Kokybės vadyba
5 (100%) 1 vote

Kokybės vadyba

Kokybės vadyba

Literatūra:

1. Visuotinės kokybės vadyba / Algirdas Jurkauskas; Kauno technologijos universiteto Panevėžio institutas 2003 m.

2. Verslo steigimas Europos Sąjungos šalyse : verslininko vadovas / Danutė Budreikaitė, Asta Mockutė, Girma Anuškevičiūtė 2002 m. Vilnius

3. Dikavičius ir Stoškus „Visuotinė kokybės vadyba“ 2003 Kaunas

4. „Europos Sąjungos verslo vadovas“

5. Talley D.J. „Total quality management“ New York

Įvadas

Foster ar Coster – „kokybė nėra atsitiktinis reiškinys, ji atsiranda dėl kilnių ketinimų, pastangų, darbo. Tai išmintingai pasirinkta alternatyva.“

Kad produktas būtų kokybiškas, įmonė turi vadovautis kokybės filosofija ir siekti patenkinti vartotojų poreikius.

Apibrėžimai suskirstyti:

• Bendrieji

• Kokybės

• Kokybės sistemos

• Apibrėžimai susiję su priemonėmis, metodika

LSTN ISO 8402:1995 – standartas, kokybės vadyba ir užtikrinimas.

Kokybė – objekto savybių visuma, įgalinanti jį tenkinti išreikštus ir numatomus poreikius. Suprantama dvejopai:

• Vieni supranta, kad produktas turi atitikti reikalavimus.

• Kitiems tai tobulumo laipsnis.

Produktai:

• Gaminiai

• Intelektiniai produktai

• Perdirbamos meddžiagos

• Paslaugos (banko, draudimo ir kt.)

Terminai

Bendrieji terminai

1. Objektas – tai kas gali būti individualiai aprašyta ir išnagrinėta.

Rūšys:

• Procesas – tarpusavyje susijusių išteklių ir veiksmų visuma, kuria pertvarkomas gavinys.

• Produktas – proceso ar veiklos rezultatas.

• Organizacija arba asmuo.

• Visų išvardintų rūšių derinys.

2. Tiekėjas – organizacija teikianti produktą klientui.

Kokybė

1. Klasė, kategorija, rangas – suteikiami tiems produktams, kuriems keliami skirtingi kokybės reikalavimai.

2. Kokybės reikalavimai – poreikių išreiškimas arba jų perteikimas objekto savybėms, tam tikrais kokybiniais arba kiekybiniais rodikliais.

Kokybės reikalavimai turi atspindėti klientų reikalavimus. Būtina aiškiai aprašyti kokybės reikalavimus.

3. Visuomenės reikalavimai – įstatymų, reglamentų, taisyklių ir kt. aplinkinių nustatomi įsipareigojimai. Reikalavimus nustatant būtina atsižvelgti į visuomenės nuomonę.

4. Kokybės kontrolė – veiksmas, kurio metu nustatoma, ar produktas atitinka jam keliamus kokybės reikalavimus.

5. Savikontrolė – darbo atlikėjas, savo paties darbo kontrolė pagal nustatytas taisykles.

6. Patikrinimas – darbo patvirtinimas pateikiant įrodymus, kad buvo patenkinti reikalavimai.

Kokybės sistemos terminai

1. Kokybės politika – aukščiausios vadovybės, oficialiai išreikštos organizacijos pagrindinės kryptys ir tikslai kokybės srityje.

2. Kokybės planavimas – tai veikla nustatanti tikslus ir reikalavimus kokybei, ir reikalavimus kokybės sistemų elementų panaudojimui.

Apima 4-rias pagrindines sritis:

• Produkto planavimą

• Kokybės gerinimo planavimą

• Kokybės palnų rengimą

• Visos vadybos ir bendro darbo planavimą

3. Kokybės valdymas – operatyvinio pobūdžio priemonės ir veikla skirti kokybei sekti.

4. Kokybės užtikrinimas – tai planuojamų i pagal kokybės sistemos reikalavimus atliekamų bei reikiamų būdų parodomų, numatytų veiksmų visuma, kuria siekiama žtikrinti, kad atitiks reikalavimus kokybei.

5. Kokybės sistemos – tai organizacijos struktūros, pareigų, procedūrų, procesų ir išteklių visuma būtina kokybės vadybai.

6. Kokybės vadyba – bendrosios valdymo funkcijos dalis, kuri remiasi kokybės sistema ir nustato kokybės politiką. Vykdo kokybės planavimą, valdymą, užtikrinimą ir gerinimą. Už kokybės vadybą atsakingi visi organizacijos darbuotojai.

7. Kokybės vadovas – dokumentas, kuriame išdėstyta organizacijos kokybės politika ir jos sistemą.

8. Kokybės planas – dokumentas, kuriame išdėstomi su konkretaus produkto, projekto ar sutarties kokybe susiję veikimo būdai. Taip pat ištekliai ir veiksmų seka.

Priemonių ir metodų terminai

1. Kokybės įvertinimas – sistemingas tyrimas, kuris atliekamas siekiant nustatyti, kiek objektas gali tenkinti nustatytus reikalavimus.

2. Kokybės priežiūra – nuolatinis objekto būklės tikrinimas bei protokolo analizė siekiant užtikrinti, kad nustatyti reikalavimai tenkinami.

3. Kokybės auditas – sistemingas ir nepriklausomas tyrimas ar su kokybe susiję veikla ir rezultatai atitinka numatytas priemones, ar jos naudojamos efektyviai, ar jos yra tinkamos.

Vidaus audito tikslai:

• Nustatyti ar kokybės vadybos sistema atitinka planuotas priemones, standarto reikalavimus, pačios organizacijos sukurtus reikalavimus.

• Tikrina – ar yra pažanga.

Organizacijos kokybės vadyba

Kokybės vadybos veiklos įmonėje organizavimas

Visuotinės kokybės vadyba – vadybos filosofija, kurios metodais remdamasi organizacija nuolat tobulėja ir taip pat siekia kuo labiau patenkinti vartotojų poreikius, gerina savo paslaugų bei produktų kokybę ir mažina kaštus.

Įmonės vadovai turėtų patys suvokti kokybės vadybos svarbumą.

Kokybės vadyba nėra uždaras, pastovus, statiškas dalykas, ji nuolat rutuliojasi kaip kintantis, dinaminis procesas.

Sisteminiu požiūriu kokybės vadyba apie tris elementus:

1. Tiekėjai

2. Gamintojai

3. Vartotojai

Kokybės vadybos pagrindinės nuostatos:

1. Siekti ilgalaikio
pelno

2. Kokybės derinimo procesas yra begalinis

3. Geros kokybės siekimas reiškia nuolatinis jos gerinimas

4. Kokybės gerinimas sutaupo pinigus ir laiką

5. Be kokybės kokybė yra nesvarbi

6. Kokybė priklauso nuo valdymo sistemos

7. Vadovai ieško būdų išvengti “gaisrų”

8. Tiekėjai yra įmonės partneriai

9. Vartotojas yra svarbiausia sudedamoji įmonės dalis

10. Darbas yra integruotas procesas

11. Gerą kokybę galima pasiekti su esamais žmonėmis

Siekiant įgyvendinti kokybės vadybą reikia pertvarkyti įmonės organizacinę struktūrą, valdymo sistemą, tobulinti gamybos procesus, parinkti kitas arba patobulinti esamas atlyginimo uždarymo formas. Rekomenduojama kokybės vadybą įdiegti tam tikrais etapais (nuosekliais):

1. Kokybės vadybą turi perprasti aukščiausio lygio vadovai

2. Reikia sudaryti vadovaujančią visuotinės kokybės tarybą, kuri koordinuotų diegimo procesą

3. Kai vadovybė yra nusprendusi diegti sistemą, reikia informuoti bei integruoti visus kitus organizacijos vadovus

4. Visuotinės kokybės vadybos procesas turi vykti iš viršaus į apačią

5. Į procesą reikia įtraukti visus darbuotojus

6. Reikia sudaryti darbo kokybės gerinimo grupes

7. Sudaryti darbo gerinimo sistemą, kuri skatintų visus darbuotojus stengtis dirbti be klaidų

8. Parengti įmonėje ilgalaikę kokybės gerinimo strategiją

Visuotinės kokybės sudedamosios dalys ir siteminis požiūris

Kokybės sistema

Kokybės sistema – organizacinės struktūros, procedūrų ir procesų ir išteklių visuma reikalinga kokybės vadybai.

Organizacija turi sukurti ir patvirtinti kokybės vadybos sistemos projektą, kuriuo vadovaudamasi galėtų vykdyti numatytą politiką ir siekti užsibrėžtų tikslų. Kokybės vadybos sistemos turi tenkinti šiuos reikalavimus:

1. Sistema turėtų būti suprantama, kad įmonės darbuotojai galėtų ją įgyvendinti, atnaujinti

2. Reikia įsitikinti, kad produktai kuriami sistemos pagrindu tenkina klientų poreikius ir lūkesčius

3. Reikia atsižvelgti į visuomenės ir aplinkos poreikius

4. Siekti, kad sistema užkirstų kelią problemų atsiradimui, o ne vien tik taisymui, kai jos iškyla

Kokybės vadybos sistema taikoma tiek visai organizacijai, tiek atskiroms jos dalims.

Yra tokie diegimo etapai, kuriuos būtina įvykdyti kūrimo procese:

1. Marketingas ir rinkos tyrimai

2. Produkto projektavimo ir tobulinimo sritis

3. Proceso planavimas ir kūrimas

4. Pirkimas

5. Gamyba arba paslaugos tiekimas

6. Patikrinimas

7. Pakavimas ir laikymas

8. Pardavimas ir platinimas

9. Įrengimas ir perdavimas klientui

10. Techninė pagalba ir priežiūra

11. Veikla pardavus

12. Utilizavimas arba perdirbimas

Kuriant organizacijoje KV sistemą reikėtų atkreipti dėmesį į:

• Kliento poreikius

• Lūkesčius

• Produkto reikalavimo analizės sritims ir veiklai

Atra sritis – optimalių kaštų radimas (kaip pigiausiu būdu pagaminti kokybišką produktą).

Kokybės sitemos struktūra

Pareigos ir įgaliojimai

Įmonėje paprastai yra aiškiai apibrėžtos pareigybės ir nusakyta jų atsakomybė. Turi būti numatytos skirtingų veiklų sąveikavimo valdymo ir koordinavimo priemonės.

Organizacinė struktūra

Turi būti aišku kas už ką atsakingas ir toje sistemoje turi būti aiškiai matomas už kokybės valdymo veiklą atsakingas asmuo arba padalinys. Turėtų būti aiškiai nusakyta įgaliojimų perdavimo tvarka ir bendravimo kanalai.

Ištekliai ir darbuotojai

Vadovybės pareiga diegiant KV sistemą yra atsisėsti ir nuspręsti kiek reikės išteklių (darbuotojų):

1. Žmonių ištekliai ir speciali jų kvalifikacija

2. Projektavimo ir tobulinimo įrenginiai

3. Gamybos įrenginiai

4. Kontrolės bandymų ir tyrimo įrenginiai

5. Matavimo prietaisai ir programinė įranga

Veiklos procedūros

KV sistema turi būti organizuota tokiu būdu, kad visa veikla daranti įtaką kokybei būtų nuolatos valdoma – turi egzistuoti nuolatinė kontrolė. Kokybės sitemoje turi būti skiriama daug dėmesio prevenciniams veiksmams, kurie neleistų atsirasti problemoms. Taip pat turi būti numatytos priemonės, kaip reaguoti į nesklandumus ir juos pašalinti. Kiekviena veiklos procedūra turi būti įforminta dokumentuose – turi būti aiškiai apibrėžta procedūra, kas iš kur ką daro, testuoja ir pan.

LR kokybės sistemos organizacinė shema

Trys lygmenys:

1. Veiklos krypčių formavimo organas LR vyriausybė formuoja kokybės tarybą. Ji formuoja kokybės vadybos veiklos kryptis, kokybės politiką

2. Vykdomieji organai – Lietuvos standartizacijos departamentas, nacionalinis akreditacijos biuras, Lietuvos metrologijos taryba, Lietuvos valstybinė metrologijos inspekcija ir kt. visos jos įgyvendina tai ką numatė LR vyriausybė arba kokybės taryba kokybės srityje.

3. Darbo organai – ministerijų ir valdymo įstaigų padaliniai, įvairios įmonės, atliekanatys operatyvinį ir organizacinį kokybės vadybos darbą.

ISO 9000 standartų šeima

Tai kokybės vadybos standartų šeima. Juos pradėjo kurti tarptautinė standartų organizacija ISO. Pirmoji standartų laida – 1987 m.

Pirmąją standartų grupę sudarė 6 standartai (1987 m.):

• ISO 8402

• ISO 9000

• ISO 9001

• ISO 9002

• ISO 9003

• ISO 9004

1994 m. šie standartai buvo patobulinti ir 1994 m. seriją sudarė:

• ISO
9000-1

• ISO 9001

• ISO 9002

• ISO 9004-1

2000 m. laida sutraukė šiuos standartus ir liko:

• ISO 9000:2000

• ISO 9001:2000

• ISO 9004:2000

(prie kiekvieno standarto naudojami metai)

ISO 9000:2000 – „Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai, terminai ir apibrėžimai.“

ISO 9001:2000 – „Kokybės vadybos sistemos reikalavimai“. (aprašyti kokybės vadybos sistemų reikalavimai, kurie keliami organizacijai, kuri diegiasi kokybės vadybos sistemą arba siekia ją palaikyti)

ISO 9004:2000 – „Kokybės vadybos sistemos. Veikimo gerinimo rekomendacijos.“ (pateikia rekomendacijas kokybės vadybos sistemų rezultatyvumui ir efektyvumui didinti)

ISO 19011:xxxx priskiriamas ne tik kokybės vadybos sistemai, bet ir aplinkos apsaugossistemoms. „Kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų auditas. Rekomendacijos.“

ISO 9000 yra standartų serija, kuria turi vadovautis organizacijos, turinčios arba norinčios įdiegti kokybės vadybos sistemą.

Kokybės politika

Organizacija turi įforminti savo kokybės politiką ir ja vadovautis. Ši politika turėtų derintis su organizacijos politika kitose srityse.

Kokybės tikslai, atsispindintys kokybės politikoje:

1. Vadovybė turi įforminti tikslus ir įsipareigojimus, susijusius su pagrindiniais kokybės elementais (pvz. sauga ir patikimumas).

2. Siekti tikslo minimizuoti kokybės nuostolius.

3. Atitinkamų lygmenų vadovai turėtų įforminti konkrečius kokybės tikslus savo veiklos srityje.

Kokybės palnų sudarymas

Vadovybė turi pasirūpinti, kad kiekvienam produktui, paslaugai ir procesui būtų parengti, prižiūrimi ir atnaujinami dokumentais įforminti kokybės planai.

Juose turi būti nurodoma:

1. Rezultatai, kurie turi būti pateikti (pvz. tam tikros savybės).

2. Procesų, kurie sudaro organizacijos veiklą, etapai.

3. Pareigų, įgaliojimų ir išteklių paskirstymas įvairiuose projekto įgyvendinimo etapuose.

4. Dokumentuose įformintos procedūros ir instrukcijos, kurios turi būti taikomos.

5. Tinkamos bandymų, kontrolės, tyrimo ir audito programos.

6. Turi būti dokumentuose įformintos kokybės plano keitimo ir modifikavimo savybės.

7. Metodai, kuriais nustatoma, ar pasiekti kokybės reikalavimai.

8. Kiti veiksniai būtini, kad būtų pasiekti kokybės tikslai.

Darbuotojai ir materialiniai ištekliai, sunaudoti kokybės vadybos sistemos diegimo metu

Darbuotojai

Turėtų daugiau dėmėsio skirti motyvacijai, ugdymui, bendradarbiavimui ne jais. Jie turėtų būti parinti, pagal jų galimybes atlikti darbą.

Vadovybė turėtų sudaryti darbo sąlygas, kurios skatintų siekti tobulumo.

Vadovybė turėtų stengtis išnaudoti kiekvieno jų galimybes.

Ji turėtų skatinti darbuotoją aktyviai dalyvauti, siekti, kad atlikdamas užduotį, darbuotojas suprastų jos paskirtį ir įtaką bendrai organizacijos veiklai.

Siekti, kad darbuotojas jaustų, jog dalyvauja kokybės kūrimo procese ir jam turi įtakos.

Skatinti pastangas

Periodiškai įvertinti darbuotojų tikslus.

Įgyvendinti karjeros planavimą ir kvalifikacijos tobulinimą. Sukurti pelningą darbuotojų įgūdžių ugdymą.

Materialiniai ištekliai:

• Paslaugos tiekimo įranga ir medžiagų atsargos;

• Darbo reikmės (patalpos, IS, transportavimo priemonės);

• Kokybės įvertinimo priemonės (matavimo prietaisai, programinė įranga).

Kokybė marketinge

Marketingas turi skirti dėmesį produkto reikalavimų suformavimui.

1. Marketingo padalinys turėtų nustatyti produkto poreikį.

2. Marketingas turi apibūdinti rinkos paklausą ir sektorių taip, kad būtų galima nustatyti produkto klasę, kiekį, kainą ir pateikimo į rinką kainą.

3. Nustatyti konkrečius kliento reikalavimus arba išanalizuoti bendruosius rinkos poreikius.

4. Informuoti visus organizacijos padalinius apie visus kliento reikalavimus.

5. Sužinoti ar padaliniai gali patenkinti kliento reikalavimus, jei ne, nustatyti priežastis ir imtis priemonių, jei įmanoma, tai pataisyti.

Kokybė perkant (tiekimo skyriuje)

Pirkiniai yra organizacijos produkto dalis ir jie tiesiogiai veikia produkto kokybę. Visa pirkimo veikla turėtų būti vykdoma pagal dokumentuose įformintas procedūras.

Su kiekvienu tiekėju turėtų būti sukurti glaudūs darbo santykiai ir grįžtamojo ryšio sistema.

Kokybės sistemos dalį, susijusią su pirkimu, turėtų sudaryti mažiausiai šie elementai:

1. Priimtinų tiekėjų parinkimas.

2. Susitarimas dėl kokybės užtikrinimo.

3. Susitarimas dėl patikrinimo metodų.

4. Ginčų sprendimų tvarka.

5. Aprašytos gavinių kontrolės procedūros.

6. Gavinių kokybės duomenų įrašai.

7. Specifikacijos, brežiniai, pirkimo dokumentai, kiti techniniai duomenys.

Finansiniai kokybės sistemos aspektai

Kokybės sistemos veiklos finansinės apskaitos metodai

1. Kokybės išlaidų metodas.

Vertinamos kokybės išlaidos:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2056 žodžiai iš 6841 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.