Kokybės vadybos sistemos x firmoje analizė
5 (100%) 1 vote

Kokybės vadybos sistemos x firmoje analizė

TURINYS

ĮŽANGA 2

1. KOKYBĖS STANDARTAI 3

2. KOKYBĖS VADYBOS PRINCIPAI 5

3. ISO 9000 KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS 7

4. REIKALAVIMAI KOKYBĖS VADYBOS SISTEMAI 10

4.1 Bendrieji kokybės vadybos sistemos reikalavimai 10

4.2 Reikalavimai dokumentacijai 11

5. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS DIEGIMAS 12

6. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS SERTIFIKAVIMAS 14

7. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS “X” FIRMOJE ANALIZĖ 16

7.1 Trumpas įmonės pristatymas 16

7.2 Įmonės kokybės politika 17

7.3 Įmonės kokybės sistemos sukūrimas ir įdiegimas 18

IŠVADOS 20

NAUDOTA LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 21

ĮŽANGA

Kiekvienoje įmonėje veikia vienokia ar kitokia valdymo/vadybos sistema, apimanti svarbiausius tvarkomos srities (pvz., kokybės, aplinkos apsaugos ir kt.) aspektus. Tokios sistemos suteikia pasitikėjimo įmonės sugebėjimais patenkinti verslo partnerių reikalavimus ir pasiekti norimų rezultatų, mažina problemų atsiradimo riziką.

Stiprėjant ekonomikos globalizacijai, vis didesnį vaidmenį vaidina geras verslo partnerių ir kitų suinteresuotų šalių tarpusavio supratimas bei pasitikėjimas. Lietuvos įmonės, užmegzdamos verslo ryšius su Europos Sąjungos ir kitų šalių kompanijomis, susiduria su reikalavimu turėti įdiegtas ir sertifikuotas ISO 9000 kokybės ir kitas vadybos sistemas.

Žinomų ir tarptautiniu mastu pripažįstamų metodų taikymas įvairiose verslo, taip pat ir vadybos, srityse – viena iš pagrindinių prielaidų, didinančių tarpusavio pasitikėjimą verslo santykiuose. Tokių metodų reikalavimai ar rekomendacijos išdėstomos įvairiuose standartuose – pramonės šakų, nacionaliniuose, regioniniuose, tarptautiniuose. Taikant plačiai pripažintą standartą gaminiams ar kitoms veiklos sritims, lengviau įveikti netarifines prekybos kliūtis.

Šiame kursiniame darbe apžvelgsiu dažniausiai verslo praktikoje naudojamą vadybos sistemą (ISO 9000) ir svarbiausius jos įdiegimo aspektus. Detaliau bus aptarti tokie klausimai kaip kokybės vadybos principai; kokybės vadybos sistemos ir jų vaidmuo, užtikrinant sistemingą įmonės kasdieninės veiklos tvarkymą ir tobulinimą; kokybės vadybos sistemų standartų reikalavimai; vadybos sistemų sertifikavimas. Taip pat darbe bus analizuojama ne tik kokybės vadybos sistemų teorinė pusė, bet taip pat ir pasirinktos įmonės praktinė patirtis diegiant ją. Taigi pasirinkta įmonė ir jos kokybės vadybos sistemos analizė bus šio kursinio darbo tyrimo objektas. Rašant darbą buvo naudojama literatūra ir duomenų šaltiniai, nurodyti kursinio darbo pabaigoje.

1. KOKYBĖS STANDARTAI

Vienas iš svarbiausių veiksnių, padedančių didinti prekių, paslaugų konkurencingumą, yra kokybė, jos stabilumas. Kokybė – turimųjų charakteristikų visumos atitikties reikalavimams laipsnis . Verslo klientus domina kiekvienos įmonės sugebėjimas tvarkytis ir organizuoti savo veiklą, siekiant rinkai pateikti keliamus reikalavimus atitinkantį produktą. Todėl, renkantis tiekėją ar verslo partnerį, vertinamas ne tik tiekiamas produktas, bet ir tiekėjo patikimumas kokybės srityje, kuris labai priklauso nuo taikomų kokybės vadybos metodų. Norint užtikrinti tinkamą prekių bei paslaugų kokybę, įmonėse diegiami standartai, reglamentuojantys kokybės vadybą ir kokybės užtikrinimą. Standartas – tai susitarimo pagrindu parengtas ir pripažintas įstaigos patvirtintas dokumentas, nustatantis bendram ir daugkartiniam naudojimui tinkančias taisykles, bendruosius principus ar charakteristikas ir yra skirtas įvesti optimalią tvarką tam tikroje srityje (SD P ISO/IEC Guide 2: Standartizacija ir su ja susijusi veikla).

Gaminiams, produktams ir paslaugoms įmonės gali taikyti Lietuvos standartus (LST) arba rengti įmonės standartus (ĮST). Įmonės standarto rengimo būtinumą nustato jį rengianti įmonė. Lietuvai siekiant įsijungti į tarptautinę ir Europos rinką, įmonių veikloje pirmenybė turėtų būti teikiama Lietuvos standartams, kurie yra priimti, remiantis tarptautiniais ir Europos standartais.

Lietuvos standartų projektus rengia tam tikros veiklos srities Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetai, o tvirtina Lietuvos standartizacijos departamentas. Lietuvos standartai rengiami pagal standartų programą, kuri sudaroma ir tvirtinama Lietuvos standartizacijos departamento nustatyta tvarka. Pagrindinius nacionalinės standartizacijos tikslus ir principus, Lietuvos standartų rengimo ir taikymo tvarką, standartų ir techninių reglamentų ryšį reglamentuoja Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymas. Įmonės standartus ir jų keitimus tvirtina gaminanti gaminius arba teikianti paslaugas įmonė. Galiojančiais laikomi tie gaminių ir paslaugų įmonės standartai, kurie yra įregistruoti Lietuvos standartizacijos departamente.

Lietuvoje standartai pasirenkami taikyti savanoriškai, išskyrus atvejus, kai galiojantys Lietuvoje teisės aktai, reglamentuojantys tam tikrą veiklos sritį, nurodo, kad toje veiklos srityje konkretų Lietuvos standartą arba jo dalį taikyti privalu. Subjektams, savanoriškai pasirinkusiems ir teisės aktų nustatyta tvarka deklaravusiems produktų ar paslaugų atitiktį Lietuvos standartams, deklaruotų standartų techniniai reikalavimai tampa privalomi.

Tarptautinės standartizacijos organizacijos išleista serija normų, reglamentuojančių
kokybės sistemų įvairiose veiklos srityse įgyvendinimo reikalavimus, vadinama ISO 9000. Su ISO 9000 standartais tiesiogiai susijęs kokybės sistemų sertifikavimas. Vadybos sistemos sertifikavimas – tai nepriklausomų ekspertų organizacijos (sertifikavimo įstaigos) patvirtinimas, kad įmonėje įdiegta vadybos sistema atitinka jai keliamus reikalavimus. Tačiau reikia akcentuoti, kad ISO 9000 standartų taikymas ir įmonės kokybės sistemos sertifikavimas nėra tapatūs dalykai. Vadybos sistemų standartai nereikalauja sertifikuoti įmonėje įdiegtos sistemos, todėl pati įmonė apsisprendžia, ar verta naudotis sertifikavimo įstaigos, galinčios patvirtinti vadybos sistemos atitikimą standartų reikalavimams, paslaugomis. Labai dažnai kokybės sertifikatas tampa vienu iš pagrindinių privalumų ar net būtina sąlyga, tiekiant produktus į ES ar kitas Vakarų šalis. Šių standartų dėka įmonė gali užtikrinti nuolatinę produktų kokybę bei įrodyti savo galimybes tai padaryti. Lietuvos standartizacijos departamentas kaupia informaciją apie tas įmones, kurios turi sertifikuotas kokybės sistemas, atitinkančias ISO 9000 serijos standartų reikalavimus. Plačiau apie kokybės vadybos sistemų sertifikavimą panagrinėsiu kitame skyriuje.

2. KOKYBĖS VADYBOS PRINCIPAI

Neretai įmonės, užmegzdamos verslo ryšius su Europos Sąjungos ir kitų šalių kompanijomis, susiduria su reikalavimu turėti įdiegtą ir sertifikuotą ISO 9000 kokybės vadybos sistemą. Kokybės vadybos sistema skirta organizacijos veilklai, susijusiai su kokybe, nukrepti ir valdyti. Šioje kursinio temos dalyje norėčiau aptarti 8 pagrindinius kokybės vadybos (KV) principus, kurie yra išdėstyti LST EN ISO 9000:2001 standarte. Kokybės vadyba – koordinuoti veiksmai, kreipiantys ir valdantys organizacijos veiklą, susijusią su kokybe1. Kiekviena įmonė, nepriklausomai ar ji gamina ar teikia paslaugas, norėdama gerinti savo veiklos rezultatus ir tobulėti, vadovaujasi šiais principais:

1. Orientavimasis į klientą. Įmonė priklauso nuo klientų, todėl ji turi suprasti jų esamus ir būsimus poreikius, tenkinti jų reikalavimus ir stengtis viršyti jų lūkesčius. Viso to nauda :

o Lanksčiau reaguojant į rinkos pokyčius gaunamas didesnis pelnas ir įgyjama didesnė rinkos dalis;

o Padidėja klientų lojalumas ir ilgalaikio bendradarbiavimo galimybės;

o Įmonės resursai naudojami efektyviau siekiant padidinti klientų pasitenkinimą.

2. Lyderystė. Lyderiai nustato bendrus įmonės tikslus ir veiklos kryptį. Jie turi sukurti vidaus aplinką, kurioje visi darbuotojai būtų įtraukti į įmonės tikslų siekimą. Nauda:

o Žmonės supranta ir yra labiau motyvuoti siekiant organizacijos tikslų;

o Darbuotojų veikla vertinama, lyginama ir vykdoma remiantis vieningais principais;

o Nesusipratimai tarp organizacijos lygmenų minimizuojami.

3. Darbuotojų įtraukimas. Visų lygių darbuotojai yra įmonės pagrindas ir visiškas jų įtraukimas į veiklą leidžia panaudoti darbuotojų sugebėjimus įmonės naudai. Nauda:

o Motyvuoti, pasišventę ir pilnai į darbą įtraukti darbuotojai;

o Išradingumas ir kūrybingumas skiriamas firmos tikslams pasiekti;

o Darbuotojų atsakomybė savo pačių veikloje;

o Darbuotojų norėjimas dalyvauti ir prisidėti prie nuolatinio tobulėjimo.

4. Procesinis požiūris. Norimas rezultatas pasiekiamas daug efektyviau, kai veikla ir su ja susiję ištekliai valdomi kaip procesas. Nauda:

o Efektyviau panaudojant išteklius sumažėja kainos ir sutrumpėja darbo atlikimo ciklas;

o Tobulesni, brandesni ir labiau nuspėjami rezultatai;

o Išryškinamos ir iškeliamos tobulinimo galimybės.

5. Sisteminis požiūris į vadybą. Tarpusavyje susijusių procesų identifikavimas bei supratimas kaip sistemos ir jų, kaip sistemos, vadyba padeda gerinti įmonės rezultatyvumą ir efektyvumą, siekiant tikslų. Nauda:

o Procesų, kurie geriausiai padės pasiekti trokštamą rezultatą, integracija ir suderinimas;

o Sugebėjimas sutelkti pastangas pagrindiniams procesams;

o Pasitikėjimo užtikrinimas šalių tarpe vardan įmonės efektyvumo.

6. Nuolatinis gerinimas. Nuolatinis bendrų įmonės veiklos rezultatų gerinimas turėtų būti pastovus įmonės tikslas. Nauda:

o Veiklos pranašumas, įgytas dėka patobulintų įmonės galimybių;

o Tobulinimo uždavinių paskirstymas įmonės strateginių tikslų pasiekimui visuose įmonės lygmenyse;

o Lankstumas greitai reaguoti į naujas galimybes.

7. Faktais pagrįstų sprendimų priėmimas. Rezultatyvūs sprendimai yra grindžiami duomenų ir informacijos analize. Nauda:

o Sprendimai priimami remiantis objektyvia informacija;

o Didesnė galimybė parodyti padarytų sprendimų efektyvumą pasitelkiant duomenų įrašus;

o Išaugusi galimybė apžvelgti, apsvarstyti nuomones bei sprendimus.

8. Abipusiai naudingi ryšiai su tiekėju. Įmonė ir tiekėjai yra priklausomi vieni nuo kitų ir abipusiai naudingi ryšiai abiem šalims padeda didinti vertės sukūrimo galimybę. Nauda:

o Padidėja galimybė sukurti pridedamąją vertę abejom šalims;

o Lankstumas ir greitis realizuojant bendrą atsakomybę prieš rinkos reikalavimus ir kliento poreikius bei lūkesčius;

o Kaštų ir išteklių optimizavimas.

Kad vadovavimas organizacijai ir jos veiklai būtų sėkmingas, jis turi būti sistemingas ir skaidrus, o organizacijos veikla
– kryptinga. Tai galima pasiekti laikantis šių pagrindinių kokybės vadybos principų.

3. ISO 9000 KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS

Vienas iš įmonės gerovės užtikrinimo veiksnių – nuolatinis sugebėjimas tenkinti užsakovų poreikius, teikiant kokybiškus ir reikalavimus atitinkančius gaminius ar paslaugas (toliau – produktai). Įmonės sugebėjimus šiuo požiūriu galima padidinti įdiegus vadybos sistemą, kuri padėtų tobulinti įmonės veiklą kokybės gerinimo srityje.

Iš kitos pusės, verslo klientus domina įmonės sugebėjimas tvarkytis ir organizuoti savo veiklą, siekiant pateikti keliamus reikalavimus atitinkantį produktą. Kiekvienas užsakovas nori būti tikras, kad gaus tai, dėl ko susitarė. Todėl renkantis tiekėją ar verslo partnerį, vertinamas ne tik tiekiamas produktas, bet ir tiekėjo patikimumas kokybės srityje, kuris didele dalimi priklauso nuo taikomų kokybės vadybos metodų. Šiuo metu bene plačiausiai paplitę tarptautiniuose ISO 9000 standartuose aprašyti kokybės vadybos metodai. Tai metodai, kurių dėka įmonė gali užtikrinti nuolatinę produktų kokybę bei įrodyti savo galimybes tai padaryti.

ISO 9000 serijos standartuose išdėstyti kokybės vadybos sistemoms keliami reikalavimai, veiklos gerinimo bei kitos kokybės vadybos rekomendacijos.

Įmonė, norėdama gauti kokybės vadybos sistemos sertifikatą, pirmiausia turėtų susipažinti su ISO standartuose išdėstytais reikalavimais ir rekomendacijomis ir nuspręsti, ar jie priimtini įmonei, ar atitinka jos vadybos kultūros principus ar bent jau vadybos plėtros strategiją.

Norėčiau pateikti pagrindinius ISO 9000 serijos standartus, kuriais naudojausi rašydama kursinį darbą, ir kuriais įmonės turėtų vadovautis diegdamos kokybės vadybos sistemas savo organizacijoje. Šie standartai Lietuvoje išleisti su žymenimis LST EN ISO 900x:2001, kurie reiškia, kad Lietuvos standartas atitinka analogišką Europos ir tarptautinį standartą.:

ISO 9000:2000 kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir terminai bei apibrėžimai. Šiame standarte aprašomi kokybės vadybos sistemų pagrindai ir apibrėžti kokybės vadybos sistemų terminai.

ISO 9001:2000 kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai. Šiame standarte nustatyti kokybės vadybos sistemų reikalavimai, leidžiantys įmonei įrodyti savo sugebėjimus tiekti nuolat produktus, atitinkančius kliento poreikius.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1750 žodžiai iš 5758 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.