Kapitalas dokumentas
5 (100%) 1 vote

Kapitalas dokumentas

1121

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

V. TARYBOS ĮGALIOJIMAI

24.30. įstatymų nustatyta tvarka tvirtina teritorijų planavimo dokumentus, išskyrus supaprastinta tvarka parengtus detaliuosius planus. Šiuos planus apsvarsčius Tarybos Miesto plėtros ir ekologijos komitetui, tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius;

VII. KOLEGIJA

42. Kolegijos posėdžių parengimą ir dokumentų įforminimą organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius

43.Sprendimų projektus Kolegijos posėdžiuose svarstytinais klausimais teikia Savivaldybės administracijos direktorius.

45. Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Kolegijos posėdžio Savivaldybės administracijos direktorius teikia merui pasiūlymus (reikiamą medžiagą) dėl Kolegijos sprendimų projektų svarstymo Kolegijos posėdyje. Suderinęs su meru posėdyje svarstytinus klausimus, Tarybos sekretorius rengia darbotvarkę, nurodydamas pranešėjus bei kviečiamus į posėdį pareigūnus, ir teikia ją pasirašyti merui. Papildomi klausimai šiam posėdžiui gali būti pateikti tik išimtiniais atvejais mero sutikimu arba siūlymu.

50. Kolegijos posėdžiai yra atviri. Juose, be Kolegijos narių ir posėdį aptarnaujančių Savivaldybės administracijos darbuotojų, dalyvauja Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės administracijos direktorius, Teisės skyriaus specialistas, Ryšių su visuomene skyriaus atstovas, taip pat Tarybos sekretorius, mero patarėjai, akredituoti žiniasklaidos atstovai, į Kolegijos posėdžio darbotvarkę įrašyti, taip pat kviesti asmenys.

IX. KOMISIJOS

93. Tarybos narius įtraukti į Komisijas gali siūlyti frakcijos, meras, valstybės tarnautojus – frakcijos, meras, Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės kontrolierius ir Komisijos sudarymo iniciatoriai. Bendruomenės atstovai į Komisijas teikiami Tarybos nustatyta tvarka.

XI. SVARSTYTINŲ KLAUSIMŲ IR SPRENDIMŲ PROJEKTŲ PATEIKIMO TARYBAI TVARKA

105. Tarybai svarstyti klausimus kartu su sprendimų projektais gali pateikti Komitetai, Komisijos, Tarybos nariai, frakcijos, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės administracijos direktorius. Jeigu teikiamas sprendimo projektas dėl galiojančio dokumento pakeitimo, prie sprendimo projekto pridedamas to dokumento lyginamasis variantas.

Sprendimo projektai pateikiami kartu su aiškinamaisiais raštais. Sprendimo projektą vizuoja jo rengėjas (jeigu rengėjas yra Savivaldybės administracijos padalinys, jo vadovas, atitinkamo departamento direktorius ir Savivaldybės administracijos direktorius), kalbininkas ir teisininkas.

XII. TARYBOS POSĖDŽIAI

122. Tarybos posėdžiai yra atviri. Juose, be Tarybos narių ir pasėdį aptarnaujančių Savivaldybės administracijos darbuotojų, dalyvauja Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės administracijos direktorius, jo pavaduotojai, departamentų direktoriai, Teisės skyriaus specialistas, Ryšių su visuomene skyriaus atstovas, taip pat Tarybos sekretorius, mero patarėjai, akredituoti žiniasklaidos atstovai, į Tarybos posėdžio darbotvarkę įrašyti, taip pat kviesti asmenys.

Atitinkamų Savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės įmonių vadovai privalo dalyvauti Tarybos posėdžiuose, kai svarstomi klausimai, prie kurių rengimo jie prisidėjo, arba klausimai, susiję su jų vadovaujamų subjektų veikla.

Tarybos posėdyje gali dalyvauti visuomeninių organizacijų, profesinių sąjungų, politinių partijų atstovai, gyventojai, prieš posėdį užsiregistravę Tarybos posėdžio sekretoriate. Norintys pasisakyti asmenys užsiregistruodami privalo nurodyti, dėl kurio darbotvarkės klausimo ir kiek laiko pageidauja kalbėti.

123. Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės administracijos direktorius, jo pavaduotojai, departamentų direktoriai, Teisės skyriaus specialistas, taip pat Tarybos sekretorius posėdžio metu turi teisę pasisakyti savo kompetencijos klausimais.

XIV. TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI

169. Meras ir Savivaldybės administracijos direktorius ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį informuoja Tarybą apie sprendimų, priimtų pagal paklausimus, vykdymą.

XIX. MERO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

202. Mero potvarkio projektą rengia Savivaldybės administracijos padalinio tarnautojai. Prie potvarkio projekto pridedamame aiškinamajame rašte turi būti aiškiai ir argumentuotai išdėstyta problemos esmė, prireikus pridėti skaičiavimai, išlaidų sąmata ir prognozuojami potvarkio įgyvendinimo rezultatai. Potvarkio projektą turi vizuoti Savivaldybės administracijos padalinių, su kuriais susijęs sprendžiamasis klausimas, vadovai, teisininkas, kalbininkas, Savivaldybės administracijos direktorius. Jei kuris nors iš vizuojančių tarnautojų nesutinka su potvarkio projektu arba kai kurių jo punktų nuostatomis, turi raštu motyvuotai išdėstyti savo pastabas.

XX. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVIRTINIMAS

209. Biudžeto projektas svarstomas tokia tvarka:

209.5. Po to, kai Biudžeto projektas yra apsvarstytas visuose Komitetuose bei įvyko viešas Biudžeto svarstymas, Savivaldybės administracijos direktorius teikia Biudžeto projektą svarstyti Tarybai.

XXI. ATASKAITŲ PATEIKIMAS TARYBAI

214. Meras, Savivaldybės administracijos direktorius ir Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Tarybai už
savo veiklą praėjusiais metais.

215. Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos ataskaita turi būti pateikta iki vasario 15 dienos, Savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaita iki kovo 10 dienos, Reglamento 198 punkte nurodytos mero ataskaitos iki kovo 31 dienos. Kitų laikotarpių arba konkrečios veiklos ataskaitas meras, Savivaldybės administracijos direktorius ir Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba privalo pateikti, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 visų Tarybos narių. Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos tokio pobūdžio ataskaitos pateikimo iniciatoriumi gali būti tik Kontrolės komitetas.

Vietos savivaldos įstatymas

29 straipsnis. Savivaldybės administracija, savivaldybės administracijos direktorius

1. Savivaldybės administracijos direktorius yra savivaldybės administracijos vadovas – įstaigos vadovas, pavaldus savivaldybės tarybai ir atskaitingas merui. Savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarką nustato šis ir Valstybės tarnybos įstatymai.

2. Savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero siūlymu savivaldybės tarybos sprendimu tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Savivaldybės administracijos direktoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (-ai) (jeigu ši (-ios) pareigybė (-ės) steigiama (-os) į pareigas mero siūlymu skiriamas (-i) savivaldybės tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Tarnybines nuobaudas savivaldybės administracijos direktoriui (direktoriaus pavaduotojui (-ams) už tarnybinius nusižengimus skiria savivaldybės taryba. Tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama mero iniciatyva arba remiantis jo gauta rašytine informacija apie savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo (-ų) tarnybinius nusižengimus.

3. Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (-ų) pareigybės

(-ių) steigimo ar administracijos direktoriaus pavadavimo sprendžia savivaldybės taryba.

4. Pasibaigus savivaldybės administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo (jeigu ši pareigybė įsteigta) kadencijai, jei jie į šias pareigas nepaskiriami naujai kadencijai, turi teisę Vyriausybės nustatyta tvarka grįžti į iki paskyrimo į administracijos direktoriumi, direktoriaus pavaduotoju eitas pareigas, o kai tokios galimybės nėra, – į kitas to paties lygio ir kategorijos pareigas, jeigu eitos pareigos pagal teisės aktus priskiriamos karjeros valstybės tarnautojų pareigoms arba jie ėjo savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje kitas pareigas. Jeigu šie asmenys iki paskyrimo administracijos direktoriumi, direktoriaus pavaduotoju tokių pareigų nėjo, jiemsišmokamos atitinkamai 2 mėnesių savivaldybės administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio dydžio išeitinės išmokos.

5. Savivaldybės administracijos direktorius:

1) tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės bei savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

2) tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus savivaldybės administracijos struktūriniams bei struktūriniams teritoriniams padaliniams – seniūnijoms ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams bei jam priskirtos kompetencijos klausimais savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;

3) organizuoja savivaldybės administracijos darbą, atsako už vidaus administravimą savivaldybės administracijoje;

4) administruoja asignavimus, savivaldybės tarybos skirtus savivaldybės administracijai;

5) savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę bei finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;

6) įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir kitus savivaldybės administracijos darbuotojus. Koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbą, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo bei savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas (išskyrus įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų bei nuobaudų jiems skyrimą);

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1264 žodžiai iš 2507 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.