Klaipedos baldai strateginis planas
5 (100%) 1 vote

Klaipedos baldai strateginis planas

TURINYS

TURINYS 2

ĮVADAS 3

1. STRATEGINIO PLANO SUDARYMO TEORINIAI PRINCIPAI 4

1.1. Įmonės misijos, vizijos formulavimas 4

1.2. Įmonės tikslai 6

1.3.Vidinės ir išorinės aplinkos analizė 7

1.3.1. SWOT analizė 7

1.3.2. Vidinių aplinkos faktorių analizė 8

1.3.3. Išorės aplinkos faktorių analizė 9

1.4. Įmonės konkurencinės padėties analizė pagal BCG matricą 9

1.5. Strateginių alternatyvų įgyvendinimo teoriniai principai 10

2. AB „KLAIPĖDOS BALDAI“ STRATEGINIS PLANAS NUO 2008 – 2010M. 12

2.1. AB „Klaipėdos baldai“ veiklos aprašymas 12

2.2. AB „Klaipėdos baldai“ vizija ir misija 13

2.3. AB „Klaipėdos baldai“ tikslai iki 2010 m. 13

2.4. AB „Klaipėdos baldai“ įtakojančių aplinkos faktorių analizė 14

2.4.1. AB “Klaipėdos baldai“ vidinės aplinkos veiksnių analizė 14

2.4.2. AB“Klaipėdos baldai“ išorės aplinkos veiksnių analizė 15

2.5. SWOT analizės išvados ir siūlymai 16

2.6. AB „Klaipėdos baldai“ konkurencinės padėties analizė pagal BCG matricą 16

2.6.1. AB „Klaipėdos baldai“ – žvaigždžių pozicijoje 17

2.7. AB „Klaipėdos baldai“ strateginių alternatyvų įgyvendinimo planai 18

2.7.1. Projekto sąvada 18

2.7.2. Strateginio plano tikslų detalizavimas į užduotis 19

IŠVADOS 20

LITERATŪROS SĄRAŠAS 21

ĮVADAS

Darbo tikslas – išanalizavus strateginio plano metodinius principus parengti AB „Klaipėdos baldai“ strateginį planą nuo 2008 iki 2010 m.

Darbo uždaviniai:

1) sudaryti įmonės veiklos aprašymą;

2) suformuluoti įmonės misiją ir viziją;

3) suformuluoti ir apibrėžti įmonės tikslus;

4) atlikti SWOT analizę;

5) sudaryti BCG matricą;

6) Padaryti išvadas;

Darbo metodas : palyginamoji – aprošomoji analizė. 1. STRATEGINIO PLANO SUDARYMO TEORINIAI PRINCIPAI

1.1. Įmonės misijos, vizijos formulavimas

Įmonės srategijos tikslinė orientacija yra išplėtojama trimis skirtingos detalizacijos ir konkretizacijos lygiais : vizija, misija ir tikslai. Kuriant įmonės strategines alternatyvas, svarbu yra turėti ateities, kurioje teks veikti įmonei, viziją. Vizija traktuojama kaip sąmoningai apibendrintas supratimas ir suvokimas, kodėl, kur ir kaip firma ir jos konkurentai konkuruos ateityje.

Vizija yra tarsi scenos uždangos pakėlimas firmos misijai ir strateginiams tikslams formuluoti.

Taigi vizijos negalima sutapatinti su įmonės misija ir tikslais. Vizija yra tik ateities paveikslas. Rengiant viziją, reikia vadovautis tam tikrais kriterijais. Nesant tokių kriterijų, vizija būtų fantastinio pobūdžio, neturinti ryšio su įmonės padėtimi, ištekliais, rinkos galimybėmis ir konkurencijos joje tendencijomis. Rekomenduojami penki kriterijai, kurie leidžia tyrinėti ir vertinti vizijos tekstą:

• numatymas

• platumas

• konsensusas

• unikalumas

• veiksmingumas

Kai vertinama įmonės vizijos formuluotė, svarbiausi laikomi du aspektai. Pirmuoju aspektu analizuojamos bazines kompetencijos, kad būtų išsiaiškinta, ar firma turi išsiskiriančių tarp konkurentų, technologijų ir žmonių įgūdžių bei žinių, kad galėtų įgyvendinti savo viziją. Antruoju aspektu analizuojamos rinkos galimybės, kai įvertinama, ką tokia vizija reikš rinkos plėtimui ir kaip firma galės pasinaudoti naujomis galimybėmis rinkoje.

Neįmanoma griežtai ir tiksliomis taisyklėmis nurodyti, koks turi būti visas ir išsamus vizijos formuluotės tekstas. Vizijos formuluotės tekste galima išskirti tokius komponentus:

• kodėl konkuruos firma – Kas konkurentai? Kokie konkurenciniai pranašumai? Kokios augimo galimybės?

• kur konkuruos firma – Kokia produkcija (paslaugos)? Kokie klientai? Kokia dalis rinkoje?;

• kaip konkuruos firma – Kokios technologijos? Koks požiūris į inovacijas? Kokia pažiūra į kokybę?

Misijos formuluotė trumpai aprašo pagrindines veiklos įmoneje kryptis, kai perspektyva yra vidutinės trukmės, ir trumpai reziumuoja jas pagrindžiančias argumentacijas ir vertybes. Formuluotės paskirtis – pateikti glaustą informaciją apie tai, dėl ko įmonė veikia ir kur ji yra vedama. Todėl misijos formuluotės turinys turi būti išreikštas tokia kalba, kad ją galėtų suprasti visi dalininkai ir kiekvienas jų susietų formuluotę su jam būdingomis aplinkybėmis. Gerai suformuluota įmonės misija turi ir gali padėti išspręsti nemažai su įmonės veikla susijusių problemų.

Kiekvienai įmonei misijos formuluotė yra unikali, kadangi pačios įmonės skiriasi veikla, nuosavybe, ištekliais, aplinka ir kitais aspektais. Nėra vieningai apibrėžtų reikalavimų, kokie elementai turi įeiti į misijos formuluotę. Kuriant misiją reikia įvardinti:

1. Vartotojai – kas yra organizacijos vartotojai?

2. Produktai ir paslaugos – kokie pagrindiniai produktai?

3. Poreikiai – kokią naudą produktas duos?

4. Technologija – kokiu būdu bus tenkinami poreikiai?

5. Rinkos – kur bus konkuruojama?

6. Tikslai – dažnai nurodoma, kokie pagrindiniai tikslai – augimo, pelno ar kiti.

7. Saviraiška – požiūris į save.

8. Darbuotojai – koks požiūris į darbuotojus?

9. Susietos veiklos – remiasi bendrais įgūdžiais, veiklomis, paskirstymo kanalais.

10. Filosofija – kokiomis pagrindinėmis vertybėmis bus remiamasi?

Kiekvienai įmonei misijos formuluotė yra unikali, kadangi pačios įmonės skiriasi veikla, nuosavybe, ištekliais, aplinka ir
kitais aspektais. Nėra vieningai apibrėžtų reikalavimų, kokie elementai turi įeiti į misijos formuluotę. Svarbiausiais elementais laikytini šie:

 klientai

 veiklos pobūdis konkurenciniai pranašumai. svarbiausieji tikslai.

 pagrindinės etinės vertybės

Misijos formuluotės parengimas – sudėtingas, ilgai trunkantis ir daug intelektualių pastangų reikalaujantis procesas, apimantis du etapus:

 neišbaigtų pagrindinių idėjų pasiūlymą. Šias idėjas reikia pateikti įmonės vadovams, vadybininkams, darbuotojams, kad jie būtų supažindinti su siūlomomis mintimis ir būtų gauti jų vertinimai.

 misijos formuluotės teksto kūrimą. Šiame etape priimami galutiniai sprendimai dėl misijos formuluotės turinio, apimties, konteksto. Tai ne tik misijos kalbos ir stiliaus taisymas, bet visų pirma misijos turinio, konteksto, suprantamumo įvertinimas. Šiame etape taip pat būtinas nuolatinis įmonės vadovų, vadybininkų ir personalo grupių kontaktas..

Tam tikru mastu gali padėti tokie bendri kriterijai, leidžiantys įvertinti parengtos misijos galutinės arba tarpinės formuluotės efektyvumą:

 formuluotė turi būti visuotinai suprantama ir aiški. Ji turi būti parašyta visiems suprantama kalba.

 formuluotė turi būti įtaigi, kad darytų įtaką individų elgsenai visose įmonės veiklos srityse;

 formuluotė turi atspindėti organizacijos išskirtinumą ir turi remtis objektyviu įmonės stiprybių ir silpnybių pripažinimu;

 formuluotės teiginiai turi būti realūs ir įgyvendinami.

 formuluotė turi būti gana lanksti, atsižvelgiant į galimus poslinkius aplinkoje.

1.2. Įmonės tikslai

Įmonės tikslai keičia misijos formuluotės bendrąsias nuostatas į tiksliau apibrėžtus įsipareigojimus, kurie nurodo, kas turi būti padaryta ir kada turi būti tikslas pasiektas. Įmonės tikslus priimta dalyti į dvi dalis, kurios abi yra svarbios ir reikšmingos strategijoje: finansiniai tikslai ir strateginiai tikslai:

Finansiniai tikslai

 Spartesnis pajamų augimas;

 spartesnis viso pelno augimas;

 renatbilumo augimas;

 gamybos išlaidų mažėjimas;

 pelno investuotam kapitalui normos didėjimas;

 grynųjų pinigų srautų ir išlaidų subalansavimas laiko atžvilgiu;

 darbo apmokėjimu ir rentabilumo lygio subalansavimas;

Strateginiai tikslai

 turimos padėties rinkoje išnaudojimas;

 rinkos dalies plėtimas;

 galimybių veiklai plėsti užtikrinimas;

 konkurencingumo vidaus rinkoje plėtojimas;

 produkcijos kokybės gerinimas;

 produkto aptarnavimo gerinimas;

 reputacijos gerinimas;

Kad įmonės tikslai būtų pilnai įsisąmoninti naudojamas tikslų charakterizavimas:

• Aiškūs ir išmatuojami tikslai. Įmonė iškeldama sau aiškius ir pasiekiamus tikslus, tuo pačiu suteikia vertinimo sistemą, priimtiems sprendimams ir vykdomai veiklai – ar tikrai ji eina užsibrėžtų tikslų link.

• Tikslų išdėstymas laike. Reikia tiksliai nustatyti ne tik tai, ko įmonė siekia, bet ir kada turi būti laukiamas rezultatas. Pirmiausiai įmonė formuluoja ilgalaikius tikslus, kurie apibrėžia gana plačias perspektyvas, po to, atsižvelgiant į ilgalaikius parenkami vidutinio ilgumo ir trumpalaikiai tikslai.

• Tikslų tikrumas. Tikslas, visų pirmą, turi būti pasiekiamas ir įvykdomas – tai leidžia siekti maksimalaus įmonės veiklos efektyvumo. Nustatyti neįvykdomi dėl kokios nors priežasties tikslai įmonei gali būti pražūtingi.

1.3.Vidinės ir išorinės aplinkos analizė

1.3.1. SWOT analizė

SWOT analizė – analizė, apibendrinanti ir sujungianti išorinės aplinkos ir išteklių analizės rezultatus, suklasifikuojant organizacijos strategiją lemiančius veiksnius į 4 grupes: stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės.

Strateginėje analizėje skiriamos dvi tyrinėjimų sritys: aplinkos analizė ir išteklių. Kiekvienoje iš jų detaliai analizuojama daugybė organizacijos išorinių ir vidinių aspektų. Tai ir apibendrina SWOT analizę.

SW OT Pranašumai (S) Trūkumai (W)

Galimybės(O) SO strategija

Įmonės stipriųjų savybių panaudojimas galimybėms realizuoti. WO strategija

Silpnųjų pusių neutralizavimas pasinaudojant galimybėmis.

Grėsmės (T) ST strategija

Vidinių pranašumų panaudojimas išoriniams grėsmėms išvengti. WT strategija

Silnųjų firmos savybių stiprinimas.

1pav. SWOT matrica

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1329 žodžiai iš 4413 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.