Klaipėdos kraštas1
5 (100%) 1 vote

Klaipėdos kraštas1

Klaipėdos krašto praeitis

Vokietijai pralaimėjus pirmąjį pasaulinį karą, Versalio taikos sutartimi 1919m. Mažosios Lietuvos dalis – Klaipėdos kraštas,- buvo atskirtas nuo Vokietijos ir 1923m. autonominėmis teisėmis prijungtas prie Lietuvos.Lietuvos valstybei jis priklausė 16 metų, nuo 1923m. iki 1939m.Versalio taikos konferencijoje Klaipėdos klausimas tapo tarptautinių ginšų objektu.

xIII a. prie Rygos įlankos įsikūręs Livonijos ordinas su Kuršo vyskupu 1252m. užgrobė Klaipėdą ir pastatė Memelio pilį.Ši pilis buvo agresijos taškas į Žemaitiją .Apie ją sparčiai plėtėsi miestas.Jau 1258m. Klaipėda gavo Liubeko miesto teises ir tapo komtūrijos centru.Čia kūrėsi prekybos ir žvejybos uostas , per kurį vyko prekyba su užsienio šalimis.

xIv a. pradžioje Lietuvos kunigaikščiai, supratę jūros reikšmę valstybei, be paliovos puldinėjo riterius.Nuolatiniais puolimais lietuviai privertė Livonijos riterius bei Kuršo vyskupą 1328m. perleisti Klaipėdą stipresniam Kryžiuočių ordinui.

1410m. Žalgirio mūšiu Kryžiuočių ordino veržimasis į Lietuvą ir Rytus buvo sulaikytas.Tačiau jo viešpatavimą čia įtvirtino 1422m. Melno taikos sutartis: nustatytos Lietuvos ir Kryžiuočių ordino politinės jėgos;1525m. ordinas virto pasaulietinia Prūsijos kunigaikštyste, nuo 1701m.- karalyste, onuo 1871m. įėjo į Vokietijos imperijos sudėtį ir išsilaikė iki 1919m.

Tuo laikotarpiu (1422m.- 1919m.) Lietuva,Lenkija, Švedija, Prūsija ir Rusija kovojo dėl įsitvirtinimo prie Baltijos jūros.Daug kartų Klaipėda buvo sudeginta ir nusiaubta.Lietuvai nepasisekė susigrąžinti užgrobto pajūrio ruožo prie Baltijos jūros su Klaipėdos uostu.

1709m.- 1711m. Rytprūsiuose siautęs maras palietė ir Mažąją Lietuvą: išmirė apie 180 000 gyventojų, daugiausiai lietuvių.Į ištuštėjusius Mažosios Lietuvos miestus ir kaimus kėlėsi vokiečiai kolonistai.Jiems buvo sutekta įvairių lengvatų bei privilegijų.Kaimuose jie kūrėsi apleistuose dvaruose ir dideliuose ūkiuose.Miestuose ir miesteliuose lietuvių apgyvendinimas buvo ribojamas.Užėmę vadovaujančią padėtį vokiečiai sudarė valdančiosios buržuazijos sluoksnius, nuo kurių priklausė vietinių gyventojų tiek socialinė, tiek nacionalinė padėtis.Turtingieji lietuviai norėdami ekonomiškai stiprėti, nepriklausyti socialiniu bei ekonominiu atžvilgiu žemiausiam sluoksniui šliejosi prie vokiečių.Todėl nesusiklostė sava lietuvių buržuazija bei inteligentija.

1871m. Vokietijai susivienijus ir tapus galinga imperija sustiprėjo tautinių mažumų tarp jų ir lietuvių vokietinimas.Užteko kelių dešimtmečių, kad kraštas virstų etnografiškai mišria teritorija, kurioje gyveno smarkiai asimiliacijos paveikti vietiniai gyventojai.xx a. pr. Klaipėdos kraštas buvo mažiausiai suvokietintas.Klaipėdą ir Lietuvą nuo seno siejo glaudūs prekybiniai ryšiai. Lietuvai reikėjo Klaipėdos uosto,o Klaipėdai natūralaus užnugario- visos Lietuvos.

Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui ir susiklosčius palankioms tarptautinėms sąlygoms, lietuvių politiniai veikėjai pasiryžo atkurti nepriklausomą Lietuvą jos etnografinėse ribose su sostine Vilniumi.

Klaipėdos klausimas 1919m. taikos konferencijoje

Į konferenciją 1919m. vasario 16d. buvo nusiųsta Lietuvos delegacija, vadovaujama užsienio reikalų ministro Augustino Voldemaro.Ji kėlė Mažosios Lietuvos žemių priklausomybės klausimą,rūpinosi kad istorinės lietuvių žemės būtų atskirtos nuo Vokietijos ir prijungtos prie besikuriančios Lietuvos valstybės.Lenkija taip pat reiškė savo pretenzijas į Klaipėdos kraštą.Prancūzija palaikė savo sąjungininkę Lenkiją ir vertė Lietuvą tartis.Vokietija,Sovietų Rusija- nenorėjo, kad Lenkija sustiprėtų, ir pasisakė prieš jos pretenzijas.Ypač smarkiai susidūrė Lenkijos ir Vokietijos interesai- Klaipėdos klausimas tapo svarbus visai Rytų politikos raidai.

Ambasadorių kanferencija Paryžiuje pritarė Lenkijos ir Prancūzijos suformuluotai koncepcijai. Tačiau Vokietija pajutusi kad gali Klaipėdos Kraštą prarasti, šį sprendimą protestavo notomis.Vokiečių spauda sukėlė didelį triukšmą: Klaipėdos kraštas esąs Vokiečių žemė , dauguma gyventojų esą vokiečių tautybės, ypač Klaipėdoje,ir jis negalįs būti atskirtas nuo Vokietijos.

Paryžiaus konferencija Lietuvos teisės į istorines žemesnegalėjo paneigti.Todėl 1919m. 06. 16d. atsakomąjame rašte į Vokietijos protestą konferencijos pirmininkas Žoržas Klemanso pareiškė: “Kalbamasis raštas visada buvo lietuviškas,jo gyventojų dauguma kalbos ir kilmės atžvilgiu yra lietuviška. Tas faktas,kad Klaipėdos miestasdidžia dalami yra vokiškas,negalėtų pateisinti viso to krašto palikimo Vokietijos suverenume, ypač jau dėl to , kad Klaupėdos uostas yra vienatinis Lietuvos išėjimas į jūrą.

1919m. 06 28d. pasirašyta Versalio taikos sutartimi antantės šalys privertė Vokietiją gražinti užgrobtas svetimas žemes.

Klaipėdos kraštas Versalio taikos sutarties 28 ir 99 straipsniais buvo atskirtas nuo Vokietijos ir laikinai perduotas Anglijos,Prancūzijos, Italijos bei Japonijos žiniai.Naująja Lietuvos- Vokietijos šiaurės rytų siena tapo Nemunas.

Atsisakymas tuoj pat perduoti Klaipėdos uostą Lietuvai buvo grindžiamas tuo kad Lietuvos valstybė dar nepripažinta juridiškai, kad neaiškus jos likimas.Be to Lietuvoje siautejo
bermotininkai, vyko kovos su Raudonosios armijos daliniais.Jie buvo užgrobę Lietuvos teritorijos, taip pat kovojo su lenkais dėl Vilniaus krašto. Taigi Versalio sutarties tekstas dėl Klaipėdos krašto buvo paliktas tolesnėms deryboms.Lietuva gindama savo, kaip besikuriančios valstybės interesus, pradėjo ilgą ir atkaklią kovą dėl Klaipėdos, kuri sutapo su kova dėl nepriklausomyės.

Žymus tarptautinės teisės žinovas, Hagos tribunolo narys, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius,prof. Mykolas Rėmeris 1934m. paskaitoje studentam išspauzdintoje “Lietuvos keleivyje” vertindamas Versalio taikos sutartį, konstatavo, kad Klaipėdos krašto priskyrimas Lietuvai buvo grindžiamas nacionaliniu principu, kad tai ne pralaimėjusios Vokietijos teritorijos apkarpymo, dovanojimo ar grobimo padarinys, bet svarbus tarptautinės teisės atkūrimas.M. Rėmeris kritikavo Versalio sutarties dalinį sprendimą, nes Mažosios Lietuvos pagrindinė teritorija, už Nemuno , liko Vokietijos priklausomybėja.

Didžiosios valstybės kurdamos naują Europos žemėlapį ir nustatydamos naujų valstybių sienas , mažai paisė tarptautinės teisės normų , odaugiau žiūrėjo savo interesų.

Klaipėdos kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos 1920m. 02. 10d., ratifikavus Versalio taikos sutartį ,pereinamuoju laikotarpiu Klaipėdos kraštą administruoti paskirtas komisaras V. lambsdorfas.Susirinkę vokiečių politiniai veikėjai 1919m. vasarą Klaipėdoje sušaukė steigiamąjį seimą , pavadintą Priešparlamenčiu.Jo įniciatyva sudarytai komisijai buvo pavesta parengti “Klaipėdos respublikos kanstitucijos” projektą. Klaipėdos respublikos idėja vietos Vokiečių biurokratiniai viršūnei atrodė vienintelė viltis sutrukdyti krašto prijungimui prie Lietuvos, tačiau, Klaipėdoje įsitvirtinus okupaciniai kariuomeniai, ji palengva blėso.

Galiausiai Antantės valstybių vardu kraštą valdyti buvo pavesta Prancūzijai tol, kol bus galutinai nuspręsta, kam jį atiduoti.Prancūzuja siekė padėti Lenkijai įsitvirtinti Vyslos ir Nemuno žiotyse.Teritorijai administruoti buvo paskirtas admirolas Dominikas Odri.Jam suteiktas Klaipėdos krašto vyriausiojo komisaro titulas.1920m. 02. 12d. į uostą įplaukus Anglijos ir Prancūzijos karo laivams su įgulomis, paskutinės Vokietijos kariuomenės dalys paliko Klaipėdą.Rytojaus dieną Klaipėdoje pasrodė Prancūzijos okupaciniės kariuomenės nedideli daliniai, D. Odri.Vokietijos komisaras grafas V. Lambsdorfas 02mėn. 15d. oficialiai perdavė valdžią Prancūzijos atstovui. Atsišaukime į krašto gyventojus D. Odri pabrėžė, kad visi ryšiai iki tol krašto gyventojus sieję su Vokietija, yra nutraukti ir, kad jis , kaip Antantės valstybių atstovas, perima krašto valdžią.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1211 žodžiai iš 3764 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.