Keleivinio transporto įmonių apskaitos dokumentai
5 (100%) 1 vote

Keleivinio transporto įmonių apskaitos dokumentai

Keleivinio transporto įmonių apskaitos dokumentai

TURINYS

1. Įvadas……………………………………………………………..3

1. Keleivinio transporto dokumentai ……………………………..…5

2. Bilietų (kvitų) knyga………………………………………………6

3. Bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaita……………..7

4. Asmeninė sąskaita…………………………………………………9

5. Bilietų kontrolės lapas……………………………………………12

6. Atviras lapas priimti pinigams iš atskaitingų asmenų

už parduotus bilietus ir kvitus…………………………………….21

7. Kasos žiniaraštis………………………………………………….22

8. Bilietų ir kvitų apyvartos kasoje ataskaita………………………..24

9. Keleiviams grąžintų pinigų išmokėjimo žiniaraštis………………25

10. Bilietų priėmimo į kasą aktas…………………………………….28

11. Keleivių persodinimo aktai……………………………………….30

12. Bilietų ir kvitų patikrinimo aktas…………………………………32

13. Bilietų atrinkimo nurašyti aktas…………………………………..34

14. Bilietų sunaikinimo aktas…………………………………………35

2

ĮVADAS

Transporto įmonėms priskiriamos įmonės, kurių pagrindinė veiklos sritis – keleivių ir krovinių pervežimas. Šioms operacijoms dokumentuoti naudojamos ne tik 8 skyriuje aptartos sąskaitos faktūros, bet ir kiti dokumentai, labiau pritaikyti specifinių paslaugų suteikimui pagrįsti, susidarančioms išlaidoms (paslaugų savikainai) dokumentuoti. Be to, transporto įmonės atlieka visoms įmonėms būdingas operacijas: skaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą, darbo užmokestį, atlieka atsiskaitymo operacijas ir kt. Tokioms operacijoms dokumentuoti jos naudoja ankstesniuose knygos skyriuose aptartus dokumentus.

Transporto įmonių naudojamus dokumentus reglamentuoja keletas norminių aktų. Pirmiausia tai LR susisiekimo ministerijos 1997 04 15 įsakymu Nr. 130 patvirtintos „Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais – taksi taisyklės“. Kartu su jomis patvirtinti ir du dokumentai:

• Taksi kelionės kvitas;

• Taksi kelionės kvitų blankų naudojimo žurnalas

Kita dokumentų grupė, kuri aptariama šiame skyriuje, buvo patvirtinta LR susisiekimo ministerijos 1997 12 31 įsakymu Nr. 443. Šiuo norminiu aktu patvirtintos „Keleiviniame kelių transporte naudojamų bilietų ūkio taisyklės“ reglamentuoja visų Lietuvos Respublikos keleivinio kelių transporto vežėjų, Išskyrus lengvųjų automobilių – taksi, neatsižvelgiant j jų nuosavybės formas, bilietų ir kvitų naudojimo bei atsiskaitymo už juos tvarką. Vadovaujantis anksčiau minėtomis taisyklėmis, šiame poskyryje aptariami tokie dokumentai:

1. Bilietų (kvitų) knyga.

2. Bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaita.

3. Asmeninė sąskaita.

4. Bilietų kontrolės lapas.

5. Atviras lapas priimti pinigams iš atskaitingų asmenų už parduotus bilietus ir kvitus. 6. Kasos žiniaraštis.

7. Bilietų ir kvitų apyvartos kasoje ataskaita.

8. Keleiviams grąžintų pinigų išmokėjimo žiniaraštis.

9. Bilietų priėmimo į kasą aktas.

10. Keleivių persodinimo aktas.

11. Bilietų ir kvitų patikrinimo aktas.

12. Bilietų atrinkimo nurašyti aktas.

13. Bilietų sunaikinimo aktas.

LR Vyriausybės 1993 03 05 potvarkiu Nr.l69p buvo prisijungta prie „Tarptautinės krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR)“ (1956 05 19). Krovinių pervežimams dokumentuoti, kai krovinio siuntėjas ir gavėjas yra skirtingų šalių

3

teritorijose, naudojamas ir šiame skyriuje aptariamas Tarptautinis krovinių transportavimo važtaraštis .Be to, skyriuje pateikiami transporto įmonėse naudotini laisvos formos dokumentai skolai už suteiktas transporto paslaugas patikslinti:

• Pažyma apie įvykdytus darbus (paslaugas) .

• Gabenimo autotransportu tarpusavio atsiskaitymų sutikrinimo aktas .

Kita dokumentų grupė susijusi su transporto priemonių eksploatacija. Šiuos dokumentus gali naudoti visos transporto priemones eksploatuojančios įmonės:

• Aktas apie avarijas

• Autotransporto priemonių likvidavimo aktas

• Sunaudotų degalų ataskaita

• Automobilio padangos įskaitos kortelė

4

Keleivinio transporto dokumentai

LR susisiekimo ministerija 1997 12 01 įsakymu Nr. 443 patvirtino „Keleiviniame kelių transporte naudojamų bilietų ūkio taisykles“. Šios taisyklės reglamentuoja visų Lietuvos Respublikos keleivinio kelių transporto vežėjų, išskyrus lengvųjų automobilių – taksi, neatsižvelgiant į jų nuosavybės formas, bilietų ir kvitų naudojimo bei atsiskaitymo už juos tvarką.

Tais atvejais, kai smulkūs vežėjai turi tik vieną ar kelias transporto priemones, veža nedaug keleivių, neturi nuosavų ar jiems pavaldžių autobusų stočių ar pan., jiems leidžiama vadovautis siauresne šių taisyklių nuostatų bei naudotinų bilietų ūkio dokumentų dalimi, atitinkančia vežėjo atliekamų vežimų rūšis bei
apimtis, neprieštaraujant šių taisyklių nuostatotas.

Nors pagal Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymą dokumentai skirstomi į specialiuosius, tipinius ir laisvos formos, Susisiekimo ministerijos įsakyme išskirta dar viena dokumentų grupė – pavyzdiniai griežtos apskaitos dokumentai. Jiems priskiriami dokumentai, surašyti ant blankų, turinčių spaustuviniu būdu pažymėtą seriją ir numerį. Nors tokių blankų apskaitos tvarka nėra reglamentuota, siūloma juos apskaityti kaip ir specialiųjų apskaitos dokumentų blankus.

Poskyryje aptariamų dokumentų sąrašas:

1. Bilietų (kvitų) knyga.

2. Bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaita.

3. Asmeninė sąskaita.

4. Bilietų kontrolės lapas.5. Atviras lapas priimti pinigams iš atskaitingų asmenų už parduotus bilietus ir kvitus.

6. Kasos žiniaraštis.

7. Bilietų ir kvitų apyvartos kasoje ataskaita.

8. Keleiviams grąžintų pinigų išmokėjimo žiniaraštis.

9. Bilietų priėmimo į kasą aktas.

10. Keleivių persodinimo aktas.

11. Bilietų ir kvitų patikrinimo aktas.

12. Bilietų atrinkimo nurašyti aktas.

13. Bilietų sunaikinimo aktas. 5

Bilietų (kvitų) knyga

Bilietų (kvitų) knyga priskiriama prie tipinių, kontrolinių apskaitos dokumentų. Pavyzdinė jos forma ir naudojimo tvarka yra numatyta Keleiviniame kelių transporte naudojamų bilietų ūkio taisyklėse, kurias patvirtino LR susisiekimo ministerija 1997 12 01 įsakymu Nr. 443.

Kadangi keleiviniame transporte naudojami bilietai ir kvitai priskiriami pavyzdiniams griežtos apskaitos dokumentams, kurių kiekvienas blankas turi unikalų numerį, jų išdavimas ir naudojimas turi būti griežtai kontroliuojamas. Bilietų (kvitų) knyga naudojama išduotiems iš sandėlio tuštiems bilietų ir kvitų blankams registruoti (bilietai išduodami imant mokestį už keleivių vežimą, o kvitai – suteikus keleiviams kitas paslaugas, pvz., pervežus smulkius siuntinius. Taip pat imant baudas už keleivių vežimo taisyklių pažeidimus). Bilietų (kvitų) vienu metu galima išduoti tiek, kiek reikia konduktorių ir kasininkų įprastam pamainos darbui. Išduodamų bilietų (kvitų) norma turi būti nustatyta raštišku įmonės vadovo sprendimu.

Bilietų (kvitų) knyga turi būti sunumeruota, perrišta virvele ir užantspauduota įmonės antspaudu. Knygos lapų skaičius turi būti patvirtintas vadovo ir vyriausiojo finansininko (buhalterio) parašais. Iš sandėlio išduodami bilietai ir kvitai registruojami atskiruose knygos lapuose pagal kiekvieną dokumento rūšį ir nominalią vertę. Vėliau šiuos bilietus ir kvitus kasininkai išduoda numerių didėjimo tvarka. Kiekvienos rūšies ir nominalo dokumentų likučiai turi būti perskaičiuojami ne rečiau kaip kartą per mėnesį atliekamo patikrinimo metu.

6

Pildomą Bilietų (kvitų) knygą rekomenduojama saugoti blankų sandėlyje. Iki perdavimo į įmonės archyvą tenai saugomos ir užpildytos knygos. O jos j archyvą perduodamos praėjus metams po ataskaitinio laikotarpio, kada knyga buvo baigta pildyti, pabaigos. Įmonės archyve Bilietų (kvitų) knygos saugomos dešimt metų.

Bilietų (kvitų) knygos rekvizitų pildymo paaiškinimai:

1. Nurodomas įmonės vežėjos pavadinimas.

2. Nurodoma bilietų (kvitų) rūšis, pvz., nuolatiniai, juostiniai ir pan. Viename lape turi būti registruojami tik vienos rūšies bilietai arba kvitai.

3. Įrašoma bilietų nominali kaina. Viename knygos lape turi būti registruojami tik vienos nominalios vertės bilietai.

4. Nurodoma bilietų gavimo į sandėlį data.

5. Įrašoma bilieto serija. Skirtingų serijų bilietai registruojami atskirose knygos eilutėse.

6. įrašoma kvito serija. Skirtingų serijų kvitai registruojami atskirose eilutėse.

7. įrašomas į sandėlį gautų bilietų numerių intervalas.

8. Įrašomas į sandėlį gautų kvitų numerių intervalas.

9. Nurodomas gautų bilietų arba kvitų kiekis.

10. Apskaičiuojama gautų bilietų arba kvitų nominali kaina.

11. Įrašomas išduotų bilietų arba kvitų kiekis.

12. Apskaičiuojama išduotų bilietų arba kvitų nominali kaina.

13. Apskaičiuojamas bilietų arba kvitų kiekio ir sumos likutis apskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Klaidos Bilietų (kvitų) knygoje taisomos išbraukiant neteisingai parašytą tekstą arba skaičių taip, kad galima būtų jį perskaityti, ir įrašant tikrą skaičių ar tekstą. Šalia ištaisyto teksto ar skaičiaus turi būti atsakingo darbuotojo, pildančio knygą, parašas ir taisymo data. Įmonės vyriausiasis finansininkas (buhalteris) gali nustatyti ir kitą dokumento taisymo tvarką.

Bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaita

Bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaita priskiriama tipiniams apskaitos dokumentams, jos pavyzdinė forma ir naudojimo tvarka patvirtinta Keleiviniame kelių transporte naudojamų bilietų ūkio taisyklėse.

Bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaita naudojama per parą iš kasos gautiems ir išduotiems bilietams (kvitams) registruoti. Šią ataskaitą pildo kasininkas, tiek priimdamas j kasą iš atsakingų asmenų (konduktorių) išduotus, bet nepanaudotus kvitus arba bilietus, tiek ir išduodamas iš kasos jiems darbui reikalingą dokumentų kiekį.

Bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaitas rekomenduojama buhalterijoje saugoti segant į atskirą bylą
chronologiškai kartu su Bilietų ir kvitų apyvartos kasoje ataskaita .

Įmonės archyve bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaitos turi būti saugomos dešimt metų.

7

Bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaitos rekvizitų pildymo paaiškinimai:

1. Įrašomas įmonės vežėjos pavadinimas.

2. Nurodoma ataskaitos pildymo diena.

3. Nurodomos išduotų bilietų arba kvitų nominalios kainos.

4. Įrašoma materialiai atsakingų darbuotojų (konduktorių), kuriems išduoti bilietai arba kvitai, vardai ir pavardės.

5. Nurodomi 4 punkte nurodytų darbuotojų tabelio numeriai.

6. Įrašomi atiduotų bilietų arba kvitų kiekiai. Skirtingų nominalių verčių bilietai (kvitai) rašomi į atitinkamus stulpelius.

7. Susumuojami visų per dieną atskaitingiems asmenims išduotų bilietų kiekiai pagal kiekvieną nominalią kainą.

8. Nurodomas paros pradžioje kasoje buvęs bilietų (kvitų) likutis nominalia verte.

9. Nurodoma per parą į kasą gautų bilietų (kvitų) suma. Ji apskaičiuojama dauginant bilietų kiekį ir jų nominalią kainą.

10. Įrašoma, už kokią sumą j kasą gauta bilietų iš įmonės sandėlio.

11. Nurodoma, už kokią sumą per parą bilietų (kvitų) j kasą grąžino atskaitingi asmenys.8

12. Įrašoma, už kokią sumą atsakingiems asmenims per parą buvo išduota bilietų (kvitų).

13. įrašoma, už kokią sumą bilietų (kvitų) buvo grąžinta iš kasos j sandėlį. Bilietai paprastai į sandėlį grąžinami tuomet, kai kasoje susikaupia daug neparduotų bilietų, kuriuos grąžina atskaitingi asmenys.

14. Nurodoma, kiek bilietų (kvitų) buvo nurašyta kasoje per parą nominalia verte.

15. Paros pabaigoje apskaičiuojama, už kokią sumą bilietų (kvitų) yra likę. Likutis nurodomas skaitmenimis ir žodžiais.

16. Paros ataskaitą pasirašo ją pildęs darbuotojas (kasininkas), nurodydamas vardą, pavardę ir datą.

Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą klaidos Bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaitoje taisomos išbraukiant neteisingai parašytą tekstą arba skaičių taip, kad galima būtų jį perskaityti, ir įrašant tikrą skaičių ar tekstą. Šalia ištaisyto teksto ar skaičiaus turi būti atsakingo darbuotojo, kuris pildo ataskaitą, parašas ir taisymo data. Įmonės vyriausiasis finansininkas (buhalteris) gali nustatyti ir kitą dokumento taisymo tvarką.

Asmeninė sąskaita

Asmeninė sąskaita priskiriama prie tipinių apskaitos dokumentų, kurio pavyzdinė forma, naudojimo ir pildymo tvarka nustatyta „Keleiviniame kelių transporte naudojamų bilietų ūkio taisyklėse“.

Asmeninė sąskaita naudojama materialiai atsakingiems asmenims autobusų vairuotojams, konduktoriams) išduotiems bilietams (kvitams) registruoti. Kiekvienam atsakingam už bilietus (kvitus) asmeniui užvedama atskira Asmeninė sąskaita. Su atsakingais asmenimis, kuriems išduodami bilietai arba kvitai, turi būti sudarytos visiškos materialinės atsakomybės sutartys, be kurių užvesti dokumentą draudžiama.

Asmeninėje sąskaitoje registruojami visi konkrečiam asmeniui per mėnesį iš kasos išduoti bilietų (kvitų) blankai. Mėnesio pabaigoje sąskaita turi būti uždaroma ir kartu su kasininko mėnesine ataskaita atiduodama vežėjo buhalterinės apskaitos tarnybai. Išduodant bilietus (kvitus) asmenims, jie įrašomi ne tik j Asmeninę sąskaitą, bet ir į Bilietų kontrolės lapą .Gaunantys bilietus atsakingi asmenys privalo vietoje patikrinti gaunamų bilietų kiekius ir nominalias kainas bei įrašų Asmeninėje sąskaitoje teisingumą. Materialiai atsakingas asmuo savo parašu patvirtina padarytus įrašus.

Kai atskaitingi asmenys nebepardavinėja bilietų dėl ligos ar kitų priežasčių, jie nedelsdami privalo grąžinti turimus bilietus į kasą (kasininkai – į sandėlį). Asmuo, priimdamas iš atskaitingo asmens grąžinamus bilietus, }am dalyvaujant turi juos perskaičiuoti, patikrinti jų būklę, palyginti, ar grąžinamų bilietų serijos ir numeriai atitinka išduotuosius, ir užpajamuoti.

Asmenines sąskaitas rekomenduojama buhalterijoje saugoti susegus į atskirą bylą eilės tvarka. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, dokumentai dar metus saugomi buhalterijoje, o paskui perduodami į įmonės archyvą. įmonės archyve Asmeninės sąskaitos turi būti saugomos dešimt metų.

9

Asmeninės sąskaitos rekvizitų pildymo paaiškinimai:

1. Įrašomas įmonės vežėjos pavadinimas.

2. Nurodoma materialiai atsakingo asmens, kuriam užvesta Asmeninė sąskaita, vardas ir pavardė.

3. Eilės tvarka įrašomas asmeninės sąskaitos numeris. Šalia jo galima nurodyti ir atitinkamo asmens tabelio numerį.

4. Įrašomas laikotarpis (metai ir mėnuo), už kurį surašomas dokumentas.

5. Skilčių viršuje surašomos skirtingos bilietų nominalios vertės.

6. Nurodomas įrašo dokumente eilės numeris.

7. Nurodoma data, kada materialiai atsakingam asmeniui išduoti bilietai (kvitai). Kadangi 4 punkte nurodytas dokumento surašymo periodas (metai ir mėnuo), čia galima rašyti tik dieną.

8. Nurodoma išduotų bilietų S6rija. Įrašai daromi toje skiltyje, kurios viršuje nurodyta suma atitinka išduotų bilietų nominalią vertę.

9. Nurodomi išduotų bilietų numeriai (jeigu bilietai išduodami numerių didėjimo tvarka, rašomi tik pirmo ir paskutinio išduoto bilieto numeriai).

10. Įrašomas gautų bilietų kiekis.

11. Suskaičiuojama, už kokią
asmeniui buvo išduota bilietų.

12. Gautų bilietų kiekį ir vertę materialiai atsakingas asmuo patvirtina parašu. Jo vardas ir pavardė nurodyti 2 punkte.

13. Įrašomas mėnesio pradžioje atskaitingo asmens turėtas bilietų likutis nominalia verte.

14. Nurodoma, už kokią sumą per mėnesį bilietų gavo atsakingas asmuo.

15. Įrašoma, už kokią sumą (nominalia verte) atskaitingas asmuo per mėnesį pardavė bilietų.

16. Įrašoma, kiek bilietų (nominalia verte) materialiai atsakingas asmuo grąžino į kasą.

17. Apskaičiuojama materialiai atsakingo asmens turimų bilietų vertė (nominaliomis kainomis) ataskaitinio mėnesio pabaigoje.

18. Įrašomas nustatytas bilietų trūkumas. Jis taip pat išreiškiamas trūkstamo kiekio ir nominalios vertės sandauga.

19. Įrašomas nustatytas bilietų perteklius. Jis taip pat išreiškiamas trūkstamo kiekio ir nominalios vertės sandauga.

20. Savo parašu kortelės įrašus patvirtina ją vedantis bilietų kasininkas. Nurodomas jo vardas ir pavardė.

Klaidos Asmeninėje sąskaitoje taisomos išbraukiant neteisingai parašytą tekstą arba skaičių taip, kad galima būtų jį perskaityti, ir įrašant teisingą skaičių ar tekstą. Šalia ištaisyto teksto ar skaičiaus turi būti atsakingo darbuotojo, kuris pildo dokumentą, bei materialiai už išduotus bilietus atsakingo asmens parašai ir taisymo data.

10

11

Bilietų kontrolės lapas

Bilietų kontrolės lapas priskiriamas pavyzdiniams griežtos apskaitos dokumentams. Susisiekimo ministerija 1997 12 01 įsakymu Nr. 443 patvirtino dviejų lapų formas: Vietinio susisiekimo bilietų kontrolės lapą ir Tolimojo ir tarptautinio susisiekimo bilietų kontrolės lapą.

Bilietų kontrolės lapas naudojamas registruoti kelionės metu parduotus bilietus. Prieš išvykdami nustatytu maršrutu, asmenys, einantys konduktoriaus pareigas, privalo gauti Bilietų kontrolės lapą. Šį dokumentą išduoda vadovo paskirtas asmuo. Bilietų kontrolės lape nurodomas faktinis bilietų likutis ir naujai išduoti bilietai (kvitai) ar bilietų kasos aparato duomenys. Bilietų kontrolės lapą išduodantis asmuo turi palyginti bilietų kontrolės lapo įrašus su turimais bilietais bei kvitais ir visa tai lape patvirtinti parašu. Jei tikrinant bilietus nustatoma, kad jie neatitinka įrašų Bilietų kontrolės lape, tuomet, iki bus išsiaiškintos neatitikimo priežastys, konduktoriui leidžiama dirbti tik išdavus kitą Bilietų kontrolės lapą ir kitus bilietus (kvitus). Apie tokius faktus Bilietų kontrolės lapą išduodantis asmuo raštiškai privalo pranešti įmonės vyriausiajam finansininkui.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 2418 žodžiai iš 7665 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.