais, o suvokiama verte, kurią ši prekė turi vartotojams. Kainos lygio pagrindas nustatomas pagal tai, kaip vartotojai priima, suvokia prekę, kokią reikšmę jai teikia savo vaizduotėje. Vartotojų įvertinimai priklauso nuo subjektyvaus psichologinio pasitelkimo, gaunamo vartojant prekę. Šie vartotojų vertinimai atsispindi paklausoje. Taigi nustatant kainą remiamasi egzistuojančios paklausos lygiu.

Įmonė, nustatydama kainą šiuo metodu, savo prekę lygina su analogiškomis konkurentų prekėmis. Atsižvelgusi į lyginamų prekių kokybės, aptarnavimo, dizaino skirtumus, įmonė nustato didesnę arba mažesnę kainą negu yra konkurentų. Šiuo atveju įmonė keičia savo prekės kainą priklausomai nuo paklausos pokyčio. Prekės paklausai išaugus, įmonė kainą padidina, o paklausai sumažėjus – sumažina. Kaštai yra tik apribojantis veiksnys, rodantis, ar įmonė gaus planuojamąjį pelną, jei nustatys paklausos lygį atitinkančią kainą.

4.3. Į konkurentus orientuotas kainos nustatymo metodas.

Šiuo metodu nustatydama kainas, įmonė daugiausia remiasi savo konkurentų kainomis. Įmonė kainą savo prekei nustato tokio lygio, kokias nustatė analogiškoms savo prekėms jos konkurentai, arba įmonė savo prekės kainą nustato truputį didesnę ar mažesnę už konkurentų.

Nustatydama savo prekių kainas, įmonė orientuojasi į esamą rinkos kainų lygį. Ji nekeičia savo kainos, kol konkurentai nekeičia savo prekių kainų, ir pakeičia savo kainą, remdamasi konkurentų kainų pakeitimais. Įmonė taip daro nepriklausomai nuo to, ar kinta jos prekių paklausa, ar kinta prekės kaštai. Ji tiesiog mėgdžioja konkurentų veiksmus, nesiekdama išlaikyti nuolatinės priklausomybės tarp kainų ir savo kaštų. II Praktinė dalis

1. Šakos apibūdinimas

1.1. Rinkos vertinimas pagal paslaugos (produkto) savybes

Interneto tinklapis yra rinkodaros instrumentas. Tai yra vienas iš kanalų įmonės komunikacijai vykdyti, jis nėra nei geresnis, nei blogesnis už kitus įmonės naudojamus tradicinius komunikacijos kanalus: TV, radiją, lauko reklamą, spaudą. Kiekviena įmonė, priklausomai nuo savo veiklos srities ir vadybos principų, daugiau ar mažiau vykdo komunikaciją su sau įdomiomis tikslinėmis grupėmis. Ši komunikacija yra vykdoma nuosekliai, tam yra paskiriami biudžetai. Reklamos pasaulyje ši procedūra (metiniai kontraktai) yra įprasta.

Kalbant apie interneto tinklapius, suvokimas, kad lygiai taip pat nuosekliai reikia vykdyti komunikaciją ir šiuo kanalu, yra tik pas inovatyviausias įmones. Nepaisant to, jaučiame, kad vis daugiau aukščiausių vadovų ir ypač rinkodaros vadovų supranta, koks komunikacijos potencialas slypi aktyviame darbe su tikslinėmis grupėmis per internetą. Išlaidos interneto puslapiui ir darbams, susijusiems su juo, po truputį atsiranda reklaminiuose metinių kampanijų biudžetuose greta visų kitų komunikacijos kanalų.

1.2. Rinkos tendencijų vertinimas iš infrastruktūrinės pusės

Kiekvienais metais interneto vartojimas sparčiai auga. Šioje vietoje
išskirti ne tik vartotojų skaičiaus augimą, tačiau ir vartojimo kokybės kilimą. Pinga prieigos paslaugos – kiekvienas vartotojas daugiau laiko gali sau leisti būti internete. Auga prieigos paslaugų kokybė – su didesniais greičiais kiekvienas vartotojas gali nuveikti daugiau. Atsiranda pridėtinės vertės paslaugos – tam tikri procesai (pvz., mokestis už komunalines paslaugas per internetinę bankininkystę) įauga į vartotojo gyvenimą ir jau yra suprantami kaip naujas tos procedūros kokybės standartas.

Auga vartotojų skaičius – pradžioje augimą sudarė inovatyviausia grupė (moksleiviai ir studentai), šiandien augimas toliau vyksta ir dėl vis vyresnio amžiaus žmonių prisijungimų. Taigi interneto vartotojai tampa itin masyviu ir vertingu segmentu bet kokio prekinio ženklo komunikacijai vykdyti. Anksčiau ar vėliau kompanijos, kurios to dar nepastebėjo, bus priverstos kurti savo konkurencinius pranašumus naudodamos ir šį kanalą, taikydamos biudžetams lygiai tokius pačius principus, kurie yra taikomi planuojant rinkodaros biudžetus.

1.3. Rinkos tendencijų vertinimas, remiantis įmonės rezultatais

Industrija yra labai jauna, pirmieji komerciniai tinklapiai Lietuvoje atsirado 1997-1998 metais, taigi nepraėjo nė dešimt metų, o jau pasigirdo kalbos apie ciklo pabaigą. Mes aktyviai dirbame nuo 1998-ųjų ir kiekvienais metais jautėme stabilų paklausos ir rinkos gylio augimą. Deja, mūsų industrija yra maža ir niekas neužsiima profesionaliais tyrimais ir rinkos gylio vertinimu, todėl kalbėdami apie rinkos augimą remiamės savo, kaip rinkos lyderio (gaminam po 4-5 tinklapius per mėnesį), augimo tendencijomis.

KŪB “Aiva sistema” apyvarta per visą savo istoriją nėra augusi mažiau kaip 15 proc. per metus, pernai pasiekėme 30 proc. augimą, kuris buvo išlaikytas šių metų pirmą ketvirtį. Metų prognozes irgi vadinčiau labai optimistinėmis, kadangi, sudėjus pirmo pusmečio rezultatus ir šiandien vykdomų kontraktų sumą, gausime skaičių, viršijantį pernai metų apyvartos rezultatus. O juk turime dar pusę metų naujiems pardavimams.

Galima įvairiai samprotauti apie rinką – juk šiaip ar taip kiekvieno rinkos žaidėjo dalis kinta kasmet; galbūt kiekvienais metais augome pasiimdami vis didesnę rinkos dalį iš konkurentų – ši prielaida yra teisinga, tačiau sunkiai pamatuojama. Vis dėlto vienaip ar kitaip šioje vietoje tikrai nebuvo apsieita be interneto tinklapių kūrimo rinkos, kaip vieneto, augimo.

2. KŪB “Aiva sistema”

KŪB “Aiva sistema” įkurta 1990 metais. Nuo pat įkūrimo firmos pagrindinė veikla buvo programavimas ir automatizuotų sistemų kūrimas bei diegimas.

Paskutiniu metu viena iš svarbiausių bendrijos veiklos sričių tapo elektroninė komercija, verslo programų kūrimas, sisteminė integracija, kompiuterinės įrangos aptarnavimas pas klientą, internetinių puslapių kūrimas ir įvairių funkcijų integravimas į jau egzistuojančius puslapius.

AIVA SISTEMA jau keturiolika metų žinoma kaip kokybiškų TORNADO markės kompiuterių gamintojas ir platintojas. TORNADO markės kompiuteriams vieniems iš pirmųjų Lietuvoje suteiktas LST sertifikatas. KŪB “Aiva sistema” turi ISO 9001 kokybės sertifikatą. Paskutiniu metu viena iš svarbiausių mūsų veiklos krypčių tapo E-komercijos ir verslo programų kūrimas, sisteminė integracija ir kompiuterinės įrangos aptarnavimas pas klientą.

Pagrindinės veiklos kryptys:

• Įmonių ir organizacijų informacinių technologijų sprendimų suradimas ir įmonių konsultavimas. Kompiuterinės įrangos, kompiuterinių tinklų, Interneto ryšio ir programinių produktų sisteminis integravimas įmonių informacinių technologinių projektuose ir jų vykdymas;

• Gamyba,didmeninė ir mažmeninė prekyba TORNADO kompiuteriais ir jų garantinis bei pogarantinis aptarnavimas;

• Mažmeninė prekyba kita kompiuterine technika – įvairių markių personaliniais kompiuteriais, serveriais, „notebook“ kompiuteriais, spausdintuvais, skeneriais, kompiuterių dalimis ir programomis;

• Kompiuterinės įrangos – kompiuterių, spausdintuvų ir kt. aptarnavimas pas klientus pagal sutartis ir iškvietimus;

• Lokalių ir globalių tinklų projektavimas, įrengimas ir aptarnavimas;

• Kompiuterių ir spausdintuvų eksploatacinių medžiagų pardavimas;

• Interneto svetainių kūrimas.

3. Paslaugos ir produktai

Didmeninė prekyba

AIVA SISTEMA yra įgaliotas šių užsienio kompanijų atstovas ir oficialus produktų platintojas (distributorius) Lietuvoje: “Cherry” firmos distributorius prekiauti multifunkcinėmis ir pramoninėmis klaviatūromis, “Brother” firmos distributorius prekiauti lazeriniais spausdintuvais ir faksais. Šių firmų produktus “Aiva sistema” platina per daugiau kaip 20 Lietuvos kompiuterinių firmų.

Didmeninę prekybą atlieka Vilniaus komercijos skyrius, pasinaudodamas elektroniniu paštu, bei elektroninės komercijos sistema, skirta didmeninei prekybai.

Mažmeninė prekyba

“Aiva sistema” yra oficialus Epson, HP, APC, Acer, Minolta, Sony, Western Digital, Microsoft, Corel, Adobe Systems, Novell, XpertData, Advanced Power firmų platintojas. Visus produktus bei savos gamybos Tornado markės kompiuterius “Aiva sistema” parduoda per savo komercijos skyrių, filialus ir prekybos salonus valstybinėms organizacijoms, privačioms firmoms ir fiziniams asmenims.

Konsultacinis
pardavimas vykdomas apsilankant įmonėse ir bendraujant su įmonės vadovais bei specialistais. Išsiaiškinę įmonės problemas, mes surandame optimalų sprendimą ir, jei jis įmonei priimtinas, toliau vykdomas prekių pardavimas ir sistemos diegimo darbai. Po to, dažnai, sudaroma sutartis pateiktos įrangos ar sistemos aptarnavimui.

Techninis aptarnavimas

Pagal papildomas sutartis su klientais “Aiva sistema” serviso centrų darbuotojai gali atvykti pas klientą ir paimti garantinio remonto reikalaujančias prekes, bei laikinai pakeisti jas kitomis.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 2995 žodžiai iš 5954 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.