Kas yra psichologija
5 (100%) 1 vote

Kas yra psichologija

Turinys:

Įvadas 2

Verslo etikos samprata 3

Etiniai verslo aspektai 4

Verslo etikos struktūra 4

Etinės problemos versle 5

Etinių problemų kilimo ir jų analizės lygiai 5

Etinių problemų klasifikavimas 6

Interesų konfliktai 7

Sąžiningumas ir teisingumas 8

Bendravimas ir santykiai organizacijoje 8

Etiniai sprendimai ir jų priėmimas verslo organizacijoje 8

Lorenso Kohlberg’o individo moralinio vystymosi teorija 11

Verslo etika ir vadybininkų priimami sprendimai 11

Valdžia ir pavaldumas 12

Etikos kodeksas – etinio elgesio vadovas 13

Etikos kodekso tikslai 13

Etikos kodekso struktūra ir jo sudarymas 14

Išvados 16

Naudota literatūra: 17

Įvadas

Verslo etika – viena iš jauniausių ir sparčiausiai besiplėtojančių mokslo sričių. Verslo etika kelia gana opius klausimus, susijusius su specifine verslo praktika ir veikla bei jos priimtinumu visuomenei. Pavyzdžiui, ar verslas privalo laikytis tam tikrų moralinių reikalavimų, kurių laikosi visuomenė ar tam tikros grupės, jeigu jis savo veikla daro poveikį jų interesams? Ar gali didelė organizacija savo elgesį grįsti teisingumo principais? Ar verslo organizacija turi moralinių įsipareigojimų tautinių mažumų ir aplinkos išsaugojimo atžvilgiu, koks tų įsipareigojimų turinys?

Tai tik menka dalis klausimų, į kuriuos verslo etika stengiasi rasti atsakymus.

Etinės problemos yra žmonių bendravimo rezultatas. Tik bendraudami, kontaktuodami vieni su kitais žmonės priima sprendimus, kurie gali būti vertinami etiniu požiūriu. Verslininkai, pasitelkdami žmones savo tikslams pasiekti, priversti priimti sprendimus, kurie gali išprovokuoti etinių problemų kilimą.

Verslo etika, kaip studijų sritis, nesiekia pateikti universalių receptų, kas yra dora, o kas – ne. Pagrindinis tikslas – supažindinti su esamais požiūriais bei padėti analizuoti savo bei kitų elgesį, priimant sprendimus įvairiose verslo situacijose, remiantis esamomis vertybėmis.

Verslo etikos samprata

Etika – mokslinė disciplina, kuri pagrindžia moralinius klausimus, kylančius tarp žmonių ir aplinkos, tarp žmogaus su kitu žmogumi, tarp žmonių, susijusių įvairiais ryšiais. Visi ryšiai susiję per gėrio ir blogio prizmę.

Verslas – tai aktyvi žmonių veikla siekiant pelno.

Verslo etika – tai etikos sritis, kuri atsiranda verslui ir etikai sąveikaujant. Tai moralinių principų ir standartų visuma, veikianti verslo pasaulyje.

Tarp verslo ir etikos yra labai stiprus ryšys. Štai keletas požymių, iliustruojančių verslo ir etikos ryšį:

o Machinacijų versle atskleidimas ir viešas paskelbimas bei ryški visuomenės reakcija į tai (jei melas ir apgaudinėjimai verslo sandoriuose būtų įprastinė ir laukiama tradicija, niekas į tai nebekreiptų dėmesio);

o Populiarių grupių susiformavimas: “žalieji”, vartotojų interesų gynėjai (tai, kad žmonės buriasi į grupes, organizacijas ir kovoja prieš aplinkos teršimą, nesaugius produktus, rodo, jog iš verslo tikimasi ne tokios veiklos);

o Susirūpinimas verslo būkle, išreikštas konferencijų, seminarų rengimu, publikacijomis laikraščiuose ir žurnaluose, etikos kodeksų kūrimu įmonėse, verslo organizacijose.

Šiuolaikinių ekonomikos terminų enciklopediniame žodyne verslininkas reiškia “asmuo, disponuojantis kapitalu ir, siekdamas jį padidinti, ieškantis naujų, pelningų veiklos krypčių, panaudojantis tam dalykines ir žmogiškąsias savybes”.

Į klausimą, kas yra etiška, kokie yra etiškumo kriterijai, galima atsakyti trumpai – etiška yra tai, kas padeda žmogaus, visuomenės gyvenimui, t.y.:

 Etiška, kada veikiančiojo asmens ketinimai yra geri;

 Etiška, kada veiklos rezultatas yra geras.[2]

Nuo moralės nėra laisva ir verslininkystė, kuri visų pirma suvokiama kaip laisva, privati veikla. Imdamasis šios veiklos, verslininkas gali pasikliauti tik savo norais, įžvalgumu, išradingumu, darbštumu, gebėjimu numatyti priimtų sprendimų padarinius. Bet kokia atsakomybė turi moralinį pradą. Verslininko veiklos rinkoje moralumo išraiška – elgsena, normos, vertybės – ir yra verslo etikos objektas [4].

Etiniai verslo aspektai

Verslininkui privalu turėti stiprius moralinius principus ir laikytis tam tikrų moralės standartų. Tai jį įpareigoja paprasta aplinkybė: jam tenka priimti sprendimus, nuo kurių priklauso daugelio žmonių likimai, sprendimus, kurie ne visada sutampa su darbuotojų ar vartotojų interesais. JAV verslo sociologė Lora Nesh išskyrė tokias svarbiausias etines problemas, su kuriomis susiduria verslininkai:

 godumas;

 faktų ir neteisingos informacijos ataskaitose nuslėpimas;

 prastos produkcijos gaminiai;

 neprotingas kainų kėlimas ar tiesioginė apgaulė derybų metu;

 pernelyg didelis pasitikėjimas savo teisingumu;

 žema darbo ir prekių kokybė, aklas paklusnumas vadovybei, kad ir kokia ji neetiška ir neteisinga būtų;

 prieštaravimai tarp asmeninių ir verslo organizacijos (firmos) interesų;

 favoritų buvimas;

 galimybių nebuvimas išsakyti savo pasipiktinimą ar nesutikimą nuolatinių neetiškų poelgių atmosferoje;

 dėmesio šeimai stoka arba asmeniniams reikalams dėl pernelyg didelės darbo apimties;

 produkcijos su abejotinomis saugumo charakteristikomis gamyba;

 negrąžinimas daiktų ar vertybių, paimtų darbo vietoje, iš bendradarbių ar firmos
fondų;

 sąmoningas pervertinimas savo plano pranašumų, siekiant susilaukti jo palaikymo;

 perdėtas dėmesys judėjimui hierarchiniais karjeros laiptais;

 kilimas karjeros laiptais “per kitų galvas”. Darbuotojų apgaulė siekiant gauti naudos firmai;

 sąjungų kūrimas su abejotinais partneriais, tikintis laimingo atsitiktinumo;

 neskubėjimas (delsimas) vykdyti savo įsipareigojimų, ir dėl to švaistomas verslo organizacijos laikas ir pinigai.

Šiuolaikinė verslo etika, kaip pastebi daugelis mokslininkų, turėtų remtis trimis nuostatomis:

1) materialiųjų vertybių įvairovės kūrimas yra svarbiausias pradinis verslo pašaukimas (jo misija).

2) Verslo organizacijų pelnas ir kitos lėšos turi būti kreipiamos visuomeniškai reikšmingiems tikslams siekti.

3) Sprendžiant problemas, kylančias verslo pasaulyje, prioritetas turi būti teikiamas tarpasmeniniams interesų derinimui, o ne produkcijos gamybai didinti.

Verslo etikos struktūra

Tradiciškai verslo etiką priimta skirstyti į makroetiką ir mikroetiką.

Makroetiką sudaro ta verslo etikos dalis, kuri tyrinėja moralinių santykių specifiką tarp visuomenės socialinės ir ekonominės sistemos makrosubjektų; tarp bendrovių (verslo organizacijų) valstybės ir visuomenės apskritai, taip pat ir jos atskirų dalių.

Mikroetika – nagrinėja specifinius moralinius santykius bendrovėse, taip pat tarp bendrovių, kaip moralinių subjektų, ir jų darbuotojų bei akcijų turėtojų.

Moalinių santykių tarp makrosubjektų sistemoje specialistai skiria du lygmenis: horizontalųjį ir vertikalųjį.

Horizontaliajame lygmenyje nagrinėjami moraliniai santykiai tarp subjektų, kuriems būdingos tos pačios charakteristikos, taip pat moralinius santykius tarp skirtingų korporacijų.

Vertikaliajame lygmenyje nagrinėjami moraliniai santykiai tarp subjektų, kuriems būdingos skirtingos charakteristikos ir savybės. Šitam lygmeniui priklauso santykiai tarp bendrovių ir visuomenės apskritai (arba jos dalies) ir tarp bendrovių ir supančios aplinkos. [1]

Etinės problemos versle

Kiekviena veikla reikalauja tam tikroje srityje dirbančiųjų žmonių atsakomybės, todėl turi atitikti specialiuosius profesinės moralės reikalavimus. O pastarieji neprieštarauti bendrosioms moralės normoms. Moralės turi paisyti ir verslininkystė, kuri suvokiama kaip laisva privati veikla. Jos subjektas – verslininkas pats atsako už savo sprendimus ir veiksmus, o bet kokia atsakomybė turi moralinį pradą.

Moraliniu požiūriu gali būti vertinama:

o Verslininko elgesys įvairių subjektų (darbuotojų, kitų verslo organizacijų ir pan.) atžvilgiu,

o Priimami sprendimai, turintys vienokias ar kitokias pasekmes įvairiems subjektams.

Savo ruožtu įvairiose verslo situacijose derinant konfliktuojančius ir konkuruojančius interesus, kyla nemažai etinių problemų.

Kas yra etinė problema? Tai – situacija arba galimybė, kuri reikalauja iš individo pasirinkti vieną iš keleto sprendimų, kuris gali būti įvertintas kaip teisingas ar neteisingas, moralus ar nemoralus.[1]

Lietuvoje buvo atlikta verslininkų apklausa, kurios vienas iš klausimų buvo “dėl ko dažniausiai pažeidžiamos verslo etikos normos?”. Taigi, pateikiame nuomonių pasiskirstymą pagal atskiras verslo rūšis (procentais):

Verslo rūšis Verslo etikos normos pažeidžiamos dėl:

Verslo etikos normų nežinojimo Verslo etikos normų nepripažinimo Kitų priežasčių

Gamyba 34,6 50,0 15,4

Prekyba 46,3 39,0 14,7

Paslaugos 45,7 38,6 15,7

Kaip matome, savo požiūriu išsiskiria tik gamybininkai, kurie blaiviau nei kiti vertina situaciją [3].

Etinių problemų kilimo ir jų analizės lygiai

Skiriami penki etinių problemų kilimo lygmenys:

• Individualus lygmuo. Etinės problemos kyla dėl verslo organizacijos puoselėjamų etinių standartų priimtinumo individui.

• Organizacinis lygmuo. Etinės problemos kyla tarp atskirų organizacijos struktūrinių padalinių ar individų interesų grupių.

• Asociatyvus lygmuo. Etinės prblemos kyla bendraujant firmoms, siekiančioms bendrų tikslų, taip pat ir konkuruojant tarpusavyje.

• Visuomenės lygmuo. Etinės problemos kyla dėl firmos rizikingos veiklos ir jos galimų negatyvių pasekmių visuomenei.

• Tarptautinis lygmuo. Etinės problemos kyla dėl multinacionalinių korporacijų veiklos pasekmių (silpnai išsivysčiusių šalių pigios darbo jėgos panaudojimas, diskriminacija darbo užmokesčio srityje ir pan.). [1]

Skiriami trys problemų analizės lygiai:

1. Individuali analizė

• Analizuojamas individo vaidmuo organizacijoje;

• Individas, priimdamas sprendimus, analizuoja organizacijos etinę aplinką;

• Individas analizuoja asmeninių moralinių standartų suderinamumą su organizacijos politika.

2. Organizacinė analizė

• Analizuojamas organizacijos sprendimų, politikos ir struktūrų etiškumas;

• Sprendimų pasekmės tiesiogiai ar netiesiogiai veikia individus ar jų grupes, jeigu jie ir nedalyvauja priimant sprendimus (pvz., gamyklos uždarymas);

• Pasirenkamos naujos strateginės verslo kryptys, galinčios sukelti darbuotojams etinių problemų;

• Organizacinė kultūra gali būti įvertinta etiniu požiūriu (pvz., etikos kodeksai ir t.t.).

3. Sisteminė analizė

• Verslas yra keleto socialinių sistemų dalis, įskaitant įvairias ekonomines, teisines ir politines
institucijas.

• Analizuojamas šių sistemų (pvz., kapitalizmo) moralinis “teisingumas” ar “neteisingumas” bei tų sistemų dalys (įstatymai, visuomenės politika, nuorodos ir t.t.). [2]

Vykdant verslininkų apklausą buvo tiesmukiškai sugretinti verslo etikos problemas Lietuvoje ir Rytų (NVS) šalyse, pasirenkant praktiškai identiškus atsakymų variantus.

Dėl kokių priežasčių, jūsų nuomone, atsiranda nesklandumų dirbant su verslo partneriais Lietuvoje?

Nėra visuotinai pripažintų verslo etikos normų Kritusi visuomenės moralė Nenoras būti apgautu, nuviltu kita

33,6 37,9 24,8 3,7

Bendraujant su Rytų (NVS) šalių verslo partneriais

Nėra nusistovėjusių verslo etikos normų Kritusi visuomenės moralė Nenoras būti apgautu, nuviltu kita

29,8 35,1 26,9 8,2

Taigi matome beveik vienodus įvertinimus, išskyrus skirtumus pasirenkant vadinamąjį “kitą” atsakymo variantą, kuris rodo, kad Rytų (NVS) šalyse yra kiti, Lietuvai ne tiek būdingi, specifiniai momentai [3].

Etinių problemų klasifikavimas

Pati verslo prigimtis yra konfliktų kalvė. Juk šiaip ar taip konkurencijos dvasia persmelkia kiekvienos verslo organizacijos veiklą. Konkurencijos atmosferoje veikia ne tik pati verslo organizacija, kovodama už savo vietą rinkoje, bet ir jos darbuotojai, konkuruodami vieni su kitais dėl aukštesnės padėties organizacijoje ir pan. Suprantama, kad tai neišvengiamai provokuoja etinių konfliktų atsiradimą.

Pasak amerikiečių verslo specialistų Grott’o Vitelli’o ir Trojaus Festervand’o dažniausiai etinius konfliktus sukelia dvi pagrindinės priežastys:

• abipusiškai priimtinų santykių tarp subjektų nebuvimas,

• nesutarimas dėl verslo praktikos rezultatų siekimo būdo priimtinumo.

Etinius konfliktus, kurie sukuria etines problemas verslo organizacijoms, galima suskirstyti į tris grupes:

1) interesų (naudos) konfliktai,

2) teisingumo ir sąžiningumo konfliktai,

3) bendravimo ir santykių organizacijoje konfliktai. [1]

Interesų konfliktai

Interesų konfliktas – tai sutarimo tarp dviejų ar daugiau šalių (konkrečių asmenų, grupių) nebuvimas darbiniuose santykiuose.

Įprasta manyti, kad konfliktas griauna dalykinius santykius, turi negatyvių pasekmių bendram darbui. Tačiau pastaruoju metu yra pripažįstama, kad konfliktinė situacija gali turėti ne tik negatyvią, bet ir pozityvią reikšmę, nes kai kada tai duoda konstruktyvių (kūrybinių) rezultatų. Šiuo atveju randamas kompromisinis sprendimas, paremtas inovacija ir skatinantis organizaciją efektyviau dirbti. [2]

Verslo organizacijoje skiriami penki konfliktų tipai:

 Vidinis asmenybės konfliktas pasireiškia tada, kai individas turi pasirinkti, kuo vadovautis priimant sprendimą – savo interesais ar firmos. Būtent šis konfliktas ir provokuoja etinių problemų kilimą interesų (naudos) lygyje. Kad būtų išvengta interesų (naudos) konflikto, darbuotojai turi gebėti atskirti savo interesus nuo firmos interesų.

 Tarpasmeninis konfliktas pasireiškia dėl:

1. individų nesutarimų dėl skirtingo organizacijos tikslų suvokimo,

2. dėl nuomonių skirtingumo sprendžiant konkrečias problemas,

3. dėl negatyvaus netolerantiško požiūrio vienas į kitą.

Būtent šie konfliktai gali provokuoti etinių problemų kilimą bendravimo ir organizacijos santykių lygmenyje.

 Vidinis grupės konfliktas – tai konfliktas tarp grupės narių arba vieno iš grupės narių su visa grupe (pvz., kai atsiranda naujas neformalus lyderis, kuris netoleruoja buvusio lig šiol elgesio ir nuostatų). Šis konfliktas provokuoja etinių problemų kilimą sąžiningumo, teisingumo, bendravimo organizacijoje santykių lygmenyje.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1895 žodžiai iš 6205 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.