Kokybės standartai iso 9000 ir jo diegimas
5 (100%) 2 votes

Kokybės standartai iso 9000 ir jo diegimas

Konkurencija prekybos srityje

Autorius trampliz (Arnas Plaipa)

Turinys

Įvadas…………………………………………………………………………………………………1

Kokybės vadybos sistemos ir ISO 9000…………………………………………….2

pagrindiniai etapai, siekiant vadybos sistemos sertifikavimo…………..4

pagrindiniai ISO 9000 serijos standartai……………………………………….4

ISO 9000 standarto kokybės vadybos principai……………………………..4

Kokybės vadybos standartų struktūros pagrindinės dalys……………………..5

Kokybės vadybos sistemos diegimas……………………………………………………..8

ISO 9000 diegimo etapai ir tvarka……………………………………………………10

ISO 9000 sertifikavimas………………………………………………………………….12

Kokybės vadybos sistemų svarba…………………………………………………….14

ISO bendrovių galimybės……………………………………………………………….14

Išvados…………………………………………………………………………………………16

Naudota literatūra…………………………………………………………………………………………….19

Įvadas

Kalbant apie bet kokią įmonę, nepriklausomai, kokia veikla ji užsiima, neišvengiamai susidursime su paslaugų ar tai gaminių kokybe, kurią jos teikia. Kokybė domina tiek vartotoją, tiek investitorių, tiek verslo partnerį. Tam kad būtų galima išmatuoti kokybę, reikia apsibrėžti kokybiško darbo sąvoką. Europos Ekonominė Bendrija jau daugelį metų ragina savus gamintojus gauti specialią pažymą- sertifikatą, vadinamą ISO 9000 ir taip parodyti, jog jie laikosi kokybės standarto. ISO 9000 serijos standartai, reglamentuojantys kokybės vadybą ir kokybės užtikrinimą, yra įdiegti tūkstančiuose gamybos bei paslaugų įmonių daugiau nei 90 valstybių ir viešajame, ir privačiame sektoriuose. Sertifikatą teikia Tarptautinė standartų organizacija( angl. International Organization for Standardization- ISO), įkurta 1947 metais Šveicarijoje ir sėkmingai gyvuojanti iki pat šiol.

Kaip apibrėžia JAV prekybos rūmų tarptautinis skyrius, ISO 9000 tikslas- “užtikrinti, jog gamybininko gaminys yra tiksliai toks pat, koks buvo vakar ir bus rytoj” ir kad “prekės bus gaminamos tuo pačiu kokybės lygiu net tada, kai darbuotojai bus pakeisti nauja darbininkų grupe” (Leeuwenburg, 1992). ISO 9000 standartas garantuoja vartotojams, kad bendrovė, su kuria jie nori turėti verslo reikalų, įdiegė kokybės sistemą, kurią įvertino ir patvirtino nepriklausomi auditoriai. ISO sertifikatu pabrėžiamos procedūros, dokumentai ir gamybos kontrolės procesai. Tai užtikrina ir tiekėjus, ir vartotojus, jog prognozuojamas lygis atitinka sutarties reikalavimus.

ISO 9000 sertifikatas jau tampa privalomu Europos verslo rinkai. Jis ypač svarbus sudėtingos technikos pramonės šakoms, sakysim, elektronikai, chemikalams, aviacijai.

ISO 9000 serija, viena sėkmingiausių standartų serijų Tarptautinės standartizacijos organizacijos ISO istorijoje, labai paplito. Todėl dabar pabandysime smulkiau panagrinėti šią ISO 9000 seriją ir jos diegimo galimybes.

I. Kokybės vadybos sistemos ir ISO 9000

Vienas iš įmonės gerovės užtikrinimo veiksnių – nuolatinis sugebėjimas tenkinti užsakovų poreikius, teikiant kokybiškus ir reikalavimus atitinkančius gaminius ar paslaugas (toliau – produktai). Įmonės sugebėjimus šiuo požiūriu galima padidinti įdiegus vadybos sistemą, kuri padėtų tobulinti įmonės veiklą kokybės gerinimo srityje.

Iš kitos pusės, verslo klientus domina įmonės sugebėjimas tvarkytis ir organizuoti savo veiklą siekiant pateikti keliamus reikalavimus atitinkantį produktą. Kiekvienas užsakovas nori būti tikras, kad gaus tai, dėl ko susitarė. Todėl, renkantis tiekėją ar verslo partnerį, vertinamas ne tik tiekiamas produktas, bet ir tiekėjo patikimumas kokybės srityje, kuris didele dalimi priklauso nuo taikomų kokybės vadybos metodų. Šiuo metu bene plačiausiai paplitę tarptautiniuose ISO 9000 standartuose aprašyti kokybės vadybos metodai. Tai metodai, kurių dėka įmonė gali užtikrinti nuolatinę produktų kokybę bei įrodyti savo galimybes tai padaryti.

Spartėjanti pramonės plėtra, naujų sudėtingų technologijų, gamybos procese ir gaminių atsiradimas XX a. viduryje sąlygojo naują požiūrį į kokybes valdymą.. Pirmasis žinomas kokybės valdymo standartas – 1959 m. JAV ginklų pramonei nustatytas standartas MIL STD 9858A. Sekdamos NATO pavyzdžiu, analogiškus standartus pradėjo naudoti ir kitų šalių karinės žinybos bei didžiosios kompanijos.

Tačiau šie standartai iš esmės buvo skirti karinės pramonės reikmėms. Didžiosios Britanijos standartų institutas (BSI) 1974m. Išleido standartą pateikusį rekomendacijas dėl karinių kokybės standartų taikymo civilinėje pramonėje, o 1979 m. – pirmąjį civilinės pramonės reikmėms pritaikytą standartą BS 5750.

Kai kurios šalys pradėjo naudoti kokybės sistemų standartus, sutampančius su BS 5750, kitos kūrė naujus. Tačiau, norint palyginti įvairiose šalyse ir įmonėse naudojamas skirtingas
kokybės sistemas bei standartus, kildavo problemų. Kiekvieną kart klientui tekdavo analizuoti, ar konkretaus tiekėjo naudojama kokybės sistema gali užtikrinti reikiamą kokybės lygi. Todėl Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) ėmėsi iniciatyvos ir 1987 m. išleido tarptautinius kokybės sistemų standartus, žinomus ISO 9000 serijos pavadinimu.

1994 m. ISO 9000 leidimas apėmė tris kokybės užtikrinimo modelius – ISO 9001, ISO 9002 ir ISO 9003, pagal kuriuos galėjo būti audituojama kokybės sistema, kad būtų patikrinta standartų atitiktis. 2000 m. versijoje visi šie trys standartai apjungiami į vieną ISO 9001 standartą. Tam, kad užtikrinti procesų valdymo rezultatyvumą, yra atliekami trijų tipų auditai. Įmonė organizuoja vidaus auditus. Ji gali pakviesti savo klientus audituoti kokybės sistemą, kad jie įsitikintų, jog įmonė tiekia kokybiškus produktus ar teikia kokybiškas paslaugas ir sugeba tenkinti jų poreikius.

Su ISO 9000 standartais tiesiogiai susijęs kokybės sistemų sertifikavimas. Vadybos sistemos sertifikavimas – tai nepriklausomos ekspertų organizacijos (sertifikavimo įstaigos) patvirtinimas, kad įmonėje įdiegta vadybos sistema atitinka jai keliamus reikalavimus. Verslo įmonių siekimas gauti tarptautiniu mąstu pripažįstamą sertifikatą paskatino ISO 9000 kokybės vadybos sistemų paplitimą visame pasaulyje. ISO 9000 arba ISO 14000 sertifikatus išduoda sertifikacijos įstaigos (kai kuriose šalyse jos vadinamos registracijos įstaigomis).

Nuolat auga skaičius šalių, kuriose įsteigiamos akreditacijos įstaigos (kartais turinčios vyriausybės įgaliojimus), vykdančios vadybos sistemų sertifikacijos įstaigų veiklos kontrolę. Sertifikacijos įstaigos, atitinkančios akreditavimo sistemos reikalavimus, yra akredituojamos. Tai lemia rinkos dalyvių pasitikėjimą tokia įstaiga, kaip ISO 9000 ar ISO 14000 sertifikatus išduodančia institucija. Akreditacijos įstaigos taiko atitinkamas ISO ir IEC rekomendacijas, patvirtintas kaip EN 45000 serijos standartai. ISO nedaro tiesioginės įtakos sertifikacijos įstaigų veiklai, bet jos sukurtos rekomendacijos yra plačiai paplitę ir padeda užtikrinti suinteresuotų įstaigų veiklos kokybę.

Šiuose standartuose išdėstyti kokybės vadybos sistemoms keliami reikalavimai, veiklos gerinimo bei kitos kokybės vadybos rekomendacijos. 2000 m. gruodžio mėnesį pradėjo galioti jau trečioji šios standartų serijos redakcija. Šie tarptautiniai standartai priimti kaip nacionaliniai daugiau kaip 100 pasaulio šalių, tarp jų – visose Europos Sąjungos šalyse.

Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ISO 9000 standartų taikymas ir įmonės kokybės sistemos sertifikavimas nėra identiški dalykai. Vadybos sistemų standartai nereikalauja sertifikuoti įmonėje įdiegtos sistemos, todėl pati įmonė apsisprendžia, ar verta naudotis sertifikavimo įstaigos, galinčios patvirtinti vadybos sistemos atitikimą standartų reikalavimams, paslaugomis. Tačiau praktika rodo, kad sertifikatas dažnai tampa vienu iš pagrindinių privalumų ar net būtina sąlyga, tiekiant produktus į Europos Sąjungos ar kitas Vakarų šalis.

Ką turėtų daryti įmonė, norėdama gauti kokybės vadybos sistemos sertifikatą?

1.1 Pagrindiniai etapai, siekiant vadybos sistemos sertifikavimo

• ISO 9000 standartuose išdėstytų principų priimtinumas įmonei ir

apsisprendimas juos taikyti;

• Kokybės vadybos sistemos įdiegimas pagal ISO 9001 standarto reikalavimus;

• Kokybės vadybos sistemos įvertinimas ir atitikimo ISO 9001 standarto reikalavimams patvirtinimas.

Pirmiausia, įmonė turėtų susipažinti su ISO 9000 standartuose išdėstytais reikalavimais ir rekomendacijomis ir nuspręsti, ar jie priimtini įmonei, ar atitinka jos vadybos kultūros principus ar bent jau vadybos plėtros strategiją.

1.2 Pagrindiniai ISO 9000 serijos standartai :

Skiriami penki pagrindiniai ISO 9000 serijos standartai:

ISO 9000 – 1 Kokybės vadybos ir kokybės užtikrinimo standartai. I – oji dalis: Parinkimas ir naudojimas. Rekomendacijos.

ISO 9001 Kokybės sistemos. Kokybės užtikrinimo projektuojant, tobulinant, gaminant, įrengiant ir prižiūrint (atliekant servisą) modelis.

ISO 9002 Kokybės sistemos. Kokybės užtikrinimo gaminant, įrengiant ir prižiūrint (atliekant servisą) modelis.

ISO 9003 Kokybės sistemos. Kokybės užtikrinimo, atliekant galutinę kontrolę ir bandymus, modelis.

ISO 9004 – 1 Kokybės vadyba ir kokybės sistemų elementai. I – oji dalis: Rekomendacijos.

1.3 ISO 9000 standarto kokybės vadybos principai

Pirmas principas – organizacija, orientuota į klientą

Organizacijų veiklos sėkmė priklauso nuo klientu, todėl jos turi nustatyti ir suprasti klientų dabartinius ir būsimus poreikius, patenkinti jų reikalavimus ir stengtis pranokti lūkesčius.

Antras principas – lyderiavimas

Lyderiai užtikrina organizacijos veiklos ir siekių vienovę. Jie turi sukurti ir palaikyti tokią aplinką organizacijoje, kurioje kiekvienas žmogus aktyviai dalyvautų siekiant organizacijos tikslų. Lyderiavimas – tai administracinė veikla, sugebėjimas vesti paskui save žmones.

Trečias principas – darbuotojų įtraukimas

Visi visų lygmenų darbuotojai yra organizacijos pagrindas. Aktyvus jų įsitraukimas į organizacijos veiklą leidžia panaudoti jų sugebėjimus organizacijos labui.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1336 žodžiai iš 4448 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.