Kokybes vadovas
5 (100%) 1 vote

Kokybes vadovas

VILNIAUS KOLEGIJA

DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Chemijos katedra

Dieninio studijų skyriaus

II kurso CH05A gr. studentė

JOLANTA STEPANOVA

KOKYBĖS VADOVO POREIKIS IR PASKIRTIS CHEMIJOS LABORATORIJOJE

Laboratorijų veiklos kursinis darbas

Darbo vadovas lektorė ONA ZDANAVIČIENĖ

Vertinimas______________________________

_______________________________________

2007 m.

SANTRAUKA

Kursinis darbas apie kokybės vadovo poreikį ir paskirtį chemijos laboratorijoje. Kursiniame darbe išdėstoma tik teorinė medžiaga.

Pradžioje pateikiama kokybės sistemos struktūra, kokybės sistemos sukurimas ir vystymas, kokybės sistemos principai, kokybės audito tikslai, kokybės valdymo sistemos, kokybės kontrolės pritaikymas. Teorinėje dalyje aprašoma medžiaga ir pateikiami konkretus pavyzdžiai. Šio kursinio darbo tikslas aprašyti kokybės vadovo poreikį ir paskirtį chemijos laboratorijoje. Šiam tikslui įgyvendinti iškeliami šie uždaviniai: parinkti chemijos laboratorijai reikalingus dokumentus; pateikti laboratorijos darbo kokybės sistemos struktūrą; sumodeliuoti chemijos laboratoriją; parinkti laboratorijai prietaisus ir metodus; apžvelgti žmogaus ir gamtos saugą.

Chemijos tyrimų laboratorija yra įsikūrusi Vilniaus rajone, Nemenčinės miestelyje, Noreikos gatvėje 28. Chemijos tyrimų laboratorijoje atliekama vandens kokybės analizė. Pagrindiniai laboratorijos prietaisai: pH – metras, kompiuteris, oksimetras, džiovinimo spinta.

Kursinio darbo gamtos ir saugos dalyje aprašoma vandens užterštumo problemos ir gerinimo būklė.

TERMINŲ ŽODYNĖLIS

Auditas (angl. Audit) – Auditas yra nepriklausomas organizacijos veiklos bei rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Labiausiai paplitusios audito rūšys: finansų auditas, veiklos auditas, informacinių ir komunikavimo technologijų auditas, atitikimo auditas, vadybos auditas. Auditas gali būti trijų lygiu:

• vidine kontrole, kurią atlieka vadovybe;

• vidinis auditas, atliekamas nepriklausomo organizacijos padalinio.

Tarp kitu aspektu jis turi kontroliuoti organizacijos vidines vadybos veiksmingumą;

• išorinis auditas, atliekamas nuo organizacijos nepriklausomo auditoriaus. [1]

Darbo instrukcijų paskirtis – išsamiai aprašyti, kaip atlikti konkretų darbą. [2]

Kokybė – visuma objekto savybių, kurios turi atitikti nustatytus ir numanomus poreikius. [3]

Kokybės lygis – kokybine prasme (statistinė priėmimo kontrolė). [3]

Kokybės riba – tai vertinami tikslūs techniniai rodikliai. [3]

Kokybės sistemos auditas – kokybės vadybos ir kokybės sistemos elementas. Tai sisteminga ir

nepriklausoma analizė, kuria siekiama nustatyti, ar su kokybe susijusi veikla ir gauti rezultatai atitinka numatytas priemones ir ar šios priemonės panaudotos efektyviai ir tinkamai. [2]

Kokybės vadybos sistema – vadybos sistema, skirta organizacijos veiklai, susijusiai su kokybe, nukreipti ir valdyti. [2]

Kontrolė – veikla, apimanti vienos ar kelių charakteristikų matavimus, ekspertizes, bandymus ar įvertinimus ir gautų rezultatų duomenų palyginimą su nustatytais reikalavimais. [3]

Patikrinimas – objektyvių įrodymų, atlikus ekspertizę, pristatymas norint įsitikinti, ar reikalavimai buvo įvykdyti. [3]

Politika (angl. Policy) – Politika yra tikslo ir priemonių jam pasiekti visumą. [1]

Santykinė kokybė – kada objektai klasifikuojami atsižvelgiant į jų privalumų lygį arba lyginamąja prasme. [3]

Vadybos sistema – politikos ir tikslų nustatymo bei tų tikslų pasiekimo sistema. [2]

Visuotinės kokybės vadyba – į klientą nukreipta vadybos filosofija, užtikrinanti nuolatinį veiklos procesų tobulinimą naudojant analitines priemones ir į komandinį darbą įtraukiant visus darbuotojus. [1]

Savikontrolė – atlikto darbo kontrolė, jo vykdytojui laikantis numatytų reikalavimų. [3]

TURINYS

ĮVADAS 5

1. LITERATŪROS ANALIZĖ 7

1.1. Kokybės sistemos struktūra 7

1.2. Kokybės sistemos sukurimas ir vystymas 7

1.2.1. Kokybės sistemos principai 7

1.2.2. Kokybės audito tikslai 9

1.2.3. Kokybės valdymo sistemos 11

1.2.4. Kokybės kontrolės pritaikymas 11

2. LABORATORIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 12

2.1. Laboratorijos charakteristika 12

2.2. Laboratorijos plano sudarymas, laboratorinių baldų ir prietaisų išdėstymo pagrindimas 12

2.3. Norminiai ir laboratorijoje pildomi dokumentai 15

2.3.1. Reikalavimai dokumentacijai 16

2.3.2. Kokybės politika 16

2.3.3. Kokybės vadovas 16

2.3.4. Procedūrų aprašų paskirtis 17

2.3.5. Procesų planavimą, vyksmą ir valdymą užtikrinantys dokumentai ir jų valdymas 17

2.3.6. LST EN ISO 9001 reikalaujami įrašai 17

2.3.7. Kokybės ir techniniai įrašai 18

2.4. Tyrimų organizavimas 18

2.4.1. Mėginių priėmimas ir jų judėjimo laboratorijoje schema 18

2.4.2. Reikalingos medžiagos ir indai 19

2.4.3. Tyrimui naudojami prietaisai ir metodai 20

2.5. Laboratorijos darbo kokybės sistemos užtikrinimas 21

3. ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 21

IŠVADOS 24

NAUDOTA LITERATŪRA 25

INFORMACIJOS ŠALTINIAI 26

ĮVADAS

Kokybė –
turimųjų (čia reiškia ypač pastovių) charakteristikų (išskirtinė savybė: gali būti kokybinė arba kiekybinė) visumos atitikties (reikalavimo įvykdymas) reikalavimams (produkto reikalavimas, kokybės vadybos reikalavimas, vartotojo reikalavimas) laipsnis.

Kokybės valdymo klausimus apibendrina tarptautiniai ISO standartai. Daugumoje valstybių jie priimti kaip nacionaliniai standartai ir plačiai taikomi gaminių ir paslaugų kokybei reglamentuoti. Kokybės standartų taikymas yra tam tikra gaminių kokybės stabilumo garantija. Europos Sąjungos valstybėse gaminiai patenka vartotojams atlikus atitikties vertinimą.

Visame pasaulyje padidėjo reikalavimai produkcijos kokybei. Produkcijos kokybės formavimas priklauso nuo tikslų, produkcijos gamybos tipo, paslaugų specifikacijos ir praktinės patirties. Produkcijos arba paslaugų kokybės sistema apima sąvokas būdingas daugumai pagrindinių produkcijos ir paslaugų rūšių:

1. Kokybės politika, t. y. kokybės sistemos politiką vykdantis valdymas.

2. Kokybės sistema kaip procedūrų visuma, užtikrinanti kokybės valdymą.

3. Kokybės valdymas kaip metodų, taikomų kokybės reikalavimams tenkinti, visuma.

4. Kokybės užtikrinimas kaip priemonių visuma, garantuojanti, kad produkcija arba paslaugos atitinka tam tikrus kokybės reikalavimus.

Parenkant kokybės užtikrinimo modelį vertinami tokie veiksniai: produkcijos projektavimo arba paslaugos vertinimo sunkumai dėl analogų nebuvimo; pagrindimas; gamybinio proceso sudėtingumas; produkcijos ir paslaugų charakteristikos; darbo sauga; ekonominiai veiksniai ir kt.

Šio darbo tikslas ir uždaviniai:

Tikslas: Aprašyti kokybės vadovo poreikį ir paskirtį chemijos laboratorijoje.

Uždaviniai:

1. Pateikti laboratorijos darbo kokybės sistemos struktūrą;

2. Sumodeliuoti chemijos laboratoriją;

3. Parinkti chemijos laboratorijai reikalingus dokumentus;

4. Pritaikyti laboratorijai prietaisus ir metodus;

5. Apžvelgti žmogaus ir gamtos saugą.

1. LITERATŪROS ANALIZĖ

1.1. Kokybės sistemos struktūra

Kokybės sistemos struktūrą reglamentuoja standartas LST EN ISO 9004 – 2001.

Pagal šio standarto reikalavimus kokybės sistemoje turi būti aprašyta: kokybės vadybos sistema, kur įeina bendrieji reikalavimai, reikalavimai dokumentacijai, ir kokybės vadybos principų taikymas; vadovybės pareigos (vadovybės atsakomybė), kur taikomi bendrosios rekomendacijos (vadovybės įsipareigojimai), suinteresuotųjų šalių poreikiai ir lūkesčiai (orientavimasis į vartotoją), kokybės politika, planavimas, atsakomybė, įgaliojimai ir ryšiai, vadovybinė vertintojų analizė (atsakomybės ir įgaliojimai, vadovybės atstovas ir taip pat vidiniai ryšiai), vadovybinė vertintojų analizė (bendrosios nuostatos, vertinamosios analizės įvestiniai duomenys ir vertinamosios analizės išvestiniai duomenys), darbuotojai (žmogiškieji ištekliai); produktų realizavimas (įvadas, svarstytini klausimai, procesų valdymas), su suinteresuotomis šalimis susiję procesai, projektavimas ir kurimas, pirkimas, gamyba ir paslaugų teikimas (gamybos ir paslaugų teikimo valdymas, gamybos ir paslaugų teikimo procesų įteisinimas, identifikavimas ir atsekamumas, vartotojo turtas, produkto išsaugojimas); matavimas (analizė ir gerinimas) – matavimas ir monitoringas, neatitikčių valdymas

(neatitiktinio produkto valdymas), duomenų analizė, gerinimas.

1.2. Kokybės sistemos sukurimas ir vystymas

Kokybės sistemos dokumentų ruošime dalyvauja visų profesinių kategorijų personalas. Pasiūlymai apie kokybės sistemos pakeitimus perduodami kokybės vadybininkui ,, pastabų blanke F299” ir registruojami formoje F242. Pakeitimai kokybės sistemoje tvirtinami vadovo. Poskyrių vadovų susirinkimuose kas 2 savaitės kokybės vadybininkas informuoja ir gauna informaciją apie kokybės sistemos darbą. Poskyrių vadovai informuoja personalą nerečiau kaip kartą per 2 savaites apie visus pakeitimus.

1.2.1. Kokybės sistemos principai

Kokybės sistemos veikla pagrįsta tam tikrais principais, kurių praktiniame darbe būtina laikytis. Principai nustato kokybės sistemos ir jos vadybos reikalavimus. Tikslus ir griežtas principų laikymasis garantuoja, kad kokybės sistemos veikla bus tinkamo lygio.

Pagrindiniai kokybės sistemos principai suformuluoti ISO 9004 standarte, bet iš dalies jie aprašyti ir kituose ISO 9000 serijos standartuose. Visus šiuos principus reikia žinoti ir suprasti, nes tai padės aiškiau įsivaizduoti, kaip funkcionuoja kokybės sistema.

1 principas (ISO 9001). Kokybės sistema paruošiama ir dokumentais įforminama kaip produkcijos nustatytų reikalavimų atitikimo užtikrinimo priemonė.

Kokybės sistema yra įmonės politikos priemonė apibrėžtiems tikslams pasiekti, kokybės reikalavimams įvykdyti, kuriuos kelia įmonei jos gaminių vartotojai ir klientai. Kokybės sistema kuriama remiantis konkrečia įmonės veikla, naudojant ISO 9004 standarte rekomenduojamus elementus. Kokybės sistema funkcionuoja normaliai, jeigu užtikrina, kad vartotojų reikalavimai gaminių kokybei vykdomi ir kokybės problemos yra iš anksto numatomos, o ne sprendžiamos po to, kai kas nors atsitinka.

2 principas (ISO 9004). Kokybės sistema funkcionuoja kartu su visomis kitomis veiklos rūšimis, veikiančiomis gaminių kokybę, ir sąveikauja su jomis.

Įmonės kokybės sistema yra
bendros įmonės valdymo sistemos dalis ir funkcionuoja kartu su šia sistema. Kokybės sistemos įtaka turi pasireikšti visais kokybės kilpos etapais, pradedant marketingo tyrimais ir baigiant priežiūra po pardavimo. Tai ISO standartuose nustatytas fundamentalus kokybės sistemos principas. Jis padeda apibrėžti kokybės sistemos ribas ir nustatyti konkrečius jos uždavinius.

3 principas (ISO 9004). Atsakomybė už kokybės politikos apibrėžimą, kokybės sistemos parengimą, įdiegimą ir funkcionavimą tenka įmonės vadovybei. Taigi į kokybės sistemos veiklą įtraukiami visi įmonės darbuotojai, tačiau asmeninė atsakomybė už įsipareigojimus, už kokybės sistemą, už reikiamų sąlygų ir numatytų rezultatų pasiekimą tenka įmonės vadovams. Šis ISO standartų principas perteikia ir daugiametę Vakarų šalių kokybės vadybos firmų patirtį. Vadovaudamiesi šiuo principu įmonės vadovai privalo:

• nustatyti įmonės politiką kokybės srityje ir dokumentais ją įforminti;

• paskirstyti pareigas ir atsakomybę įmonės vadovaujantiesiems darbuotojams ir kokybės specialistams;

• nustatyti kokybės valdymo sistemos organizacinę struktūrą ir jos vietą visoje įmonės valdymo sistemoje;

• nustatyti reikiamą kompetencijos, kvalifikacijos ir specialistų rengimo kokybės srityje lygį;

• vykdyti periodinės kokybės sistemos funkcionavimo patikras;

• išskirti reikiamų išteklių įmonės kokybės politikai įgyvendinti.

Tiesiogiai nekontroliuojant kokybės darbų neįmanomas įmonės kokybės sistemos efektyvus funkcionavimas. Šio principo pažeidimas yra viena pagrindinių klaidų, kurias daro daugelio įmonių vadovai. Jie dažnai atsakomybę už gaminių kokybę ir kokybės veiklą įmonės viduje perduoda vidurinės grandies vadovams.

4 principas (ISO 9004). Visi kokybės sistemos elementai ir komponentai turi būti reguliariai tikrinami ir vertinami.

Kad kokybės sistema efektyviai funkcionuotų ir įsivyrautų visiškas pasitikėjimas, jog nustatyta kokybė tikrai pasiekiama ir palaikoma reikiamo lygio, turi būti sistemingai atliekami kokybės sistemos vidiniai patikrinimai ir įvertinimai.

5 principas (ISO 9004). Kokybės sistemos tikslai realizuojami technikos, administracijos ir žmogaus veiksniais, veikiančiais gaminamos produkcijos kokybę.

Šio principo esmė ta, kad negalima pasiekti esminio produkcijos kokybės pagerėjimo atskiromis nesuderintomis priemonėmis. Tai galima pasiekti tik į kokybės sistemą sujungus ir suderinus visus veiklos veiksnius, taip pat ir žmogaus veiksnį.

6 Principas (ISO 9004). Kokybės sistema turi būti reikiamai įforminta ir dokumentuota.

Visi apibūdinantys kokybės sistemą elementai, reikalavimai ir sąlygos turi būti tiksliai ir nedviprasmiškai raštu įforminti ir tinkamai sutvarkyti. Raštiškas ir tikslus kokybės sistemos įforminimas leidžia visiems darbuotojams vienodai suprasti kokybės politiką ir jos uždavinius. Be to, gerai sutvarkytą ir įformintą kokybės sistemą visada galima parodyti klientams, kad jie susidarytų gerą nuomonę apie įmonę, arba pateikti ją sertifikavimo įstaigai. Visi dokumentai turi būti sutvarkyti patogiai ir praktiškai, kad būtų galima lengvai pakeisti negaliojančius dokumentus naujais. Dokumentų turi būti tiek, kiek reikia praktinėms įmonės reikmėms.

1.2.2. Kokybės audito tikslai

Daugelio pasaulio šalių audito veiklos praktika rodo, kad visos įmonės ar kompanijos turi teisę savo nuožiūra pasirinkti auditorių arba audito įmonę bei sudaryti su jais sutartį.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1785 žodžiai iš 5910 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.